Hlavní obsah

no [nəʊ]

Příslovce

  1. udává zápornou odpověď na otázkune, nikolivI thought you'd emigrated. – No, no.Myslel jsem, že jsi emigroval. – Ne, ne.
  2. nepřekročení určité úrovněo nic jaký aspoň stejnýHe's no taller than me.Není o nic vyšší než já.

Zájmeno

  1. žádnýNo more diseases.Už žádné nemoci.be no goodbýt k ničemu/na nicbe up to no goodchystat nějakou lumpárnu/nekalostno wayv žádném případě, ani za nicin no waynijak
  2. užívá se k vyjádření opakunijak jaký
  3. no (doing) sth vyjádření zákazu na vývěskách nebo instrukcíchzákaz čeho, žádné coNo smoking.Zákaz kouření.No dogs.Zákaz vstupu psů.

Podstatné jménopl. ~s/~es

  • kdo hlasuje proti(hlas) proti, nethe noes have 65%, the yeses 35%hlasy proti mají 65%, pro 35%

Vyskytuje se v

no: no (tak)vybídnutí come on

ani: No way!, Not likelyAni mě nenapadne!, Ani nápad!

antitalent: neform. be hopeless/useless, be no good at sth, nešikovný hovor. be ham-fistedbýt antitalent na co

bez, beze: regardless, irrespective of sth, disregarding sth, jedno jak no matter howbez ohledu na co

cena: on no accountza žádnou cenu v žádném případě

cizí: authorized personnel only, no trespassingcizím (osobám) vstup zakázán

co: no problem, don't mention it, AmE you are welcome, BrE form. not at allnení za co poděkování

div: (it's) no wonder, not surprisinglynení divu

důvod: for no reason at allzcela bez důvodu

hned: as soon as, no sooner ... thanhned jak

chovat se: have no mannersneumět se chovat

ihned: as soon as, sotva no sooner ... thanihned jak

jalový: be insipid/bland/tasteless, have no tastebýt jalový jídlo

klidně: přitakání No problem!, na nabídku I don't mind if I do.Klidně!

komentář: no commentbez komentáře

konečně: No konečně!Well at last!, no to je dost Put the flags out!

kouření: No smoking.Zákaz kouření.

méně: no lesso nic méně

minout se: be in vain, have no effect, plán ap. též misfireminout se účinkem

možnost: have no (other) optionnemít jinou možnost

námaha: spare no effortnelitovat námahy velice se snažit

ne: No ne!Well (I never)!, Wow!

nic: nothing much, žádná sláva no great shakes, kariéra ap. not much of, BrE, hovor. not much cop, horší kvality of sorts, of a sort, jakž takž so-so, horší než očekávaný lemon, nudný ho hum, průměrný ap. mediocrenic moc

nikdy: never again, no morenikdy více

obdoba: kvalitou ap. have no parallel, be unparalleled, být nevídaný be unprecedentednemít obdoby

odbočení: no left/right turndopr. zákaz odbočení vlevo/vpravo

ohled: disregard sth, leave sth out of consideration, have no regard for sthnebrat ohled na co

parkování: No parking (any time)Zákaz parkování

pojem: have no notion/lose count of timenemít/ztratit pojem o čase

prázdno: to no effectna prázdno bez účinku

proto: No proto! tak se mi to líbíThat's the way I like it.

průjezd: no thoroughfareprůjezd zakázán

předjíždění: No overtaking!, AmE Do not pass!dopr. Zákaz předjíždění!

příčina: for no reason (at all), for no good reason(zcela) bez příčiny

případ: on no account, by no means, hovor. no wayv žádném případě

raz: in no time, in a jiffyraz dva rychle

rejstřík: have no criminal record, have a clean (criminal) recordmít čistý (trestní) rejstřík

rozpakovat se: neváhat not hesitate to do sth, have no hesitation in doing sth, bez skrupulí make no bones, have no scruples about doing sthnerozpakovat se udělat co

směr: in every/no/this respectv každém/žádném/tomto směru

smysl: it's no use, there's no point (in) doing sthnemá smysl dělat co

snažit se: do one's best, give it one's best shot, spare no effort, někomu vyhovět lean over backwardssnažit se ze všech sil

souviset: bear no relation to sth, have nothing to do with sthnijak nesouviset s čím

spor: no doubt (about that), indisputablybeze sporu

ale: Oh no!Ale ne!

: However much/No matter how she tried ...Ať se snažila jakkoli ...

bezpochyby: He has no doubt told you.Bezpochyby ti to řekl.

čas: There's no time to lose.Není času nazbyt.

děkovat: A cup of tea? – No, thank you.Šálek čaje? – Ne, děkuji (nechci).

dlouho: It's been a long time., hovor. Long time no see.Dlouho jsme se neviděli.

dovolit: No dovolte!I beg your pardon!

hledět: Spare no expense.Nehleďte na cenu.

chtít: Sorry. It was no intention.Promiňte, já nechtěl.

jakkoli: No matter how you do it.Ať to děláš jakkoli.

jedno: It makes no difference.To máš jedno. není v tom rozdíl

jinak: There is no other way.Jinak to nejde.

jinde: nowhere else, in no other placenikde jinde

jmenovat: He gave no names.Nikoho nejmenoval.

jo: platí? All right?, opravdu? Really?, hovor. No kidding?Jo?

kecat: No nekecej!You must be kidding!, You don't say!

komentovat: No comment.Nebudu (to) komentovat.

legrace: You are no fun.Není s tebou žádná legrace.

lítost: show (no) regret for sth(ne)projevit lítost nad čím

litovat: spare no expensenelitovat peněz

maličkost: It's no problem.To je maličkost. na žádost ap.

