Hlavní obsah

ztracený

Vyskytuje se v

dohnat: dohnat ztracený časmake up for lost time

kontakt: ztratit kontakt s kýmlose touch with sb

panenství: ztratit panenstvílose virginity

pojem: nemít/ztratit pojem o časehave no notion/lose count of time

váha: ztratit na vázelose weight

vědomí: ztratit vědomílose consciousness

vejce: vejce naměkko/natvrdo/ztracenásoft-boiled/hard-boiled/poached eggs

ztratit: ztratit směrlose the direction

jídlo: Ztratil jsem chuť k jídlu.I've lost my appetite.

málem: Málem ztratil ...He came within an inch of losing ...

prestiž: ztratit prestižlose prestige

rovnováha: Ztratil rovnováhu.He lost his balance.

zrak: ztratit zrak oslepnoutlose one's sight

ztratit se: Asi jsme se ztratili.We have probably got lost.

hlava: ztratit hlavulose one's head/cool

nit: Ztratil jsem nit. v něčím výkladu ap.You've lost me.

řeč: ztratit řeč z překvapení ap.BrE lose one's tongue, be (left) speechless

slovo: ztratit slovo za kohoput in a word for sb

tvář: zachovat si/ztratit tvářsave/lose face

composure: být vyveden z míry, ztratit klid, rozrušit selose one's composure

consciousness: ztratit/nabýt vědomílose/regain consciousness

cool: ztratit hlavulose one's cool

courage: dodat si odvahy/ztratit odvahupluck up the/lose courage

discouraged: nechat se odradit, ztratit odvahu k činu ap.become discouraged

disinterested: ztratit/přestat jevit zájem o cobecome disinterested in sth

disoriented: ztratit orientaciget disoriented

equilibrium: ztratit klidlose one's equilibrium

get: ztratit se v lese ap.get lost

inhibition: ztratit zábranylose one's inhibitions

lose: ztratit z očí koho/colose sight of sb/sth

lost: ztratit se i věc, zablouditget lost

missing: ztratit se, být pohřešován dítě ap.go missing

place: ztratit se, ztratit nit v proslovu ap.lose one's place

poach: ztracená vejce vařená ve vodě bez skořápkypoached eggs

recovery: nevyléčitelný pacient ap., nenávratně ztracený zničený ap.beyond recovery

tie: ztratit se v čem, zamotat se do čeho při hledání řešení problému ap.tie osf (up) in knots over sth

train: ztratit nitlose one's train of thought

transit: zboží (ztracené) na cestěgoods (lost) in transit

will: ztratit vůli žítlose one's will to live

getaway: upláchnout, ztratit se, vzít rohamake a/one's getaway

streetwise: Ta se ve městě neztratí.She is streetwise.

sure: Ať to neztratíš!Make sure you don't lose it!

face: ztratit tvář, blamovat se, přijít o prestižlose face

ztracený: ztracené dítě/dokladylost child/documents