Hlavní obsah

like [laɪk]

Příslovce

Sloveso

  1. sb/sth mít rád koho/co, rád dělat coDo you like skiing?Lyžuješ rád?
  2. líbit se, chutnat komu co, chtít, zlíbit se o vlastních preferencíchpozor na obrácení podmětu a předmětu oproti češtiněanything you likecokoliv chcešDid you like it?Líbilo se ti to?I don't like the tea.Ten čaj mi nechutná.like sth bettermít co raději, víc se líbit co komu
  3. sth mít raději když, raději dělávat co, preferovat co
  4. sb would like to do sth kdo by(ch) rád udělal co, chtěl by, přál by si dělat coI would atd. se často zkracuje na I'd atd.I would like to know it.Rád bych to věděl.
  5. would you like sth (ne)chtěl bys(te) co, (ne)dal by sis co nabídka, návrh

Sloveso

  1. if you like jestli chceš/chcete

Vyskytuje se v

cake: sell like hot cakesjít na dračku zboží

cat: look like something the cat dragged invypadat jako čuně

Cheshire cat: smile/grin like a/the Cheshire Catkřenit se od ucha k uchu

clockwork: like clockworkjako hodinky, jako po drátku hladce, bez problémů

crazy: like crazyjako pominutý/divý/šílený, o věci ohromně

duck: (like) water off a duck's backjako házet hrách na stěnu

feel: feel like doing sthmít chuť, chtít dělat co dát si ap.

gangbuster: (like) gangbustersna plný plyn/plné obrátky, skvěle, jedna radost

glove: fit like a glovepadnout jako ulitý

hawk: watch sb like a hawksledovat koho jako ostříž

hell: like hellprdlajs, leda houby

house: get on like a house on firerychle se sblížit, jít si do noty s někým cizím

how: how about/would you likea co takhle ... nabídka, návrh

just: just likezrovna tak jako

light: go out like a lightodpadnout, padnout jak špalek, vytuhnout usnout

like: what is sb/sth likejak vypadá, jaký je kdo/co

look: look (like)vypadat jak i budit dojem ap.

make: make like sb/sthdělat jakoby/jakože co, chovat se jako kdo, napodobovat koho/co

shot: like a shotokamžitě, bez váhání

suspiciously: suspiciously likesth spíš(e) jako co vypadat ap.

thumb: stick out like a sore thumbbýt jako pěst na oko, vyčnívat, být výrazný

ton: come down on sb like a ton of brickspodat si koho, došlápnout si na koho

wildfire: spread like wildfirešířit se rychlostí blesku/jako lavina

best: the best likednejoblíbenější který se nejvíce líbí

come: come to like sbzačít mít rád, postupně si oblíbit koho

dearly: would dearly like/love tostrašně rád(a) by(ch)

doll: doll likejako panenka s dětským vzhledem

have: I feel like having a swim.Zaplaval bych si.

kid: kid-likedětinský

liking: take a (great) liking to sbvelice si oblíbit, zamilovat si koho

magic: like magicjako zázrakem

malt: malt liquorsladový nápoj hl. silné pivo

thing: such a thing, thing like thatněco takového tak strašného ap.

this: like thistakhle při předvádění

water: spend money like waternezřízeně utrácet, rozhazovat peníze zbytečně

would: Would you like ...?Nechtěl byste ...? nabídka

be: It was him she didn't like.To jeho neměla ráda.

better: I like it better.Líbí se mi to víc., Mám to radši.

dislike: What are your likes and dislikes?Co máš a co nemáš rád?

do: I'd like to do maths at university.Rád bych se na univerzitě věnoval matematice.

drink: What would you like to drink?Co chcete k pití?

ever: Have you ever seen anything like it?Viděl jsi někdy něco takového?

ice: feel like icebýt ledový studený

it: I like it here.Líbí se mi tady.

lot: I like you, a lot.Mám tě rád, moc.

meet: I'd like you to meet my wife ...Rád bych vám představil svoji ženu...

nothing: There is nothing like ...Není nad ...

ours: in a town like oursve městě jako je to naše

ourselves: people like ourselveslidé jako my

point out: I would like to point out that ...Rád bych upozornil, že ...

quite: I quite liked it.Celkem se mi to líbilo.

rain: It looks like rain.Zdá se, že bude pršet.

so: Hold the glass just/like so.Drž tu sklenici takhle.

sound: It sounds like a great idea.Zní to jako skvěly nápad.

that: a recession like that of 1973recese jako ta z roku 1973

what: What is she like?Jaká je?

back: know sth like the back of one's handznát co jako svoje boty

candy: hovor. be like taking candy from a babybýt hračka, být velmi snadný

clam: shut up like a clammlčet jako ryba

dog: work like a dogdřít jako mezek

face: have a face like thundervypadat velmi naštvaně

father: Like father, like son.Jablko nepadne daleko od stromu., Jaký otec, takový syn.

