Hlavní obsah

že

Spojka

  1. (doplnění obsahu hlavní věty) thatčasto beze spojky či pomocí infinitvní vazbyVíš, že je chytrý.You know (that) he is clever.Slíbil jsem, že zde zůstanu.I promised to stay here.
  2. (po so)</span> that(po slovu such)</span> as to do sthByla tak hloupá, že to prodala.She was such a fool as to sell it.
  3. (jistým způsobem) by doing sth
  4. (protože) since, as, because
  5. (jako) as thoughdělat žepretend to do sth

Částice

  1. (navázání na sdělení) you saidJak že to bylo?How was it, you said?
  2. hovor.(je to tak?) right?překládá se hlavně pomocí tázacích dovětkůJe zima, že?It's cold, isn't it?Tys mu to řekl, že?You told him, didn't you?
  3. (pochybnost) I wonder ifŽe by mu to řekla ona?I wonder if it was her who told him.

Vyskytuje se v

akorát: akorát, že... jenže, omezeníonly that..., the (only) problem is that...

div: div (že) nealmost, nearly, hovor. damn near

jednoduše: prostě a jednoduše proto, že ...purely and simply because ...

ještě: ještě žejust as well that, it's a good thing that

mít: mám za to, že ...I think that ...

naděje: v naději, že ...hoping that ...

pod, pode: pod podmínkou, žeon condition that, providing that

podmínka: pod podmínkou, že ...on condition/provided that ...

poznání: dojít k poznání, že ...attain the knowledge that, uvědomit si come to realize that ...

pro: jen pro případ (že)just in case

proto: už proto, že ...if only because

předpoklad: za předpokladu, že ...provided/on the understanding/pod podmínkou on condition that ...

přesto: přesto, žedespite the fact that, ačkoli even though, although

případ: v případě, žein case that, práv. in the event that

samozřejmost: Považuje to za samozřejmost, že...He takes it for granted that...

víra: udělat co v dobré víře, že ...do sth in good faith that ...

vzhledem k: vzhledem k tomu, žegiven (the fact) that, in view of the fact that, jelikož since

že: dělat žepretend to do sth

ano: Myslím, že ano.I think so.

divný: Je divné, že ...It is strange (that) ...

dlužno: Dlužno říci, že...It must be said, that...

dobrat se: Dobrali se závěru, že ...They arrived at the conclusion that ...

docházet: Začíná mu docházet, že ...It is beginning to dawn on him that ...

dojem: Mám dojem, že (už) odešel.I guess he has left.

domnívat se: Domnívám se, že tomu tak není.I don't think (it is) so.

doufat: Doufám, že ano/ne.I hope so/not.

hanba: Že ti není hanba!You ought to be ashamed of yourself!, Shame on you!

hrozit: Hrozí (nebezpečí), že ...There is a danger that ..., There's a threat of ...

jednat se: Jedná se o to, že ...The issue is that ...

jít: Jde o to, že ...The point/thing is that ...

klonit se: klonit se k názoru, žetend/be inclined to think that ...

kromě: Kromě toho, že je pěkná, má ...Besides being beautiful she has ...

mluvit: Mluví se o tom, že ...There are rumours/It is rumoured that ...

mrzet: Mrzí mě, že ...I'm sorry that ...

mýlit se: Obávám se, že se mýlíte.I am afraid you are wrong.

myslet: Myslím, že ano.I think/guess so.

myšlenka: Nemohu se ubránit myšlence, že ...I can't help thinking that ...

nabídnout se: Nabídl se, že mě odveze domů.He offered to drive me home.

nakecat: Nakecal mi, že ...He fooled me into believing that ...

nakonec: Jsem nakonec rád, že nepřišel.After all, I'm glad he hasn't come.

napadnout: Napadlo mě, že ...It occurred to me that ...

názor: Jsem toho názoru, že ...I hold the view/opinion that ...

nebezpečí: Hrozí nebezpečí, že ...There is a danger of ...

nelze: Nelze popřít, že...It is undeniable that...

nepochybný: Je nepochybné, že ...It is beyond doubt that ...

nutno: Nutno podotknout, že...It should be noted that..., It must be said that...

o: Jde o to, že ...The point is that ...

obávat se: Obávám se, že ano/ne.I'm afraid so/not.

obtěžovat: Promiňte, že vás obtěžuji.I'm sorry to bother you.

očekávat: Očekává se od Vás, že přijdete.You are expected to come.

omlouvat se: Omlouvám se, že jdu pozdě.I'm sorry for being late.

omluvit se: Omluvil se, že přišel pozdě.He apologized for being late.

paměť: Mějte stále na paměti, že ...Always keep in mind that ...

panovat: Panuje obecný názor, že ...There is a widespread belief that ...

poctít: Jsem poctěn, že mohu ...I'm honoured to be able ...

podezření: Mám podezření, že ...I suspect that ...

podiv: Je s podivem, že ...It is surprising that ...

pochybovat: Pochybuji, že je to pravda.I doubt it's true.

popřít: Popřel, že ji viděl.He denied having seen her.

povídat: Povídá se, že král je mrtvý.It is rumoured that the king is dead.

povšimnout si: Povšimněte si prosím, že...Please notice/note that...

pozdě: Promiňte, že jdu pozdě.I'm sorry I'm late.

poznat: Brzy poznal, že ...He soon discovered that ...

prominout: Promiňte, že jdu pozdě.I'm sorry I'm late.

předeslat: Rád bych předeslal, že...I would like to say first that...

předpokládat: Předpokládejme, že ...Let's assume that ...

