Hlavní obsah

sám

Zájmeno

  1. (bez společníka ap.) alone, on one's own, by oneselfNemůžeš tam jít sám.You can't go there alone.Byli jsme sami.We were alone.
  2. (bez cizí pomoci) oneself(z vlastního popudu) of one's own accordoneself mění tvar dle osoby myself, yourself, himself, herself, ourselves, yourselves, themselvesPřipravila to sama.She prepared it herself.
  3. (zdůraznění) oneself(jako takový) as such(vtělení vlastnosti) itself, sth incarnatetvary oneself se mění dle osoby myself, yourself, himself, itself, herself, ourselves ap.Já sám to nevím.I don't know it myself.Ty jsi to sám řekl.You said it yourself.Sám otec se toho bál.Father himself was afraid of it.To se rozumí samo sebou.It goes without saying.

Vyskytuje se v

od, ode: sám od sebeof one's own accord

pomoct si: pomoci si sámhelp osf

sebe: sám od sebe bez cizí pomoci ap.of one's own accord

sebou: samo sebounaturally, hovor. natch

živit se: živit se sámmake one's own living

než: Než tady čekat, půjdu sám.I'll go alone rather than wait.

posoudit: Posuďte sami.See for yourselves.

postarat se: postarat se sám o sebetake care of osf

přihlásit se: Pachatel se sám přihlásil (na) policii.The culprit reported himself to the police.

sebou: To se rozumí samo sebou.It goes without saying.

ubezpečit se: Ubezpečil se, že je sám.He made sure that he was alone.

vypořádat se: Musíš se s tím vypořádat sám.You have to deal with it on your own.

vypracovat se: Sám se vypracoval.He is a self-made man.

vystačit: vystačit si sámbýt soběstačný be self-sufficient, nepotřebovat jiné be happy with one's own company

zavinit: zavinit si co sámbring sth on osf

zvládnout: Zvládneš to sám?Can you do it/Will you manage it yourself?

zvolit: Zvolte si sami.Make your (own) choice.

škodit: Kdo pozdě chodí, sám sobě škodí.Early bird catches the worm.