Hlavní obsah

not [nɒt]

Příslovce

  1. ne... hl. slovesný záporI hope not.Doufám, že ne.not a thing(vůbec) nicnot a bit (of it)ani v nejmenším, vůbec nenot only ... butnejen ... ale inot a fewnemálo, hodně
  2. za pomocnými slovesy též ....n'tHe did not do it.On to neudělal.I couldn't help it.Nemohl jsem si pomoci.
  3. tvoří tázací dovětkyčasto zkráceně na don't, didn't, isn't, wasn't ap.
  4. ani jeden ap.not a wordani slovonot even ...dokonce ani ...

Vyskytuje se v

aby: aby ne... se slovesemin order not to, lest

ale: nejen ... ale inot only ... but also

ani: ani v nejmenším/trochunot in the least

ani: Ani mě nenapadne!, Ani nápad!No way!, Not likely

ani: ani nenot really, méně než less than, nijak moc not particularly

být: Být či nebýt?To be or not to be?

co: není za co poděkováníno problem, don't mention it, AmE you are welcome, BrE form. not at all

dělat: nevědět, co dělatnot know what to do, být bezradný not know which way to turn

div: není divu(it's) no wonder, not surprisingly

dostání: (ne)být k dostáníbe (not) available

drobet: ani drobet čehonot a whit of sth

jeden, jedna, jedno: ani jeden (jediný)not a single one

jediný: ani (jeden) jediný osoba ap.not a single one

jednou: ani jednounot once, not a single time

-li: ne-liif not

muset: nemusetneed not, not have to do sth

nadlouho: ne nadlouhonot for long

nedaleko: nedaleko odtudnear here, not far from here

nejmenší: ani v nejmenšímnot in the least

neposlední: v neposlední řadělast (but) not least

nevědomý: nevědomý si čehonetušící unaware, unconscious of sth, neuvědomující si not realizing sth

nic: nic mocnothing much, žádná sláva no great shakes, kariéra ap. not much of, BrE, hovor. not much cop, horší kvality of sorts, of a sort, jakž takž so-so, horší než očekávaný lemon, nudný ho hum, průměrný ap. mediocre

nic: hovor. ani za nic za žádnou cenunot for all the tea in China, no way

nýbrž: nejen ... nýbrž inot only ... but also

památka: ani památka po čemnot a trace of sth

pípnout: přen. ani nepípnoutbe as quiet as a mouse, not breathe a word

podařit se: nepodařit se co komufail to do sth, not succeed in doing sth

poslední: v neposlední řadělast but not least

povést se: nepovést se nevyjítfail, be a failure, not come off

pravděpodobně: Pravděpodobně ne.Probably not., I suppose not.

předjíždění: dopr. Zákaz předjíždění!No overtaking!, AmE Do not pass!

půlový: hud. půlová notaminim, AmE half-note

rozpakovat se: nerozpakovat se udělat coneváhat not hesitate to do sth, have no hesitation in doing sth, bez skrupulí make no bones, have no scruples about doing sth

řada: a v neposlední řaděand last but not least

ani: Ani za nic!No way!, Not for all the tea in China!

asi: Asi ne.I don't think so., I think/guess not.

: Zavolej jim, ať to neposílají.Call them not to send it.

být: Není to daleko.It is not far away.

cena: To nemá cenu. je to zbytečnéIt is no point doing it., There is no point in it., It will not avail.

co: Co je ti do toho?It is not your business!, That's none of your business!

či: Být, či nebýt?To be or not to be?

dobře: Není mi dobře.I am not feeling well.

dojít: Zboží ještě nedošlo.The goods have not arrived yet.

dotýkat se: Nedotýkat se!Do not touch!

doufat: Doufám, že ano/ne.I hope so/not.

dovolat se: Pomoci se nedovolala.Her cries for help were not answered.

dovolený: Není to dovolené.It is not allowed.

hodící se: Nehodící se škrtněte.Delete as required., Delete where not applicable.

hradit: Toto léčení pojišťovna nehradí.This treatment is not covered by health insurance.

: Já ne.Not me.

jejich: Ty nejsou jejich.Those are not theirs.

jít: O to tu nejde.That's not the point here.

kdyby: Kdyby nebylo jeho ...Were it/If it were not for him, But for him ...

málo: Děkuji. – Za málo.Thank you. – Don't mention it./Not at all.

mluvit: My spolu nemluvíme.We are not on speaking terms.

moc: To není v mé moci.It's not within my power.

moct: Já za to nemůžu.It's not my fault., I am not to blame for it.

mysl: To jsem neměl na mysli.That's not what I had in mind.

nálada: Nemám náladu to poslouchat.I am not in mood/in no humour to listen to it.

námaha: Nestojí to za tu námahu.It is not worth the effort.

nápad: Ani nápad!No way!, Not on your life!, vulg. Not bloody likely!

naplno: říct (to) naplnonot mince one's words, without mincing words, pulling no punches

naučit se: Angličtinu není těžké se naučit.English is not hard to learn.

náznak: ani náznak čehonot a sign of sth

ne: Teď ne. Proč ne?Not now. Why not?

nepříliš: nepříliš známýnot very famous

nevinný: Byl shledán nevinným.He was found not guilty.

neznámo: Zemřel neznámo kdy.It is not known when he died.

o: O to (tady) nejde.That is not the point.

obávat se: Obávám se, že ano/ne.I'm afraid so/not.

obsadit: Tohle místo je obsazeno.This seat is occupied/taken/not free.

on: S ním nejdu.I'm not going with him.

plést se: Jestli se nepletu, ...If I'm not mistaken, ...

popírat: práv. popírat svou vinuplead not guilty

potřeba: Není potřeba.There is no need to., It is not necessary.

pozor: Dávej pozor, ať to nerozbiješ.Be careful not to break it.

předjíždět: Nepředjížděj(te)!Do not overtake/AmE pass.

příslušet: To nám nepřísluší soudit.It is not for us to judge.

přítomný: Není teď přítomen.He is not here at the moment.

radit: Radil jsem mu, aby to nekupoval.I advised him not to buy it.

růžově: Nevidím to příliš růžově.I'm not too optimistic about it.

řeč: To nestojí za řeč.nemá smysl o tom mluvit It's not worth mentioning., reakce na poděkování Don't mention it.

se, si: Neví se ...It is not known ...

ani: ani za mákform. not a whit, no whit, not at all

brva: nehnout ani brvounot bat an BrE eyelid/AmE eye, not turn a hair, not move a muscle

gordický: rozetnout gordický uzelcut the Gordian knot

hlava: nedělat si (příliš) hlavu s čímnot lose any/much sleep over sth

hnout: nehnout ani brvounot bat an eye(lid), not turn a hair, keep a stiff upper lip

agree: not agree with sbnedělat dobře, nesvědčit, nejít k duhu komu jídlo

all: not all thatne až/zas tak, ne zase tolik