Hlavní obsah

known [nəʊn]

Související hesla

pp of know

Přídavné jméno

  • to sb známý komuIt is not known...Neví se...She is better known for her singing.Je spíše známá svým zpěvem.known as ...známý jako ...mat. known variableznámá proměnnábest knownnejznámějšímake sth knownoznámit co, uvést co ve známostmake osf knowndát o sobě vědět, upozornit na sebe, dostat se do povědomí veřejnosti ap., ohlásit se pachatel policii ap.

Vyskytuje se v

better: (should) know better (than)už vědět, že co není správné

bound: know no boundsneznat hranic, být bezmezný

butter: know what side one's bread is buttered onvyznat se, umět v tom chodit, vědět, jak na to jak si udržet pozici ap.

heaven: heaven knowsBůh ví neví se ap.

inside: know sb/sth inside outznát koho/co jako své boty/perfektně/bezvadně/do puntíku

know: known asznámý jako, známý pod jménem

let: let sb knowdát vědět komu

mean: know what it meansvědět, jaké to je/co to obnáší

meaning: not know the meaning of the wordnevědět, co je to ..., být zcela cizí co komu nemít povědomí

mind: know one's own mindstát si za svým názorem, mít svoji hlavu

rope: know the ropesvědět co a jak, vědět, jak to chodí

sight: know sb by sightznát koho jen od vidění

way: know one's way around sthvyznat se v čem, dobře vědět jak na co

which: know which is whichvědět, který je který, rozeznat je dvě podobné věci nebo osoby

familiarly: familiarly known as/calledběžně/neformálně nazývaný jak

far: as far as I knowpokud vím

get: get to know sb/sthpoznat koho/co, seznámit se s kým/čím

hearsay: know sth by hearsayznát co z doslechu

known: known as ...známý jako ...

make: make osf knowndát o sobě vědět, uvést se veřejně ap.

never: you can never tell, one never knowsčlověk nikdy neví

popularly: popularly knownvšeobecně známý

all: He knows all about them.Ví o nich všechno.

anyone: Do you know anyone who ...?Znáš někoho, kdo ...?

as: As far as I know...Pokud vím...

become: One never knows what will become of them.Člověk nikdy neví, co s nimi bude.

deal: I know a good deal about it.Hodně o tom vím.

do: I don't know.Já nevím.

doesn't: She doesn't know.Ona neví.

don't: I don't know.Nevím.

each: We hardly know each other.Sotva se známe.

guess: Do you know it or is it a guess?Víš to, nebo jenom hádáš?

had: Had I known that, I wouldn't have accepted it.Kdybych to býval věděl, nebyl bych na to přistoupil.

hardly: I hardly know him.Skoro ho neznám.

have: If I had known that ...Kdybych to byl věděl ...

immediately: Let me know immediately after you've finished it.Dej mi vědět hned jak to dokončíš.

keep: I knew she was keeping something from me.Věděl jsem, že přede mnou něco tají.

like: I would like to know it.Rád bych to věděl.

many: Many knew it.Mnozí to věděli.

need: She need not know I did it.Nemusí vědět, že jsem to udělal.

now: I know now ...Už vím ...

one: We are the only ones who know.Jsme jediní, kdo o tom ví.

put: I don't know how to put this ...Nevím, jak to mám vyjádřit ...

right: I knew it right away.Hned jsem to poznal.

well: I don't know him well.Moc dobře ho neznám.

what: I want to know what happened to him.Chci vědět, co se mu stalo.

would: I thought you would know.Myslel jsem, že to budeš vědět.

you: You can never tell., You never know.Člověk nikdy neví.

