Hlavní obsah

start

Vyskytuje se v

cesta: set out (for a journey), embark on/start a journey, hit the road, hl. řidič, po silnici take to the roaddát/vydat se na cestu

cuknout: leknutím start, trhnout jerk, bolestí ap. wince, flinchcuknout sebou

čára: starting linesport. startovní čára

dát se: start to flee, take flightdát se na útěk

chod: start up, rozběhnout get/set sth working/going, přimět k fungování get sth to workuvést do chodu

letmý: letmý startflying start

listina: start liststartovní listina

nástupní: starting salarynástupní plat

pohyb: get/start movingdát se do pohybu

propadnout: start to panic, hovor. press the panic buttonpropadnout panice

prvopočátek: from the outset/very startod prvopočátku

rozjet: proces ap. start the ball rolling, rozbalit to, kapela ap. let (it) riprozjet to

startovní: starting pistol/shot/linestartovní pistole/výstřel/čára

trhnout: úlekem ap. start, kousek se pohnout jerk, zatřást se jolt, bolestí flinch, wincetrhnout sebou

začátek: from start to finishod začátku do konce

založit: start a firezaložit požár

: I started only yesterday.Začal jsem až včera.

chtít: The car won't start.Auto nechce nastartovat.

kroupa: It started to hail.Začaly padat kroupy.

na: Let's do it., začněme Let's get started.Jdeme na to.

najednou: Suddenly it started to rain.Najednou začalo pršet.

nastartovat: The car won't start.Auto nejde nastartovat.

požár: start a firezaložit požár

přátelství: make friends, start a friendship with sbnavázat přátelství s kým

předbíhat: First things first., začněme od začátku Let's start at the beginning.Ale nepředbíhejme. pěkně popořadě

pustit se: start eating, hovor. dig inpustit se do jídla

rodina: start a familyzaložit (si) rodinu

rozběhnout: start the productionrozběhnout výrobu

rozpoutat: start a warrozpoutat válku

smích: start laughingdát se do smíchu

spustit se: The rain came down., It started to rain.Spustil se déšť.

startovat: The car won't start.Auto nechce startovat.

tedy: Let's start then.Začněme tedy.

udělat se: I started to feel sick., My stomach churned.Udělalo se mi špatně od žaludku.

útěk: take flight, start running away, po spáchání zločinu make a getawaydát se na útěk

vrhnout se: get down to work, start workingvrhnout se do práce

začít: Start reading.Začni číst.

Adam: start from/at the (very) beginningzačít od Adama úplně od začátku

chuť: Well begun is half done., Good start is half the battle.S chutí do toho a půl je hotovo.

nula: to start from scratchzačít od nuly

píka: start from scratchzačít od píky z ničeho, od nuly, od začátku ap.

šikmý: get into bad ways, start down the slippery slope, stray off the straight and narrowpřen. dostat se na šikmou plochu

vykročit: start off on the right footvykročit správnou nohou

crouch: sport. crouch startnízký start

early: make an early startvyrazit velmi brzy

false start: make a false startulít start

finish: from start to finishod začátku do konce

fresh: fresh startnový začátek s čistým štítem ap.

home: new home startspočet nově rozestavěných domů/započatých staveb

line: starting linestartovní čára

post: čas startu dostihuAmE post time

refuse: The car refused to start.Auto nechtělo nastartovat.

row: start a rowzačít hádku

salary: starting salarynástupní plat

start: start buttonspouštěcí tlačítko, spoušť stroje

starting: starting blocksstartovní bloky ve sprintu

as: The play started as I got there.Hra začala, jakmile jsem tam přišel.

case: I took an umbrella in case it started to rain.Vzal jsem si deštník, kdyby náhodou začalo pršet.

grow: I started growing my beard.Nechal jsem si růst vousy.

leave off: Let's start from where we left off.Začneme tam, kde jsme přestali.

own: He started a company of his own.Založil svou vlastní firmu.

used: He started doing things he didn't use to do.Začal dělat věci, které dříve nedělal.

well: Well, we can start.(Takže) můžeme začít.

would: The car wouldn't start.Auto nechtělo nastartovat.

bump start: bump-start(nouzově) nastartovat roztlačením, roztlačit motorové vozidlo

grid: (starting) gridstartovní rošt

start off: start sb offpřivést koho k čemu zálibě, činnosti

ball: start the ball rolling (on) sthrozjet to, spustit to, uvést věci do pohybu