Hlavní obsah

think [θɪŋk]

Slovesopt&pp thought

  1. myslet (si), domnívat se, být toho názoruI thought so.To jsem si myslel.I don't think so.Myslím, že ne.It is thought that ...Má se za to, že ...
  2. uvažovat zastávat určité názory
  3. about/of sth přemýšlet, rozvažovat o čem, promýšlet co
  4. of sth hovor. vzpomenout si na co, vybavit si co
  5. of sth vymyslet co, přijít na co, napadnout co koho
  6. of sb/sth as sb/sth brát, považovat koho/co za koho/co
  7. of/about sb myslet, brát zřetel na koho, starat se o koho
  8. of sth uvažovat o čem jako možnosti, zvažovat coThink twice.Zamysli se., Dobře to zvaž., Rozmysli si to. ať neuděláš hloupostwithout thinking twicebez dlouhého rozmýšlení

Podstatné jméno

  • popřemýšleníhave a think about sthpopřemýšlet, zauvažovat o čem, zamyslet se nad čím

Vyskytuje se v

come: come to think of itvlastně, když nad tím tak přemýšlím uvození zřejmého ap.

dread: dread to think what ...děsit se při pomyšlení, co ..., nechtít ani pomyslet, co ...

hear: can't hear osf thinknemoci se soustředit kvůli hluku, neslyšet vlastního slova

help: I can't help thinking sthnemohu se zbavit dojmu, že ..., pořád mám dojem, že ...

much: I thought as much.To jsem si myslel., To mě napadlo. reakce na sdělení

pause: pause for thoughtdůvod k zamyšlení

think: I thinkmyslím (že), řekl bych

think out: think sth outpromyslet, domyslet co věc ap. do důsledků

think through: think sth throughpromyslet, rozmyslet si, rozvážit co důkladně

think up: think sth upvymyslet co, přijít na co nápad

twice: think twice about sthrozmyslet si, ještě jednou promyslet co

back: think back to a time(za)vzpomínat na kdy

banish: banish the thought of sthzažehnat myšlenky na co, přestat myslet na co

conceptual: conceptual thinkingabstraktní myšlení

deep: deep in thoughthluboce zamyšlený

delude: delude osf into believing/thinking sthnamlouvat si, nalhávat si co

food: give sb food for thoughtdát komu podnět k zamyšlení

fool: fool sb into believing/thinking sthnamluvit, nabulíkovat, nakecat komu co

highly: think highly of sb/sthmít vysoké mínění o kom/čem, uznávat koho/co, cenit si koho/čeho

lost: lost in thoughtzamyšlený, zadumaný

straight: think straightrozumně/jasně uvažovat, mít čistou hlavu

thinking: wishful thinkingplaná naděje, zbožné přání

thought: give sth a thoughtzamyslet se nad čím

train: train of thoughtmyšlenkový pochod, sled myšlenek

transference: thought transferencepřenášení myšlenek, telepatie

tremble: tremble to thinktřást se při pomyšlení

way: way of thinkingnázory, způsob myšlení

well: think well of sbmít vysoké mínění o kom

go: I think it is time to go.Myslím, že je čas jít.

half: He isn't half as clever as he'd thought.Není ani zdaleka tak chytrý, jak si myslel.

most: Most people think it was right.Většina lidí myslí, že to bylo správné.

no: I thought you'd emigrated. – No, no.Myslel jsem, že jsi emigroval. – Ne, ne.

sicken: This thought sickens me.Z toho pomyšlení se mi dělá nanic/špatně.

so: I think/hope so.Myslím/Doufám, že ano.

some: Some people think ...Někteří lidé si myslí ...

this: You think that ... Why is this?Ty si myslíš, že ... Proč?

would: I thought you would know.Myslel jsem, že to budeš vědět.

foot: think on one's feetpohotově uvažovat

duch: daydream, be absent-minded, zamyšlený be lost in thoughtbýt duchem nepřítomný

mít: I think that ...mám za to, že ...

