Hlavní obsah

not [nɒt]

Příslovce

  1. ne... hl. slovesný záporI hope not.Doufám, že ne.not a thing(vůbec) nicnot a bit (of it)ani v nejmenším, vůbec nenot only ... butnejen ... ale inot a fewnemálo, hodně
  2. za pomocnými slovesy též ....n'tHe did not do it.On to neudělal.I couldn't help it.Nemohl jsem si pomoci.
  3. tvoří tázací dovětkyčasto zkráceně na don't, didn't, isn't, wasn't ap.
  4. ani jeden ap.not a wordani slovonot even ...dokonce ani ...

Vyskytuje se v

aby: aby ne... se slovesemin order not to, lest

ale: nejen ... ale inot only ... but also

ani: ani v nejmenším/trochunot in the least

být: Být či nebýt?To be or not to be?

co: není za co poděkováníno problem, don't mention it, AmE you are welcome, BrE form. not at all

dělat: nevědět, co dělatnot know what to do, být bezradný not know which way to turn

div: není divu(it's) no wonder, not surprisingly

dostání: (ne)být k dostáníbe (not) available

drobet: ani drobet čehonot a whit of sth

jeden, jedna, jedno: ani jeden (jediný)not a single one

jediný: ani (jeden) jediný osoba ap.not a single one

jednou: ani jednounot once, not a single time

-li: ne-liif not

muset: nemusetneed not, not have to do sth

nadlouho: ne nadlouhonot for long

nedaleko: nedaleko odtudnear here, not far from here

nejmenší: ani v nejmenšímnot in the least, not in the slightest

neposlední: v neposlední řadělast (but) not least

nevědomý: nevědomý si čehonetušící unaware, unconscious of sth, neuvědomující si not realizing sth

nic: nic mocnothing much, žádná sláva no great shakes, kariéra ap. not much of, BrE, hovor. not much cop, horší kvality of sorts, of a sort, jakž takž so-so, horší než očekávaný lemon, nudný ho hum, průměrný ap. mediocre

nýbrž: nejen ... nýbrž inot only ... but also

památka: ani památka po čemnot a trace of sth

pípnout: přen. ani nepípnoutbe as quiet as a mouse, not breathe a word

podařit se: nepodařit se co komufail to do sth, not succeed in doing sth

poslední: v neposlední řadělast but not least

povést se: nepovést se nevyjítfail, be a failure, not come off

pravděpodobně: Pravděpodobně ne.Probably not., I suppose not.

předjíždění: dopr. Zákaz předjíždění!No overtaking!, AmE Do not pass!

půlový: minim, AmE half-notehud. půlová nota

rozpakovat se: nerozpakovat se udělat coneváhat not hesitate to do sth, have no hesitation in doing sth, bez skrupulí make no bones, have no scruples about doing sth

řada: a v neposlední řaděand last but not least

asi: Asi ne.I don't think so., I think/guess not.

: Zavolej jim, ať to neposílají.Call them not to send it.

cena: To nemá cenu. je to zbytečnéIt is no point doing it., There is no point in it., It will not avail.

či: Být, či nebýt?To be or not to be?

dobře: Není mi dobře.I am not feeling well.

dojít: Zboží ještě nedošlo.The goods have not arrived yet.

dotýkat se: Nedotýkat se!Do not touch!

doufat: Doufám, že ano/ne.I hope so/not.

dovolat se: Pomoci se nedovolala.Her cries for help were not answered.

dovolený: Není to dovolené.It is not allowed.

hodící se: Nehodící se škrtněte.Delete as required., Delete where not applicable.

hradit: Toto léčení pojišťovna nehradí.This treatment is not covered by health insurance.

: Já ne.Not me.

jejich: Ty nejsou jejich.Those are not theirs.

jít: O to tu nejde.That's not the point here.

kdyby: Kdyby nebylo jeho ...Were it/If it were not for him, But for him ...

málo: Děkuji. – Za málo.Thank you. – Don't mention it./Not at all.

mluvit: My spolu nemluvíme.We are not on speaking terms.

moc: To není v mé moci.It's not within my power.

moct: Já za to nemůžu.It's not my fault., I am not to blame for it.

mysl: To jsem neměl na mysli.That's not what I had in mind.

nálada: Nemám náladu to poslouchat.I am not in mood/in no humour to listen to it.

námaha: Nestojí to za tu námahu.It is not worth the effort.

nápad: Ani nápad!No way!, Not on your life!, vulg. Not bloody likely!

naplno: říct (to) naplnonot mince one's words, without mincing words, pulling no punches

naučit se: Angličtinu není těžké se naučit.English is not hard to learn.

náznak: ani náznak čehonot a sign of sth

ne: Teď ne. Proč ne?Not now. Why not?

nepříliš: nepříliš známýnot very famous

nevinný: Byl shledán nevinným.He was found not guilty.

neznámo: Zemřel neznámo kdy.It is not known when he died.

o: O to (tady) nejde.That is not the point.

obávat se: Obávám se, že ano/ne.I'm afraid so/not.

obsadit: Tohle místo je obsazeno.This seat is occupied/taken/not free.

on: S ním nejdu.I'm not going with him.

plést se: Jestli se nepletu, ...If I'm not mistaken, ...

popírat: práv. popírat svou vinuplead not guilty

potřeba: Není potřeba.There is no need to., It is not necessary.

pozor: Dávej pozor, ať to nerozbiješ.Be careful not to break it.

předjíždět: Nepředjížděj(te)!Do not overtake/AmE pass.

příslušet: To nám nepřísluší soudit.It is not for us to judge.

přítomný: Není teď přítomen.He is not here at the moment.

radit: Radil jsem mu, aby to nekupoval.I advised him not to buy it.

růžově: Nevidím to příliš růžově.I'm not too optimistic about it.

