Hlavní obsah

telling [ˈtelɪŋ]

Vyskytuje se v

apart: tell sb/sth apartrozeznat, odlišit, rozlišit koho/co od sebe

bird: be told about the birds and beesbýt zpraven o tom, jak chodí děti na svět, mít sexuální výchovu

fortune: tell sb's fortunevěštit komu osud z dlaně ap.

tell: tell sb to do sthříci komu, aby udělal co, nařídit, přikázat komu co

telling: There's no telling ...Nelze (s určitostí) říci ...

tell off: tell sb offvynadat komu, hovor. sprdnout, sjet koho

time: (can) tell the timepoznat čas (na hodinkách) dítě ap.

told: all toldcelkově, dohromady, všehovšudy

truth: to tell the truthabych řekl pravdu ..., popravdě řečeno ...

uncertain: tell sb sth in no uncertain termsříci co komu bez obalu, dát co komu nepokrytě najevo

lie: tell lieslhát

never: you can never tell, one never knowsčlověk nikdy neví

telling-off: give sb a telling-offvynadat, dát kartáč komu, sprdnout koho

tell-tale: tell-tale signspříznaky, poznávací znamení

term: tell sth in no uncertain termsříkat co bez okolků

about: He told me about it.Řekl mi o tom.

after: After he told me that ...Potom, co mi to řekl ...

anyone: I won't tell anyone.Nikomu to neřeknu.

can: I can't tell you who did it.Nemohu vám říct, kdo to udělal.

could: If you spoke to her, you could tell her.Kdybys s ní mluvil, mohl bys jí to říct.

going: I was going to tell him.Chystal jsem se mu to říct.

have: Having been told it...Poté, co mi to řekli...

her: I told her about it.Řekl jsem jí o tom.

kind: It's kind of you to tell me.To je od vás hezké, že mi to říkáte.

might: You might have told me that before!Mohl jsi mi to říct dřív!

must: You mustn't tell anyone.Nikomu to nesmíš říkat.

ought: I ought to have told him about it.Měl jsem mu o tom říct.

tell apart: I can never tell them apart.Nikdy je od sebe nemůžu rozeznat.

what: What I want to tell you is ...Chci ti říct, že ...

would: If I had known it, I would have told you.Kdybych to byl věděl, byl bych ti to řekl.

you: You can never tell., You never know.Člověk nikdy neví.

neprospěch: work to sb's disadvantage, určitý rys ap. tell against sbhrát v neprospěch koho

růženec: tell one's beads, count the rosary, say one's prayersmodlit se růženec

věštit: tell sb's fortunevěštit komu osud/budoucnost

vtip: tell jokesvyprávět vtipy

aby: To tell the truth ...Abych řekl pravdu ...

: Tell him to stop.Řekni mu, ať přestane.

bezpochyby: He has no doubt told you.Bezpochyby ti to řekl.

člověk: One never knows., You can never tell.Člověk nikdy neví.

jemu: Don't tell it to him.Jemu to neříkej.

jim: He told them.Řekl jim to.

mi: Tell me how ...Řekni/Řekněte mi, jak ...

mu: I will tell him.Já mu to řeknu.

naléhat: She urged him to tell her.Naléhala na něj, aby jí to řekl.

namluvit: Who told you this nonsense?, Who gave you this idea?Kdo ti tohle namluvil?

nechť: Tell him to send it to me.Řekni mu, nechť mi to pošle.

nesmět: You mustn't tell him.Nesmíš mu to říct.

odvážit se: I didn't dare to tell him.Neodvážil jsem se mu to říct.

po: to tell the truthpo pravdě řečeno

povídat: You're telling me!No, to mi povídej! výraz souhlasu

pozdravovat: give my regards to sb, hovor. tell sb I said hipozdravuj(te) ode mne koho

poznat: Can you tell the difference between ...?Poznáš rozdíl mezi ...?

pravda: tell the truthříkat pravdu

příběh: tell/narrate a storyvyprávět příběh

přiznat se: To tell the truth..., To be frank...Abych se přiznal... řekl pravdu

rovina: He told me straight that ...Řekl mi na rovinu, že ...

rovnou: Why couldn't he tell me straight out?Proč mi to nemohl říct rovnou?

rozeznat: He couldn't tell them apart.Nemohl je od sebe rozeznat.

říct: Tell him to stop.Řekni mu, ať přestane.

sdělit: He told him the news.Sdělil mu tu novinu.

sežrat: I won't buy this., Tell it to the marines., BrE Pull the other one.To ti nesežeru.

teprve: Don't come out until I tell you.Vyjdi teprve, až ti řeknu.

troufat si: I didn't dare tell him.Netroufal jsem si říct mu to.

uvidět: Time will tell.Časem se uvidí.

vědět: I'll tell you what ...Víš co ...

vidět: It can be seen., It's visible., je to znát You can tell., It shows.Je to vidět.

vyhubovat: He got told off/chided.Dostal vyhubováno.

vyřídit: I'll tell him.Já mu to vyřídím.

vzkazovat: He asked/wanted me to tell you that ...Vzkazuje vám, že ...

vždyť: But I did tell him.Ale vždyť jsem mu to řekl.

zbaštit: I won't buy this!, BrE Tell it to the marines!To ti nezbaštím neuvěřím!

že: You told him, didn't you?Tys mu to řekl, že?

oko: tell sb sth to sb's faceříct komu co do očí

osud: tell sb's fortunevěštit komu osud z dlaně ap.

poslat: tell sb to fuck offvulg. poslat koho do prdele

proto: give sb a going-over/what for, vynadat give sb a ticking/telling off, sort sb out, dát lekci teach sb a lesson, hovor. to give sb his/her grueldát komu co proto