Hlavní obsah

stand [stænd]

Slovesopt&pp stood

 1. stand (up) stát na nohou ap.stand stillstát nehybně, nehýbat sestand trialmít soud, stanout před soudemstand fast, stand one's groundstát si pevně za svým
 2. stand (up) vstát ze sedu ap., postavit se
 3. stand aside/backustoupit stranou/dozadu
 4. be (left) standingzůstat stát o budově po bombardování ap.
 5. sth swh postavit, umístit co kam vertikálně
 6. leave to stand nechat odstát o jídle ap.
 7. on sth mít postoj, stavět se k čemustand on sthtrvat na čem daných náležitostech ap.
 8. with sb stát si, být na tom u koho
 9. stand a good/no chancemít slušnou/nemít žádnou šanci
 10. platit, být platný, zůstávat v platnosti dosud - zákon, rozhodnutí ap.
 11. stand sth tall/high měřit/mít (na výšku) kolik
 12. sth obstát v čem, před čím ve zkoušce ap.
 13. sth vydržet, snášet co
 14. sb/sth hovor. vystát koho/co

Podstatné jméno

 1. postoj, stanovisko, jasný názortake a standzaujmout stanovisko, vyslovit se pro něcomake a stand against sthpostavit se (proti) čemu
 2. stánek, kiosknewspaper standnovinový stánek
 3. stand/AmE stands tribuny, ochozy na stadionu
 4. stojan, podstavec k postavení něčehoassembly standmontážní stojantripod standtrojnožka
 5. stanoviště taxíků, autobusů ap.
 6. (witness) stand práv.místo svědka(witness) stand práv.přen. lavice svědků u soudupráv. take the standjít svědčit, předstoupit jako svědekpráv. call sb to the standpředvolat koho ke svědecké výpovědi
 7. zastavení pohybu, postupu ap.
 8. pozice vstoje, stání na nohoutake one's stand swhpostavit se kam/kde

Vyskytuje se v

ease: (stand) at easepohov rozkaz

firm: stand firm on sthstát si pevně za svým, být neústupný v čem, nezměnit postoj k čemu

ghost: not to stand a ghost of a chance of doing sthmít minimální šanci, nemít nejmenší šanci udělat co

ground: stand one's groundtrvat na svém, stát si za svým

hair: make sb's hair stand on endnahánět hrůzu komu až vlasy vstávají hrůzou

proud: stand proud of sthvyčnívat, trčet z čeho

stand: stand (up)stát na nohou ap.

stand up: stand sb upnepřijít na rande/schůzku s kým

trial: stand trialfor sth stanout před soudem, být souzen, být postaven před soud pro co pro zločin

accused: stand accused of sthbýt obviněn/obžalován z čeho, čelit obžalobě z čeho

apart: stand with one's legs apartstát s nohama od sebe

arm: stand of armskompletní výzbroj pro jednoho vojáka

army: standing armystálé vojsko, vojáci v činné službě

at: stand at easestát v pohovu

away: stand awayodstávat límeček ap., stát opodál z respektu ap.

back: stand back to backstát zády k sobě

bobbin: text. bobbin standcívečnice

by: stand byzůstat nablízku

candidate: stand as a candidatekandidovat ve volbách

comedian: stand-up comediansólový komik/bavič varietní ap.

cruet: cruet set/standdochucovací souprava

easy: voj. Stand easy!Pohov! s rukama volně

election: stand for election, fight the electionkandidovat ve volbách

erect: stand erectstát vzpřímeně

exhibition: exhibition standveletržní/výstavní stánek

hall: hall standpředsíňová/věšáková stěna na oděvy

news: news standnovinový stánek, trafika

newspaper: newspaper standnovinový stánek

ovation: standing ovationovace vstoje bouřlivé

security: stand security for sbzaručit se za koho

stand for: sb will not stand for sthkdo nebude dále trpět co

standing: be in good standing with sbbýt zadobře s kým

stand-up: stand-up comedysólové komické vystoupení

stand up for: stand up for osfnedat se, stát si za svým, prosadit si svou

surety: stand surety for sbručit, dělat ručitele komu

test: stand the testobstát (ve zkoušce)

up: stand upvstát, postavit se, stoupnout si

make: She made as if to stand up.Dělala, jakože chce vstát.

self-conscious: I stood there, feeling self-conscious.Stál jsem tam a měl jsem pocit, že se na mě všichni dívají.

