Hlavní obsah

daleko

Podstatné jméno, rod střední

  • farness

Vyskytuje se v

a: a tak dáleand so on, and so forth, zkr. etc.

co: čím dál vícemore and more, increasingly

dál: a tak dáleand so on, etcetera

daleký: sport. skok dalekýlong jump, AmE broad jump

držet se: držet se (opo)dál od čehokeep back, stay away from sth

hůř: čím dál hůřeworse and worse

jít: jít dál pokračovat v cestěgo on, walk on, move on, continue, proceed

méně: čím dál méněless and less, o počitatelných fewer and fewer

možná: co možná nejdéle/nejdál/nejrychlejias long/far/fast as possible

nedaleko: nedaleko odtudnear here, not far from here

skok: skok dalekýlong jump

stále: stále dálpokračovat ap. on and on

široko: široko dalekofar and wide, near and far

tak: a tak dáleand so on, etcetera, zkr. etc.

ten, ta, to: čím dál tím vícemore and more, s adjektivem též increasingly

větší: čím dál většíbigger and bigger

víc: čím dál tím vícmore and more

zabývat se: zabývat se dále/podrobněji čímfollow up sth

být: Není to daleko.It is not far away.

daleko: Je to odsud daleko?Is it far from here?

horší: být čím dál (tím) horšíbe worse and worse/going from bad to worse

kus: Je to kousek dál.It is a bit further on.

odtud: Jak daleko je to odtud?How far is it from here?

oproti: Oproti mně je daleko starší.He is much older compared to me.

přesto: tak blízko a přesto tak dalekoso close and yet so far

sebe: (daleko) od sebe dvě části ap.far apart

stoupat: Voda dále stoupá.The waters continue to rise.

takto: Takhle se daleko nedostane.He won't get far like this.

jablko: Jablko nepadá daleko od stromu.The apple doesn't fall far from the tree., Like father, like son.

poctivost: S poctivostí nejdál dojdeš.Honesty is the best policy.

ptáče: Ranní ptáče dál doskáče.The early bird gets/catches the worm.

strom: Jablko nepadá daleko od stromu.The apple doesn't fall far from the tree., Like father, like son.

zacházet: zacházet příliš dalekogo too far, hovor. go overboard

zajít: přen. zajít příliš dalekogo too far, go overboard, cross the line

as: co nejdříve/nejvíce/nejdéle/nejdáleas soon/much/long/far as possible

ask: pozvat koho dál návštěvuask sb in

far: dalekofar away

hereinafter: dále jen (jako) ... odkaz v textuhereinafter referred to as ...

jog: pokračovat, jít dál těžkopádnějog on

long: daleko od ...long way from ...

mile: mnohem/daleko lepšímiles better

near: tady poblíž, nedaleko odsudnear here

north: daleký sever polární oblastFar North

on: pokračovat v čem, jít dálgo on doing sth

remotely: vzdálený, daleko se nacházejícíremotely placed

short: nedaleko odkudshort way from/off sth

dalece: Jak dalece?To what extent?, How far?

stand for: kdo nebude dále trpět cosb will not stand for sth

vicinity: být nedaleko čehobe in the vicinity of sth

way: daleko od ...a long way from ...

well: dost dalekowell away

wide: daleko od sebe dvě věciwide apart

and: víc a víc, čím dál vícmore and more

come: Pojď(te) dál.Come on in.

come in: Vstupte!, Dále!Come in!

command: Přikázali nám, abychom šli dál.We were commanded to walk on.

from: Jak daleko je to odtud?How far is it from here?

go on: Čti dál., Pokračuj ve čtení.Go on reading.

keep: Mluvil dál., Pořád mluvilHe kept talking.

keep on: Jdi dál., Nezastavuj se.Keep on walking.

more: Šel ještě (kousek) dál., Pokračoval v chůzi.He walked some more.

pass on: Pošli to dál.Pass it on.

possible: co nejdříve/nejvíce/nejčastěji/nejrychleji/nejdelší/nejdáleas soon/much/often/quickly/long/far as possible

repartee: Ten nechodí pro odpověď daleko.He's good at repartee.

some: nějakých deset mil dálsome ten miles further

try: Zkoušej to dál., Nevzdávej to.Keep trying.

undaunted: Nenechal se odradit neúspěchem a bojoval dál.Undaunted by his failure, he kept on fighting.

venture: Odvážili se daleko od pevnosti.They ventured far from the fortress.

will: Pojďte laskavě dál.Will you come in?

aloof: zůstat stranou, stranit se čeho, držet se dál, neplést se do čehoform. stay aloof from sth

bad: od desíti k pěti, čím dál (tím) hůř, z kopce vývoj ap.from bad to worse

father: Jablko nepadne daleko od stromu., Jaký otec, takový syn.Like father, like son.

forth: a tak dáleand so forth

honesty: S poctivostí nejdál dojdeš.Honesty is the best policy.

captain: (form) captainpředseda/předsedkyně třídy

form: be off formnebýt ve formě, být z formy

shape: not in any shape or formv žádné podobě, za žádných podmínek se záporem ve větě

alliance: form an alliancespojit se, vytvořit alianci

application: application formpřihláška, žádost formulář

attachment: form an attachment to sbupnout se na koho, utvořit si blízký vztah ke komu citově

bodily: in bodily formfyzicky, materiálně existující ap.

diagrammatic: in diagrammatic formv podobě schématu/diagramu

enrolment: enrolment formpřihláška

entry: entry formpřihláška do soutěže, klubu ap. - formulář

genitive: genitive form/endinggenitivní vazba/koncovka

infinitive: infinitive formneurčitý slovesný tvar

kidney: kidney-shaped, kidney-formledvinovitý list ap.

membership: membership formčlenská přihláška, žádost o přijetí formulář

singular: ling. singular formjednotné číslo

superlative: ling. the superlative formsuperlativ, třetí stupeň přídavných jmen a příslovcí

transfer: transfer formžádost o převedení akcií ap.

herewith: Fill in the form enclosed herewith.Vyplňte přiložený formulář.

čistý: blank formčistý formulář nepopsaný

dvojice: form pairs, pair up, get into pairsutvořit dvojice

forma: be in good shape/form, be on one's gamebýt ve formě tělesně

návyk: develop/form a habitzískat/vypěstovat si návyk

podání: submission of an application (form), patentové ap. filing an applicationpodání přihlášky

slovo: both in spoken and written formslovem i písmem

stupeň: the positive/comparative/superlative (form)první/druhý/třetí stupeň adjektiv ap.

tvar: infinitive/finite (verb) formling. neurčitý/určitý slovesný tvar

tvarovaný: cold-formedtvarovaný za studena

vyhranit se: form a definite opinionnázorově se vyhranit

formulář: fill out/BrE též fill in/complete a formvyplnit formulář

řada: utvořit řadu form a line, line up, do fronty join the queue/AmE linepostavit se do řady

sestavit: put together/form a government/coalitionsestavit vládu/koalici

slovesný: verb(al) formslovesný tvar

srovnat se: line up, form a linesrovnat se do řady

vrcholný: in top formve vrcholné formě

vyplnit: Fill in this form.Vyplňte tento formulář.

vzorový: sample formvzorový formulář