Hlavní obsah

how [haʊ]

Příslovce

  1. jak, jakým způsobemHow was that?Jakže to bylo? neslyšel jsem
  2. jaký, jaké o průběhuv otázkách na kvalitu něčehoHow was it?Jaké to bylo?, Jak se ti to líbilo?How nice ...To je ale pěkný ...

Zájmeno

  1. v otázkách na množství či míruHow much is it?Kolik to stojí?how much/manykolik
  2. v otázkách na stav, zdraví ap.How are you (doing)?Jak se máš?How's your family?Jak se daří rodině?, Jak se má rodina?
  3. how about/would you like a co takhle ... nabídka, návrh

Fráze

  1. How do you do. Těší mě. při oficiálním seznamování
  2. How about you? A (co) ty/vy? dotaz na názor
  3. How about that? Co vy/ty na to?, To je co?
  4. How about ... A co ..., A jak je to s ...
  5. hovor.How come/so? Jak to?

Vyskytuje se v

dare: how dare youJak se (jen) opovažuješ ...!

earth: how on earthjak proboha důraz v otázkách

far: how farjak dalece, do jaké míry

many: how manykolik, jak mnoho o počitatelných

mind: Mind how you go.Opatrujte se. při loučení

much: how muchkolik, jak moc o nepočitatelných podst. jm.

long: how longjak dlouho

about: And what/how about ... ?A co takhle ... ? návrh ap.

business: How's business?Jak jdou obchody?, přen. Jak to jde?

come about: How did it come about?Jak k tomu došlo?, Jak se to přihodilo?

come along: How is it coming along?Jak to jde?, Jak se to vyvíjí?

come by: How did you come by that?Kdes to nabral?

complain: How is it going? I can't complain.Jak to jde? Nestěžuji si.

cost: How much does it cost?Kolik to stojí?

different: How are they different?V čem se liší?

do: How did you do it?Jak jsi to udělal?

do: How did you do?Jak se ti dařilo?, Jak ti to šlo?

do: How are you doing?Jak se máš?

do: How do you do?form. Těší mě., Dobrý den. při prvním setkání, hovor. Nazdar.

feel: How are you feeling today?Jak se dnes cítíte?

feel: Feel how soft the leather is.Sáhni si, jak je ta kůže měkká.

feel: How do you feel about abortion?Co si myslíš o potratu?

from: How far is it from here?Jak daleko je to odtud?

get: How do I get to ...?Jak se dostanu do ... ?

get on: How is he getting on?Jak mu to jde?, Jak si vede?, Jak se mu daří? v práci ap.

go: How did it go?Jak to šlo?

heavy: How heavy are you?Kolik vážíš?

many: How many do you smoke a day?Kolik denně vykouříš?

matter: No matter how old I am ...Nehledě na to, kolik je mi let ...

much: How much is it?Kolik to stojí?

old: How old are you?Kolik ti je let?

overall: How much will it cost overall?Kolik to bude stát celkem?

pronounce: How is it pronounced?Jak se to vyslovuje?

put: I don't know how to put this ...Nevím, jak to mám vyjádřit ...

spell: How do you spell subtle?Jak se (správně) píše subtle?

sure: How can you be so sure?Jak si můžeš být tak jistý?

teach: He taught me (how) to ride a bicycle.Naučil mě jezdit na kole.

time: How many times?Kolikrát?

come: hovor. How come?Jak to?

bez, beze: bez ohledu na coregardless, irrespective of sth, disregarding sth, jedno jak no matter how

často: Jak často?How often?

dalece: Jak dalece?To what extent?, How far?

jak: jak dlouho?how long?

těšit: Těší mě. při seznamováníPleased/Nice to meet you., form. How do you do.

anglicky: Jak je to anglicky?How do you say it in English?

: Ať se snažila jakkoli ...However much/No matter how she tried ...

brát: Kolik bereš měsíčně?How much do you make a month?

cítit se: Jak se cítíš?How do you feel?, How are you feeling?

dařit se: Jak se ti/vám daří?How are you (doing)?, Jak to jde How are things going?

dělat: Kolik to dělá (celkem)?How much is it (altogether)?, How much does it come to?

dioptrie: Kolik máte dioptrií?How strong are your glasses/is your prescription?

dítě: Kolik máte dětí?How many children do you have?

dívat se: Jak se na to díváš ty?How do you view it?, What is your point of view?

dlouho: Jak dlouho to potrvá?How long will it take?

dlužit: Kolik ti dlužím?How much do I owe you?

dojít: Jak k tomu došlo?How did it happen?

doopravdy: Jak to bylo doopravdy?How did it really happen?

dostat se: Jak se dostanu na nádraží?How do I get to the station?

chuť: Nemáš chuť jít...?Would you fancy/How about going...?

jak: Jak starý je?How old is he?

jak: Jak to vypadá?What does it look like?, situace ap. How does it look?, How are things looking?, How do things look?

jak: jak to?how come?

jak: Jak se to řekne anglicky?How do you say it in English?, o názvech ap. What do you call it in English?

jakkoli: Ať to děláš jakkoli.No matter how you do it.

jelikož: Jelikož vím, jak moc to nesnášíš ...Knowing how much you hate it ...

jich: Kolik jich je?How many are they?, How many of them are there?

jinak: Jak jinak to mohu najít?How else can I find it?

jít: Jak to jde?How is it going?

kde: Kde se tu bereš?How did you get here?

kolik: Kolik to stojí?How much is it?

kolik: Kolik je ti let?How old are you?, What is your age?

kolikátý: Kolikáté pivo už pije?How many beers has he had?

kudy: Kudy se jde do ...?Which is the way to ...?, How can I get to ...?

léto: Kolik je ti let?How old are you?

manžel: Jak dlouho už jsou manželé?How long have they been married?

měřit: Kolik měříš?How tall are you?, What height are you?

mi: Řekni/Řekněte mi, jak ...Tell me how ...

mít se: Jak se máš/máte?How are you?

na: Na jak dlouho?For how long?

něco: Jak můžeš něco takového říct?How can you say such a thing?

odměnit se: Jak se ti odměním za ...?How can I repay you for ...?

odtud: Jak daleko je to odtud?How far is it from here?

pocit: Jaký je to pocit?How does it feel?, What does it feel like?

podle: podle toho, jak ... v závislosti nadepending on how ...

pomyslet: Když jen pomyslím, jak ...When I think of how ...

posloužit: Čím vám mohu posloužit?(How) can I help you?

proběhnout: Jak to proběhlo?How did it go?

přát si: Co si přejete?, Přejete si? v obchodě ap.Can I help you?, jak mohu pomoci What can I do for you?, How can I help you?

přiblížit: Můžeš nám nějak přiblížit, jak...?Can you give us an idea of how ...?

přijít: Na kolik to přijde?How much will it cost?, hovor. What's the damage?