Hlavní obsah

lost [lɒst]

Související hesla

pt&pp of lose

Přídavné jméno

  1. ztracený, zbloudilýget lostztratit se i věc, zablouditAmE lost riverponorná řeka mizející do podzemílost in thoughtzamyšlený, zadumaný
  2. přen.celý nesvůj, bezradný v nové a nepříjemné situaci
  3. promrhaný, nevyužitý příležitost ap.lost labourzbytečná práce

Vyskytuje se v

heart: klesat na mysli, zoufat si, ztrácet elánlose heart

lose: ztratit se, z(a)blouditlose osf

lost: Vypadni!, Zmiz!, Ztrať se!Get lost!

love: nemají se (zrovna) v láscethere is no love lost between them

marble: zbláznit se, pomátnout se, bláznitlose one's marbles

mind: přicházet o rozum, bláznitbe losing one's mind

sight: pustit ze zřetele colose sight of sth

sleep: nedělat si (příliš) hlavu s čím, netrápit se čím, příliš se nezabývat čímnot lose any/much sleep over sth

touch: ztratit kontakt s kým/čímlose touch with sb/sth

translation: ztratit se při překladu vtipnost ap.be lost in translation

word: nemít slov překvapením ap.be lost for words

composure: být vyveden z míry, ztratit klid, rozrušit selose one's composure

consciousness: ztratit/nabýt vědomílose/regain consciousness

cool: ztratit hlavulose one's cool

courage: dodat si odvahy/ztratit odvahupluck up the/lose courage

equilibrium: ztratit klidlose one's equilibrium

get: ztratit se v lese ap.get lost

habit: odvyknout (si) čemu hl. kladnémulose the habit of sth

inhibition: ztratit zábranylose one's inhibitions

losing: (předem) prohraná bitvalosing battle

lost property: ztráty a nálezylost property office/department

place: ztratit se, ztratit nit v proslovu ap.lose one's place

poise: přestat se ovládatlose one's poise

property: ztráty a nálezylost property (office)

streak: řada neúspěchů, smolná sérielosing/unlucky streak

thought: být hluboce zamyšlený, hluboce přemýšletbe deep/lost in thought

train: ztratit nitlose one's train of thought

transit: zboží (ztracené) na cestěgoods (lost) in transit

way: zablouditlose one's way

weight: (z)hubnoutlose weight

will: ztratit vůli žítlose one's will to live

wind: být bez dechu, nemoci popadnout dechlose one's wind

danger: Hrozí mu, že přijde o práci.He is in danger of losing his job.

seem: Zdá se, že jsem zabloudil.I seem to be lost.

sure: Ať to neztratíš!Make sure you don't lose it!

countenance: být vyveden z míry, zneklidnětlose one's countenance

face: ztratit tvář, blamovat se, přijít o prestižlose face

bezvědomí: upadnout do bezvědomífall unconscious, lose consciousness

cvik: vyjít ze cvikuget out of practice, become rusty in sth, pozbýt schopnost lose the knack of sth

dech: být bez dechu, nemoci popadnout dechbe out of breath, be breathless, lose one's breath

dohnat: dohnat ztracený časmake up for lost time

duch: být duchem nepřítomnýdaydream, be absent-minded, zamyšlený be lost in thought

kontakt: ztratit kontakt s kýmlose touch with sb

nález: ztráty a nálezyBrE lost property (office), AmE lost and found (office)

ovládat se: přestat se ovládatlose one's self-control, forget osf, ztratit nervy lose one's temper, hovor. flip one's lid/top

panenství: ztratit panenstvílose virginity

pojem: nemít/ztratit pojem o časehave no notion/lose count of time

pozbýt: pozbýt vědomífaint, lose consciousness, krátce black out

přeskočit: komu přeskočilosb has gone crazy, sb lost his/her marbles, sb went nuts/bananas/BrE bonkers, z náporu ap. sb cracked up

pustit: pustit ze zřetele colose sight of sth

sejít: sejít z cestystray from the path, i přen. go astray, stray (from the right path), ztratit se lose one's way

táhnout: Táhni! zmizGet lost!, hovor. Shove off!, vulg. Piss off!, slang. Beat it!

count: mít/ztratit přehled o počtu čehokeep/lose count of sth

uniknout: komu uniklo co nezískalsb lost, missed, failed to obtain sth

ušlý: ušlý zisk/výděleklost profits/earnings

váha: ztratit na vázelose weight

vědomí: ztratit vědomílose consciousness

ztráta: ztráty a nálezy odděleníBrE lost property (office), AmE lost and found (office)

ztratit: ztratit směrlose the direction

život: přijít o životlose one's life, být zabit, při nehodě ap. be killed

čas: Není času nazbyt.There's no time to lose.

dostat: dostat strachget scared, become afraid, hovor. get cold feet, lose one's nerve

harašit: hovor. Haraší mu.He is strange in the head., He has lost his marbles.

chybět: Moc nechybělo a přišel o to.He was close to losing it.

jídlo: Ztratil jsem chuť k jídlu.I've lost my appetite.

málem: Málem ztratil ...He came within an inch of losing ...

nazbyt: Není času nazbyt.There's no time to spare/lose.

opožďovat se: Hodinky se mi opožďují.My watch loses time.

prestiž: ztratit prestižlose prestige

prohraný: To je předem prohrané.It's a losing battle.

prohrát: Prohrál dvě stě korun.He lost two hundred crowns.

rovnováha: Ztratil rovnováhu.He lost his balance.

soud: prohrát/vyhrát soudlose/win a case

ucházet: Uchází přední pneumatika.The front tyre is going flat/loses air.

upadnout: upadnout do bezvědomílose consciousness, fall unconscious, lapse into unconsciousness

vidět: Ať už tě tu nevidím.Get lost.

výdělek: ušlý výděleklost earnings

vyznat se: Nevyznám se tady.I don't (my way around) know this place., I'm lost here.

zmizet: Zmiz!Clear/Buzz off!, Get lost!, Go and chase yourself!, slang. Beat it!, vulg. Bugger/Piss off!

zrak: ztratit zrak oslepnoutlose one's sight

ztracený: ztracené dítě/dokladylost child/documents

ztratit se: Asi jsme se ztratili.We have probably got lost.

hlava: nedělat si (příliš) hlavu s čímnot lose any/much sleep over sth

kam: nevědět kudy kamnevědět co dělat not know which way to turn/what to do, be at one's wits' end, být ztracen be lost

klesat: klesat na myslilose heart

mysl: klesat na myslilose one's heart

nepřítomný: duchem nepřítomnýroztěkaně absent-minded, zamyšlený ap. lost in thought

nit: Ztratil jsem nit. v něčím výkladu ap.You've lost me.

poklesnout: poklesnout na myslilose heart

posvícení: Není každý den posvícení.You can't win them all., You win some, you lose some.

povolit: Povolily mu nervy.He snapped., zpanikařil He lost his nerve., přehnal to He overreacted.

řeč: ztratit řeč z překvapení ap.BrE lose one's tongue, be (left) speechless

šplouchat, šplíchat: Šplouchá mu na maják.He has a screw loose/lost his marbles., He is strange in the head/off his trolley/wrong in the upper storey.

tvář: zachovat si/ztratit tvářsave/lose face

věneček: přijít o věneček panenstvílose one's virginity

vypadnout: vypadnout ze cvikuget out of practice, v dovednosti get/become rusty, ztratit výkonnost lose one's grip

zahořet: zahořet láskou ke komulose one's heart to sb, fall for sb, fall head over heels in love with sb