Hlavní obsah

as

Podstatné jméno, rod střední nesklonné

Vyskytuje se v

americký: americký dolarUS dollar, American dollar

americký: americká armádaUS Army

: až do/k/poas far as, all the way to, up to

celek: v celkuv jednom kuse in one piece, nerozbitý unbroken, jako celek as a whole, jednodílný one-piece, celkem vzato all in all, in the aggregate

co: co nejdříveas soon as possible, zkr. asap

co: co nejlepšías good as possible

čára: vzdušnou čarouhovor. as the crow flies

dar: dostat co daremget sth as a gift

dle: dle potřebyas necessary, je-li třeba if needed

dodržet: dodržet slovokeep one's word, be as good as one's word

důkaz: na důkaz čehoin proof of sth, as a token of sth

důsledek: v důsledku čehoas a consequence/result of sth, in consequence of sth, kvůli owing to sth

dvakrát: dvakrát větší nežtwice as big as sb/sth

funkce: plnit funkci čehofunction as sth, serve as sth

hned: hned jakas soon as, no sooner ... than

ihned: ihned jakas soon as, sotva no sooner ... than

jako: jako byas if

jednat se: pokud se jedná o koho/coas for, with regard to, concerning sb/sth

ještě: ještě žejust as well that, it's a good thing that

jít: pokud jde o ...as for sth, regarding sth, co do in terms of sth

jít: pokud jde o mneas far as I am concerned, as for me, for my part

k, ke, ku: až k čemuup to sth, as far as sth

kolik: tolik ... kolikas much/many ... as ...

lepší: dvakrát lepšítwice as good

možná: co možná nejdéle/nejdál/nejrychlejias long/far/fast as possible

nabíledni: být nabílednibe (self-)evident, be (more than) obvious, nad slunce jasnější be as clear as day

následující: následujícím způsobemjak je uvedeno as follows, takto this way, like this

nastejno: vyjít nastejnocome to the same thing, be as broad as it is long

nejpozději: co nejpozdějias late as possible

nejvíc: co nejvíc(e) peněz/lidías much money/many people as possible

: Mohlo by jich být až 20 000.There could be as many as 20 000 of them.

blízký: co nejbližšías close as possible

být: Buď jak buď.Be it as it may., cokoli se stane Come what may., tak či tak In any event.

co: co se týče ... záležitostias for ..., regarding sth

co: Utíkal, co mohl.He ran as fast as he could.

dokdy: Počkám, dokdy budu moct.I'll wait as long as I can.

dokud: Dokud jsem tu/tady budu já ...As long as I am here ...

dokud: Dokud bude pršet ...As long as it rains ...

dokud: dokud budu žítas long as I live

dolar: 100 amerických dolarůone hundred US dollars

hodící se: Nehodící se škrtněte.Delete as required., Delete where not applicable.

hodný: Byl byste tak hodný a ...Would you be so kind as to ...

hrubý: Byl k ní hrubý jako vždy.He was rude to her as usual.

jak: jak chcešas you like (it)

jak: Jak se tam dostanu, zavolám ti.I'll call you as soon as I get there.

jako: Pracovala jako učitelka.She worked as a teacher.

jako: pěkná jako obrázekas pretty as a picture

jít: jít komu za kmotrastand as sb's godfather

kdyby: Kdybyste byl tak laskav a otevřel okno.Would you mind opening the window/be so kind as to open the window?

kolik: Můžeš vyzkoušet, kolik chceš.You can try as many as you want.

laskavý: Buďte prosím tak laskavý a ...Please, be so kind as to ...

levný: co nejlevnějšías cheap as possible

libo: Jak je libo.As you like., zcela volně at will, as one choose(s)

myslet si: To jsem si myslel.I thought as much/so.

na: Jděte až na konec ulice.Go as far as the end of the street.

nechat: Nech to tak/jak to je.Leave it as it is.

nejlépe: Udělal to, jak nejlépe dovedl.He did it as best he could.

nejméně: co nejméněas little as possible

než: dvakrát vyšší než játwice as tall as me

beránek: mírný jako beránekas meek as a lamb

beton: To je na beton!It's a dead cert!, As sure as eggs!

buk: zdravý jako bukfit as a fiddle, as sound as a bell

Dán: (ožralý) jako Dándrunk as a lord, hovor. plastered, BrE sloshed

hrabat: Zadarmo ani kuře nehrabe.There is no such thing as a free lunch.

anything: as anythingděsně, ohromně, jak něco zdůraznění

be: as ... as can bemaximálně, jak jen to jde jaký šťastný ap.

being: being asjelikož, protože, poněvadž

bell: as clear as a bellzcela jasný, naprosto srozumitelný, jasný jako facka

best: as best one canjak kdo jen umí/dovede vzhledem k okolnostem

bit: every bit asna chlup stejně, stejně (tak) jaký dobrý, zajímavý ap.

case: as the case may bepodle okolností/toho, případně, eventuálně

chalk: as chalk and cheesejako nebe a dudy, jako den a noc zcela rozdílný

come: as sth as they cometak, že to (ani) dál nejde, hrozně, strašně jaký hloupý ap.

concern: as far as sb/sth is concernedpokud jde o koho/co, co se týče koho/čeho

consequence: in consequence, as a consequence of sthdůsledkem, následkem, v důsledku čeho

crow: as the crow fliesvzdušnou čarou

cue: (as if) on cuejako na zavolanou, v (ten) pravý okamžik, ve správnou chvíli

describe: describe sb/sth asoznačit, charakterizovat, popsat koho/co jako něco

distinct: as distinct from sthna rozdíl od čeho, oproti čemu

early: as early asjiž překvapivě brzy

ever: as everjako obvykle/vždy(cky)

fact: as a matter of factvlastně, přesněji řečeno při upřesňování faktů

far: as far as it goes(jen) do určité míry pravdivý, dobrý ap.

few: as few aspouhých, jen, pouze o počitatelných

fiddle: fit as a fiddlezdravý jako rybička

flat: as flat as a pancakerovný jako mlat