Hlavní obsah

thing [θɪŋ]

Podstatné jméno

 1. místo konkrétního pojmenovánívěcall kinds of thingsvšechno možné
 2. místo anything či everything jako zdůrazněnínot a (single) thingvůbec nicsuch a thing, thing like thatněco takového tak strašného ap.
 3. hovor.záležitost situace, činnost, myšlenka ap.
 4. hovor.cosi jako označení něčeho nepříliš konkrétního
 5. hovor. označení osoby či zvířete ve spojení s konkrétní vlastnostíWhat a poor thing!Chudáček!, Chudinka!
 6. práv. things in actionpohledávky, žalovatelné věci

Podstatné jméno

 1. try to be all things to all men snažit se zavděčit všem
 2. do the right thing udělat správnou věc, zachovat se správně
 3. be the done thing BrEslušet se, být (společensky) přijatelný chování ap.
 4. do sth first thing udělat co hned (na začátku)
 5. have a thing about sb/sth hovor.být posedlý kým/čím, být zatížený na koho/co
 6. make a (big) thing (out) of/about sth hovor.přehánět, zveličovat co
 7. for one thing proto, že, mimo jiné jen jeden z mnoha důvodů
 8. one thing led to another nějak se to seběhlo
 9. be a thing of the past patřit minulosti
 10. be seeing/hearing things mít (zrakové)/sluchové halucinace
 11. there is no such thing as sth co (prostě) neexistuje
 12. the thing is ... jde o to ..., problém je v tom ...
 13. be just the thing být to pravé, být přesně ono

Vyskytuje se v

close: close shave/thing/callúnik jen o vlásek/tak tak, těsné vyváznutí před nebezpečím ap.

first: First things first.Všechno pěkně popořádku., Pěkně jedno po druhém. nejdřív to nejdůležitější

go: as things gojak už to tak chodí

last: the last thingto poslední při odmítání něčeho

shape: the shape of things to comepočátek nového vývoje

mind: take one's mind off thingspřijít na jiné myšlenky, odreagovat se, rozptýlit se

not: not a thing(vůbec) nic

one-time: one-time thingjednorázovka

right: make it/things rightdát to do pořádku, napravit to

silly: silly thinghloupost, prkotina

standard: What is the standard thing to do in such cases?Co se v takových případech obvykle dělá?

all right: Things were going all right.Všechno šlo dobře.

imagine: be imagining thingspřen. mít vidiny, něco si namlouvat

important: The most important thing is ...Nejdůležitější je ...

kind: It's not my kind of thing.Na to já nejsem., To není nic pro mě.

little: He got angry over little things.Rozčiloval se kvůli maličkostem.

main: The main thing is that ...Hlavní je, že ...

set off: Even the smallest things set him off.Vyletí kvůli každé hlouposti.

such: We couldn't believe such a thing.Něčemu takovému jsme nemohli uvěřit.

used: He started doing things he didn't use to do.Začal dělat věci, které dříve nedělal.

celkem: celkem vzatoon the whole, all in all, by and large, in sum, all things considered

důležitý: nejdůležitější je ...the most important thing is ...

jednak: jednak - (a) jednak za prvé - za druhéfor one thing - (and) for another, částečně partly - partly, na jedné a druhé straně on the one hand - (and) on the other (hand)

jedno: jedno a totéžthe same (thing)

ještě: ještě žejust as well that, it's a good thing that

jiné: mimo jinébesides other things

kromě: kromě jinéhoamong other things, inter alia

mimo: mimo jinébesides other things, i o osobách among others

možný: všechno možnéall sorts of/kinds of/possible things

nadhled: udržovat/zachovávat si nadhledkeep/stay on top of things

nastejno: vyjít nastejnocome to the same thing, be as broad as it is long

odzvonit: čemu (už) odzvonilosth is a thing of the past

řada: v první řaděpředevším first of all, first thing, hlavně above all

vidina: mít vidinybe seeing things, be having visions, hlavně z opilosti hovor. see pink elephants

všechen, všechna, všechno: všechno možnéall kinds of things

vyjít: vyjít na stejnoamount to the same thing

a: a podobněand things like that, and suchlike

být: Je mnoho věcí ...There are many things ...

dařit se: Jak se ti/vám daří?How are you (doing)?, Jak to jde How are things going?

dnes: Dnes je všechno jinak.Things are different these days.

hloupost: To byla hloupost. To jsi neměl dělat.That was a stupid thing to do., That was a stupid act.

jak: Jak to vypadá?What does it look like?, situace ap. How does it look?, How are things looking?, How do things look?

jistě: Jistě!Sure (thing)!, slang. You bet!

jít: Jde o to, že ...The point/thing is that ...

napadnout: První, co mě napadlo...The first thing that came to my mind ...

něco: Jak můžeš něco takového říct?How can you say such a thing?

ostatní: a ostatní věciand other things

popořádku: všechno pěkně popořádkufirst things first

předbíhat: Ale nepředbíhejme. pěkně popořaděFirst things first., začněme od začátku Let's start at the beginning.

sbalit: sbalit si věci před odjezdem ap.pack up (one's things)

sednout: To by mi přesně sedlo.That would be the right thing for me.

souviset: Tyto věci spolu úzce souvisí.These things are closely connected/related.

stávat se: To se stává.These things happen.

totéž: Ale to je totéž.But that is the same thing.

věc: osobní věcipersonal things

věc: Děly se divné věci.Strange things were happening.

zároveň: dělat víc věcí zároveňdo more things at the same time/simultaneously/naráz at once

hrabat: Zadarmo ani kuře nehrabe.There is no such thing as a free lunch.

kéž: Kéž by!Chance would be a fine thing!

petržel: rozumět čemu jako koza petrželinot know the first thing about sth

pohnout se: pohnout se z místa s řešením ap.get things moving

posílit: Co tě nezabije, to tě posílí.Things that won't kill you will make you stronger.

provětrat: provětrat si hlavuclear one's head, odreagovat se take one's mind off things

škodit: Všeho moc škodí.(It's) too much of a good thing., hovor. Anything too much is bad.

trpělivost: Trpělivost přináší růže.Good things come to those who wait.

vyžehlit: vyžehlit si to u kohosmooth sb's ruffled feathers, urovnat vztahy patch things up, smooth things out with sb