Hlavní obsah

don [dɒn]

Vyskytuje se v

dare: don't you dare do sthneopovažuj se, opovaž se udělat co výhrůžka

do: don'ttvoří zápor a záporný rozkaz

give: I don't give a damn/toss/hoot/two hootsJe mi to fuk/jedno., Na to kašlu.

know: I don't know(no) nevím výraz nejistoty

mention: Don't mention it.Není zač., To nestojí za řeč. reakce na poděkování

mind: I don't mind.Mně je to jedno. reakce na nabídku ap.

say: You don't say.Nepovídej!, Neříkej!, Vážně? překvapení, často sarkasticky

wrong: don't get me wrongnechápej mě špatně

don't: dos and don'tsrady, co dělat a co nedělat, jak na to

hesitate: Don't hesitate to ...Bez obav, Klidně, Neváhej(te) a ...

afraid: Don't be afraid (of it).Neboj(te) se (toho).

become: Don't be rude, it doesn't become you.Nebuď sprostý, nehodí se to k tobě.

before: Don't call before eight.Nevolej před osmou.

blame: Don't blame yourself for it.Neobviňuj se z toho., Nevyčítej si to.

cheap: Don't be so cheap.Nebuď takový škrt/škudlil.

come over: Why don't you come over?Nechceš se stavit ke mně?

compare: These don't compare with ours.Tyhle se našim nemohou rovnat.

delay: Don't delay me.Nezdržuj(te) mě.

discouraged: Don't be discouraged ...Nenechte se odradit ...

do down: Don't do yourself down.Neshazuj se.

either: I don't want either.Nechci ani jeden.

flatter: Don't flatter yourself.Nefandi si tak.

fuck: I don't give a fuck (about it).Je mi to u prdele., Na to úplně seru.

it: It's not that I don't want to be there.Ne že bych tam nechtěl být.

keep: Don't keep him waiting.Nenechávej ho čekat.

let: Don't let it upset you.Nenech se tím vyvést z míry.

like: I don't like the tea.Ten čaj mi nechutná.

long: Don't be long.Ať ti to dlouho netrvá., Brzy se vrať.

need: You don't need to apologize.Nemusíš se omlouvat.

neither: I don't smoke. Neither do I.Nekouřím. Já také ne.

noise: Don't make so much noise!Nedělej takový rámus!

overdo: Don't overdo it.Nepřežeň to.

put: I don't know how to put this ...Nevím, jak to mám vyjádřit ...

slight: I don't have the slightest idea.Nemám nejmenší potuchy.

so: I don't think so.Myslím, že ne.

squeamish: Don't be so squeamish.Nebuď taková citlivka.

sure: Make sure you don't lose it!Ať to neztratíš!

sweat: AmE hovor. Don't sweat it.To neřeš.

thank: Don't thank me.Mně neděkujte.

think: I don't think so.Myslím, že ne.

touchy: Don't be so touchy.Nebuď taková citlivka.

well: I don't know him well.Moc dobře ho neznám.

worry: Don't worry about it.Nedělej(te) si s tím starosti.

yet: I don't eat much, yet I am fat.Nejím moc a přesto jsem tlustý.

hatch: Don't count your chickens before they are hatched.Nechval dne před večerem., Neříkej hop, dokud nepřeskočíš.

ale: Come on!, Come off it!, nepovídej (What) you don't say! zast. Go on (with you)!Ale jdi! nevěřícně

co: no problem, don't mention it, AmE you are welcome, BrE form. not at allnení za co poděkování

klidně: přitakání No problem!, na nabídku I don't mind if I do.Klidně!

vstupovat: Don't enter!, vstup zakázán No entry!, Keep out!Nevstupovat!

zač: No problem, BrE, form. Not at all., hl. AmE You are welcome., hovor. It's okay., form. Don't mention it., It's nothing.Není zač. po poděkování

asi: I don't think so., I think/guess not.Asi ne.

