Hlavní obsah

thinking [ˈθɪŋkɪŋ]

Podstatné jméno

  1. myšlení, názor(y) nahlížení na věcwishful thinkingplaná naděje, zbožné přání
  2. přemýšlení, uvažování procesI did a lot of thinking.Hodně jsem přemýšlel.way of thinkingzpůsob myšlení

Vyskytuje se v

come: come to think of itvlastně, když nad tím tak přemýšlím uvození zřejmého ap.

dread: dread to think what ...děsit se při pomyšlení, co ..., nechtít ani pomyslet, co ...

hear: can't hear osf thinknemoci se soustředit kvůli hluku, neslyšet vlastního slova

help: I can't help thinking sthnemohu se zbavit dojmu, že ..., pořád mám dojem, že ...

much: I thought as much.To jsem si myslel., To mě napadlo. reakce na sdělení

pause: pause for thoughtdůvod k zamyšlení

think: I thinkmyslím (že), řekl bych

think out: think sth outpromyslet, domyslet co věc ap. do důsledků

think through: think sth throughpromyslet, rozmyslet si, rozvážit co důkladně

think up: think sth upvymyslet co, přijít na co nápad

twice: think twice about sthrozmyslet si, ještě jednou promyslet co

back: think back to a time(za)vzpomínat na kdy

banish: banish the thought of sthzažehnat myšlenky na co, přestat myslet na co

conceptual: conceptual thinkingabstraktní myšlení

deep: deep in thoughthluboce zamyšlený

delude: delude osf into believing/thinking sthnamlouvat si, nalhávat si co

food: give sb food for thoughtdát komu podnět k zamyšlení

fool: fool sb into believing/thinking sthnamluvit, nabulíkovat, nakecat komu co

highly: think highly of sb/sthmít vysoké mínění o kom/čem, uznávat koho/co, cenit si koho/čeho

lost: lost in thoughtzamyšlený, zadumaný

straight: think straightrozumně/jasně uvažovat, mít čistou hlavu

thinking: wishful thinkingplaná naděje, zbožné přání

thought: give sth a thoughtzamyslet se nad čím

train: train of thoughtmyšlenkový pochod, sled myšlenek

transference: thought transferencepřenášení myšlenek, telepatie

tremble: tremble to thinktřást se při pomyšlení

way: way of thinkingnázory, způsob myšlení

well: think well of sbmít vysoké mínění o kom

go: I think it is time to go.Myslím, že je čas jít.

half: He isn't half as clever as he'd thought.Není ani zdaleka tak chytrý, jak si myslel.

most: Most people think it was right.Většina lidí myslí, že to bylo správné.

no: I thought you'd emigrated. – No, no.Myslel jsem, že jsi emigroval. – Ne, ne.

sicken: This thought sickens me.Z toho pomyšlení se mi dělá nanic/špatně.

so: I think/hope so.Myslím/Doufám, že ano.

some: Some people think ...Někteří lidé si myslí ...

this: You think that ... Why is this?Ty si myslíš, že ... Proč?

would: I thought you would know.Myslel jsem, že to budeš vědět.

foot: think on one's feetpohotově uvažovat

duch: daydream, be absent-minded, zamyšlený be lost in thoughtbýt duchem nepřítomný

mít: I think that ...mám za to, že ...

myslet: think aheadmyslet dopředu

pochod: train of thought, mental processesmyšlenkové pochody

rozmysl: without thinking, unáhleně rashly, headlong, head-firstbez rozmyslu

rozmyšlení: time to think it overčas na rozmyšlení

rozmýšlení: without thinking (twice)/hesitationbez (dlouhého) rozmýšlení

usilovně: work/think hardusilovně pracovat/přemýšlet

uznat: see/think fituznat za vhodné

váhání: without hesitation, unhesitatingly, immediately, bez rozmyšlení without a second thoughtbez váhání

zamyšlení: food for thoughtpodnět k zamyšlení

zbožný: neuskutečnitelné wishful thinking, nereálné fond hopezbožné přání

ano: I think so.Myslím, že ano.

asi: I don't think so., I think/guess not.Asi ne.

bez, beze: without hesitation/thinkingbez váhání/přemýšlení

cokoli: Whatever you may think ...Ať už si myslíte cokoli ...

copak: Do you think it is allowed?Copak se to smí?

domnívat se: I don't think (it is) so.Domnívám se, že tomu tak není.

domyslet: I fear to think of what might happen.Bojím se domyslet, co by se mohlo stát.

klonit se: tend/be inclined to think that ...klonit se k názoru, že

myslet si: What do you think of it?Co si o tom myslíš?

myšlenka: I can't help thinking that ...Nemohu se ubránit myšlence, že ...

big: think bigmít velké plány/ambice

nakonec: At last he thought better of it.Nakonec se rozhodl jinak.

napadat: I can't think of anything.Nic mě nenapadá.

napadnout: Don't even think about it!, Don't you dare!Ať tě to ani nenapadne!

nevalný: They don't think much of ...Mají nevalné mínění o ...

o: What are you thinking of/about?O čem přemýšlíš?

pomyslet: When I think of how ...Když jen pomyslím, jak ...

pomyšlení: tremble to think ..., dread to think ...třást se při pomyšlení ...

pořádně: Think twice about it.Pořádně si to rozmysli.

pouhý: The mere thought of it made me shiver.Při pouhém pomyšlení na to jsem se otřásl.

proběhnout: A thought ran through my mind.Hlavou mi proběhla myšlenka.

prosit: je to tak I should think/hope so!, Jistě Sure!To bych prosil!

přemýšlet: What are you thinking about?Nad čím přemýšlíš?

přijít: I'll think of something., I'll figure something out.Na něco přijdu.

přiklánět se: tend/be inclined to think that ...přiklánět se k názoru, že ...

rozmyslet si: I will think it over.Rozmyslím si to.

se, si: What do you think?Co si myslíš?

soudit: What do you think of it?Co o tom soudíte?

ten, ta, to: How is that?, What do you think of it?Co ty na to?

ubránit se: I can't help thinking ...Nemohu se ubránit dojmu ...

usuzovat: What makes you think so?Z čeho tak usuzuješ?

uvažovat: Think about it.Uvažuj o tom.

valný: I think poorly of him.Nemám o něm valné mínění.

vybavit si: I can't think of/recall its title.Nemůžu si vybavit, jak se to jmenuje.

vymyslet: I'll think of something.Něco vymyslím.

vzpomenout (si): anything you can think ofcokoli si vzpomeneš úplně všechno

z, ze: At the beginning I thought ...Ze začátku jsem myslel ...

zač: Who do you think I am?Zač mě máš?

zamyslet se: He paused in thought.Na chvíli se zamyslel.

zamýšlet se: I haven't thought about it yet.Ještě jsem se nad tím nezamýšlel.

způsob: way of thinkingzpůsob myšlení

zřejmě: Probably not., I don't think so.Zřejmě ne.

hrst: be reasonable, use one's wits/head, zamyslet se put on one's thinking capvzít rozum do hrsti

mínění: have a high opinion, think highly of sbmít vysoké mínění o kom

nepřítomný: roztěkaně absent-minded, zamyšlený ap. lost in thoughtduchem nepřítomný

těžce: I doubt that!, Hardly!, I don't think so., kdepak Not a hope.To těžko. zpochybnění