Hlavní obsah

lose [luːz]

Slovesopt&pp lost

 1. to sb prohrát s kým
 2. ztratit klíče ap.I've lost my passport.Ztratil jsem pas.
 3. lose osf ztratit se, z(a)bloudit
 4. sth přijít o, ztratit co pozici, práci, domov ap.lose one's mindpřijít o rozum, zbláznit se
 5. lose (out) prodělat
 6. sb setřást koho, zmizet, ztratit se komu záměrně
 7. nezachytit, nepochytit něčí slova ap.lose sight of sb/sthztratit z očí koho/co
 8. lose heat chladnout, vychládat
 9. lose weight (z)hubnout, shodit nadváhu
 10. lose (a patient) nezachránit (pacienta) o lékaři
 11. be lost být ztracen o věci
 12. (pro)marnit časNo time to lose.Není času nazbyt.
 13. lose time zpožďovat se o hodinách

Vyskytuje se v

count: keep/lose count of sthmít/ztratit přehled o počtu čeho

heart: lose heartklesat na mysli, zoufat si, ztrácet elán

lost: Get lost!Vypadni!, Zmiz!, Ztrať se!

love: there is no love lost between themnemají se (zrovna) v lásce

marble: lose one's marbleszbláznit se, pomátnout se, bláznit

mind: be losing one's mindpřicházet o rozum, bláznit

sight: lose sight of sthpustit ze zřetele co

sleep: not lose any/much sleep over sthnedělat si (příliš) hlavu s čím, netrápit se čím, příliš se nezabývat čím

touch: lose touch with sb/sthztratit kontakt s kým/čím

translation: be lost in translationztratit se při překladu vtipnost ap.

weight: lose weight(z)hubnout, shodit na váze

word: be lost for wordsnemít slov překvapením ap.

bond: ekon. premium bondslosovatelná státní obligace, los státní loterie

composure: lose one's composurebýt vyveden z míry, ztratit klid

consciousness: lose/regain consciousnessztratit/nabýt vědomí

cool: lose one's coolztratit hlavu

courage: pluck up the/lose couragedodat si odvahy/ztratit odvahu

equilibrium: lose one's equilibriumztratit klid

fat: lose/shed fatzhubnout, shodit tuky

get: get lostztratit se v lese ap.

habit: lose the habit of sthodvyknout (si) čemu hl. kladnému

hand: lose/make money hand over fistrázem/rychle prodělat/vydělat (velké) peníze

hold: lose one's hold on sthuž neudržet co, neudržet na čem, pustit se čeho

inhibition: lose one's inhibitionsztratit zábrany

losing: losing battle(předem) prohraná bitva

losing: losing streaksérie/řada proher, smolná série

losing: losing game(již) prohraná hra

lost: get lostztratit se i věc, zabloudit

lost: AmE lost riverponorná řeka mizející do podzemí

lost: lost in thoughtzamyšlený, zadumaný

lost: lost labourzbytečná práce

lost property: lost property office/departmentztráty a nálezy

place: lose one's placeztratit se, ztratit nit v proslovu ap.

poise: lose one's poisepřestat se ovládat

property: lost property (office)ztráty a nálezy

sense: lose all sense of timeztratit pojem o čase

streak: losing/unlucky streakřada neúspěchů, smolná série

thought: be deep/lost in thoughtbýt hluboce zamyšlený, hluboce přemýšlet

train: lose one's train of thoughtztratit nit

transit: goods (lost) in transitzboží (ztracené) na cestě

way: lose one's wayzabloudit

will: lose one's will to liveztratit vůli žít

wind: lose one's windbýt bez dechu, nemoci popadnout dech

danger: He is in danger of losing his job.Hrozí mu, že přijde o práci.

hold: I lost my hold on the rock and ...Už jsem se na té skále neudržel a...

seem: I seem to be lost.Zdá se, že jsem zabloudil.

sure: Make sure you don't lose it!Ať to neztratíš!

will: By March she will have lost her job.Do března přijde o práci.

countenance: lose one's countenancebýt vyveden z míry, zneklidnět

face: lose faceztratit tvář, blamovat se, přijít o prestiž

get: Get lost!Zmiz!, Ztrať se!, Padej!, Mazej!

bezvědomí: upadnout do bezvědomífall unconscious, lose consciousness

cvik: vyjít ze cvikuget out of practice, become rusty in sth, pozbýt schopnost lose the knack of sth

dech: být bez dechu, nemoci popadnout dechbe out of breath, be breathless, lose one's breath

dohnat: dohnat ztracený časmake up for lost time

duch: být duchem nepřítomnýdaydream, be absent-minded, zamyšlený be lost in thought

kontakt: ztratit kontakt s kýmlose touch with sb

los: výběr losemdrawing lots

nález: ztráty a nálezyBrE lost property (office), AmE lost and found (office)

ovládat se: přestat se ovládatlose one's self-control, forget osf, ztratit nervy lose one's temper, hovor. flip one's lid/top

panenství: ztratit panenstvílose virginity

pojem: nemít/ztratit pojem o časehave no notion/lose count of time

pozbýt: pozbýt vědomífaint, lose consciousness

přeskočit: komu přeskočilosb has gone crazy, sb lost his/her marbles, sb went nuts/bananas/BrE bonkers, z náporu ap. sb cracked up

pustit: pustit ze zřetele colose sight of sth

sejít: sejít z cestystray from the path, i přen. go astray, stray (from the right path), ztratit se lose one's way

stírací: stírací losscratch card/ticket, lottery scratcher, AmE též scratch-off, instant (lottery) ticket

táhnout: Táhni! zmizGet lost!, hovor. Shove off!, vulg. Piss off!

uniknout: komu uniklo co nezískalsb lost, missed, failed to obtain sth

ušlý: ušlý zisk/výděleklost profits/earnings

váha: ztratit na vázelose weight

vědomí: ztratit vědomílose consciousness

ztráta: ztráty a nálezy odděleníBrE lost property (office), AmE lost and found (office)

ztratit: ztratit směrlose the direction

ztratit: ztratit kontakt/spojení s kým nestýkat selose contact/touch with sb

ztratit: ztratit vědomílose consciousness, fall unconscious, hovor. black out, pass out

život: přijít o životlose one's life, být zabit, při nehodě ap. be killed

čas: Není času nazbyt.There's no time to lose.

dostat: dostat strachget scared, become afraid, hovor. get cold feet, lose one's nerve

harašit: hovor. Haraší mu.He is strange in the head., He has lost his marbles.

chybět: Moc nechybělo a přišel o to.He was close to losing it.

jídlo: Ztratil jsem chuť k jídlu.I've lost my appetite.

málem: Málem ztratil ...He came within an inch of losing ...

nazbyt: Není času nazbyt.There's no time to spare/lose.

opožďovat se: Hodinky se mi opožďují.My watch loses time.

prestiž: ztratit prestižlose prestige

prohraný: To je předem prohrané.It's a losing battle.

prohrát: Prohrál dvě stě korun.He lost two hundred crowns.

rovnováha: Ztratil rovnováhu.He lost his balance.

soud: prohrát/vyhrát soudlose/win a case