Hlavní obsah

how [haʊ]

Příslovce

  1. jak, jakým způsobemHow was that?Jakže to bylo? neslyšel jsem
  2. jaký, jaké o průběhuv otázkách na kvalitu něčehoHow was it?Jaké to bylo?, Jak se ti to líbilo?How nice ...To je ale pěkný ...

Zájmeno

  1. v otázkách na množství či míruHow much is it?Kolik to stojí?how much/manykolik
  2. v otázkách na stav, zdraví ap.How are you (doing)?Jak se máš?How's your family?Jak se daří rodině?, Jak se má rodina?
  3. how about/would you like a co takhle ... nabídka, návrh

Fráze

  1. How do you do. Těší mě. při oficiálním seznamování
  2. How about you? A (co) ty/vy? dotaz na názor
  3. How about that? Co vy/ty na to?, To je co?
  4. How about ... A co ..., A jak je to s ...
  5. hovor.How come/so? Jak to?

Vyskytuje se v

earth: how on earthjak proboha důraz v otázkách

far: how farjak dalece, do jaké míry

how: how about/would you likea co takhle ... nabídka, návrh

many: how manykolik, jak mnoho o počitatelných

mind: Mind how you go.Opatrujte se. při loučení

much: how muchkolik, jak moc o nepočitatelných podst. jm.

long: how longjak dlouho

about: And what/how about ... ?A co takhle ... ? návrh ap.

business: How's business?Jak jdou obchody?, přen. Jak to jde?

come about: How did it come about?Jak k tomu došlo?, Jak se to přihodilo?

come along: How is it coming along?Jak to jde?, Jak se to vyvíjí?

come by: How did you come by that?Kdes to nabral?

complain: How is it going? I can't complain.Jak to jde? Nestěžuji si.

cost: How much does it cost?Kolik to stojí?

different: How are they different?V čem se liší?

do: How did you do it?Jak jsi to udělal?

feel: How are you feeling today?Jak se dnes cítíte?

from: How far is it from here?Jak daleko je to odtud?

get: How do I get to ...?Jak se dostanu do ... ?

get on: How is he getting on?Jak mu to jde?, Jak si vede?, Jak se mu daří? v práci ap.

go: How did it go?Jak to šlo?

heavy: How heavy are you?Kolik vážíš?

matter: No matter how old I am ...Nehledě na to, kolik je mi let ...

old: How old are you?Kolik ti je let?

overall: How much will it cost overall?Kolik to bude stát celkem?

pronounce: How is it pronounced?Jak se to vyslovuje?

put: I don't know how to put this ...Nevím, jak to mám vyjádřit ...

spell: How do you spell subtle?Jak se (správně) píše subtle?

sure: How can you be so sure?Jak si můžeš být tak jistý?

teach: He taught me (how) to ride a bicycle.Naučil mě jezdit na kole.

time: How many times?Kolikrát?

come: hovor. How come?Jak to?

bez, beze: regardless, irrespective of sth, disregarding sth, jedno jak no matter howbez ohledu na co

často: How often?Jak často?

dalece: To what extent?, How far?Jak dalece?

jak: how long?jak dlouho?

těšit: Pleased/Nice to meet you., form. How do you do.Těší mě. při seznamování

anglicky: How do you say it in English?Jak je to anglicky?

: However much/No matter how she tried ...Ať se snažila jakkoli ...

brát: How much do you make a month?Kolik bereš měsíčně?

cítit se: How do you feel?, How are you feeling?Jak se cítíš?

dařit se: How are you (doing)?, Jak to jde How are things going?Jak se ti/vám daří?

dělat: How much is it (altogether)?, How much does it come to?Kolik to dělá (celkem)?

dioptrie: How strong are your glasses/is your prescription?Kolik máte dioptrií?

dítě: How many children do you have?Kolik máte dětí?

dívat se: How do you view it?, What is your point of view?Jak se na to díváš ty?

dlouho: How long will it take?Jak dlouho to potrvá?