nálada: I am not in mood/in no humour to listen to it.Nemám náladu to poslouchat.

nápad: No way!, Not on your life!, vulg. Not bloody likely!Ani nápad!

naplno: not mince one's words, without mincing words, pulling no punchesříct (to) naplno

nazbyt: There's no time to spare/lose.Není času nazbyt.

nedohledno: There is no solution in sight.Řešení je v nedohlednu.

nejvíc: five thousand at most, no more than five thousandnejvíc pět tisíc

nelze: There is no other way., It can't be avoided.Nelze jinak.

nést: It carries no risk.To s sebou nenese žádné riziko.

nezbývat: I have no choice but to leave.Nezbývá mi než odejít.

nijak: It was no surprise to me.Nijak mě to neudivilo.

nikudy: He has no way to escape.Nikudy nemůže utéct.

nazdar: no nazdarnelibost oh dear, BrE blimey, Ježíši Jesus

avail: to no availzbytečně, marně, k ničemu

bother: It's no bother.To není žádný problém., Udělám to rád. při nabídce pomoci

bound: know no boundsneznat hranic, být bezmezný

brook: brook nosth form. ne(s)trpět, netolerovat co jiný názor ap.

business: have no business to do sthnemít co/právo dělat co

choice: have no choice but ...nemít jinou možnost, než ...

circumstance: under no circumstancesza žádných okolností, v žádném případě

comment: no commentbez komentáře, k tomu se nebudu vyjadřovat

comparison: there is no comparison between sth and sthco je nesrovnatelné s čím daleko lepší ap.

condition: be in no condition to do sthnebýt s to udělat co

doubt: no doubtnepochybně, bezpochyby, zcela jistě

end: no endof sth hovor. hodně, spousty, mnoho čeho utrpení ap.

entry: no entryzákaz vstupu, vstup zakázán nápis

equal: have no equalnemít konkurenci, být nejlepší

excuse: there is no excuse for sthco je neomluvitelné, co se nedá omluvit, není omluvy pro co

fixed: be of no fixed addressnemít trvalé bydliště

harm: come to no harmnepřijít k újmě

hesitation: have no hesitation in doing sthneváhat, dlouho se nerozmýšlet, neotálet a udělat co

hurry: There's no hurry.Není kam spěchat., To nespěchá.

idea: have no ideanemít ani tušení/potuchy/ponětí, nedokázat si představit, netušit co

introduction: sb/sth needs no introductionkoho/co není třeba představovat

joke: no jokežádná legrace nesnadná věc

kid: No kidding!Bez legrace!, Vážně!, Fakt!

less: no lessnic menšího než co, nikdo jiný než kdo obdiv nebo překvapení

long: no longer, not any longerjiž ne

love: there is no love lost between themnemají se (zrovna) v lásce

luck: Any luck?, No luck?Povedlo se?, Měl jsi štěstí?

match: be no match for sb/sthnemoci se rovnat komu/čemu

matter: no matternevadí, nedá se nic dělat

mean: no meanvůbec ne špatný, dost dobrý o dovednostech

means: by no means, not by any meansv žádném případě, rozhodně ne

mistake: there is no mistaking sthnení pochyb o čem, je zcela zjevné co

more: no moresth už žádné co

no-confidence: vote of no-confidencehlasování o nedůvěře, i přen. vyslovení nedůvěry (hlasováním)

notice: take no notice of sb/sthnevšímat si koho/čeho

object: money/distance is no objectpeníze/vzdálenosti nehrají žádnou roli

objection: have no objection to sthnic nenamítat, nemít žádné námitky proti čemu

offence: no offencebez urážky, nic ve zlém

or: sth or no(t)(ať ano) nebo ne je to jedno

other: none/no other thannikdo jiný než kdo, nic jiného než co překvapivě

part: want no part of sthnechtít mít nic společného s čím

problem: no problemto není/žádný problém, klidně souhlas ap.

reason: for no reason (at all)bezdůvodně, pro nic za nic

return: point of no returnsituace, ze které již není návratu, co se už nedá zastavit

say: I wouldn't say no to sthnepohrdnu čím obvykle jako reakce na nabídku

shake: no great shakesžádný zázrak, nic slavného ve svém oboru ap.

sign: no sign of sb/sthani stopa po kom/čem, ani známka čeho

sooner: no sooner ... thansotva (co), hned jak, jen(om) co

spare: spare no effort in doing sthmaximálně se snažit, udělat vše možné

spring chicken: be no spring chickennebýt už nejmladší/žádný mladík/žádný zajíc

stomach: have no stomach for sthnemít žaludek, nemít dost odvahy na co

telling: There's no telling ...Nelze (s určitostí) říci ...

terror: hold no terrors for sbnenahánět strach komu

thing: there is no such thing as sthco (prostě) neexistuje

time: have no time for sb/sthnemít rád koho/co

uncertain: tell sb sth in no uncertain termsříci co komu bez obalu, dát co komu nepokrytě najevo

use: There's/It's no use doing sthNemá cenu, Je zbytečné dělat co

way: in no way, there's no wayv žádném případě, rozhodně ne

whit: not a/one whit, no whitvůbec (ne), ani trošku/trochu, ani za mák

admittance: No admittance.Vstup zakázán.

bear: bear no resemblance to sthvůbec se nepodobat čemu, nebýt vůbec jako co

bonus: no claims bonusbonus za bezeškodní průběh pojistky

consequence: be of little/no consequencebýt málo důležitý/nedůležitý

cost: at no costzdarma, bezplatně

account: of no accountbezvýznamný, nepodstatný, nic neznamenající