Hlavní obsah

likely [ˈlaɪklɪ]

Vyskytuje se v

cake: sell like hot cakesjít na dračku zboží

cat: look like something the cat dragged invypadat jako čuně

Cheshire cat: smile/grin like a/the Cheshire Catkřenit se od ucha k uchu

clockwork: like clockworkjako hodinky, jako po drátku hladce, bez problémů

crazy: like crazyjako pominutý/divý/šílený, o věci ohromně

duck: (like) water off a duck's backjako házet hrách na stěnu

feel: feel like doing sthmít chuť, chtít dělat co dát si ap.

gangbuster: (like) gangbustersna plný plyn/plné obrátky, skvěle, jedna radost

glove: fit like a glovepadnout jako ulitý

hawk: watch sb like a hawksledovat koho jako ostříž

hell: like hellprdlajs, leda houby

house: get on like a house on firerychle se sblížit, jít si do noty s někým cizím

how: how about/would you likea co takhle ... nabídka, návrh

just: just likezrovna tak jako

light: go out like a lightodpadnout, padnout jak špalek, vytuhnout usnout

like: what is sb/sth likejak vypadá, jaký je kdo/co

likely: be likely to do sthpravděpodobně, asi, mít šanci udělat co získat ap.

look: look (like)vypadat jak i budit dojem ap.

make: make like sb/sthdělat jakoby/jakože co, chovat se jako kdo, napodobovat koho/co

shot: like a shotokamžitě, bez váhání

suspiciously: suspiciously likesth spíš(e) jako co vypadat ap.

thumb: stick out like a sore thumbbýt jako pěst na oko, vyčnívat, být výrazný

ton: come down on sb like a ton of brickspodat si koho, došlápnout si na koho

wildfire: spread like wildfirešířit se rychlostí blesku/jako lavina

best: the best likednejoblíbenější který se nejvíce líbí

come: come to like sbzačít mít rád, postupně si oblíbit koho

dearly: would dearly like/love tostrašně rád(a) by(ch)

doll: doll likejako panenka s dětským vzhledem

have: I feel like having a swim.Zaplaval bych si.

kid: kid-likedětinský

liking: take a (great) liking to sbvelice si oblíbit, zamilovat si koho

magic: like magicjako zázrakem

thing: such a thing, thing like thatněco takového tak strašného ap.

this: like thistakhle při předvádění

water: spend money like waternezřízeně utrácet, rozhazovat peníze zbytečně

would: Would you like ...?Nechtěl byste ...? nabídka

be: It is likely that ...Je pravděpodobné, že ...

better: I like it better.Líbí se mi to víc., Mám to radši.

dislike: What are your likes and dislikes?Co máš a co nemáš rád?

do: I'd like to do maths at university.Rád bych se na univerzitě věnoval matematice.

drink: What would you like to drink?Co chcete k pití?

ever: Have you ever seen anything like it?Viděl jsi někdy něco takového?

ice: feel like icebýt ledový studený

it: I like it here.Líbí se mi tady.

lot: I like you, a lot.Mám tě rád, moc.

meet: I'd like you to meet my wife ...Rád bych vám představil svoji ženu...

nothing: There is nothing like ...Není nad ...

ours: in a town like oursve městě jako je to naše

ourselves: people like ourselveslidé jako my

point out: I would like to point out that ...Rád bych upozornil, že ...

quite: I quite liked it.Celkem se mi to líbilo.

rain: It looks like rain.Zdá se, že bude pršet.

so: Hold the glass just/like so.Drž tu sklenici takhle.

sound: It sounds like a great idea.Zní to jako skvěly nápad.

that: a recession like that of 1973recese jako ta z roku 1973

what: What is she like?Jaká je?

back: know sth like the back of one's handznát co jako svoje boty

candy: hovor. be like taking candy from a babybýt hračka, být velmi snadný

bull: like a bull in a china shopjako slon v porcelánu chovat se, pohybovat se

clam: shut up like a clammlčet jako ryba

dog: work like a dogdřít jako mezek

ani: No way!, Not likelyAni mě nenapadne!, Ani nápad!

