Hlavní obsah

not [nɒt]

Příslovce

  1. ne... hl. slovesný záporI hope not.Doufám, že ne.not a thing(vůbec) nicnot a bit (of it)ani v nejmenším, vůbec nenot only ... butnejen ... ale inot a fewnemálo, hodně
  2. za pomocnými slovesy též ....n'tHe did not do it.On to neudělal.I couldn't help it.Nemohl jsem si pomoci.
  3. tvoří tázací dovětkyčasto zkráceně na don't, didn't, isn't, wasn't ap.
  4. ani jeden ap.not a wordani slovonot even ...dokonce ani ...

Vyskytuje se v

all: ne až/zas tak, ne zase toliknot all that

altogether: ne (tak) zcelanot altogether

amiss: co BrE by neuškodilo, by přišlo vhod/se hodilo, hovor. by bodlosth would not come/go amiss

any: o nic lepší ap.not any

anything: ani za nic nechtít ap.not for anything

anywhere: co nikam nevedesth is not getting anywhere

bad: (docela) dobrý překvapivěnot bad

bat: nehnout ani brvou, ani nemrknoutnot to bat an eyelid

begrudge: sth nelitovat čeho obětovaného ap.not begrudge

believe: věř(te) tomu nebo nebelieve it or not

bit: vůbec ne, ani trochunot a bit, not one bit

blame: nemít komu co za zlé, nevyčítat komu co chápat něčí chování ap.not blame sb for sth

but: nemoci jinak než co, muset (jen) co, nemít jinou možnost nežcannot (help) but, could not but

certainly: samozřejmě, že ne!, ovšemže ne!certainly not

clue: nemít ponětí/tušenínot to have a clue

compare: with sth nemoci se rovnat, zdaleka se nevyrovnat čemu, být nesrovnatelný s čím(can) not compare

crack: nebýt takový zázrak, jak se povídá, nebýt zase tak extra, nebýt zas takový zázrakbe not all it's cracked up to be

cricket: nečestný, nefér(ový), nepoctivýnot cricket

cut: nemít na to, nemoci se rovnat nebýt zdaleka tak dobrýnot cut it

damn: kašlat na co, vůbec se nezajímat o conot give a damn about sth

department: To není můj obor., To není v mé kompetenci., V tom se nevyznám.That is not my department

draw: on sth odmítnout odpovědět na conot be drawn

entirely: ne tak úplně, ne zcelanot entirely

exactly: ne (tak) úplně, ne zcela odlišně od předpokladunot exactly

few: hezkých pár, nemálo, dobrýcha good few, not a few

for: sb/sth nebýt, kdyby nebylo koho/čehoif not for, were it not for

ghost: mít minimální šanci, nemít nejmenší šanci udělat conot to stand a ghost of a chance of doing sth

half: ani zdaleka, ani z poloviny zdůrazňuje zápornot half

have: nedovolit, nestrpět conot have sth

heart: nemít to srdce něco udělatnot have the heart

houseroom: (ne)chtít co (mít doma)(would not) give sth houseroom

if: jestli ne, ne-li dřív, lépe ap.if not

it: ne že by, není to (jen) proto že při udávání dalších důvodůit's not (simply) that

least: ani v nejmenším, vůbec ne, ani troškunot in the least

like: pravděpodobně, asi, nejspíš(as) like as not

likely: to sotva, kdepaknot likely

long: již neno longer, not any longer

meaning: nevědět, co je to ..., být zcela cizí co komu nemít povědomínot know the meaning of the word

means: v žádném případě, rozhodně neby no means, not by any means

merely: nejen, ne pouzenot merely

mind: být jedno co komudo not mind sth

mistaken: jestli se nemýlímif I'm not mistaken

mix: neslučovat se, nesnášet se, nejít dohromady názory, chemikálie ap.not mix

more: už ne...not any more

move: stát si za svým, být pevně rozhodnut, neustoupitnot to be moved

much: moc nevídat koho, nevidět koho často, vidět koho zřídkanot see much of sb

must: nesmětmust not

nearly: ani zdaleka (ne)not nearly

necessarily: Ne nutně., To nemusí být nutně tak.Not necessarily.

need: nemuset při udílení rad nebo podávání návrhů, nepotřebovatneed not, needn't

not: ne že by na úvod větynot that

nothing: velice, nesmírně, skutečně jakýnothing if not sth

on: to prostě nejdeit's (just) not on

or: (ať ano) nebo ne je to jednosth or no(t)

place: to nepřísluší komu aby něco dělalit is not sb's place

really: ani ne v odpovědi, ne tak úplně správný ap.not really

remotely: ani vzdáleně/trošku, vůbec, ani náznakem/zdaleka se záporem(not) remotely

say: neřkuli při zdůrazněnínot to say

shape: v žádné podobě, za žádných podmínek se záporem ve větěnot in any shape or form

sleep: nedělat si (příliš) hlavu s čím, netrápit se čím, příliš se nezabývat čímnot lose any/much sleep over sth

slight: ani v nejmenším, v žádném případěnot in the slightest

speak: nemluvě onot to speak of

stand for: sth netolerovat, nesnášet, nestrpět conot stand for

state: nebýt schopen čeho, nebýt s to (dělat) conot to be in a fit state to do sth

