Hlavní obsah

as

Podstatné jméno, rod střední nesklonné

Vyskytuje se v

americký: americký dolarUS dollar, American dollar

: až do/k/poas far as, all the way to, up to

celek: v celkuv jednom kuse in one piece, nerozbitý unbroken, jako celek as a whole, jednodílný one-piece, celkem vzato all in all, in the aggregate

co: co nejdříveas soon as possible, zkr. asap

čára: vzdušnou čarouhovor. as the crow flies, by the most direct route

čirý: čirou náhodouby pure accident, by sheer chance, purely by accident, hovor. by sheer fluke, as it happens

dar: dostat co daremget sth as a gift

dle: dle potřebyas necessary, je-li třeba if needed

dodržet: dodržet slovokeep one's word, be as good as one's word, v dohodě ap. keep one's side of the bargain

důkaz: na důkaz čehoin proof of sth, as a token of sth

důsledek: v důsledku čehoas a consequence/result of sth, in consequence of sth, kvůli owing to sth

dvakrát: dvakrát větší nežtwice as big as sb/sth

funkce: plnit funkci čehofunction as sth, serve as sth

hned: hned jakas soon as, no sooner ... than

ihned: ihned jakas soon as, sotva no sooner ... than

jako: jako byas if

jednat se: pokud se jedná o koho/coas for, with regard to, concerning sb/sth

ještě: ještě žejust as well that, it's a good thing that

jít: pokud jde o ...as for sth, regarding sth, co do in terms of sth

k, ke, ku: až k čemuup to sth, as far as sth

kolik: tolik ... kolikas much/many ... as ...

lepší: dvakrát lepšítwice as good

možná: co možná nejdéle/nejdál/nejrychlejias long/far/fast as possible

nabíledni: být nabílednibe (self-)evident, be (more than) obvious, nad slunce jasnější be as clear as day

následující: následujícím způsobemjak je uvedeno as follows, takto this way, like this

nastejno: vyjít nastejnocome to the same thing, be as broad as it is long

nejpozději: co nejpozdějias late as possible

nejvíc: co nejvíc(e) peněz/lidías much money/many people as possible

odměna: dostat co za odměnu za coget sth as a reward for sth

blízký: co nejbližšías close as possible

být: Buď jak buď.Be it as it may., cokoli se stane Come what may., tak či tak In any event.

dokud: Dokud jsem tu/tady budu já ...As long as I am here ...

dolar: 100 amerických dolarůone hundred US dollars

hodící se: Nehodící se škrtněte.Delete as required., Delete where not applicable.

hodný: Byl byste tak hodný a ...Would you be so kind as to ...

hrubý: Byl k ní hrubý jako vždy.He was rude to her as usual.

jak: jak chcešas you like (it)

kdyby: Kdybyste byl tak laskav a otevřel okno.Would you mind opening the window/be so kind as to open the window?

laskavý: Buďte prosím tak laskavý a ...Please, be so kind as to ...

levný: co nejlevnějšías cheap as possible

libo: Jak je libo.As you like., zcela volně at will, as one choose(s)

myslet si: To jsem si myslel.I thought as much/so.

na: Jděte až na konec ulice.Go as far as the end of the street.

nechat: Nech to tak/jak to je.Leave it as it is.

nejlépe: Udělal to, jak nejlépe dovedl.He did it as best he could.

nejméně: co nejméněas little as possible

než: dvakrát vyšší než játwice as tall as me

nový: jako novýas good as new

obvykle: jako obvykleas usual

osoba: jako soukromá osobaas a private person

osvědčit se: Jako kapitán se osvědčil.He did well as a captain.

beránek: mírný jako beránekas meek as a lamb

beton: To je na beton!It's a dead cert!, As sure as eggs!

as: v důsledku, důsledkem, následkem čehoas a result of sth

be: maximálně, jak jen to jde jaký šťastný ap.as ... as can be

being: jelikož, protože, poněvadžbeing as

bell: zcela jasný, naprosto srozumitelný, jasný jako fackaas clear as a bell

best: jak kdo jen umí/dovede vzhledem k okolnostemas best one can

bit: na chlup stejně, stejně (tak) jaký dobrý, zajímavý ap.every bit as

case: podle okolností/toho, případně, eventuálněas the case may be

chalk: jako nebe a dudy, jako den a noc zcela rozdílnýas chalk and cheese

come: hrozně, strašně, neskutečně hloupý ap.as sth as they come

concern: pokud jde o koho/co, co se týče koho/čehoas far as sb/sth is concerned

consequence: důsledkem, následkem, v důsledku čehoin consequence, as a consequence of sth

crow: vzdušnou čarouas the crow flies

cue: jako na zavolanou, v (ten) pravý okamžik, ve správnou chvíli(as if) on cue

describe: označit, charakterizovat, popsat koho/co jako něcodescribe sb/sth as

distinct: na rozdíl od čeho, oproti čemuas distinct from sth

early: již překvapivě brzyas early as

ever: jako obvykle/vždy(cky)as ever

fact: vlastně, přesněji řečeno při upřesňování faktůas a matter of fact

far: (jen) do určité míry pravdivý, dobrý ap.as far as it goes

few: pouhých, jen, pouze o počitatelnýchas few as

fiddle: zdravý jako rybičkafit as a fiddle

flat: rovný jako mlatas flat as a pancake

follow: následující, takovýto, tentoas follows

get: co nejvíc jaký, maximálně, jak jen to jde jakýas ... as you can get

give: oplatit stejnou mincí, nedat se, být rovným protivníkemgive as good as one gets

go: jak už to tak chodías things go

gold: jako andílek, (úplně) vzorný, hodný o dětechas good as gold

good: skoro, téměř, takřkaas good as

hell: jako čert, po čertech zdůrazněnías hell

if: jakoby, jako kdyby přirovnání - s min. časemas if

know: známý jako, známý pod jménemknown as

like: pravděpodobně, asi, nejspíš(as) like as not

long: dokud, pokud trvánías long as, so long as

make: dělat jakože co předstíratmake (as if) to do sth

many: tolik ... kolik/jakoas many ... as

matter: naléhavě, nutněas a matter of urgency

much: tolik porovnávání množstvías much

nail: tvrdý neoblomný a agresivní, bezcitný v obchodě ap.(as) hard as nails

next: jako každý (jiný), jako všichni kdoas the next

one: jako jeden (muž)as one

opposed: spíše než co, v protikladu k čemuas opposed to

per: v souladu s čím, (přesně) podle, na základě čehoas per sth

possible: co nej- nejvyšší možnou měrouas ... as possible

put down as: sth považovat, brát koho za koho/coput sb down as

rain: (zase) zdravý jako rybička po nemoci ap.as right as rain

regard: sth ohledně čeho, pokud jde o co, co se týče čehoas regards

resort: (až) jako poslední možnost, (až) v krajním případěas a last resort

safe: naprosto bezpečnýas safe as houses

same: stejně jako kdo/cothe same as sb/sth

so: tak ... že, natolik/tak ... abyso ... (that), so ... as to

soon: raději bych dělal coI would just as soon do sth

such: takový ... (jako) cosuch ... (as)

anything: děsně, ohromně, jak něco zdůrazněnías anything