Hlavní obsah

think [θɪŋk]

Slovesopt&pp thought

  1. myslet (si), domnívat se, být toho názoruI thought so.To jsem si myslel.I don't think so.Myslím, že ne.It is thought that ...Má se za to, že ...
  2. uvažovat zastávat určité názory
  3. about/of sth přemýšlet, rozvažovat o čem, promýšlet co
  4. of sth hovor. vzpomenout si na co, vybavit si co
  5. of sth vymyslet co, přijít na co, napadnout co koho
  6. of sb/sth as sb/sth brát, považovat koho/co za koho/co
  7. of/about sb myslet, brát zřetel na koho, starat se o koho
  8. of sth uvažovat o čem jako možnosti, zvažovat coThink twice.Zamysli se., Dobře to zvaž., Rozmysli si to. ať neuděláš hloupostwithout thinking twicebez dlouhého rozmýšlení

Podstatné jméno

  • popřemýšleníhave a think about sthpopřemýšlet, zauvažovat o čem, zamyslet se nad čím

Vyskytuje se v

big: think bigmít velké plány/ambice

come: come to think of itvlastně, když nad tím tak přemýšlím uvození zřejmého ap.

dread: dread to think what ...děsit se při pomyšlení, co ..., nechtít ani pomyslet, co ...

hear: can't hear osf thinknemoci se soustředit kvůli hluku, neslyšet vlastního slova

help: I can't help thinking sthnemohu se zbavit dojmu, že ..., pořád mám dojem, že ...

much: I thought as much.To jsem si myslel., To mě napadlo. reakce na sdělení

pause: pause for thoughtdůvod k zamyšlení

think out: think sth outpromyslet, domyslet co věc ap. do důsledků

think through: think sth throughpromyslet, rozmyslet si, rozvážit co důkladně

think up: think sth upvymyslet co, přijít na co nápad

twice: think twice about sthrozmyslet si, ještě jednou promyslet co

back: think back to a time(za)vzpomínat na kdy

banish: banish the thought of sthzažehnat myšlenky na co, přestat myslet na co

conceptual: conceptual thinkingabstraktní myšlení

deep: deep in thoughthluboce zamyšlený

delude: delude osf into believing/thinking sthnamlouvat si, nalhávat si co

delude: delude sb into thinking sthvyvolat u koho (mylný) dojem čeho, nakukat komu co

food: give sb food for thoughtdát komu podnět k zamyšlení

fool: fool sb into believing/thinking sthnamluvit, nabulíkovat, nakecat komu co

highly: think highly of sb/sthmít vysoké mínění o kom/čem, uznávat koho/co

lost: lost in thoughtzamyšlený, zadumaný

set: set sb thinkingpřimět koho k zamyšlení

straight: think straightrozumně/jasně uvažovat, mít čistou hlavu

thinking: wishful thinkingplaná naděje, zbožné přání

thinking: way of thinkingzpůsob myšlení

thought: give sth a thoughtzamyslet se nad čím

thought: give sth a second thoughtdobře si rozmyslet co

thought: be deep/lost in thoughtbýt hluboce zamyšlený, hluboce přemýšlet

train: train of thoughtmyšlenkový pochod, sled myšlenek

train: lose one's train of thoughtztratit nit

transference: thought transferencepřenášení myšlenek, telepatie

tremble: tremble to thinktřást se při pomyšlení

way: way of thinkingnázory, způsob myšlení

well: think well of sbmít vysoké mínění o kom

get: It got me thinking.Přimělo mě to k zamyšlení.

go: I think it is time to go.Myslím, že je čas jít.

half: He isn't half as clever as he'd thought.Není ani zdaleka tak chytrý, jak si myslel.

most: Most people think it was right.Většina lidí myslí, že to bylo správné.

no: I thought you'd emigrated. – No, no.Myslel jsem, že jsi emigroval. – Ne, ne.

sicken: This thought sickens me.Z toho pomyšlení se mi dělá nanic/špatně.

so: I think/hope so.Myslím/Doufám, že ano.

so: I don't think so.Myslím, že ne.

some: Some people think ...Někteří lidé si myslí ...

thinking: I did a lot of thinking.Hodně jsem přemýšlel.

this: You think that ... Why is this?Ty si myslíš, že ... Proč?

thought: A kind thought but ...To je od vás hezké, ale ...

would: I thought you would know.Myslel jsem, že to budeš vědět.

foot: think on one's feetpohotově uvažovat

duch: být duchem nepřítomnýdaydream, be absent-minded, zamyšlený be lost in thought

mít: mám za to, že ...I think that ...

myslet: myslet dopředuthink ahead

pochod: myšlenkové pochodytrain of thought, mental processes

pomyšlení: třást se při pomyšlení ...tremble to think/at the thought of ..., dread to think ...

rozmysl: bez rozmysluwithout thinking, unáhleně rashly, headlong, head-first

rozmyšlení: čas na rozmyšlenítime to think it over

rozmýšlení: bez (dlouhého) rozmýšleníwithout thinking (twice)/hesitation

usilovně: usilovně pracovat/přemýšletwork/think hard

uznat: uznat za vhodnésee/think fit

váhání: bez váháníwithout hesitation, unhesitatingly, immediately, bez rozmyšlení without a second thought

zamyšlení: podnět k zamyšlenífood for thought

zbožný: zbožné přáníneuskutečnitelné wishful thinking

ano: Myslím, že ano.I think so.

asi: Asi ne.I don't think so., I think/guess not.

bez, beze: bez váhání/přemýšleníwithout hesitation/thinking

cokoli: Ať už si myslíte cokoli ...Whatever you may think ...

copak: Copak se to smí?Do you think it is allowed?

domnívat se: Domnívám se, že tomu tak není.I don't think (it is) so.

domyslet: Bojím se domyslet, co by se mohlo stát.I fear to think of what might happen.

klonit se: klonit se k názoru, žetend/be inclined to think that ...

mít: Za koho mě máš?Who do you think I am?

myslet: Na co myslíš?What are you thinking of?

myslet: Co myslíš?What do you think?

myslet: Myslím, že ano.I think/guess so.

myslet: Myslím, že ne.I don't think so.

myslet si: Co si o tom myslíš?What do you think of it?

myslet si: To jsem si myslel.I thought as much/so.

myšlenka: Nemohu se ubránit myšlence, že ...I can't help thinking that ...

nakonec: Nakonec se rozhodl jinak.At last he thought better of it.

napadat: Nic mě nenapadá.I can't think of anything.

napadnout: Napadlo mě, že ...It occurred to me that ..., myslel jsem I thought that ...

napadnout: Napadne vás (způsob), jak...?Can you think of a way to ...?

napadnout: Ať tě to ani nenapadne!Don't even think about it!, Don't you dare!

nevalný: Mají nevalné mínění o ...They don't think much of ...

o: O čem přemýšlíš?What are you thinking of/about?

pomyslet: Když jen pomyslím, jak ...When I think of how ...

pomyšlení: Nesnesu pomyšlení, že ...I can't bear to think that ...

pořádně: Pořádně si to rozmysli.Think twice about it.

pouhý: Při pouhém pomyšlení na to jsem se otřásl.The mere thought of it made me shiver.

proběhnout: Hlavou mi proběhla myšlenka.A thought ran through my mind.

prosit: To bych prosil!je to tak I should think/hope so!, Jistě Sure!