Hlavní obsah

no [nəʊ]

Příslovce

  1. udává zápornou odpověď na otázkune, nikolivI thought you'd emigrated. – No, no.Myslel jsem, že jsi emigroval. – Ne, ne.
  2. nepřekročení určité úrovněo nic jaký aspoň stejnýHe's no taller than me.Není o nic vyšší než já.

Zájmeno

  1. žádnýNo more diseases.Už žádné nemoci.be no goodbýt k ničemu/na nicbe up to no goodchystat nějakou lumpárnu/nekalostno wayv žádném případě, ani za nicin no waynijak
  2. užívá se k vyjádření opakunijak jaký
  3. no (doing) sth vyjádření zákazu na vývěskách nebo instrukcíchzákaz čeho, žádné coNo smoking.Zákaz kouření.No dogs.Zákaz vstupu psů.

Podstatné jménopl. ~s/~es

  • kdo hlasuje proti(hlas) proti, nethe noes have 65%, the yeses 35%hlasy proti 65%, hlasy pro 35%

Vyskytuje se v

account: of no accountbezvýznamný, nepodstatný, nic neznamenající

account: on no accountza žádných okolností, v žádném případě, za žádnou cenu

avail: to no availzbytečně, marně, k ničemu

bother: It's no bother.To není žádný problém., Udělám to rád. při nabídce pomoci

bound: know no boundsneznat hranic, být bezmezný

brook: brook nosth form. ne(s)trpět, netolerovat co jiný názor ap.

business: have no business to do sthnemít co/právo dělat co

choice: have no choice but ...nemít jinou možnost, než ...

circumstance: under no circumstancesza žádných okolností, v žádném případě

comment: no commentbez komentáře, k tomu se nebudu vyjadřovat

comparison: there is no comparison between sth and sthco je nesrovnatelné s čím daleko lepší ap.

condition: be in no condition to do sthnebýt s to udělat co

doubt: no doubtnepochybně, bezpochyby, zcela jistě

end: no endof sth hovor. hodně, spousty, mnoho čeho utrpení ap.

entry: no entryzákaz vstupu, vstup zakázán nápis

equal: have no equalnemít konkurenci, být nejlepší

exception: be no exception (to the rule)nebýt výjimkou

excuse: there is no excuse for sthco je neomluvitelné, co se nedá omluvit, není omluvy pro co

fixed: be of no fixed addressnemít trvalé bydliště

harm: come to no harmnepřijít k újmě

harm: it does no harm to do sth, there is no harm in doing sthnikomu neublíží, když udělá co, nic se nestane, když se udělá co

hesitation: have no hesitation in doing sthneváhat, dlouho se nerozmýšlet, neotálet a udělat co

hurry: There's no hurry.Není kam spěchat., To nespěchá.

idea: have no ideanemít ani tušení/potuchy/ponětí, nedokázat si představit, netušit co

intention: have no intention of doing sthnemít v úmyslu udělat co

introduction: sb/sth needs no introductionkoho/co není třeba představovat

joke: no jokežádná legrace nesnadná věc

joke: no jokefakt, bez legrace, vážně je to pravda

kid: No kidding!Bez legrace!, Vážně!, Fakt!

less: no lessnic menšího než co, nikdo jiný než kdo obdiv nebo překvapení

less: no less thannejméně, alespoň, celých kolik

long: no longer, not any longerjiž ne

love: there is no love lost between themnemají se (zrovna) v lásce

luck: Any luck?, No luck?Povedlo se?, Měl jsi štěstí?

match: be no match for sb/sthnemoci se rovnat komu/čemu

matter: no matternevadí, nedá se nic dělat

matter: no matterbez ohledu, nehledě na co

mean: no meanvůbec ne špatný, dost dobrý o dovednostech

means: by no means, not by any meansv žádném případě, rozhodně ne

mistake: there is no mistaking sthnení pochyb o čem, je zcela zjevné co

more: no moresth už žádné co

more: no(t) more thanne více než kolik, ani ne kolik

no-confidence: vote of no-confidencehlasování o nedůvěře, i přen. vyslovení nedůvěry (hlasováním)

notice: take no notice of sb/sthnevšímat si koho/čeho

object: money/distance is no objectpeníze/vzdálenosti nehrají žádnou roli

objection: have no objection to sthnic nenamítat, nemít žádné námitky proti čemu

offence: no offencebez urážky, nic ve zlém

or: sth or no(t)(ať ano) nebo ne je to jedno

other: none/no other thannikdo jiný než kdo, nic jiného než co překvapivě

part: want no part of sthnechtít mít nic společného s čím

problem: no problemto není/žádný problém, klidně souhlas ap.

reason: for no reason (at all)bezdůvodně, pro nic za nic

return: point of no returnsituace, ze které již není návratu, co se už nedá zastavit

say: I wouldn't say no to sthnepohrdnu čím obvykle jako reakce na nabídku

shake: no great shakesžádný zázrak, nic slavného ve svém oboru ap.

sign: no sign of sb/sthani stopa po kom/čem, ani známka čeho

sooner: no sooner ... thansotva (co), hned jak, jen(om) co

spare: spare no effort in doing sthmaximálně se snažit, udělat vše možné

spring chicken: be no spring chickennebýt už nejmladší/žádný mladík/žádný zajíc

stomach: have no stomach for sthnemít žaludek, nemít dost odvahy na co

telling: There's no telling ...Nelze (s určitostí) říci ...

terror: hold no terrors for sbnenahánět strach komu

thing: there is no such thing as sthco (prostě) neexistuje

time: have no time for sb/sthnemít rád koho/co

time: waste no timeneztrácet čas, neváhat, využít příležitosti

uncertain: tell sb sth in no uncertain termsříci co komu bez obalu, dát co komu nepokrytě najevo

use: There's/It's no use doing sthNemá cenu, Je zbytečné dělat co

way: in no way, there's no wayv žádném případě, rozhodně ne

way: there is no waynení šance, není naděje že se něco stane

way: no wayv žádném případě, ani za nic, nikdy

whit: not a/one whit, no whitvůbec (ne), ani trošku/trochu, ani za mák

admittance: No admittance.Vstup zakázán.

bear: bear no resemblance to sthvůbec se nepodobat čemu, nebýt vůbec jako co

bonus: no claims bonusbonus za bezeškodní průběh pojistky

consequence: be of little/no consequencebýt málo důležitý/nedůležitý

cost: at no costzdarma, bezplatně

desire: have no desire to do sthnetoužit dělat co

difference: It makes no difference.V tom není žádný rozdíl., To je jedno., Na tom nezáleží/nesejde.

draw: no-score drawve fotbale bezgólová remíza

dumping: No dumping!Skládka zakázána!

effect: of no effectmarný, zbytečný, bezvýsledný snaha ap.

effort: make no effort to do sthnesnažit se udělat co

exception: sb/sth is no exceptionkoho/co nevyjímaje, to platí i o kom/čem

expense: spare no expense on sthnešetřit na čem ve snaze dosáhnout něčeho

explicable: for no explicable reasonz nevysvětlitelných důvodů

fault: through no fault of one's ownnikoli vlastní vinou

fly: no fly listseznam lidí, kteří nesmí být vpuštěni do letadla

frill: no-frills, without frillsprostý, čistě účelný, zcela základní, strohý, bez zbytečností ale splňující účel

frill: no-frills serviceszcela základní služby

good: no good, not any goodšpatný, nedostatečný, k ničemu