bavit: sb enjoys, likes sthkoho baví co

dělat: like to do, enjoy doing sthrád dělat co

divý: like crazyjako divý

dračka: sell like hot cakesjít na dračku prodávat se

chuť: develop a taste for sth, get to like sthpřijít čemu na chuť

líbit se: sb likes sthkomu se líbí co

mít: like sb/sthmít rád koho/co

mlsat: být mlsný have a sweet tooth, like sweetsrád mlsat

následující: jak je uvedeno as follows, takto this way, like thisnásledujícím způsobem

našinec: people like you and menašinci

odbyt: sell well, hovor. sell like hot cakes, be in high demand, find a ready marketjít dobře na odbyt

podobně: and the likea podobně

pravděpodobnost: in all probability, most likelys největší pravděpodobností

proto: That's the way I like it.No proto! tak se mi to líbí

přát si: I would like (to) ...Přál bych si ...

přednost: prefer sb/sth to sb/sth, upřednostnit give preference to sb/sth over sb/sth, mít raději též like sb/sth better than sb/sthdá(va)t přednost komu/čemu před kým/čím

rád: like to do sthrád dělat co s oblibou

ráz: rychle go (really) fast, jako hodinky go like clockworkjít ráz na ráz

takový: at this rate, if it goes on like thiss takovou pokud to tak půjde dál

vonět: sb doesn't like sth, sb hates sthkomu nevoní co nelíbí se

vrátit: repay sb, za špatné pay sb back, get sb back, get one's own back on sb, retaliate against sb, settle with sb, oplatit stejnou give sb a taste of his own medicine, return like for likevrátit to komu oplatit službu

zachutnat: sb began/came to like sth, chutnalo sb found sth delicious/tasty, zalíbilo se sb took a fancy to sthkomu zachutnalo co

zalíbit se: sb came to like, took to sth, took a fancy to sbkomu se zalíbilo co

zázrak: as if/like by magicjako zázrakem

a: and things like that, and suchlikea podobně

by: I would like...Chtěl bych...

být: there is nothing like sthnení nad co nic není lepší

celkem: I quite liked it.Celkem se mi to líbilo.

dostat: I suddenly felt like doing it.Dostal jsem chuť udělat to.

hrom: It hurts like hell!Bolí to jako hrom!

chtít: I would like (to) ...Chtěl bych ...

chtít se: I don't feel like going out.Nechce se mi jít ven.

chutnat: I don't like beer.Pivo mi nechutná.

jak: What does it look like?, situace ap. How does it look?, How are things looking?, How do things look?Jak to vypadá?

jako: He behaved like a mad man.Choval se jako blázen.

jaký: What is she like?Jaká je?

jednat: She treats him like a baby.Jedná s ním jako s miminem.

jiný: Like any other couple...Jako jakýkoli jiný pár...

lavinovitě: spread like wildfirelavinovitě se (roz)šířit zpráva ap.

libo: As you like., zcela volně at will, as one choose(s)Jak je libo.

lyžovat: I like to ski.Rád lyžuji.

mluvit: I'd like to talk to, Could I speak to ...Rád bych mluvil s ...

mně: I like it.Mně se to líbí.

naoko: pretend sth, make sth appear likedělat co jen naoko

nápad: No way!, Not on your life!, vulg. Not bloody likely!Ani nápad!

nechat: Would you like to leave a message for him?Chcete mu nechat zprávu?

nejraději: What's your favourite activity?, What do you like doing best?Co děláš nejraději?

nejvíc: Which one do you like best/most?Který se ti líbí nejvíc?

nerad: I wouldn't like to ...Nerad bych ...

obliba: have a liking for sthmít v oblibě co

omak: It feels like ...Na omak je to jako ...

pít: What would you like to drink?Co chcete pít?

pocit: How does it feel?, What does it feel like?Jaký je to pocit?

počasí: What will the weather be like?Jaké bude počasí?

podobný: nothing like thatnic podobného

povídat: I don't feel like talking.Nemám chuť si povídat.

pravděpodobný: the most likely explanationnejpravděpodobnější vysvětlení

přání: What would you like?, What can I do for you?Jaké máte přání?

předeslat: I would like to say first that...Rád bych předeslal, že...

psí: dog-like devotionpsí oddanost

rezervovat: I'd like to book a table.Rád bych (si) rezervoval stůl.

sobě: I don't like talking about myself.Nerad mluvím o sobě.

spíš: Father is more likely to know that.To by věděl spíš táta.

sympatický: I quite like him.Je mi celkem sympatický.

sympatie: take a liking to sbpocítit ke komu sympatie

také: I like it. – So do I.Mně se to líbí. – Mně také.

takto: He won't get far like this.Takhle se daleko nedostane.

tebe, tě: Not at all., kdepak No way!, to sotva Not likely.Co tě nemá!

ti: Do you like it?Líbí se ti to?

ulitý: be a perfect fit, fit like a glovepadnout jako ulitý