Hlavní obsah

far [fɑː]

Příslovcefarther/further, farthest/furthest

  1. daleko, do dáli sahat, táhnout se ap.Is it far from here?Je to odsud daleko?far awaydaleko
  2. how far přen.jak dalece, do jaké míry
  3. mnohem, daleko, podstatně lepší, horší ap.
  4. ve spojeních vymezuje míru, rozsah, dosah ap.as far as I knowpokud vímso far as I remember/am awarepokud si pamatuji/je mi známoas far as sthaž do dojít, sahat ap.as far back as (in) ...již v (roce) ...

Vyskytuje se v

afield: further/farther afielddále, do/ve větší vzdálenosti, na vzdálenějších místech

concern: as far as sb/sth is concernedpokud jde o koho/co, co se týče koho/čeho

cry: a far cry from sth(na hony) vzdálený čemu podobností ap., naprosto odlišný od čeho

far: how farjak dalece, do jaké míry

few: few and far betweenvzácný, řídký výskytem

further: go further with sth, take sth furtherpokročit, udělat pokrok v čem, postoupit dál s čím

near: near and farširoko daleko

notice: until further noticeaž do odvolání

removed: far removedfrom sth velmi vzdálený čemu, velmi odlišný od čeho postoje, vlastnosti ap.

tell: as far as I can tellpokud vím

as: as far aspokud rozsahem ap., až do/k/po místně, dojít ap.

left: far leftkrajní levice

moon: far side of the moonodvrácená strana měsíce

north: Far Northdaleký sever polární oblast

way: a little way furtherkousek dál

from: How far is it from here?Jak daleko je to odtud?

know: as far as I know ...Pokud vím ...

possible: as soon/much/often/quickly/long/far as possibleco nejdříve/nejvíce/nejčastěji/nejrychleji/nejdelší/nejdále

remember: as far as I rememberpokud si vzpomínám

some: some ten miles furthernějakých deset mil dál

venture: They ventured far from the fortress.Odvážili se daleko od pevnosti.

: as far as, all the way to, up toaž do/k/po

dalece: To what extent?, How far?Jak dalece?

dotáhnout: make it in the world, go far, prosadit se get onněkam to dotáhnout

jít: as far as I am concerned, as for me, for my partpokud jde o mne

k, ke, ku: up to sth, as far as sthaž k čemu

kromě: moreover, besides, navíc in addition to that, on top of that, dále further(more)kromě toho nadto

možná: as long/far/fast as possibleco možná nejdéle/nejdál/nejrychleji

nedaleko: near here, not far from herenedaleko odtud

odvolání: until further noticeaž do odvolání

odvrácený: far side of the Moonastron. odvrácená strana Měsíce

pokud: as for sb/sth, as far as sb/sth is concernedpokud jde o koho/co

pravice: the far rightkrajní pravice

přehnat: overdo it, zajít příliš daleko go overboard, overstep the mark, go/carry it too farpřehnat to

široko: far and wide, near and farširoko daleko

zdaleka: far from (it)/a long way from/nowhere near/not nearly/not anywhere near(ani) zdaleka ne

být: It is not far away.Není to daleko.

daleko: Is it far from here?Je to odsud daleko?

dosavadní: His greatest success so far.Jeho dosavadní největší úspěch.

dosud, doposud: Nobody has complained so far.Nikdo si dosud nestěžoval.

kus: It is a bit further on.Je to kousek dál.

na: Go as far as the end of the street.Jděte až na konec ulice.

odtud: How far is it from here?Jak daleko je to odtud?

průtah: without (further) delaybez (dalších) průtahů

přesto: so close and yet so fartak blízko a přesto tak daleko

sebe: far apart(daleko) od sebe dvě části ap.

sem: as far as here, this far, up to here, up to this pointaž sem

takto: He won't get far like this.Takhle se daleko nedostane.

týkat se: As for me, As far as I am concerned ...Co se mě týká ...

ujít: I can't walk that far.Takovou dálku neujdu.

uveřejnit: It has not been published so far.Nebylo to dosud uveřejněno.

: as far back as in 1250už roku 1250

vědět: As far as I know ..., For all I know ...Pokud vím ...

vzpomínat (si): as far as I (can) rememberpokud si vzpomínám

zabránit: prevent further damagezabránit dalším škodám

zatím: So far so good.Zatím je to dobrý/se to vyvíjí dobře.

jablko: The apple doesn't fall far from the tree., Like father, like son.Jablko nepadá daleko od stromu.

okolek: without further adobez dalších okolků

přitažený: far-fetched, BrE, hovor. nepřiměřený over the toppřitažený za vlasy

strom: The apple doesn't fall far from the tree., Like father, like son.Jablko nepadá daleko od stromu.

zacházet: go too far, hovor. go overboardzacházet příliš daleko

zajít: go too far, go overboard, cross the linepřen. zajít příliš daleko

ado: without further/more adobez (dalších) okolků/průtahů