Hlavní obsah

thing [θɪŋ]

Podstatné jméno

 1. místo konkrétního pojmenovánívěcall kinds of thingsvšechno možné
 2. místo anything či everything jako zdůrazněnínot a (single) thingvůbec nicsuch a thing, thing like thatněco takového tak strašného ap.
 3. hovor.záležitost situace, činnost, myšlenka ap.
 4. hovor.cosi jako označení něčeho nepříliš konkrétního
 5. hovor. označení osoby či zvířete ve spojení s konkrétní vlastnostíWhat a poor thing!Chudáček!, Chudinka!
 6. práv. things in actionpohledávky, žalovatelné věci

Podstatné jméno

 1. try to be all things to all men snažit se zavděčit všem
 2. do the right thing udělat správnou věc, zachovat se správně
 3. be the done thing BrEslušet se, být (společensky) přijatelný chování ap.
 4. do sth first thing udělat co hned (na začátku)
 5. have a thing about sb/sth hovor.být posedlý kým/čím, být zatížený na koho/co
 6. make a (big) thing (out) of/about sth hovor.přehánět, zveličovat co
 7. for one thing proto, že, mimo jiné jen jeden z mnoha důvodů
 8. one thing led to another nějak se to seběhlo
 9. be a thing of the past patřit minulosti
 10. be seeing/hearing things mít (zrakové)/sluchové halucinace
 11. there is no such thing as sth co (prostě) neexistuje
 12. the thing is ... jde o to ..., problém je v tom ...
 13. be just the thing být to pravé, být přesně ono

Vyskytuje se v

first: First things first.Všechno pěkně popořádku., Pěkně jedno po druhém. nejdřív to nejdůležitější

go: as things gojak už to tak chodí

last: the last thingto poslední při odmítání něčeho

shape: the shape of things to comepočátek nového vývoje

thing: try to be all things to all mensnažit se zavděčit všem

mind: take one's mind off thingspřijít na jiné myšlenky, odreagovat se, rozptýlit se

not: not a thing(vůbec) nic

one-time: one-time thingjednorázovka

right: make it/things rightdát to do pořádku, napravit to

silly: silly thinghloupost, prkotina

standard: What is the standard thing to do in such cases?Co se v takových případech obvykle dělá?

all right: Things were going all right.Všechno šlo dobře.

imagine: be imagining thingspřen. mít vidiny, něco si namlouvat

important: The most important thing is ...Nejdůležitější je ...

kind: It's not my kind of thing.Na to já nejsem., To není nic pro mě.

little: He got angry over little things.Rozčiloval se kvůli maličkostem.

main: The main thing is that ...Hlavní je, že ...

set off: Even the smallest things set him off.Vyletí kvůli každé hlouposti.

such: We couldn't believe such a thing.Něčemu takovému jsme nemohli uvěřit.

used: He started doing things he didn't use to do.Začal dělat věci, které dříve nedělal.

celkem: on the whole, all in all, by and large, in sum, all things consideredcelkem vzato

důležitý: the most important thing is ...nejdůležitější je ...

jednak: for one thing - (and) for another, částečně partly - partly, na jedné a druhé straně on the one hand - (and) on the other (hand)jednak - (a) jednak za prvé - za druhé

jedno: the same (thing)jedno a totéž

ještě: just as well that, it's a good thing thatještě že

jiné: besides other thingsmimo jiné

kromě: among other things, inter aliakromě jiného

mimo: besides other things, i o osobách among othersmimo jiné

možný: all sorts of/kinds of/possible thingsvšechno možné

nadhled: keep/stay on top of thingsudržovat/zachovávat si nadhled

nastejno: come to the same thing, be as broad as it is longvyjít nastejno

odzvonit: sth is a thing of the pastčemu (už) odzvonilo

řada: především first of all, first thing, hlavně above allv první řadě

vidina: be seeing things, be having visions, hlavně z opilosti hovor. see pink elephantsmít vidiny

všechen, všechna, všechno: all kinds of thingsvšechno možné

vyjít: amount to the same thingvyjít na stejno

a: and things like that, and suchlikea podobně

být: There are many things ...Je mnoho věcí ...

dařit se: How are you (doing)?, Jak to jde How are things going?Jak se ti/vám daří?

dnes: Things are different these days.Dnes je všechno jinak.

hloupost: That was a stupid thing to do., That was a stupid act.To byla hloupost. To jsi neměl dělat.

jak: What does it look like?, situace ap. How does it look?, How are things looking?, How do things look?Jak to vypadá?

jistě: Sure (thing)!, slang. You bet!Jistě!

jít: The point/thing is that ...Jde o to, že ...

napadnout: The first thing that came to my mind ...První, co mě napadlo...

něco: How can you say such a thing?Jak můžeš něco takového říct?

ostatní: and other thingsa ostatní věci

popořádku: first things firstvšechno pěkně popořádku

předbíhat: First things first., začněme od začátku Let's start at the beginning.Ale nepředbíhejme. pěkně popořadě

sbalit: pack up (one's things)sbalit si věci před odjezdem ap.

sednout: That would be the right thing for me.To by mi přesně sedlo.

souviset: These things are closely connected/related.Tyto věci spolu úzce souvisí.

stávat se: These things happen.To se stává.

totéž: But that is the same thing.Ale to je totéž.

věc: personal thingsosobní věci

zároveň: do more things at the same time/simultaneously/naráz at oncedělat víc věcí zároveň

hrabat: There is no such thing as a free lunch.Zadarmo ani kuře nehrabe.

kéž: Chance would be a fine thing!Kéž by!

petržel: not know the first thing about sthrozumět čemu jako koza petrželi

pohnout se: get things movingpohnout se z místa s řešením ap.

posílit: Things that won't kill you will make you stronger.Co tě nezabije, to tě posílí.

provětrat: clear one's head, odreagovat se take one's mind off thingsprovětrat si hlavu

škodit: (It's) too much of a good thing., hovor. Anything too much is bad.Všeho moc škodí.

trpělivost: Good things come to those who wait.Trpělivost přináší růže.

vyžehlit: smooth sb's ruffled feathers, urovnat vztahy patch things up, smooth things out with sbvyžehlit si to u koho

close: close shave/thing/callúnik jen o vlásek/tak tak, těsné vyváznutí před nebezpečím ap.