Hlavní obsah

will [wɪl]

Slovesopt would

  1. navozuje budoucí časzkracuje se též na 'llI will come.Přijdu.It will rain.Bude pršet.
  2. zdvořilá nabídka či vyzvánív otázceWill you have a tea?(Ne)dáte si čaj?Will you come in?Pojďte laskavě dál.Will you see me to the station?Doprovodíš mě na nádraží?
  3. form. vyjadřuje příkazYou will not smoke here.Tady nebudeš kouřit.A snake will not bite you if it can escape.Had tě neuštkne, pokud může uniknout.
  4. will have přesvědčení, že se v budoucnu něco staneBy March she will have lost her job.Do března přijde o práci.

Podstatné jméno

  1. vůle, odhodlánílose one's will to liveztratit vůli žítstrength of willsíla vůlebattle of willssouboj vůlído sth of one's own (free) will(u)dělat co z vlastní vůle
  2. of sb vůle koho Boží, národa ap.
  3. závěť, poslední vůle, testamentmake one's willsepsat závěťlast will and testamentposlední vůle, závěť

Slovesopt would

  1. snažit se přimět silou vůle, strašně chtítwill osf to do sthpřemoci se, přimět se k čemu, překonat se a udělat co silou vůle
  2. sth to sb odkázat co komu v závěti

Vyskytuje se v

catch: To bych v životě neudělal.You wouldn't catch me doing that.

do: co bude stačit, postačísth will do

dream: ani (ve snu) by mě to nenapadlo něco udělatwouldn't dream of it

hear: kdo nechce ani slyšet o čem nechce dovolitsb won't hear of sb doing sth

houseroom: (ne)chtít co (mít doma)(would not) give sth houseroom

how: a co takhle ... nabídka, návrhhow about/would you like

like: kdo by(ch) rád udělal co, chtěl by, přál by si dělat cosb would like to do sth

long: nepotrvá to dlouho komu, brzy přijde kdosb won't be long

love: hrozně rád by(ch) udělal cowould love to

put past: Řekl bych to do koho, kdo by to byl schopný klidně udělatI wouldn't put it past sb

rather: raději bych coI would/I'd rather

say: nepohrdnu čím obvykle jako reakce na nabídkuI wouldn't say no to sth

soon: raději bych dělal coI would just as soon do sth

sooner: do sth raději bych (u)dělal coI would sooner

testament: poslední vůle, závěť předsmrtnálast will and testament

well: kdo by udělal dobře, kdyby udělal co, bylo by dobré, aby kdo udělal cosb would do well to do sth

will: přesvědčení, že se v budoucnu něco stanewill have

would: s minulým příčestím vyjadřuje, co by se bývalo mohlo státwould have

body blow: co by byla velká rána pro costh would be a body blow to sth

dearly: strašně rád(a) by(ch)would dearly like/love to

deliver: Zboží bude doručeno ...Goods will be delivered to ...

honour: kdo by byl poctěn, komu bude ctí udělat coform. sb would be honoured to do sth

ill will: nepřát komu nic dobrého, chovat vůči/ke komu zášťbear sb ill will

memorial: Bude se sloužit zádušní mše na její památku.A memorial service will be held for her.

stand for: kdo nebude dále trpět cosb will not stand for sth

strength: síla vůlestrength of will

trespasser: (Cizím osobám) vstup (na pozemek) zakázán.Trespassers will be prosecuted.

a, an: Dám si jablko.I will have an apple.

account for: Bude se za svůj čin muset zodpovídat.He will have to account for his action.

airport: Vyzvednu ho na letišti.I will pick him up at the airport.

anyone: Nikomu to neřeknu.I won't tell anyone.

anyway: Koupím to tak či tak.I will buy it anyway.

become: Člověk nikdy neví, co s nimi bude.One never knows what will become of them.

bothered: Nebude mi vadit, když ...I won't be bothered if ...

budge: Dveře se ani nehnou.The door won't budge.

but: Nebýt tebe, byl by utekl.But for you, he would have escaped.

care: Nemáte chuť na džus?, Dáte si džus?Would you care for some juice?

championship: Získá mistrovský titul?Will he take the championship?

change: Budu se muset převléct.I will have to get changed.

close: Nevadilo by vám, kdybych zavřel okno?Would you mind if I closed the window?

convenient: Hodil by se vám zítřek?Would tomorrow be convenient for you?

death: To bude můj konec.That will be the death of me!

delighted: Velmi rád vás uvidím.I will be delighted to see you.

drink: Co chcete k pití?What would you like to drink?

evening: Zavolám ti večer.I will call you in the evening.

extend: Parkoviště bude zvětšeno.The car park will be extended.

favour: Uděláte mi laskavost?, Prokážete mi službičku?Will you do me a favour?

first: Vzít si ho? Raději bych umřela!Marry him? I would die first!

fit: Nevejde se mi to do kapsy.It won't fit into my pocket.

get away with: Tohle ti neprojde.You won't get away with this.

give: Svezeš mě?Will you give me a lift?

had: Kdybych to býval věděl, nebyl bych na to přistoupil.Had I known that, I wouldn't have accepted it.

hate: Strašně nerad bych ...I would hate to ...

have: Budu to pro vás mít zítra.I will have it tomorrow for you.

hold: Podržíte mi to?Will you hold it for me?

however: Pomůžu, jak jen budu moci.I will help however I can.

if: Kdybych to chtěl, koupil bych to.If I wanted it I would buy it.

inside: Vše bude hotovo během hodiny.Everything will be ready inside an hour.

join: Přidáte se k nám?Will you join us?

