Hlavní obsah

než, kniž. nežli

Spojka

  1. (srovnání) than(násobně) as ... asdvakrát vyšší než játwice as tall as me
  2. (dříve) before... než odejdeš.Before you leave ...
  3. (dokud ne) till, untilPočkej, než přijdu.Wait till I come., Wait for me to come.
  4. než aby (na to aby) topomocí infinitivuJe příliš plachý, než aby křičel.He is too shy to shout.
  5. (raději) rather than(namísto) instead of doing sthNež tady čekat, půjdu sám.I'll go alone rather than wait.

Vyskytuje se v

dvakrát: dvakrát větší nežtwice as big as sb/sth

víc: víc než dostmore than enough

běžný: běžnější u žen než u mužůmore prevalent in women than in men

daleko: být daleko lepší (než...)be far better (than...), hovor. be miles better (than...)

dřív: Dřív než přijde ...Before he comes ...

chytrý: Je mnohem chytřejší, než vypadá.She is much cleverer than she looks.

jinak: Nemohu jinak, než ...I have no choice but ...

jindy: více než kdy jindymore than ever

jiný: Je jiný než ...He is different from ...

lehký: Bude to lehčí než minule.It will be easier than last time.

malý: Náš dům je ještě menší než váš.Our house is even smaller than yours.

menší: On je mnohem menší než já.He is much shorter than me.

mladší: Je o tři roky mladší než já.He is three years younger than me.

nadít se, nadát se: Než se naděješ ...Before you know/realize it ...

nelze: Nelze než souhlasit.You/One/I can't but agree.

nezbývat: Nezbývá mi než odejít.I have no choice but to leave.

rád: Mám raději hokej než fotbal.I prefer ice hockey to football.

spíš: Byl spíš naštvaný než smutný.He was more angry than sad.

vysoko: ještě výš(e) než coeven higher than sth

vysoký: být o něco vyšší než kdo/cobe a bit higher/hl. o lidech taller than sb/sth

vyšší: On je vyšší než já.He is taller than me.

vzpamatovat se: A než se vzpamatuješ ...And before you know it ...

zbývat: Nezbývá (nám) než...There is no other way but to..., We have no other choice but...

holub: Lepší vrabec v hrsti než holub na střeše.A bird in the hand is worth two in the bush.

košile: Bližší košile než kabát.Charity begins at home.

lepší: Lepší vrabec v hrsti než holub na střeše.A bird in the hand is worth two in the bush.

napočítat: než bys do tří napočítal v mžikuin the twinkling of an eye, before you can say Jack Robinson, hovor. pretty damn quick

švec: než bys řekl švecbefore you can say Jack Robinson, in a jiffy, in the twinkling of an eye

užitek: nadělat víc škody než užitkudo more harm than good, be more trouble than worth

vrabec: Lepší vrabec v hrsti než holub na střeše.A bird in the hand is worth two in the bush.

aggrandize: naparovat se, dělat ze sebe víc, než jeaggrandize osf

ahead of: dříve (než bylo plánováno), před termínemahead of schedule

come: přiblížit se ke komu/čemu na méně než kolikcome within sth of sb/sth

daytime: číslo, na než lze volat přes dendaytime phone number

duty: nad rámec svých povinností, více než čí povinnost pracovní ap.beyond the call of duty

know: než se naděješ, než si to uvědomíš, než ti to dojdebefore you know it

many: ...krát více než...times as many

much: ... krát tolik/více (než) o množství... times as much (as)

size: být dvakrát větší než cobe twice the size of sth

superior: být v čem lepší než kdobe sb's superior in sth

until: až ..., ne dříve než časověnot until ...

anything: víc než cokoli jinéhomore than anything else

as: dvakrát vyšší než játwice as tall as me

before: Děti jsou pro ni přednější než práce.Her children come before her job.

but: Nemohla jinak, než mu gratulovat.She could not but congratulate him.

could: Nemohlo mu být víc než 12.He couldn't have been more than 12.

do: Vydělává víc peněz než já.He makes more money than I do.

double: dvakrát větší než codouble the size of sth

except: Nedá se dělat nic jiného než čekat.Nothing more to do except wait.

go: Sněz to, než to vychladne.Eat it before it goes cold.

have: Dokončili jsme to právě, než jsi přišel.We had just finished it when you arrived.

junior: být o dva roky mladší než kdobe two years sb's junior

lucky: Měl větší štěstí než ostatní.He was luckier than the rest.

more: Stálo to více než 250 liber.It cost more than 250 pounds.

no: Není o nic vyšší než já.He's no taller than me.

nothing: Peníze nepřinesly nic než potíže.Money brought nothing but trouble.

old: o pět let starší nežfive years older than

other: Není jiná možnost než ...There is no other choice than ...

outsell: Posledního modelu se prodalo více než všech předchozích.The latest model outsold all previous ones.

prefer: Mám radši hokej než fotbal.I prefer ice hockey to football.

those: Tamty vypadají lépe než tyto.Those look better than these.

twice: Je dvakrát starší než já.He is twice as old as me., He is twice my age.

bird: Lepší vrabec v hrsti než holub na střeše.A bird in the hand is worth two in the bush.

guess: Nevím (o tom) víc než ty., Vím o tom asi tolik, co ty.Your guess is as good as mine.

než: dvakrát vyšší než játwice as tall as me