řeč: To nestojí za řeč.nemá smysl o tom mluvit It's not worth mentioning., reakce na poděkování Don't mention it.

se, si: Neví se ...It is not known ...

sevřený: Mám sevřený žaludek.My stomach is in knots.

shledat: Byl shledán (ne)vinným.He was found (not) guilty.

brva: nehnout ani brvounot bat an BrE eyelid/AmE eye, not turn a hair, not move a muscle

all: ne až/zas tak, ne zase toliknot all that

altogether: ne (tak) zcelanot altogether

amiss: co BrE by neuškodilo, by přišlo vhod/se hodilo, hovor. by bodlosth would not come/go amiss

any: o nic lepší ap.not any

anything: ani za nic nechtít ap.not for anything

anywhere: co nikam nevedesth is not getting anywhere

bad: (docela) dobrý překvapivěnot bad

bat: nehnout ani brvou, ani nemrknoutnot to bat an eyelid

begrudge: sth nelitovat čeho obětovaného ap.not begrudge

believe: věř(te) tomu nebo nebelieve it or not

bit: vůbec ne, ani trochunot a bit, not one bit

blame: nemít komu co za zlé, nevyčítat komu co chápat něčí chování ap.not blame sb for sth

but: nemoci jinak než co, muset (jen) co, nemít jinou možnost nežcannot (help) but, could not but

certainly: samozřejmě, že ne!, ovšemže ne!certainly not

clue: nemít ponětí/tušenínot to have a clue

crack: nebýt takový zázrak, jak se povídá, nebýt zase tak extrabe not all it's cracked up to be

cricket: nečestný, nefér(ový), nepoctivýnot cricket

cut: nemít na to, nemoci se rovnat nebýt zdaleka tak dobrýnot cut it

damn: kašlat na co, vůbec se nezajímat o conot give a damn about sth

department: To není můj obor., To není v mé kompetenci., V tom se nevyznám.That is not my department

draw: on sth odmítnout odpovědět na conot be drawn

entirely: ne tak úplně, ne zcelanot entirely

exactly: ne (tak) úplně, ne zcela odlišně od předpokladunot exactly

few: hezkých pár, nemálo, dobrýcha good few, not a few

for: sb/sth nebýt, kdyby nebylo koho/čehoif not for, were it not for

ghost: mít minimální šanci, nemít nejmenší šanci udělat conot to stand a ghost of a chance of doing sth

half: ani zdaleka, ani z poloviny zdůrazňuje zápornot half

have: nedovolit, nestrpět conot have sth

heart: nemít to srdce něco udělatnot have the heart

houseroom: (ne)chtít co (mít doma)(would not) give sth houseroom

if: jestli ne, ne-li dřív, lépe ap.if not

it: ne že by, není to (jen) proto že při udávání dalších důvodůit's not (simply) that

least: ani v nejmenším, vůbec ne, ani troškunot in the least

like: pravděpodobně, asi, nejspíš(as) like as not

likely: to sotva, kdepaknot likely

long: již neno longer, not any longer

meaning: nevědět, co je to ..., být zcela cizí co komu nemít povědomínot know the meaning of the word

means: v žádném případě, rozhodně neby no means, not by any means

merely: nejen, ne pouzenot merely

mind: být jedno co komudo not mind sth

mistaken: jestli se nemýlímif I'm not mistaken

mix: neslučovat se, nesnášet se, nejít dohromady názory, chemikálie ap.not mix

more: už ne...not any more

move: stát si za svým, být pevně rozhodnut, neustoupitnot to be moved

much: moc nevídat koho, nevidět koho často, vidět koho zřídkanot see much of sb

must: nesmětmust not

nearly: ani zdaleka (ne)not nearly

necessarily: Ne nutně., To nemusí být nutně tak.Not necessarily.

need: nemuset při udílení rad nebo podávání návrhů, nepotřebovatneed not, needn't

not: ne že by na úvod větynot that

nothing: velice, nesmírně, skutečně jakýnothing if not sth

or: (ať ano) nebo ne je to jednosth or no(t)

place: to nepřísluší komu aby něco dělalit is not sb's place

really: ani ne v odpovědi, ne tak úplně správný ap.not really

remotely: ani vzdáleně/trošku, vůbec, ani náznakem/zdaleka se záporem(not) remotely

say: neřkuli při zdůrazněnínot to say

shape: v žádné podobě, za žádných podmínek se záporem ve větěnot in any shape or form

agree: nedělat dobře, nesvědčit, nejít k duhu komu jídlonot agree with sb

nota: zápis score, dané skladby sheet musicnoty