Hlavní obsah

highly [ˈhaɪlɪ]

Příslovce

  1. vysoce, značně, velmi úspěšný ap.highly developedvysoce rozvinutý, velmi vyspělý společnost ap.highly-sexednadržený, posedlý sexem
  2. highly paidvelmi dobře placený, s vysokým platemthink highly of sb/sthmít vysoké mínění o kom/čem, uznávat koho/co

Vyskytuje se v

high: high in sthbohatý na co, s velkým obsahem, obsahující hodně čeho

high and mighty: the high and mightyspolečenská smetánka namyšlená ap., přen. panstvo

high ground: the high groundvýhoda, převaha proti ostatním

high road: take the high roadzbytečně neriskovat

repute: be of (high) reputebýt (velmi) uznávaný, mít dobré jméno v oboru ap.

reputed: (highly) reputedvyhlášený, (vysoce) uznávaný kvalitami ap.

ride: be riding highbýt navrchu, být na koni mít výhodné postavení, dobrou formu ap.

run: be running high(vy)stupňovat se napětí ap.

stand: stand sth tall/highměřit/mít (na výšku) kolik

time: it is high timeje nejvyšší čas

treason: (high) treasonvelezrada, vlastizrada

achiever: high achieverúspěšný člověk, premiant

all-time: all-time highabsolutní maximum nejvyšší kdy zaznamenaná hodnota

bidder: the highest biddernejvyšší dražitel, kdo nabídne nejvíc

bracket: high/low-income bracketvysokopříjmová/nízkopříjmová skupina

coloured: high-colouredzarudlý, zardělý pokožka

current: low/high-(voltage) currentslaboproud/silnoproud

definition: high-definition screenobrazovka s vysokým rozlišením

educated: highly educateds vysokým vzděláním i oblast ap.

education: higher educationvyšší vzdělání

efficiency: high-efficiencys vysokou účinností, vysoce výkonný/účinný/efektivní

esteem: hold sb in high esteemvelice si koho vážit

ever: highest everrekordně vysoký

experienced: highly experiencedvelmi zkušený

fidelity: high fidelityvysoká kvalita reprodukce zvuku

forehead: high foreheadvysoké čelo

frequency: low-frequency/high-frequency wavesnízkofrekvenční/vysokofrekvenční vlnění

gas: on a low/high gasna mírném/prudkém ohni vařit ap.

gross: highest/top grossing filmfilm s nejvyššími tržbami

high-end: high-end customersnároční zákazníci požadující luxusnější zboží

higher: bot., zool. higher plantsvyšší rostliny jsoucí na vyšším vývojovém stupni

high five: give sb a high fiveplácnout si s kým

highly: highly developedvysoce rozvinutý, velmi vyspělý společnost ap.

high noon: at high noonv pravé poledne

high-speed: high-speed steelrychlořezná ocel

high street: high-street fashionmóda pro širokou veřejnost hl. vycházející z posledních trendů

impact: high impact journalsimpaktované časopisy odborné s přiděleným impakt faktorem

jump: sport. high jumpskok do výšky

jumper: high/long jumperskokan do výšky/dálky

knee: knee (high) sockspodkolenky

mass: low/high/black masstichá/velká/černá mše

nutrition: high-nutrition foodvysoce výživné potraviny

nutritious: highly nutritiousvysoce výživný

octane: high octane fuelvysokooktanové palivo

pitched: high/low-pitched voicevysoký/hluboký hlas

prestige: high-prestige jobs(vysoce) prestižní zaměstnání

regard: hold sb in high regardvelmi si považovat koho

reliability: high reliability systemvysoce spolehlivý systém

rev: at high revsve vysokých otáčkách

seat: high seatposed myslivecký

set: set a high standardnastavit vysokou laťku

shoe: high-heeled shoesboty na vysokém podpatku

sky-high: extoll sth sky-highvychvalovat co až do nebe

society: high societyspolečenská smetánka, lepší společnost

speed: at high speedvelkou rychlostí

spirit: be in high spiritsmít výbornou náladu, být výborně naladěný

style: in high styleve velkém stylu

sugar: high in sugars vysokým obsahem cukru

thigh: thigh highdo půli stehen, po stehna sahající

tide: high/low tidepříliv/odliv

treasurer: BrE, hist. Lord (High) Treasurerlord (nejvyšší) strážce pokladu

velocity: high-velocityvysokorychlostní

visibility: high-visibilityvýborná viditelnost, nepřehlédnutelnost

voltage: high-voltage power linesvysokonapěťové dráty, dráty vysokého napětí

high wire: be on a high wire, perform a high-wire actpohybovat se na tenkém ledě, balancovat na ostří nože

think: think highly of sb/sthmít vysoké mínění o kom/čem

bota: high-heeled shoesboty na (vysokém) podpatku

dudgeon: in high dudgeonvzteky bez sebe, silně rozčilený/rozhořčený, rozlícený

čas: it's (high) time ...je (nejvyšší) čas ...

