Hlavní obsah

Příslovce

  • (up) to(zdůraznění počtu) as many as(o nepočitatelných) as much asMohlo by jich být až 20 000.There could be as many as 20 000 of them.5 až 105 to 10až do/k/poas far as, all the way to, up toaž dosudup to now, so farmokrý až na kůžisoaked to the skinaž moc, až příliš jakýsth to a fault, way too sth

Spojka

  1. (když) when(dokud ne) until, tillAž se vrátí, zavolej.Call me when he gets back.Počkám, až přijde.I'll wait till he comes., I'll wait for him to come.až kdyžonly when
  2. (tolik) so much that

Částice

  1. (poměrně nedávno) only(ne dříve než) not until(pozdě) as late asPřijede až zítra.He won't come until tomorrow.Začal jsem až včera.I started only yesterday.
  2. (ba dokonce) even(hraničící s) bordering on sth

Vyskytuje se v

běda: velice unspeakably, more than enoughaž běda

hanba: velmi awfully, unspeakably, extremelyaž hanba

na: vyjádření výjimky except for, butaž na

po: vyjádření meze up to(až) po

: only whenaž když

do: (up) to the endaž do konce

dosud, doposud: up to nowaž dosud

k, ke, ku: up to sth, as far as sthaž k čemu

nynějšek: up to nowaž do nynějška

odvolání: until further noticeaž do odvolání

posedlý: be obsessive about sthbýt (až) posedlý čím

přítomnost: up to the presentaž do přítomnosti

úmor: toil hard, work one's fingers to the bonedřít (až) do úmoru

výjimka: with only/save for minor exceptionsaž na malé/nepatrné výjimky

za: beyond sth(až) za hranicí čeho

zblbnutí: opakovat ap. ad nauseam, mluvit ap. until one is blue in the facehovor. až do zblbnutí

až na: everyone but youvšichni až na tebe

čas: when the time comesaž přijde čas

čekat: I am waiting for him to come.Čekám, až přijde.

dojíst: Wait until I finish eating.Počkej, až dojím.

dojít: Wait your turn.Počkej, až na tebe dojde (řada).

hrozit: He is facing up to six years in prison.Hrozí mu až šest let vězení.

konec: at the very endaž na samém konci

napočítat: on the count of threeaž napočítám do tří

odbytý: When I am through with it.Až to budu mít odbyté.

promoknout: We got soaked to the skin.Promokli jsme až na kůži.

příště: When you next see her ...Až ji potkáš příště ...

sahat: Water was reaching to his shoulders.Voda mu sahala až po ramena.

sem: as far as here, this far, up to here, up to this pointaž sem

teprve: Don't come out until I tell you.Vyjdi teprve, až ti řeknu.

těšit se: I am looking forward to seeing you.Těším se, až tě/vás uvidím.

uvidět: I can't wait to see it.Nemůžu se dočkat, až to uvidím.

vyčkat: We will wait until ...Vyčkáme, až/dokud ...

vyrůst: When I grow up ...Až vyrostu ...

krk: be sick (to death) of sth, be fed up with sthmít čeho (až) po krk

odshora: from top to bottomodshora až dolů celý

pata: from head/top/tip to toeod hlavy (až) k patě/po paty

soudný: wait till kingdom comečekat až do soudného dne

vidět: I can see right through you.Vidím ti až do žaludku.

zamilovat se: fall head over heels in love with sb, fall for sb hook, line and sinkerzamilovat se do koho až po uši

zelenat se: He was screaming at the top of his lungs.Řval, až se hory zelenaly.

zmrzlý: frozen stiff, chilled to the bonezmrzlý (až) na kost prokřehlý

afterthought: as an afterthoughtdodatečně, až posléze, opožděně říct, učinit ap.

apart: apart from the fact that ...až na to, že... omezující okolnost

as: as far aspokud rozsahem ap., až do/k/po místně, dojít ap.

clear: clear to the topaž úplně nahoru

come: Her hair comes down to her waist.Vlasy jí sahají až po pás.

comfort: too close for comfort(až) nebezpečně blízko

credulity: stretch credulityjít až za hranici uvěřitelnosti

daybreak: till daybreakaž do (bílého) rána

delivery: home deliveryroznáška/rozvážka do domu, dovoz/dodání (až) domů

except: except thataž na to, že, jenže omezení

exception: with a few exceptionsaž na pár výjimek

far: as far as sthaž do dojít, sahat ap.

fed up: be fed up with sthmít už plné zuby/až po krk/dost čeho

from: from ... to ...od ... do ... o čase, od ... (až) po ... místně, rozsahem, z ... na ... změna

further: until further noticeaž do odvolání, dokud nebude oznámeno jinak

limit: to the limit(s)až do krajnosti, až na doraz po nejzazší mez

many: too many(až příliš) mnoho, hodně

mile: miles too small(až) příliš malý

obsessive: be obsessive about sthbýt (až) posedlý čím

once: once too oftenaž příliš často

only: only foraž na

praise: praise sb to the skiesvychvalovat koho/co až do nebe

present: up to the present timeaž dosud

present-day: up to the present dayaž do dneška/současnosti

rear: be at the rear of sthbýt až na konci, být poslední ve frontě ap.

recall: (valid) until recalled(platí) až do odvolání

sky-high: extoll sth sky-highvychvalovat co až do nebe

until: not until ...až ..., ne dříve než časově

uselessness: ... to the point of uselessness... že/až se nedá použít

anxious: He was anxious to get back to work.Už se nemohl dočkat, až se vrátí do práce.

down: down to the slightest detailaž do nejmenšího detailu

finish: Wait until I finish eating.Počkej, až dojím.

overkill: It is overkill.Je to(ho) až příliš., Je to až přehnané.

seat: Wait to be seated, please.Počkejte, prosím, až budete posazeni. nápis u vchodu do lepších restaurací

sleep: I slept till nine.Spal jsem až do devíti.

till: He has to wait till Monday.Musí čekat až do pondělka.

up: up to 1979až do roku 1979

when: when the time comesaž přijde čas

drenched: drenched to the skinpromoklý až na kůži

tip: from tip to toeod hlavy až k patě