Hlavní obsah

dál

Podstatné jméno, rod ženský

Příslovce

  1. (vzdálenost) farther (away)(i o rozsahu ap.) further(vpředu) further aheadDále! vstupteCome in!Pojďte dál. dovnitřCome (on) in.
  2. (pokračovat) on(od daného momentu) onward(s)(ještě více) further(také) alsoČti dál.Read on., Go on reading.Pošli to dál.Pass it on.a tak dáleand so on, etcetera

Vyskytuje se v

abuse: abused childrenzneužívané děti

abuser: child abuserosoba zneužívající/týrající děti, hovor. prznitel dětí

as: as soon/much/long/far as possibleco nejdříve/nejvíce/nejdéle/nejdále

ask: ask sb inpozvat koho dál návštěvu

disadvantaged: socially disadvantaged childrenděti ze sociálně slabších vrstev/rodin

far: far awaydaleko

gun: whaling-gunharpunové dělo pro lov velryb

hereinafter: hereinafter referred to as ...dále jen (jako) ... odkaz v textu

jog: jog onpokračovat, jít dál těžkopádně

long: long way from ...daleko od ...

mile: miles bettermnohem/daleko lepší

near: near heretady poblíž, nedaleko odsud

north: Far Northdaleký sever polární oblast

occurrence: be a daily/an everyday occurrencebýt na denním pořádku, dít se denně, být každodenní záležitostí, být (zcela) běžný

on: go on doing sthpokračovat v čem, jít dál

remotely: remotely placedvzdálený, daleko se nacházející

school: school childrenškoláci, děti školou povinné

schoolchild: schoolchildrenškoláci, školní děti

short: short way from/off sthnedaleko odkud

special needs: special needs kidsděti se speciálními potřebami, postižené děti, děti vyžadující zvláštní péči

stand for: sb will not stand for sthkdo nebude dále trpět co

suitable: not suitable for children under fivenevhodný pro děti do pěti let hračka ap.

Sunday: on Sundayv neděli

troubled: troubled childrenproblémové děti

uncared-for: uncared-for childrenbezprizorní děti

afoot: Some mischief is afoot.Chystá se/Děje se nějaká lumpárna.

and: more and morevíc a víc, čím dál víc

before: Her children come before her job.Děti jsou pro ni přednější než práce.

brew: What's brewing down there?Co se tam chystá/děje?

come: Come on in.Pojď(te) dál.

come in: Come in!Vstupte!, Dále!

command: We were commanded to walk on.Přikázali nám, abychom šli dál.

dandy: A zoo, that's dandy for the kids.Zoo to je něco pro děti.

from: How far is it from here?Jak daleko je to odtud?

go on: Go on reading.Čti dál., Pokračuj ve čtení.

half: my children and my other halfmoje děti a má druhá polovička

keep: He kept talking.Mluvil dál., Pořád mluvil

keep on: Keep on walking.Jdi dál., Nezastavuj se.

matter: What's the matter?Co je?, Co se děje?

more: He walked some more.Šel ještě (kousek) dál., Pokračoval v chůzi.

pass on: Pass it on.Pošli to dál.

possible: as soon/much/often/quickly/long/far as possibleco nejdříve/nejvíce/nejčastěji/nejrychleji/nejdelší/nejdále

repartee: He's good at repartee.Ten nechodí pro odpověď daleko.

some: some ten miles furthernějakých deset mil dál

these: These are my children.To(to) jsou moje děti.

try: Keep trying.Zkoušej to dál., Nevzdávej to.

undaunted: Undaunted by his failure, he kept on fighting.Nenechal se odradit neúspěchem a bojoval dál.

aloof: form. stay aloof from sthzůstat stranou, stranit se čeho, držet se dál, neplést se do čeho

bad: from bad to worseod desíti k pěti, čím dál (tím) hůř, z kopce vývoj ap.

father: Like father, like son.Jablko nepadne daleko od stromu., Jaký otec, takový syn.

forth: and so fortha tak dále

honesty: Honesty is the best policy.S poctivostí nejdál dojdeš.