myslet: think aheadmyslet dopředu

pochod: train of thought, mental processesmyšlenkové pochody

rozmysl: without thinking, unáhleně rashly, headlong, head-firstbez rozmyslu

rozmyšlení: time to think it overčas na rozmyšlení

rozmýšlení: without thinking (twice)/hesitationbez (dlouhého) rozmýšlení

usilovně: work/think hardusilovně pracovat/přemýšlet

uznat: see/think fituznat za vhodné

váhání: without hesitation, unhesitatingly, immediately, bez rozmyšlení without a second thoughtbez váhání

zamyšlení: food for thoughtpodnět k zamyšlení

zbožný: neuskutečnitelné wishful thinking, nereálné fond hopezbožné přání

ano: I think so.Myslím, že ano.

asi: I don't think so., I think/guess not.Asi ne.

bez, beze: without hesitation/thinkingbez váhání/přemýšlení

cokoli: Whatever you may think ...Ať už si myslíte cokoli ...

copak: Do you think it is allowed?Copak se to smí?

domnívat se: I don't think (it is) so.Domnívám se, že tomu tak není.

domyslet: I fear to think of what might happen.Bojím se domyslet, co by se mohlo stát.

klonit se: tend/be inclined to think that ...klonit se k názoru, že

myslet si: What do you think of it?Co si o tom myslíš?

myšlenka: I can't help thinking that ...Nemohu se ubránit myšlence, že ...

nakonec: At last he thought better of it.Nakonec se rozhodl jinak.

napadat: I can't think of anything.Nic mě nenapadá.

napadnout: Don't even think about it!, Don't you dare!Ať tě to ani nenapadne!

nevalný: They don't think much of ...Mají nevalné mínění o ...

o: What are you thinking of/about?O čem přemýšlíš?

pomyslet: When I think of how ...Když jen pomyslím, jak ...

pomyšlení: tremble to think ..., dread to think ...třást se při pomyšlení ...

pořádně: Think twice about it.Pořádně si to rozmysli.

pouhý: The mere thought of it made me shiver.Při pouhém pomyšlení na to jsem se otřásl.

proběhnout: A thought ran through my mind.Hlavou mi proběhla myšlenka.

prosit: je to tak I should think/hope so!, Jistě Sure!To bych prosil!

přemýšlet: What are you thinking about?Nad čím přemýšlíš?

přijít: I'll think of something., I'll figure something out.Na něco přijdu.

přiklánět se: tend/be inclined to think that ...přiklánět se k názoru, že ...

rozmyslet si: I will think it over.Rozmyslím si to.

big: think bigmít velké plány/ambice

se, si: What do you think?Co si myslíš?

soudit: What do you think of it?Co o tom soudíte?

ten, ta, to: How is that?, What do you think of it?Co ty na to?

ubránit se: I can't help thinking ...Nemohu se ubránit dojmu ...

usuzovat: What makes you think so?Z čeho tak usuzuješ?

uvažovat: Think about it.Uvažuj o tom.

valný: I think poorly of him.Nemám o něm valné mínění.

vybavit si: I can't think of/recall its title.Nemůžu si vybavit, jak se to jmenuje.

vymyslet: I'll think of something.Něco vymyslím.

vzpomenout (si): anything you can think ofcokoli si vzpomeneš úplně všechno

z, ze: At the beginning I thought ...Ze začátku jsem myslel ...

zač: Who do you think I am?Zač mě máš?

zamyslet se: He paused in thought.Na chvíli se zamyslel.

zamýšlet se: I haven't thought about it yet.Ještě jsem se nad tím nezamýšlel.

způsob: way of thinkingzpůsob myšlení

zřejmě: Probably not., I don't think so.Zřejmě ne.

hrst: be reasonable, use one's wits/head, zamyslet se put on one's thinking capvzít rozum do hrsti

mínění: have a high opinion, think highly of sbmít vysoké mínění o kom

nepřítomný: roztěkaně absent-minded, zamyšlený ap. lost in thoughtduchem nepřítomný

těžce: I doubt that!, Hardly!, I don't think so., kdepak Not a hope.To těžko. zpochybnění