tie: uvázat uzel na čem, svázat co do uzlutie a knot in sth, tie sth in a knot

trouble: neobtěžovat se, nenamáhat se udělat conot trouble to do sth

unnaturally: přirozeně, pochopitelněnot unnaturally

used: vyjadřuje, že se něco v minulosti neopakovaloused not to be done

very: ne moc, nijak zvlášť, nepřílišnot very

whit: vůbec (ne), ani trošku/trochu, ani za máknot a/one whit, no whit

why: a co takhle ...při navrhováníwhy (do) not

wish: nepřát komu co nepříjemný zážitek ap.not to wish sth on sb

world: za nic na světě, ani za nic(not) for the world

would: vyjadřuje neuskutečnění děje i přes snahuwould not

yet: ještě ne ale později anonot yet

afterwards: nedlouho poténot long afterward

age: nevypadat na svůj věknot look one's age

ago: (poměrně) nedávnonot long ago

allow: (ne)smět, (ne)mít dovoleno dělat co(not) be allowed to do sth

anymore: už/již nenot anymore

applicable: nehodící se škrtnětedelete/strike out where not applicable

at: vůbec nenot at all

averse: nic nemít proti komu/čemunot be averse to sb/sth

badly off: (ne)být na tom špatně(not) to be badly off

agree: nedělat dobře, nesvědčit, nejít k duhu komu jídlonot agree with sb

blank: neuspět v hledání ap., nic se nedozvědět, nebýt o nic chytřejšídraw a blank

breath: oddechnout si, vydechnout sidraw breath

distinction: between sth and sth dělat/činit rozdíl, rozlišovat mezi čím a čímdraw/make a distinction

draw in: zatáhnout do toho kohodraw sb in

draw into: sth zaplést, zatáhnout koho do čehodraw sb into

draw out: rozpovídat koho, přimět k řečidraw sb out

draw up: narovnat se, napřímit se člověkdraw osf up

fire: vyprovokovat střelbu ze strany kohodraw fire from sb

level: dostat se na úroveň koho/čeho, dotáhnout se na, dohnat kohodraw level with sb/sth

line: kategoricky odmítat codraw the line at doing sth

lot: losovatdraw lots

abreast: dotáhnout se na koho, dohnat, dojít kohodraw abreast of sb

analogy: připodobnit co k čemu, nastínit analogii mezi čím a čímdraw an analogy between sth and sth

benefit: pobírat dávkydraw benefits

blood: způsobit krvácení ránu, prolít krev zraněním druhého, přen. tít do živého, dělat zlou krev, AmE vzít/odebrat krev na rozbor ap.draw blood

close: skončit, ukončit, uzavřít cobring/draw sth to a close

comparison: porovnat co s čím, udělat srovnání čeho s čímdraw a comparison between sth and sth

conclusion: činit závěry z čehodraw conclusions from sth

curtain: roztáhnout závěsydraw/pull the curtains (open)

drawing: kreslírna návrhářská ap.drawing office

enter: zúčastnit se losováníenter the draw

equipment: rýsovací potřebydrawing equipment

inspiration: inspirovat se čím, čerpat inspiraci z čehodraw inspiration from

out: vyndat, vytáhnout, vyjmouttake/pull/draw out

pen and ink: perokresba, kresba tušípen and ink drawing

pin: připínáček, rýsováčekdrawing pin

rein: zastavit jezdec na koni, zarazit koněBrE draw rein

room: form. přijímací pokoj/salonek, salóndrawing room

schematic: schematický nákresschematic drawing

scoreless: bezgólová remízascoreless draw

straw: tahat sirky rozhodovat náhodným losemdraw straws

blížit se: blížit se ke koncidraw to a close/an end

čerpání: zvláštní práva čerpáníSpecial Drawing Rights, SDR

důchod: pobírat důchodreceive/draw a pension

chýlit se: chýlit se k závěru/ke koncibe drawing to a close/an end, be almost over

kreslicí: kreslicí prknodrawing board

los: výběr losemdrawing lots

natáhnout: natáhnout kohoutek pistolecock, draw the hammer

nerozhodný: sport. nerozhodný výsledekdraw, tie

odběr: odběr (krve)taking of blood, collecting blood samples, řidč. blood draw

prkno: rýsovací prknodrawing board

přivolat: přivolat na sebe co kritiku ap.draw (down) sth

rozpočet: sestavit rozpočetdraw up a budget

rys: tech. technický rystechnical drawing

rýsovací: rýsovací prknodrawing/drafting board

slosovací: slosovací osudídrawing drum

tažený: tažený koňmihorse-drawn

vyvodit: vyvodit důsledky z čehodraw consequences from sth

záclona: zatáhnout záclonydraw/close the curtains

brát si: brát si ponaučení z čehodraw a lesson from sth

nabrat: nabrat dechdraw a breath

plíce: nabrat vzduch do plicdraw air into the lungs

přitáhnout: Přitáhl si židli blíž.He drew his chair nearer.

remizovat: Remizovali s Irskem.They drew with Ireland.

roztáhnout: roztáhnout závěsydraw the curtains (open), open the curtains

schematický: schematický nákresschematic drawing

skončit: Skončilo to remízou.It ended in a draw.

spět: spět ke koncibe drawing to a close

vystavit: ekon. vystavit komu šekdraw/make out/write out a cheque to sb