bull: like a bull in a china shopjako slon v porcelánu chovat se, pohybovat se

bavit: sb enjoys, likes sthkoho baví co

dělat: like to do, enjoy doing sthrád dělat co

divý: like crazyjako divý

dračka: sell like hot cakesjít na dračku prodávat se

chuť: develop a taste for sth, get to like sthpřijít čemu na chuť

líbit se: sb likes sthkomu se líbí co

mít: like sb/sthmít rád koho/co

mlsat: být mlsný have a sweet tooth, like sweetsrád mlsat

nápoj: alcoholic beverages, lihoviny BrE spirits, AmE liquorsalkoholické nápoje

následující: jak je uvedeno as follows, takto this way, like thisnásledujícím způsobem

našinec: people like you and menašinci

odbyt: sell well, hovor. sell like hot cakes, be in high demand, find a ready marketjít dobře na odbyt

podobně: and the likea podobně

proto: That's the way I like it.No proto! tak se mi to líbí

přát si: I would like (to) ...Přál bych si ...

přednost: prefer sb/sth to sb/sth, upřednostnit give preference to sb/sth over sb/sth, mít raději též like sb/sth better than sb/sthdá(va)t přednost komu/čemu před kým/čím

rád: like to do sthrád dělat co s oblibou

ráz: rychle go (really) fast, jako hodinky go like clockworkjít ráz na ráz

takový: at this rate, if it goes on like thiss takovou pokud to tak půjde dál

tvrdý: spirits, hl. AmE (hard) liquor, strong alcoholtvrdý alkohol

vonět: sb doesn't like sth, sb hates sthkomu nevoní co nelíbí se

vrátit: repay sb, za špatné pay sb back, get sb back, get one's own back on sb, retaliate against sb, settle with sb, oplatit stejnou give sb a taste of his own medicine, return like for likevrátit to komu oplatit službu

zachutnat: sb began/came to like sth, chutnalo sb found sth delicious/tasty, zalíbilo se sb took a fancy to sthkomu zachutnalo co

zalíbit se: sb came to like, took to sth, took a fancy to sbkomu se zalíbilo co

zázrak: as if/like by magicjako zázrakem

a: and things like that, and suchlikea podobně

by: I would like...Chtěl bych...

být: there is nothing like sthnení nad co nic není lepší

celkem: I quite liked it.Celkem se mi to líbilo.

dostat: I suddenly felt like doing it.Dostal jsem chuť udělat to.

hrom: It hurts like hell!Bolí to jako hrom!

chtít: I would like (to) ...Chtěl bych ...

chtít se: I don't feel like going out.Nechce se mi jít ven.

chutnat: I don't like beer.Pivo mi nechutná.

jak: What does it look like?, situace ap. How does it look?, How are things looking?, How do things look?Jak to vypadá?

jako: He behaved like a mad man.Choval se jako blázen.

jaký: What is she like?Jaká je?

jednat: She treats him like a baby.Jedná s ním jako s miminem.

jiný: Like any other couple...Jako jakýkoli jiný pár...

lavinovitě: spread like wildfirelavinovitě se (roz)šířit zpráva ap.

libo: As you like., zcela volně at will, as one choose(s)Jak je libo.

lyžovat: I like to ski.Rád lyžuji.

mluvit: I'd like to talk to, Could I speak to ...Rád bych mluvil s ...

mně: I like it.Mně se to líbí.

naoko: pretend sth, make sth appear likedělat co jen naoko

nechat: Would you like to leave a message for him?Chcete mu nechat zprávu?

nejraději: What's your favourite activity?, What do you like doing best?Co děláš nejraději?

nejvíc: Which one do you like best/most?Který se ti líbí nejvíc?

nerad: I wouldn't like to ...Nerad bych ...

obliba: have a liking for sthmít v oblibě co

omak: It feels like ...Na omak je to jako ...

pít: What would you like to drink?Co chcete pít?

pocit: How does it feel?, What does it feel like?Jaký je to pocit?

počasí: What will the weather be like?Jaké bude počasí?

podobný: nothing like thatnic podobného

povídat: I don't feel like talking.Nemám chuť si povídat.

přání: What would you like?, What can I do for you?Jaké máte přání?

předeslat: I would like to say first that...Rád bych předeslal, že...

psí: dog-like devotionpsí oddanost

rezervovat: I'd like to book a table.Rád bych (si) rezervoval stůl.

sobě: I don't like talking about myself.Nerad mluvím o sobě.

sympatický: I quite like him.Je mi celkem sympatický.

sympatie: take a liking to sbpocítit ke komu sympatie

také: I like it. – So do I.Mně se to líbí. – Mně také.

takto: He won't get far like this.Takhle se daleko nedostane.

ti: Do you like it?Líbí se ti to?

ulitý: be a perfect fit, fit like a glovepadnout jako ulitý

vadit: He doesn't like the fact that he can't ...Vadí mu (to), že nemůže ...

vcelku: I quite like it.Vcelku se mi to líbí.