dlužit: How much do I owe you?Kolik ti dlužím?

dojít: How did it happen?Jak k tomu došlo?

doopravdy: How did it really happen?Jak to bylo doopravdy?

dostat se: How do I get to the station?Jak se dostanu na nádraží?

chuť: Would you fancy/How about going...?Nemáš chuť jít...?

jakkoli: No matter how you do it.Ať to děláš jakkoli.

jelikož: Knowing how much you hate it ...Jelikož vím, jak moc to nesnášíš ...

jich: How many are they?, How many of them are there?Kolik jich je?

jinak: How else can I find it?Jak jinak to mohu najít?

jít: How is it going?Jak to jde?

kde: How did you get here?Kde se tu bereš?

kolik: How much is it?Kolik to stojí?

kolikátý: How many beers has he had?Kolikáté pivo už pije?

kudy: Which is the way to ...?, How can I get to ...?Kudy se jde do ...?

léto: How old are you?Kolik je ti let?

manžel: How long have they been married?Jak dlouho už jsou manželé?

měřit: How tall are you?, What height are you?Kolik měříš?

mi: Tell me how ...Řekni/Řekněte mi, jak ...

mít se: How are you?Jak se máš/máte?

na: For how long?Na jak dlouho?

něco: How can you say such a thing?Jak můžeš něco takového říct?

odměnit se: How can I repay you for ...?Jak se ti odměním za ...?

odtud: How far is it from here?Jak daleko je to odtud?

dare: how dare youJak se (jen) opovažuješ ...!

pocit: How does it feel?, What does it feel like?Jaký je to pocit?

podle: depending on how ...podle toho, jak ... v závislosti na

pomyslet: When I think of how ...Když jen pomyslím, jak ...

posloužit: (How) can I help you?Čím vám mohu posloužit?

proběhnout: How did it go?Jak to proběhlo?

přát si: Can I help you?, jak mohu pomoci What can I do for you?, How can I help you?Co si přejete?, Přejete si? v obchodě ap.

přiblížit: Can you give us an idea of how ...?Můžeš nám nějak přiblížit, jak...?

přijít: How much will it cost?, hovor. What's the damage?Na kolik to přijde?

psát: How is it spelled?Jak se to píše?

radovat se: know how to enjoy lifeumět se radovat ze života

rok: How old are you?Kolik je ti roků?

rusky: How do you say it in Russian?Jak se to řekne rusky?

říct: I don't know how to put it.Nevím, jak to říct.

říct si: How much do they charge for it?Kolik si za to řeknou?

se, si: How are you?Jak se máš?

semlít se: How did it come about?Jak se to semlelo?

starý: How old is he?Jak je starý?

stát: How much is it/does it cost?Kolik to stojí?

ten, ta, to: How is that?, What do you think of it?Co ty na to?

trvat: How long does the flight take?Jak dlouho trvá let?

ujít: How are you? – Not so bad.Jak se máš? – Ujde to.

utržit: How much did he get for it?Kolik za to utržil?

vážit: How much does it weigh?Kolik to váží?

velký: How tall is he?Jak je velký? člověk ap.

vést se: How are you (doing)?Jak se (vám) vede?

vidět: How do you see it?, What's your take on this?Jak to vidíte vy?

vydělat: How much does he make a year?Kolik vydělá ročně?

vyslovovat: How is it pronounced?Jak se to vyslovuje?

vysoký: How tall are you?Jak jsi vysoký?

vyvíjet se: How is it shaping up/going?Jak se to vyvíjí?

za: How much is it per night?Kolik je to za noc?

zabrat: How long will it take you?Jak dlouho ti to zabere?

zacházet: learn how to use a computernaučit se zacházet s počítačem

zařadit: How would you classify this plant?Kam byste zařadil tuto rostlinu?

zásluha: How did you contribute?Jakou zásluhu na tom máš ty?

zastihnout: How can I reach her?Jak ji mohu zastihnout?