back: know sth like the back of one's handznát co jako svoje boty

dát: let sb knowdát vědět komu

dělat: not know what to do, být bezradný not know which way to turnnevědět, co dělat

doslech: know sth by hearsayznát co z doslechu

chápavý: understanding/knowing smile/lookchápavý úsměv/pohled

best: know bestvědět nejlépe

pokud: As far as I know, To (the best of) my knowledgePokud vím

srozuměná: dát vědět let sb know, oficiálně sdělit notify sb, hl. nepřímo give sb to understand, veřejně make it knowndát na srozuměnou komu

uvést: make sth knownuvést co ve známost

vědět: let sb knowdát vědět komu

vědomí: notify sb of sth, let sb know sthdát co komu na vědomí

vejít: become known, get out, vyjít najevo come outvejít ve známost

zasvěcený: for those in the know, tajné informace ap. též private, insidepro zasvěcené

znalý: hovor. know the ropes, be in the knowbýt znalý věci/poměrů

známost: become known, najevo come outvejít ve známost

známý: best knownnejznámější

ano: He doesn't know, but I do!On to neví, ale já ano!

copak: Don't you know?Copak to nevíš?

člověk: One never knows., You can never tell.Člověk nikdy neví.

dost: He is clever enough to know that.Je dost chytrý na to, aby to věděl.

jeden, jedna, jedno: One never knows.Jeden nikdy neví.

jelikož: Knowing how much you hate it ...Jelikož vím, jak moc to nesnášíš ...

jistě: I don't know it for sure.Nevím to jistě.

když: I'll give an answer, even if I don't know it for sure.Odpovím, i když to nebudu vědět jistě.

možná: Maybe he doesn't know it.Možná to neví.

muset: He needn't know it.Nemusí to znát.

nadít se, nadát se: Before you know/realize it ...Než se naděješ ...

nám: Let us know.Dejte nám vědět.

některý: Does any of you know it?Ví to některý z vás?

neznámo: It is not known when he died.Zemřel neznámo kdy.

on: He knows it.On to ví.

oznámit: I will inform him., I will let him know.Oznámím mu to.

poznat: I knew it right away.Hned jsem to poznal.

proč: I don't know why he did it.Nevím, proč to udělal.

předem: Let us know in advance.Dejte nám vědět předem.

radovat se: know how to enjoy lifeumět se radovat ze života

říct: I don't know how to put it.Nevím, jak to říct.

sám: I don't know it myself.Já sám to nevím.

se, si: It is not known ...Neví se ...

spíš: Father is more likely to know that.To by věděl spíš táta.

trefit: I don't know the way.Netrefím tam.

tušit: Do you happen to know where ...?Netušíte náhodou, kde...?

vidění: know sb by sightznát koho (jen) od vidění

však: You know what he is like!Však ho znáš!

všeobecně: commonly known as sthvšeobecně známý jako co

vyznat se: I don't know anything about computers., I'm computer-illiterate.V počítačích se vůbec nevyznám.

vzpamatovat se: And before you know it ...A než se vzpamatuješ ...

zajímat: I would like to know/I wonder if...Zajímalo by mne, jestli ...

zařadit: I didn't know where to put him.Nevěděl jsem, kam ho zařadit.

zasvěcenec: for those in the know, for the (well-)informedpro zasvěcence

zdržovat se: I don't know his whereabouts.Nevím, kde se teď zdržuje.

znát: I don't know the way.Neznám cestu.

znát se: Do you know each other?, Have you met before?Znáte se?

že: You know (that) he is clever.Víš, že je chytrý.

bota: know sth like the palm of one's hand, know sth inside outznát co jako své boty

kam: nevědět co dělat not know which way to turn/what to do, be at one's wits' end, být ztracen be lostnevědět kudy kam

malíček: have sth down pat, znalosti know sth off pat, be well versed in sth, vypilovanou dovednost have sth down to a fine artmít co v malíčku

obraz: be in the picture, be up to date/speed about sth, know the time of day, be in the swim of thingsbýt v obraze informovaný ap.

petržel: not know the first thing about sthrozumět čemu jako koza petrželi

tlačenice: know one's way about, know which side one's bread is buttered on, umět v tom chodit know the ropesvyznat se v tlačenici

vanout: realize/know which way the wind is blowingzjistit/vědět odkud vítr vane