dobré: speak highly of sbmluvit v dobrém o kom

drát: high-voltage power linesdráty vysokého napětí

kotníkový: ankle(-high) boots, šněrovací kožené desert bootskotníkové boty

kvalita: high-quality goodszboží vysoké kvality

mířit: aim highmířit vysoko

napětí: high/low voltage/tensionelektr. vysoké/nízké napětí

napospas: leave sb at/to the mercy of sb/sth, ve štychu leave sb high and dry/to twist in the windnechat/dát koho napospas komu/čemu

několikanásobně: several times higherněkolikanásobně vyšší

odbyt: sell well, hovor. sell like hot cakes, be in high demand, find a ready marketjít dobře na odbyt

podpatek: (high) heels, high-heeled shoesboty na (vysokém) podpatku

poledne: at (high) noon, at middayv (pravé) poledne

poloha: at higher altitudesve vyšších polohách

poptávka: sth is in high/great demand, there is a high/brisk demand for sthpo čem je velká poptávka

povznesený: in high spirits, lehce opilý merry, elevated, sjetý ap. slang. highhovor. v povznesené náladě

pravý: at high noonv pravé poledne

přednostní: (high) priority deliverypřednostní zásilka

příliv: at high tideza přílivu

rizikový: high-risk pregnancy/groupsmed. rizikové těhotenství/skupiny

rychlost: at high/full speedvelkou/plnou rychlostí

sezona: high season, peak seasonhlavní sezona v cestovním ruchu ap.

skákat: do the high/long jumpsport. skákat do výšky/dálky

skok: high jumpskok vysoký

skokan: high jumperskokan do výšky

skopičina: (tom)foolery, horseplay, antics, high jinksskopičiny dovádění

střední: secondary/AmE high schoolstřední škola

středoškolský: secondary education, AmE high school educationstředoškolské vzdělání

stupeň: BrE lower secondary school, AmE junior high (school)druhý stupeň (základní školy)

škola: secondary/AmE high schoolstřední škola

tlak: low/high blood pressuremed. nízký/vysoký (krevní) tlak

třaskavina: high explosivesilná třaskavina

třída: hl. nákupní BrE high street, AmE Main Street, s hlavním tahem též broadwayhlavní třída

vrchní: high courtpráv. vrchní soud

vrchovatý: highly, supremely, to the highest extentvrchovatou měrou

vysoce: We highly appreciate sthVysoce si ceníme čeho pomoci ap.

vysoký: high jumpsport. skok vysoký

vyspělý: high/advanced technologyvyspělá technologie

výše: anticyclone, high(-pressure area)oblast tlakové výše

výška: high jumpsport. skok do výšky

výškový: high-rise buildingvýšková budova

výživný: high/low nutritional/nutritive valuevysoká/nízká výživná hodnota

vzdělání: primary/secondary/university/higher educationzákladní/střední/vysokoškolské/vyšší vzdělání

zaměstnanost: high/low employment ratevysoká/nízká zaměstnanost

zvučný: big/(highly-)renowned nameszvučná jména

horečka: He had a high fever.Měl vysokou horečku.

hříšně: exorbitantly high priceshříšně vysoké ceny

na: It is high time.Je na čase.

nejvyšší: It's high time to ...Je nejvyšší čas ...

odskákat: You'll smart for this!, You are for the high jump.Tak to si odskáčeš!

odvolat se: appeal to a higher courtodvolat se k vyššímu soudu

panelový: (concrete) high-rise blockpanelový dům vysoký

postavení: have a high social status/rankmít vysoké společenské postavení

prudce: highly poisonousprudce jedovatý

přeřadit: BrE change/AmE shift to a higher/lower gear, BrE change/AmE shift up/downpřeřadit na vyšší/nižší rychlost

snést: The material withstands high strain.Materiál snese vysoké namáhání.

tučný: rich cheese, full/high-fat cheesetučný sýr

účinný: highly effective drugvysoce účinný lék

: It's high time he was ...Už aby byl ... je nejvyšší čas

velký: at high altitudeve velké nadmořské výšce

vrchol: high tide/summervrchol přílivu/léta

však: It is a cheap, nevertheless a high-quality product.Je to levný, přesto však kvalitní výrobek.

výnosný: high-yield, high-yieldingvysoce výnosný

vysoko: fly high/higherletět vysoko/výš(e)