Hlavní obsah

such [sʌtʃ]

Zájmeno

  1. such ... (as) takový ... (jako) cosuch news as thistakováto zpráva
  2. such (a) takový popsanýWe couldn't believe such a thing.Něčemu takovému jsme nemohli uvěřit.expressions such as are used in journalismvýrazy, jaké jsou užívány v žurnalisticesuch a onetakový(hle) konkrétní subjekt ap.
  3. such sth as co jako (třeba), (jako) například
  4. such as jako třeba/například

Vyskytuje se v

období: období sucha/dešťůdry/rainy season

něco: Jak můžeš něco takového říct?How can you say such a thing?

nuda: Je s ním strašná nuda.He is such a bore.

případ: v daném/takovém případěin a given/such a case

takový: Takový chlap by to zvládl.Such a man would make it.

třeba: jako třeba ...such as ...

že: Byla tak hloupá, že to prodala.She was such a fool as to sell it.

hrabat: Zadarmo ani kuře nehrabe.There is no such thing as a free lunch.

dry: in the dryv suchu na suchém místě

season: rainy/dry seasonobdobí dešťů/sucha

spell: rain/dry spellobdobí dešťů/sucha

standard: What is the standard thing to do in such cases?Co se v takových případech obvykle dělá?

thing: such a thing, thing like thatněco takového tak strašného ap.

familiarity: You should not address her with such familiarity.Neměl bys ji oslovovat tak důvěrně.

may: It may not be such a good idea.Možná to není až tak dobrý nápad.

stricken: drought-stricken(po)stižený suchem oblast ap.

sucho: suchasuché období drought(s), (period of) drought

sucho: období suchapravidelné dry season, mimořádné drought

sucho: otřít co do suchawipe sth dry

sucho: Mám sucho v ústech.My mouth is dry.

sucho: Je sucho. o počasíThe weather is dry.

sucho: uchovávat co v suchukeep sth in a dry place

that: so/such...thattak/tolik...že

thing: there is no such thing as sthco (prostě) neexistuje