Hlavní obsah

know [nəʊ]

Vyskytuje se v

better: už vědět, že co není správné(should) know better (than)

bound: neznat hranic, být bezmeznýknow no bounds

butter: vyznat se, umět v tom chodit, vědět, jak na to jak si udržet pozici ap.know what side one's bread is buttered on

heaven: Bůh ví neví se ap.heaven knows

inside: znát koho/co jako své boty/perfektně/bezvadně/do puntíkuknow sb/sth inside out

know: známý jako, známý pod jménemknown as

let: dát vědět komulet sb know

mean: vědět, jaké to je/co to obnášíknow what it means

meaning: nevědět, co je to ..., být zcela cizí co komu nemít povědomínot know the meaning of the word

mind: stát si za svým názorem, mít svoji hlavuknow one's own mind

rope: vědět co a jak, vědět, jak to chodíknow the ropes

sight: znát koho jen od viděníknow sb by sight

way: vyznat se v čem, dobře vědět jak na coknow one's way around sth

which: vědět, který je který, rozeznat je dvě podobné věci nebo osobyknow which is which

familiarly: běžně/neformálně nazývaný jakfamiliarly known as/called

far: pokud vímas far as I know

get: poznat koho/co, seznámit se s kým/čímget to know sb/sth

hearsay: znát co z doslechuknow sth by hearsay

known: známý jako ...known as ...

make: dát o sobě vědět, uvést se veřejně ap.make osf known

never: člověk nikdy nevíyou can never tell, one never knows

popularly: všeobecně známýpopularly known

all: Ví o nich všechno.He knows all about them.

anyone: Znáš někoho, kdo ...?Do you know anyone who ...?

as: Pokud vím...As far as I know...

become: Člověk nikdy neví, co s nimi bude.One never knows what will become of them.

deal: Hodně o tom vím.I know a good deal about it.

do: Já nevím.I don't know.

doesn't: Ona neví.She doesn't know.

don't: Nevím.I don't know.

each: Sotva se známe.We hardly know each other.

guess: Víš to, nebo jenom hádáš?Do you know it or is it a guess?

had: Kdybych to býval věděl, nebyl bych na to přistoupil.Had I known that, I wouldn't have accepted it.

hardly: Skoro ho neznám.I hardly know him.

have: Kdybych to byl věděl ...If I had known that ...

immediately: Dej mi vědět hned jak to dokončíš.Let me know immediately after you've finished it.

keep: Věděl jsem, že přede mnou něco tají.I knew she was keeping something from me.

like: Rád bych to věděl.I would like to know it.

many: Mnozí to věděli.Many knew it.

need: Nemusí vědět, že jsem to udělal.She need not know I did it.

now: Už vím ...I know now ...

one: Jsme jediní, kdo o tom ví.We are the only ones who know.

put: Nevím, jak to mám vyjádřit ...I don't know how to put this ...

right: Hned jsem to poznal.I knew it right away.

well: Moc dobře ho neznám.I don't know him well.

what: Chci vědět, co se mu stalo.I want to know what happened to him.

would: Myslel jsem, že to budeš vědět.I thought you would know.

you: Člověk nikdy neví.You can never tell., You never know.

back: znát co jako svoje botyknow sth like the back of one's hand

dát: dát vědět komulet sb know

dělat: nevědět, co dělatnot know what to do, být bezradný not know which way to turn

doslech: znát co z doslechuknow sth by hearsay

chápavý: chápavý úsměv/pohledunderstanding/knowing smile/look

pokud: Pokud vímAs far as I know, To (the best of) my knowledge

srozuměná: dát na srozuměnou komudát vědět let sb know, oficiálně sdělit notify sb, hl. nepřímo give sb to understand, veřejně make it known

uvést: uvést co ve známostmake sth known

vědět: dát vědět komulet sb know

vědomí: dát co komu na vědomínotify sb of sth, let sb know sth

vejít: vejít ve známostbecome known, get out, vyjít najevo come out

zasvěcený: pro zasvěcenéfor those in the know, tajné informace ap. též private, inside

znalý: být znalý věci/poměrůhovor. know the ropes, be in the know

známost: vejít ve známostbecome known, najevo come out

známý: nejznámějšíbest known

ano: On to neví, ale já ano!He doesn't know, but I do!

copak: Copak to nevíš?Don't you know?

člověk: Člověk nikdy neví.One never knows., You can never tell.

best: vědět nejlépeknow best

dost: Je dost chytrý na to, aby to věděl.He is clever enough to know that.

jeden, jedna, jedno: Jeden nikdy neví.One never knows.

jelikož: Jelikož vím, jak moc to nesnášíš ...Knowing how much you hate it ...

jistě: Nevím to jistě.I don't know it for sure.

když: Odpovím, i když to nebudu vědět jistě.I'll give an answer, even if I don't know it for sure.

možná: Možná to neví.Maybe he doesn't know it.

muset: Nemusí to znát.He needn't know it.

nadít se, nadát se: Než se naděješ ...Before you know/realize it ...

nám: Dejte nám vědět.Let us know.

některý: Ví to některý z vás?Does any of you know it?

neznámo: Zemřel neznámo kdy.It is not known when he died.

on: On to ví.He knows it.

oznámit: Oznámím mu to.I will inform him., I will let him know.

poznat: Hned jsem to poznal.I knew it right away.

proč: Nevím, proč to udělal.I don't know why he did it.

předem: Dejte nám vědět předem.Let us know in advance.

radovat se: umět se radovat ze životaknow how to enjoy life

říct: Nevím, jak to říct.I don't know how to put it.

sám: Já sám to nevím.I don't know it myself.

se, si: Neví se ...It is not known ...

spíš: To by věděl spíš táta.Father is more likely to know that.

trefit: Netrefím tam.I don't know the way.

tušit: Netušíte náhodou, kde...?Do you happen to know where ...?

vidění: znát koho (jen) od viděníknow sb by sight

však: Však ho znáš!You know what he is like!

všeobecně: všeobecně známý jako cocommonly known as sth

vyznat se: V počítačích se vůbec nevyznám.I don't know anything about computers., I'm computer-illiterate.

vzpamatovat se: A než se vzpamatuješ ...And before you know it ...

zajímat: Zajímalo by mne, jestli ...I would like to know/I wonder if...

zařadit: Nevěděl jsem, kam ho zařadit.I didn't know where to put him.

zasvěcenec: pro zasvěcencefor those in the know, for the (well-)informed

zdržovat se: Nevím, kde se teď zdržuje.I don't know his whereabouts.

znát: Neznám cestu.I don't know the way.

znát se: Znáte se?Do you know each other?, Have you met before?

že: Víš, že je chytrý.You know (that) he is clever.

bota: znát co jako své botyknow sth like the palm of one's hand, know sth inside out

kam: nevědět kudy kamnevědět co dělat not know which way to turn/what to do, be at one's wits' end, být ztracen be lost

malíček: mít co v malíčkuhave sth down pat, znalosti know sth off pat, be well versed in sth, vypilovanou dovednost have sth down to a fine art

obraz: být v obraze informovaný ap.be in the picture, be up to date/speed about sth, know the time of day, be in the swim of things

petržel: rozumět čemu jako koza petrželinot know the first thing about sth

tlačenice: vyznat se v tlačeniciknow one's way about, know which side one's bread is buttered on, umět v tom chodit know the ropes

vanout: zjistit/vědět odkud vítr vanerealize/know which way the wind is blowing