Hlavní obsah

don [dɒn]

Vyskytuje se v

ask: Don't ask me.Mě se neptej., Co já vím. já o tom nic nevím

dare: don't you dare do sthneopovažuj se, opovaž se udělat co výhrůžka

do: don'ttvoří zápor a záporný rozkaz

give: I don't give a damn/toss/hoot/two hootsJe mi to fuk/jedno., Na to kašlu.

know: I don't know(no) nevím výraz nejistoty

mention: Don't mention it.Není zač., To nestojí za řeč. reakce na poděkování

mind: I don't mind.Mně je to jedno. reakce na nabídku ap.

mind: Don't mind me.Nenechte se rušit., Jako bych tu nebyl., Mě si nevšímejte.

mind: Don't mind him.Nevšímej(te) si ho.

mind: if you don't mindpokud vám to nevadí

say: You don't say.Nepovídej!, Neříkej!, Vážně? překvapení, často sarkasticky

wrong: don't get me wrongnechápej mě špatně

don't: dos and don'tsrady, co dělat a co nedělat, jak na to

hesitate: Don't hesitate to ...Bez obav, Klidně, Neváhej(te) a ...

afraid: Don't be afraid (of it).Neboj(te) se (toho).

become: Don't be rude, it doesn't become you.Nebuď sprostý, nehodí se to k tobě.

before: Don't call before eight.Nevolej před osmou.

blame: Don't blame yourself for it.Neobviňuj se z toho., Nevyčítej si to.

cheap: Don't be so cheap.Nebuď takový škrt/škudlil.

come over: Why don't you come over?Nechceš se stavit ke mně?

compare: These don't compare with ours.Tyhle se našim nemohou rovnat.

delay: Don't delay me.Nezdržuj(te) mě.

discouraged: Don't be discouraged ...Nenechte se odradit ...

do: I don't know.Já nevím.

do: They don't want to work.Nechtějí pracovat.

do: You know her, don't you?Znáte ji, že ano?

do: You don't have it, do you?Ty to nemáš, nebo snad ano?

do: Do you have a jumper? – No, I don't.Máš svetr? – Ne, nemám.

do: They say they don't have it but they do.Říkají, že to nemají, ale mají.

do: Don't touch me!Nedotýkej(te) se mě!

do down: Don't do yourself down.Neshazuj se.

don't: I don't know.Nevím.

don't: Don't do it.Nedělej to.

either: I don't want either.Nechci ani jeden.

either: I can't manage it and I don't want either.Nezvládnu to a navíc ani nechci.

flatter: Don't flatter yourself.Nefandi si tak.

fuck: I don't give a fuck (about it).Je mi to u prdele., Na to úplně seru.

it: It's not that I don't want to be there.Ne že bych tam nechtěl být.

keep: Don't keep him waiting.Nenechávej ho čekat.

let: Don't let it upset you.Nenech se tím vyvést z míry.

like: I don't like the tea.Ten čaj mi nechutná.

long: Don't be long.Ať ti to dlouho netrvá., Brzy se vrať.

mind: I don't mind it.To mi nevadí.

need: You don't need to apologize.Nemusíš se omlouvat.

need: You don't need to worry.Nemusíš se obávat.

neither: I don't smoke. Neither do I.Nekouřím. Já také ne.

noise: Don't make so much noise!Nedělej takový rámus!

overdo: Don't overdo it.Nepřežeň to.

put: I don't know how to put this ...Nevím, jak to mám vyjádřit ...

slight: I don't have the slightest idea.Nemám nejmenší potuchy.

so: I don't think so.Myslím, že ne.

squeamish: Don't be so squeamish.Nebuď taková citlivka.

sure: Make sure you don't lose it!Ať to neztratíš!

sweat: AmE hovor. Don't sweat it.To neřeš.

thank: Don't thank me.Mně neděkujte.

think: I don't think so.Myslím, že ne.

touchy: Don't be so touchy.Nebuď taková citlivka.

well: I don't know him well.Moc dobře ho neznám.

well: Well, I don't know.No, já nevím.

worry: Don't worry about it.Nedělej(te) si s tím starosti.

yet: I don't eat much, yet I am fat.Nejím moc a přesto jsem tlustý.

hatch: Don't count your chickens before they are hatched.Nechval dne před večerem., Neříkej hop, dokud nepřeskočíš.

ale: Ale jdi! nevěřícněCome on!, Come off it!, nepovídej (What) you don't say! zast. Go on (with you)!

co: není za co poděkováníno problem, don't mention it, AmE you are welcome, BrE form. not at all

klidně: Klidně!přitakání No problem!, na nabídku I don't mind if I do.

vstupovat: Nevstupovat!Don't enter!, vstup zakázán No entry!, Keep out!

zač: Není zač. po poděkováníNo problem, BrE, form. Not at all., hl. AmE You are welcome., hovor. It's okay., form. Don't mention it., It's nothing.

asi: Asi ne.I don't think so., I think/guess not.

: Pospěš, ať to nepropásneš.Hurry up so that you don't miss it.

bát se: Neboj se!Don't be afraid!, neměj obavu Don't worry!

bavit: Už mě to nebaví.I am tired of it., I don't enjoy it anymore., I have grown tired of it.

běda: Běda ti tam jít! neopovaž seDon't you dare go there!

bláznit: Neblázni!Don't be crazy!

blbost: Neudělej nějakou blbost.Don't do anything stupid.

brát: Neber ji s sebou.Don't take her with you.

brát: Neber mi to.Don't take it away from me.

budit: Ještě ho nebuď.Don't wake him yet.

být: Není mi dobře.I don't feel well.

být: Je mi to jedno/fuk.I don't care/give a damn about it.

cítit se: Necítím se dobře.I don't feel well.

cítit se: Dnes se na to necítím.I don't feel up to it today.

copak: Copak to nevíš?Don't you know?

čas: Nemám čas.I don't have time.

dělat: Nedělej si (s tím) starosti.Take it easy., Don't worry (about it).

dočkat se: Neboj, dočkáš se.Don't worry, your time will come.

domnívat se: Domnívám se, že tomu tak není.I don't think (it is) so.

fuk: Je mi to fuk.I don't give a (tinker's) damn., I don't care a fig., I couldn't care less.

hnout: Ani hnout!Don't move!, Freeze!

hnout se: Ani se nehni!Don't move!, Stůj Freeze!

ho: Nepouštěj ho dovnitř.Don't let him in.