Hlavní obsah

než, kniž. nežli

Spojka

  1. (srovnání) than(násobně) as ... asdvakrát vyšší než játwice as tall as me
  2. (dříve) before... než odejdeš.Before you leave ...
  3. (dokud ne) till, untilPočkej, než přijdu.Wait till I come., Wait for me to come.
  4. než aby (na to aby) topomocí infinitivuJe příliš plachý, než aby křičel.He is too shy to shout.
  5. (raději) rather than(namísto) instead of doing sthNež tady čekat, půjdu sám.I'll go alone rather than wait.

Vyskytuje se v

dvakrát: dvakrát větší nežtwice as big as sb/sth

víc: víc než dostmore than enough

běžný: běžnější u žen než u mužůmore prevalent in women than in men

daleko: být daleko lepší (než...)be far better (than...), hovor. be miles better (than...)

dřív: Dřív než přijde ...Before he comes ...

chytrý: Je mnohem chytřejší, než vypadá.She is much cleverer than she looks.

jinak: Nemohu jinak, než ...I have no choice but ...

jindy: více než kdy jindymore than ever

jiný: Je jiný než ...He is different from ...

lehký: Bude to lehčí než minule.It will be easier than last time.

malý: Náš dům je ještě menší než váš.Our house is even smaller than yours.

menší: On je mnohem menší než já.He is much shorter than me.

mladší: Je o tři roky mladší než já.He is three years younger than me.

nadít se, nadát se: Než se naděješ ...Before you know/realize it ...

nelze: Nelze než souhlasit.You/One/I can't but agree.

nezbývat: Nezbývá mi než odejít.I have no choice but to leave.

rád: Mám raději hokej než fotbal.I prefer ice hockey to football.

spíš: Byl spíš naštvaný než smutný.He was more angry than sad.

vysoko: ještě výš(e) než coeven higher than sth

vysoký: být o něco vyšší než kdo/cobe a bit higher/hl. o lidech taller than sb/sth

vyšší: On je vyšší než já.He is taller than me.

vzpamatovat se: A než se vzpamatuješ ...And before you know it ...

zbývat: Nezbývá (nám) než...There is no other way but to..., We have no other choice but...

holub: Lepší vrabec v hrsti než holub na střeše.A bird in the hand is worth two in the bush.

košile: Bližší košile než kabát.Charity begins at home.

lepší: Lepší vrabec v hrsti než holub na střeše.A bird in the hand is worth two in the bush.

napočítat: než bys do tří napočítal v mžikuin the twinkling of an eye, before you can say Jack Robinson

švec: než bys řekl švecbefore you can say Jack Robinson, in a jiffy

užitek: nadělat víc škody než užitkudo more harm than good, be more trouble than worth

vrabec: Lepší vrabec v hrsti než holub na střeše.A bird in the hand is worth two in the bush.

aggrandize: aggrandize osfnaparovat se, dělat ze sebe víc, než je

ahead of: ahead of scheduledříve (než bylo plánováno), před termínem

choose: choose sth over sthvybrat si raději co než co, dát přednost čemu před čím při výběru

come: come within sth of sb/sthpřiblížit se ke komu/čemu na méně než kolik

know: before you know itnež se naděješ, než si to uvědomíš, než ti to dojde

many: ...times as many...krát více než

much: ... times as much (as)... krát tolik/více (než) o množství

size: be twice the size of sthbýt dvakrát větší než co

superior: be sb's superior in sthbýt v čem lepší než kdo

until: not until ...až ..., ne dříve než časově

anything: more than anything elsevíc než cokoli jiného

as: twice as tall as medvakrát vyšší než

before: Her children come before her job.Děti jsou pro ni přednější než práce.

but: She could not but congratulate him.Nemohla jinak, než mu gratulovat.

could: He couldn't have been more than 12.Nemohlo mu být víc než 12.

do: He makes more money than I do.Vydělává víc peněz než já.

do: I know even less about it than he does.Vím o tom ještě méně než on.

double: double the size of sthdvakrát větší než co

except: Nothing more to do except wait.Nedá se dělat nic jiného než čekat.

go: Eat it before it goes cold.Sněz to, než to vychladne.

have: We had just finished it when you arrived.Dokončili jsme to právě, než jsi přišel.

help: There's ho help for it but ...Není jiná možnost než..., Není jiné pomoci než...

junior: be two years sb's juniorbýt o dva roky mladší než kdo

lucky: He was luckier than the rest.Měl větší štěstí než ostatní.

more: It cost more than 250 pounds.Stálo to více než 250 liber.

more: She screamed more in surprise than terror.Křičela spíš překvapením než hrůzou.

no: He's no taller than me.Není o nic vyšší než já.

nothing: Money brought nothing but trouble.Peníze nepřinesly nic než potíže.

old: five years older thano pět let starší než

other: There is no other choice than ...Není jiná možnost než ...

outsell: The latest model outsold all previous ones.Posledního modelu se prodalo více než všech předchozích.

prefer: I prefer ice hockey to football.Mám radši hokej než fotbal.

superior: She was greatly superior to her husband in education.Měla výrazně lepší vzdělání než její manžel.

those: Those look better than these.Tamty vypadají lépe než tyto.

twice: He is twice as old as me., He is twice my age.Je dvakrát starší než já.

bird: A bird in the hand is worth two in the bush.Lepší vrabec v hrsti než holub na střeše.

guess: Your guess is as good as mine.Nevím (o tom) víc než ty., Vím o tom asi tolik, co ty.