: Hurry up so that you don't miss it.Pospěš, ať to nepropásneš.

bát se: Don't be afraid!, neměj obavu Don't worry!Neboj se!

bavit: I am tired of it., I don't enjoy it anymore., I have grown tired of it.Už mě to nebaví.

běda: Don't you dare go there!Běda ti tam jít! neopovaž se

bláznit: Don't be crazy!Neblázni!

blbost: Don't do anything stupid.Neudělej nějakou blbost.

brát: Don't take her with you.Neber ji s sebou.

budit: Don't wake him yet.Ještě ho nebuď.

být: I don't feel well.Není mi dobře.

cítit se: I don't feel well.Necítím se dobře.

copak: Don't you know?Copak to nevíš?

čas: I don't have time.Nemám čas.

dělat: Take it easy., Don't worry (about it).Nedělej si (s tím) starosti.

dočkat se: Don't worry, your time will come.Neboj, dočkáš se.

domnívat se: I don't think (it is) so.Domnívám se, že tomu tak není.

fuk: I don't give a (tinker's) damn., I don't care a fig., I couldn't care less.Je mi to fuk.

hnout: Don't move!, Freeze!Ani hnout!

hnout se: Don't move!, Stůj Freeze!Ani se nehni!

ho: Don't let him in.Nepouštěj ho dovnitř.

hýbat se: Don't move!, Keep still!Nehýbej se!

chápat: I don't understand.Nechápu.

chodit: I don't attend the lectures.Nechodím na přednášky.

chtít se: I don't feel like going out.Nechce se mi jít ven.

chuť: I don't feel like talking.Nemám chuť si povídat.

chutnat: I don't like beer.Pivo mi nechutná.

jedno: I don't care (about it)/hovor. give a damn., I don't mind., při výběru ap. I'm indifferent.Je mi to jedno.

jeho: Don't let him in.Jeho dovnitř nepouštěj.

ask: Don't ask me.Mě se neptej., Co já vím. já o tom nic nevím

jej: Don't let him out.Nepouštěj jej ven.

jemu: Don't tell it to him.Jemu to neříkej.

jimi: Don't let them discourage you.Nenechte se jimi odradit.

jistě: I don't know it for sure.Nevím to jistě.

jít: Don't go!Nechoď!

když: I'll give an answer, even if I don't know it for sure.Odpovím, i když to nebudu vědět jistě.

kecat: You must be kidding!, You don't say!No nekecej!

kouřit: I don't smoke., I am a non-smoker.Nekouřím.

křičet: Don't shout!Nekřič(te)!

létat: These birds don't fly.Tito ptáci nelétají.

lhát: Don't lie to me!Nelži mi!

líbit se: I (don't) like it.(Ne)líbí se mi to.

málo: Thank you. – Don't mention it./Not at all.Děkuji. – Za málo.

měkký: Don't be so soft with them.Nebuď na ně tak měkký.

mít: I don't have it on me.Nemám to u sebe.

mluvit: I don't speak English.Nemluvím anglicky.

mně: I don't mind/care.Mně je to jedno.

mýlit se: Don't be mistaken by it!Nenechte se tím mýlit.

myslet: I don't think so.Myslím, že ne.

nadělat: Don't fuss over/about it.Ty s tím naděláš! neřeš to

naléhat: Don't push me., Please don't insist.Nenaléhej(te) na mne.

namáhat se: Don't bother.Nenamáhej se. neobtěžuj se

namlouvat si: Don't (try to) fool yourself.Nic si nenamlouvej.

napadnout: Don't even think about it!, Don't you dare!Ať tě to ani nenapadne!

nechat: Don't miss it.Nenechte si to ujít.

nemuset: You don't have to go there.Nemusíš tam jít.

nevadit: I don't mind the noise.Ten hluk mi nevadí.

nevalný: They don't think much of ...Mají nevalné mínění o ...

nevolno: I don't feel well., I'm (feeling) unwell., I feel out of sorts.Je mi nevolno.

nezbývat: We don't have much time left.Nezbývá nám moc času.

obava: Don't worry., Have no fear.Buďte bez obav.

odradit: Don't be/get discouraged (by it).Nenechte se (tím) odradit.

ohlížet se: Don't look back!Neohlížej se!