Hlavní obsah

it [ɪt]

Zájmeno

  1. to, onočasto se nepřekládáIt's a lovely city.Je to nádherné město.tray with glasses on ittácek se sklenicemiWho is it?Kdo je (to)?, Kdo volá?
  2. o dítěti, u něhož není udáno pohlavíShe left the child after it was born.Opustila dítě poté, co se narodilo.
  3. užívá se při vyjádření pocitu nebo názoruIt's possible that ...Je možné, že ...
  4. užívá se ve větách v trpném roděIt was reported, that ...Hlásili, že ...I like it here.Líbí se mi tady.
  5. při udávání času, data ap.It's 3 o'clock.Jsou 3 hodiny.It was Monday.Bylo pondělí.
  6. při popisu počasí, světla či teploty ap.It's getting dark.Stmívá se.It was very wet and windy.Bylo velmi vlhko a větrno.
  7. při představování u telefonováníIt's Max.Tady je/U telefonu Max.
  8. užívá se při zdůrazněníIt was I who found him.To já jsem ho našel.

Zájmeno

  1. it's not (simply) that ne že by, není to (jen) proto že při udávání dalších důvodůIt's not that I don't want to be there.Ne že bych tam nechtěl být.

Vyskytuje se v

at: be at itdělat to, být v tom provádět jistou činnost

be: if it wasn't forkdyby nebylo, nebýt koho/čeho

beat: (it) beats meto nechápu, to netuším, to mi nejde do hlavy/na rozum

bed: sb has made their bed, and now they must lie in itjak si kdo ustele, tak si lehne, co si kdo nadrobí, to si taky sní

believe: believe it or notvěř(te) tomu nebo ne

best: best of (it) allnejlepší na tom je/bylo ...

big: make it biguspět, dotáhnout to daleko, prorazit

bolt: make a bolt for itvzít do zaječích, vzít roha, utéct

bother: It's no bother.To není žádný problém., Udělám to rád. při nabídce pomoci

bring on: Bring it on!Tak pojď., Tak se ukaž. jsem na tebe připraven ap.

bugger: bugger (it)sakra, do prdele, do hajzlu

burst: burst its banksvystoupit z břehů řeka

business: it is none of sb's businessdo toho komu nic není, to se koho netýká

cake: want to have one's cake and eat itchtít, aby se vlk nažral a koza zůstala celá, chtít mít obojí ačkoli to nelze

chuck: chuck it allse vším praštit, vykašlat se na všechno

coin: be coining it (in)hrabat, mastit si kapsu rychle bohatnout, často nezaslouženě

come: have it coming to onezasloužit si, koledovat si o co trest ap.

come off: Come off it!Nekecej!, Nech toho!

conclusion: It was a foregone conclusion.Bylo to předem jasné., To se dalo čekat.

cool: cool ituklidni se

cop: cop itslíznout si to, schytat to, vypít si to

crack: be not all it's cracked up to benebýt takový zázrak, jak se povídá, nebýt zase tak extra, nebýt zas takový zázrak

cut: not cut itnemít na to, nemoci se rovnat nebýt zdaleka tak dobrý

damn: Damn (it)!Hergot!, Sakra!, Krucinál!

darn: darn itdo háje, sakra zvolání

dash: Dash (it all)hrome!, zatraceně!

day: call it a dayzabalit to, skončit co, nechat toho

dish out: dish it outto sb hovor. dát co proto komu

doubt: I doubt it.(O tom) pochybuji.

dream: wouldn't dream of itani (ve snu) by mě to nenapadlo něco udělat

easy: Easy does it.Opatrně., Pomalu., Zlehka. při přemísťování velkého předmětu ap.

entirety: in its entiretyv celku, jako celek, celý, v celém (svém) rozsahu

face: on the face of itna první pohled, při zběžném pohledu

far: far from itvůbec ne, právě naopak

for: if not for, were it not forsb/sth nebýt, kdyby nebylo koho/čeho

forget: Forget itNa to zapomeň! důrazné odmítnutí návrhu ap., Zapomeň na to., Pusť to z hlavy. nedělej si s tím starosti

fun: do sth for (the) fun (of it)(u)dělat co jen tak pro zábavu

funeral: It's your funeral.To je tvůj problém., To je tvoje věc.

game: it is all part of the gameto patří k věci

go: Go for it.Jdi do toho., Jdi na to.

gun: gun it/(the engine)šlápnout/dupnout na to/plyn, osolit to v autě ap.

hack: sb can't hack itkdo hovor. na to nemá schopnosti ap.

had: have had itbýt vyřízený, mít to spočítané mít vážně potíže či žádnou šanci uspět

ham: ham it up(záměrně) přehrávat herec

hand: have to hand it to sbuznat, muset nechat komu něčí schopnosti

harm: it does no harm to do sth, there is no harm in doing sthnikomu neublíží, když udělá co, nic se nestane, když se udělá co

have: rumour has it thatříká se, že

hell: for the hell of itjenom tak (ze srandy), z legrace beze smyslu

high: it is high timeje nejvyšší čas, je načase

hold: Hold it.Počkat., Moment., Zadrž.

hoof: hoof itšlapat pěšky

hop: Hop it.Padej!, Odpal!

if: it's not as ifne že by co

it: it's not (simply) thatne že by, není to (jen) proto že při udávání dalších důvodů

job: it is just the jobto je přesně ono to chci

keep: keep at itpokračovat v tom v něčem započatém i přes nesnáze ap., nevzdávat to

leave out: Leave it out.Nech(te) toho!

let: let it gonech to být/plavat, přejít to, vykašlat se na to už neřešit

life: It's my life.To je můj smysl života/mé vše. to nejdůležitější v životě

like: It's just like her/him.To je celá ona/celý on., To je pro ni/něj typické.

lorry: It has fallen off the back of a lorry.Je to kradené/za pět prstů. zboží

lose: lose itvypěnit, ztratit nervy rozčílit se

made: have (got) it madebýt za vodou uspět ap.

make: make itswh dostat se, dorazit kam včas, stihnout to kam

make up: make (it) upsmířit se, udobřit se

make up to: make it up tosb vynahradit to, oplatit to komu, revanšovat se komu

matter: It doesn't matter.To nevadí.

mean: know what it meansvědět, jaké to je/co to obnáší

mention: Don't mention it.Není zač., To nestojí za řeč. reakce na poděkování

mildly: to put it mildlymírně řečeno

mind: have it in mind to do sthmít v úmyslu udělat co

name: you name itna co si (jen) vzpomenete, co vás jen(om) napadne při širokém výčtu

nature: by its (very) naturesvojí podstatou, ve své podstatě

nothing: there is nothing for it butjediná možnost je, není jiné řešení, než

on: it's (just) not onto prostě nejde

pig: pig itžít jako čuně člověk

pity: It's a pity.To je škoda. výraz zklamání

accord: of its own accordsamo (od sebe) bez cizího přičinění