keep: Nebudu vás zdržovat.I won't keep you.

let in: Pustíš mě dovnitř?Will you let me in?

lunch: Co si dáš k obědu?What will you have for lunch?

make: Usnadní ti to život.It will make your life easier.

manage: Před osmou to nestihneme.We won't manage it before eight.

many: Mnohá matka by to uvítala.Many a mother would welcome it.

mind: Nevadilo by Vám, kdybych tady kouřil?Would you mind my smoking here?

nameless: Přítel, kterého nebudu jmenovat ...A friend who will remain nameless ...

overall: Kolik to bude stát celkem?How much will it cost overall?

place: Co bys dělal na mém místě?What would you do in my place?

point out: Rád bych upozornil, že ...I would like to point out that ...

purpose: K ničemu by to nebylo.It would serve no purpose.

put through: Přepojím Vás.I will put you through.

remain: Bude muset týden zůstat v nemocnici.He will have to remain in hospital for a week.

screen: Film bude promítán/budou dávat ...The film will be screened ...

see: Doprovodíš mě na nádraží?Will you see me to the station?

showcase: Nový film se představí na...The new film will be showcased at ...

surprise: Nedivil bych se, kdyby ...I wouldn't be surprised if ...

amiss: co BrE by neuškodilo, by přišlo vhod/se hodilo, hovor. by bodlosth would not come/go amiss

boží: boží vůlewill of God, řízení prozřetelnosti divine guidance

dopustit: kdo nedá dopustit na koho/coobhajuje ap. sb won't hear a (bad) word (said) against sb/sth, důvěřuje kvalitě ap. sb swears by sth

kápnout: komu něco kápne z čehosb will get sth

poslední: poslední vůle(last) will, testament

přát si: Přál bych si ...I would like (to) ...

síla: síla vůlestrength of will, willpower

silný: silná vůlestrong will

vůle: poslední vůlelast will (and testament)

zášť: chovat ke komu zášťbear sb a grudge, have a grudge against sb, bear ill will towards sb

závěť: sepsat závěťmake one's will

: Přijede až zítra.He won't come until tomorrow.

během: Sejdeme se během oběda.We will meet at lunchtime.

bezpečný: Takhle to bude bezpečnější.It will be safer this way.

bohatě: To bude bohatě stačit.It will do nicely., It'll be more than enough.

by: Chtěl bych...I would like...

být: Budu tam.I will be there.

cena: To nemá cenu. je to zbytečnéIt is no point doing it., There is no point in it., It will not avail.

cokoli: Udělal bych cokoli.I would do anything.

dát: Co si dáš k pití?What will you have to drink?

divadlo: Půjdeme do divadla.We will go to the theatre.

dlouho: Jak dlouho to potrvá?How long will it take?

do: Pošlu to do pondělka.I will send it by Monday.

dočkat se: Neboj, dočkáš se.Don't worry, your time will come.

dohromady: Budeme to mít dohromady.We will share it.

doprovodit: Doprovodíš mě na nádraží?Will you see me to the station?

dospět: Kdy už (konečně) dospěješ?When will you grow up?

dostat se: K tomu se dostaneme později.We will come to that later.

dovést: Dovedu vás tam.I will take you there.

dovolit si: To bych si nikdy nedovolil.I would never dare.

dozadu: Sednu si dozadu.I will sit in the back.

hádat: Hádal bych jí tak 40.I would guess her age at about 40.

hnout se: Ty dveře se ani nehnou.The door won't budge.

hodina: V kolik hodin přijde?What time will he come?

hodný: Byl byste tak hodný a ...Would you be so kind as to ...

host: Budeme mít hosty.We will have guests.

hrozně: Hrozně rád bych ...I would love to ...

chtít: Chtěl bych ...I would like (to) ...

chuť: Nemáš chuť jít...?Would you fancy/How about going...?

jednička: Pojedeme jedničkou.We will take the number one tram/bus.

jestli: Zeptej se ho, jestli přijde.Ask him whether he will come.

jim: Pošlu jim to.I will send it to them.

jíst: Nebudu jíst.I won't eat.

jít: Nejde to (otevřít).It won't open.

k, ke, ku: Co si dáš k obědu?What will you have for lunch?

kdyby: Kdybyste byl tak laskav a otevřel okno.Would you mind opening the window/be so kind as to open the window?

když: Když bude pršet, počkám.If it rains, I will wait.

lanovka: Pojedeme lanovkou.We will take a cable car.

laskavost: Udělal/Prokázal byste mi laskavost?Would you do me a favor?

lehký: Bude to lehčí než minule.It will be easier than last time.

lepší: Bylo by lepší promluvit si s ním.It would be better to speak to him.

líbit: To si nenechám líbit.I won't tolerate this.

libo: Jak je libo.As you like., zcela volně at will, as one choose(s)

místo: Na tvém místě bych ...If I were you I would ...

moct: Můžeš/Mohl jsi/Budeš moci vstát?Can you/Were you able to/Will you be able to stand up?

mu: Já mu to řeknu.I will tell him.

muset: Musím/Musel jsem/Budu muset psát úkoly.I must/had to/will have to do homework.

mysl: To by mi nebylo proti mysli.I wouldn't object to that.

naobědvat se: Naobědváš se s námi?Will you have lunch with us?

nastartovat: Auto nejde nastartovat.The car won't start.

něco: Uděláte pro mě něco?Will you do me a favour?

nechat: Chcete mu nechat zprávu?Would you like to leave a message for him?

nějaký: Sotva se zařadí do nějaké skupiny.They will hardly fit in any group.