přerušovat: Omlouvám se, že vás přerušuji ...I'm sorry to interrupt (you) ...

přesvědčený: být přesvědčený, že ...be sure/persuaded/confident that ...

přiklánět se: přiklánět se k názoru, že ...tend/be inclined to think that ...

připadat: Připadá mi, že ...It seems to me that ...

připouštět: Připouštím, že jsem líný.I admit to being lazy.

připustit: Musím připustit, že ...I must admit that ...

přiznat: Musím přiznat, že ...I must confess that ...

psát: V dopise se píše, že ...The letter goes that ...

rád: Jsem rád, že tě vidím.I'm glad to see you.

rovina: Řekl mi na rovinu, že ...He told me straight that ...

roznést se: Rozneslo, že ...Rumours got around that ...

ručit: Ručím za to, že ...I (can) guarantee that that ...

rušit: Promiňte, že (vás) ruším.I am sorry to disturb you.

říct: Nemohu říci, že ...I can't say (that) ...

říkat: Říkal, že ...He said that ...

se, si: Říká se, že ...They say/It is said that ...

slíbit: Slíbil, že to auto zkontroluje.He promised to check the car.

smělý: Že jsem tak smělý ...If I may dare ask ...

smůla: Měl smůlu, že to zmeškal.He was unlucky to miss it.

svěřit se: Svěřil se mi, že ...He confided to me that ...

šeptat: Šeptá se, že ...It is whispered/There are rumours that ...

tradovat se: Traduje se, že ...říká se They/People say that ..., It is said that ..., dle legendy Legend has it that ..., jdou fámy It is whispered that ..., There are rumours that ...

ubezpečit se: Ubezpečil se, že je sám.He made sure that he was alone.

ukázat se: Ukázalo se, že ...It emerged that ...

uklidnit: Mohu tě uklidnit, že ...You can rest assured that ...

upřímně: upřímně doufat, že ...sincerely hope (that) ...

usoudit: Na základě důkazů usoudil, že ...He concluded from the evidence that ...

ne: ne že by(it's) not that se záporem

announcement: oznámit, že ... oficiálněmake an announcement that ...

apart: až na to, že... omezující okolnostapart from the fact that ...

arrangement: dohodnout se, že...make an arrangement that...

best: Nejlepší na tom bylo, že za mě zaplatila.Best of all, she paid for me.

certain: být jisté(, že ...)be certain (that ...)

certify: Tímto osvědčujeme, že ...This is to certify that ...

chance: v případě, že něco vyjde ap., kdyby náhodouon the chance

conclusion: dojít k závěru, že ...come to the conclusion that ...

convince: utvrdit se v čem, namluvit si, žeconvince osf that

effect: v tom smyslu, že o znění ap.to the effect that

except: až na to, že, jenže omezeníexcept that

fact: přesto, žedespite the fact that

make: dát slib, slíbit (že)make a promise

mischief: Potíž je v tom, že ...The mischief is that ...

panic: zpanikařit koho tak, že udělá co unáhlené rozhodnutí ap.panic sb into doing sth

phantom: = dojem pacienta po amputaci, že amputovanou končetinu stále mámed. phantom limb

plus: výhodou je, že...on the plus side...

point: souhlasit s kým, uznat, že má pravdu kdotake sb's point

presumption: vycházet z předpokladu, že ...work on the presumption that ...

regret: Mrzí mě, že ...My regret is that ...

suppose: a pokud ..., za předpokladu, že ...supposing ...

tip: má se za to/předpokládá se, že kdo udělá coBrE sb is tipped to do, for sth

uselessness: ... že/až se nedá použít... to the point of uselessness

acquaintance: Jsem tak rád, že se s vámi mohu seznámit.I am so pleased to make your acquaintance.

afraid: Obávám se, že ano/ne.I'm afraid so/not.

apologize: Omluvila se, že přišla pozdě.She apologized for being late.

assumption: Vycházel jsem z předpokladu, že ...I worked on the assumption that ...

be: Je pravděpodobné, že ...It is likely that ...

believe: Má se za to, že ...It is believed that ...

boast: Může se (po)chlubit tím, že ...It is his boast that ...

bother: Promiňte, že vás obtěžuji, ...I am sorry to bother you, ...

catch on: Nezdá se, že by to chápala.She doesn't seem to catch on.

complaint: Nejvíc mi vadí, že ...My main complaint is that ...

correct: Bylo správné, že to odmítl.He was correct to reject it.

danger: Hrozí mu, že přijde o práci.He is in danger of losing his job.

decide: Usoudil, že je prázdná nádrž.He decided that the tank was empty.

deem: Považuje se to za nutné., Má se za to, že je to nutné.It is deemed necessary.

discover: Zjistilo se, že tam byl také.It was discovered that he had been there too.

disturb: Promiňte, že vás ruším.I am sorry to disturb you.

do: Nevěděl jsem, že má nůž.I didn't know she had a knife.

doubt: Není pochyb, že ...There is no doubt that ...

expect: Co čekáš, že udělám?What do you expect me to do?

find: Zjistil, že není schopen odejít.He found himself unable to leave.

fine: Doktor říkal, že můžu řídit.The doctor said it was fine for me to drive.

firm: Pevně věřím, že...It is my firm belief that...

follow: Z toho vyplývá, že ...It follows that ...

get: Začínám mít dojem, že jste čestný muž.I get the feeling that you're an honest man.

go: Myslím, že je čas jít.I think it is time to go.

good: Je dobře, že...It's good that ...

grievance: Nejvíc jim vadí, že ...Their main grievance is that ...