fronta: be queueing (up) for sth, be in a queue, AmE stand in linestát ve frontě na co

informační: information office/standinformační kancelář/stánek

komický: stand-up comedysólové komické vystoupení

nechat: keep sb waiting, hovor. have sb cooling his heels, odložením na jindy put sb off, stand upnechat koho čekat

odstát: leave to standnechat odstát pokrm ap.

pohov: (Stand) at ease!, uvolněný Stand easy!Pohov!

postoj: take a stand on sth, take an attitude to sthzaujmout postoj k čemu

pozor: stand to/at attentionstát v pozoru

přijít: come in handy, stand sb in good steadpřijít vhod komu

příkaz: standing (payment) order, banker's ordertrvalý (platební) příkaz

přikovaný: stand rooted to the spotstát jako přikovaný

režim: stand-by (mode)pohotovostní režim nevypnutého zařízení

ručitel: stand surety for sbdělat ručitele komu

snášet: hate sb/sth, nemoci vystát ap. can't stand/bear sthnesnášet koho/co

snést: stand/bear comparison with sb/sthsnést srovnání s čím

stánek: news(paper) stand, newsstandnovinový stánek

stání: standing roommísta k stání v autobuse ap.

stanout: be brought before the court, stand trialstanout před soudem obžalovaný

stanovisko: take a stand, adopt an attitudezaujmout stanovisko

stanoviště: taxi BrE rank/AmE stand/stance, cabstandstanoviště taxi(služby)/taxíků

start: standing/flying startpevný/letmý start

stát: stand firm/pat, hold/stand one's ground, hovor. stick to one's gunsstát si (pevně) za svým

stoj: do sth standing (up)dělat co ve stoje

stojatý: stand-up collarstojatý límec

šance: stand/have a chancemít šanci

trvat: be insistent, hovor. neustoupit stick to one's guns, stand one's ground, prosazovat své tvrzení press one's pointtrvat na svém

vhod: come in handy to sb, BrE not go amiss, hodit se do budoucna stand sb in good steadpřijít vhod komu

vystát: hl. BrE queue, AmE stand in line, line up for sthvystát frontu na co

výstavní: exhibition catalogue/area/hall/standvýstavní katalog/plocha/síň/stánek

zkouška: stand the test (of time)obstát ve zkoušce (časem)

blízko: He stood near the door.Stál blízko dveří.

dveře: He stood in the doorway.Stál ve dveřích.

jít: stand as sb's godfatherjít komu za kmotra

moct: Can you/Were you able to/Will you be able to stand up?Můžeš/Mohl jsi/Budeš moci vstát?

between: stand betweenstát mezi kým a jeho cílem, bránit komu v čem

obstát: stand the test, být dle očekávání pass musterobstát ve zkoušce

od, ode: He stood up from the table.Vstal od stolu.

ovace: He was given a standing ovation.Dostalo se mu mohutných ovací.

přihlížet: stand (idly) by, sit backnečinně přihlížet

rozběh: do/take a running/standing jumpskákat s rozběhem/bez rozběhu

sotva: She could barely stand.Sotva stála.

stavět: help sb to stand upstavět koho na nohy

stavět se: stand on one's headstavět se na hlavu

svíčka: do a shoulder standsport. udělat svíčku

trpět: I am not going to tolerate this., I won't stand for this.Tohle vám nebudu trpět.

udržet se: I can hardly stand.Sotva se udržím na nohou.

uhnout: Make way., Stand aside.Uhněte z cesty.

vedle: stand nearbystát vedle

vidět: I can't stand the sight of him., nesnáším ho I hate his guts.Nemůžu ho ani vidět.

volba: stand for election, soupeřit fight the election, stand in the electionkandidovat ve volbách

vstávat: It made my hair stand on end.Z toho mi vstávaly vlasy hrůzou na hlavě.

vydržet: stand the painvydržet bolest

vztyk: Stand up!Vztyk!

záda: stand back to backstát zády k sobě

zaujmout: take a stand on sthzaujmout stanovisko k čemu

znamenat: UN stands for United Nations.SN znamená Spojené národy.

zpříma: stand uprightstát zpříma

bít: stick/stand out (like a sore thumb), leap to the eyebít do očí být nápadný

bok: stand by sb's sidestát po boku komu podporovat ap.

cítit: He hates my guts., He can't stand me.Nemůže mě ani cítit.

křížit: stand in sb's waykřížit komu cestu překážet v záměrech

oko: stick/stand out like a sore thumbbýt jako pěst na oko

přibitý: stand rooted to the spotstát jako přibitý

za: stand up for sbpostavit se za koho