Hlavní obsah

such [sʌtʃ]

Zájmeno

  1. such ... (as) takový ... (jako) cosuch news as thistakováto zpráva
  2. such (a) takový popsanýWe couldn't believe such a thing.Něčemu takovému jsme nemohli uvěřit.expressions such as are used in journalismvýrazy, jaké jsou užívány v žurnalistice
  3. such sth as co jako (třeba), (jako) například
  4. such as jako třeba/například

Vyskytuje se v

that: so/such...thattak/tolik...že

thing: there is no such thing as sthco (prostě) neexistuje

dry: v suchu na suchém místěin the dry

season: období dešťů/sucharainy/dry season

spell: období dešťů/sucharain/dry spell

standard: What is the standard thing to do in such cases?Co se v takových případech obvykle dělá?

familiarity: You should not address her with such familiarity.Neměl bys ji oslovovat tak důvěrně.

stricken: (po)stižený suchem oblast ap.drought-stricken

období: období sucha/dešťůdry/rainy season

sucho: období suchapravidelné dry season, mimořádné drought

něco: How can you say such a thing?Jak můžeš něco takového říct?

nuda: He is such a bore.Je s ním strašná nuda.

případ: in a given/such a casev daném/takovém případě

takový: Such a man would make it.Takový chlap by to zvládl.

třeba: such as ...jako třeba ...

že: She was such a fool as to sell it.Byla tak hloupá, že to prodala.

hrabat: There is no such thing as a free lunch.Zadarmo ani kuře nehrabe.

such: such ... (as)takový ... (jako) co