Hlavní obsah

dál

Podstatné jméno, rod ženský

Příslovce

  1. (vzdálenost) farther (away)(i o rozsahu ap.) further(vpředu) further aheadDále! vstupteCome in!Pojďte dál. dovnitřCome (on) in.
  2. (pokračovat) on(od daného momentu) onward(s)(ještě více) further(také) alsoČti dál.Read on., Go on reading.Pošli to dál.Pass it on.A co bude dál?And what's next?a tak dáleand so on, etcetera

Vyskytuje se v

abuse: abused childrenzneužívané děti

abuser: child abuserosoba zneužívající/týrající děti, hovor. prznitel dětí

as: as soon/much/long/far as possibleco nejdříve/nejvíce/nejdéle/nejdále

ask: ask sb inpozvat koho dál návštěvu

custody: custody battle(soudní) spor o děti o opatrovnictví

disadvantaged: socially disadvantaged childrenděti ze sociálně slabších vrstev/rodin

disturbed: behavio(u)rally disturbed childrenděti s poruchami chování

far: far awaydaleko

fight: fight onbojovat dál

gun: whaling-gunharpunové dělo pro lov velryb

hereinafter: hereinafter referred to as ...dále jen (jako) ... odkaz v textu

jog: jog onpokračovat, jít dál těžkopádně

long: long way from ...daleko od ...

mile: miles bettermnohem/daleko lepší

near: near heretady poblíž, nedaleko odsud

north: Far Northdaleký sever polární oblast

occurrence: be a daily/an everyday occurrencebýt na denním pořádku, dít se denně

on: go on doing sthpokračovat v čem, jít dál

remotely: remotely placedvzdálený, daleko se nacházející

school: school childrenškoláci, děti školou povinné

schoolchild: schoolchildrenškoláci, školní děti

short: short way from/off sthnedaleko odkud

short: It's only a short distance away.Je to nedaleko.

special needs: special needs kidsděti se speciálními potřebami

stand for: sb will not stand for sthkdo nebude dále trpět co

suitable: not suitable for children under fivenevhodný pro děti do pěti let hračka ap.

afoot: Some mischief is afoot.Chystá se/Děje se nějaká lumpárna.

ain't: I ain't got (no) kids.Nemám (žádný) děti.

and: more and morevíc a víc, čím dál víc

before: Her children come before her job.Děti jsou pro ni přednější než práce.

brew: What's brewing down there?Co se tam chystá/děje?

come: Come on in.Pojď(te) dál.

come in: Come in!Vstupte!, Dále!

command: We were commanded to walk on.Přikázali nám, abychom šli dál.

dandy: A zoo, that's dandy for the kids.Zoo to je něco pro děti.

far: Is it far from here?Je to odsud daleko?

from: How far is it from here?Jak daleko je to odtud?

go on: Go on reading.Čti dál., Pokračuj ve čtení.

half: my children and my other halfmoje děti a má druhá polovička

keep: He kept talking.Mluvil dál., Pořád mluvil

keep on: Keep on walking.Jdi dál., Nezastavuj se.

matter: What's the matter?Co je?, Co se děje?

matter: Is something/anything the matter?Děje se něco?

more: He walked some more.Šel ještě (kousek) dál.

next: What's next?Co bude dál?

pass on: Pass it on.Pošli to dál.

possible: as soon/much/often/quickly/long/far as possibleco nejdříve/nejvíce/nejčastěji/nejrychleji/nejdelší/nejdále

repartee: He's good at repartee.Ten nechodí pro odpověď daleko.

some: some ten miles furthernějakých deset mil dál

stuck: I'm stuck!Nevím, jak dál!

aloof: form. stay aloof from sthzůstat stranou, stranit se čeho, držet se dál, neplést se do čeho

bad: from bad to worseod desíti k pěti, čím dál (tím) hůř, z kopce vývoj ap.

father: Like father, like son.Jablko nepadne daleko od stromu., Jaký otec, takový syn.

forth: and so fortha tak dále

honesty: Honesty is the best policy.S poctivostí nejdál dojdeš.