Hlavní obsah

that [ðæt unstressed ðət]

Zájmeno

  1. to, tamto ve vztahu k již zmíněnémuYou wanted to talk to me. Why was that?Chtěl jsi se mnou mluvit. O čem?What is that you are reading?Co to čteš?That's true.To je pravda.
  2. ten, tenhle, tamten o dříve zmíněném ap.for that reasonz tohoto důvodu
  3. that of ten z čeho, ten vztahující se k čemu podobného typua recession like that of 1973recese jako ta z roku 1973
  4. that...which/who ten...který rozvádí původní výrokthat person who violates the lawčlověk, který porušuje právo
  5. that which to, co uvádí obecně téma

Spojka

  1. že uvozující spojka
  2. it's ... that je jaké, že zřejmé, mimořádné ap.
  3. so/such...that tak/tolik...žeShe was so nervous that she shook.Byla tak nervózní, že se třásla.

Zájmeno

Vyskytuje se v

argue: argue thattvrdit, prohlašovat uvádět argumenty

assuming: assuming (that)jestliže, pokud, v případě, že, za předpokladu, že

betting: the betting is thatje velmi pravděpodobné, že, sázím na to, že

case: in that casev tom případě

catch: You wouldn't catch me doing that.To bych v životě neudělal.

certain: make certain (that ...)ujistit se, zajistit co, přesvědčit se (, že ...) udělat vše, aby

condition: on condition thatpod podmínkou, že

considering: considering thatpokud zvážíme, že, vzhledem k tomu, že, s ohledem na to, že

department: That is not my departmentTo není můj obor., To není v mé kompetenci., V tom se nevyznám.

do: That will do!To už (by snad) stačilo!, Už dost!, Přestaň! okřiknutí ap.

effect: to this/that effectv tomto/tom smyslu

fact: the fact thatto, že, skutečnost, že při zdůraznění

fancy: Fancy that!Jen si to představ!, No tohle!, To je neuvěřitelné!

fine: (that's) finedobře, fajn, prima

given: given (that)vzhledem k (tomu, že), pokud vezmeme v úvahu(, že), jelikož

granted: granted (that)pokud, za předpokladu/připustíme-li, že

have: rumour has it thatříká se, že

how: How about that?Co vy/ty na to?, To je co?

it: it's not (simply) thatne že by, není to (jen) proto že při udávání dalších důvodů

like: like this/that/sotakto, takhle tímto způsobem

matter: That's the end of the matter.A tím je věc uzavřena., A tím to hasne.

not: not thatne že by na úvod věty

now: now thatteď (když), když už

order: in order to/thataby, za účelem

provided: provided (that)za předpokladu (že), pokud, pod podmínkou (že)

providing: providing (that)za předpokladu/pod podmínkou, (že), jestliže, pokud

say: that is to sayto jest, a to, tedy při upřesnění

see: seeing thatprotože, jelikož vím, vidím, to vypadá že ...

so: so ... (that), so ... as totak ... že, natolik/tak ... aby

something: that's somethingaspoň, že to, (alespoň) něco

stand: it stands to reason (that ...)to dá rozum (, že ...)

story: But that's another story.Ale to už sem nepatří.

sure: make sure (that)zajistit, udělat vše proto, (aby) že se něco stane

that: that often z čeho, ten vztahující se k čemu podobného typu

understand: be given to understand (that) ...do(z)vědět se, doslechnout se nepřímo se dozvědět

understanding: on the understanding thatpod podmínkou, že ..., za předpokladu, že ...

way: that/this waytak, takto

announcement: make an announcement that ...oznámit, že ... oficiálně

apart: apart from the fact that ...až na to, že... omezující okolnost

arrangement: make an arrangement that...dohodnout se, že...

certify: This is to certify that ...Tímto osvědčujeme, že ...

conclusion: come to the conclusion that ...dojít k závěru, že ...

convince: convince osf thatutvrdit se v čem, namluvit si, že

except: except thataž na to, že, jenže omezení

ilk: of that ilkhovor. téhož druhu, stejné sorty, stejného ražení, podobného typu

mischief: The mischief is that ...Potíž je v tom, že ...

presumption: work on the presumption that ...vycházet z předpokladu, že ...

regret: My regret is that ...Mrzí mě, že ...

screw: vulg. Screw that.Seru na to., Kašlu na to.

thing: such a thing, thing like thatněco takového tak strašného ap.

time: from that time (on)od té doby

why: that is whyproto

after: After he told me that ...Potom, co mi to řekl ...

against: That is against the rules.To je proti pravidlům.

allege: Reports allege that he was killed.Podle zpráv byl prý zabit.

apply: That applies to you as well.To platí i pro tebe.

assumption: I worked on the assumption that ...Vycházel jsem z předpokladu, že ...

baffle: That baffles me.To mi nejde na rozum.

be: It is likely that ...Je pravděpodobné, že ...

behind: Who is behind that?Kdo za tím stojí?

believe: It is believed that ...Má se za to, že ...

beyond: That's beyond me/my understanding.To je nad mé chápání.

boast: It is his boast that ...Může se (po)chlubit tím, že ...

bother: That doesn't bother me.To mi nevadí.

by: What do you mean by that?Co tím myslíš?

chance: What are the chances that ...?Jaká je pravděpodobnost, že ...?

come by: How did you come by that?Kdes to nabral?

complaint: My main complaint is that ...Nejvíc mi vadí, že ...

dandy: A zoo, that's dandy for the kids.Zoo to je něco pro děti.

dearly: That cost him dearly.i přen. To ho přišlo draho.

death: That will be the death of me!To bude můj konec.

decide: He decided that the tank was empty.Usoudil, že je prázdná nádrž.

discover: It was discovered that he had been there too.Zjistilo se, že tam byl také.

doubt: There is no doubt that ...Není pochyb, že ...

down: That is down to hard work.To jen díky tvrdé práci.

easy: That's easy for you to say.To se ti lehce řekne.

fair: It's only fair that he won.Vyhrál zaslouženě., Zasloužil si vyhrát.

fanciful: That sounds fanciful.To zní jako výmysl.

feel: It felt wintry cold that day.Ten den bylo mrazivě chladno.

all: not all thatne až/zas tak, ne zase tolik

perplexity: perplexitiesof sth složitost čeho