Hlavní obsah

malý

Přídavné jméno

  1. (nevelký) small, little(vzrůstem) short(nízký) low(maličký) tiny, diminutiveNáš dům je ještě menší než váš.Our house is even smaller than yours.prodej v malémretail salemalá písmena v sazbě ap.lower case (letters)
  2. (oděv, upnutý ap.) tight(stísněný - byt ap.) cramped, confinedTy boty jsou mi malé.The shoes are too tight for me.
  3. (nedospělý) little, smallKdyž jsem byl malý.When I was a child.
  4. od mala, odmala from childhood
  5. (významem) small, little(nepodstatný) slight(drobný) petty(relativně) minor

Vyskytuje se v

ani: ani v nejmenším/trochunot in the least

malá: jít na malou (stranu)do a/go number one, pass water, euf. go to spend a penny

nejmenší: ani v nejmenšímnot in the least

písmeno: malé písmenosmall letter, lower-case letter

pysk: anat. velké/malé stydké pyskylabia majora/minora

ručička: hodinová/malá ručičkahour/little hand

strana: Malá Stranathe Lesser Town

drobnost: jen taková malá drobnost ode mnejust a little something from me

menší: On je mnohem menší než já.He is much shorter than me.

nutit: Menší obchody byly nuceny zavřít.The smaller shops were forced to close down.

prozradit: Prozradím vám malé tajemství.I'll let you in on a little secret.

tušení: Nemám nejmenší tušení.I haven't the faintest/slightest idea.

úsilí: dosáhnout čeho s co nejmenším úsilímachieve sth with minimum effort

svět: Svět je malý.It's a small world.

Asia: Asia MinorMalá Asie

auk: razor-billed aukalka malá

back: sport. back passmalá domů v kopané

battery: C/D batterymalý/velký monočlánek baterie

bear: astron. Great/Little BearVelká/Malá medvědice

box: six-yard boxmalé vápno

bulk: break bulkzačít s vykládkou z lodi, rozdělit náklad do menších částí

common: mat. the lowest common denominatornejmenší společný jmenovatel, přen. všeobecný vkus, ty nejprostší nároky většiny populace ap.

consolation: sport. consolation finalfinále útěchy, malé finále

dog: astron. the Little DogMalý pes

economy: economy car(menší) úsporné/hospodárné auto s nízkou spotřebou

football: five-a-side footballmalá kopaná

green: hovor. little green menmalí zelení mužíčci mimozemšťané

infinitesimally: infinitesimally small amountnesmírně malé/nepatrné množství

intimation: not give the least/slightest intimation of sthani nenaznačit co, neprojevit sebemenší náznak čeho

jury: petit jurymalá soudní porota 12 členů

lead: loď. hand leadmalá olovnice

lesser: astron. the Lesser BearMalá medvědice

lesser: (vote for the) lesser of two evils(volit) menší zlo

lesser: zool. lesser spotted woodpeckerstrakapoud malý

lesser: bot. lesser duckweedokřehek menší

lip: anat. inner/outer lipsmalé/velké stydké pysky

marginal: marginal constituencyvolební obvod s malým rozdílem hlasů pro jednotlivé kandidáty

microscopic: in microscopic detaildo nejmenšího detailu

mile: miles too small(až) příliš malý

neckline: jewel necklinemalý výstřih téměř ke krku

net: AmE net tonmalá tuna 2000 liber cca 907,18 kg

not: not a bit (of it)ani v nejmenším, vůbec ne

notion: not have the faintest notion of sthnemít nejmenší potuchy o čem

number one: go/do a number onejít na malou (stranu)

octave: small/great octavemalá/velká oktáva

parakeet: rose-ringed parakeetalexandr malý

part: walk-on partštěk, malá role hl. bez textu

petrel: storm petrelbuřňáček (malý)

quarter: quarter vent(malé) větrací okénko zadních dveří auta

short: short supplynedostatek, malá zásoba

sized: small-sizedmalý, malých rozměrů

small: on a small scalev malém

small: in a small wayv malé míře, trošku, v malém

soft: soft optionnejpohodlnější způsob, cesta nejmenšího odporu

supply: short supplynedostatek, malá zásoba čeho

takeover: ekon. reverse takeoverpřevzetí větší společnosti menší

type: be in small typebýt vytištěný malým písmem

down: down to the slightest detailaž do nejmenšího detailu

faintest: I haven't the faintest (idea).Nemám potuchy/(ani) nejmenší tušení.

get: as small as you can get itco nejmenší

let in on: She let me in on a little secret.Prozradila mi malé tajemství.

one: He sold his house and moved to a smaller one.Prodal svůj dům a přestěhoval se do menšího.

slight: I don't have the slightest idea.Nemám nejmenší potuchy.

earthly: hovor. not an earthly (chance)ani nejmenší šance