Hlavní obsah

telling [ˈtelɪŋ]

Vyskytuje se v

apart: tell sb/sth apartrozeznat, odlišit, rozlišit koho/co od sebe

bird: be told about the birds and beesbýt zpraven o tom, jak chodí děti na svět, mít sexuální výchovu

fortune: tell sb's fortunevěštit komu osud z dlaně ap.

tell: tell sb to do sthříci komu, aby udělal co, nařídit, přikázat komu co

tell: begin to tellon sb/sth začít být zjevný, začít se projevovat na kom/čem následky ap.

tell: as far as I can tellpokud vím

tell: I (can) tell youA to ti říkám, Můžu tě ujistit

tell: you never can tellnikdy nevíš, jeden nikdy není jak to bude

tell off: tell sb offvynadat komu, hovor. sprdnout, sjet koho

time: (can) tell the timepoznat čas (na hodinkách) dítě ap.

told: all toldcelkově, dohromady, všehovšudy

truth: to tell the truthabych řekl pravdu ..., popravdě řečeno ...

uncertain: tell sb sth in no uncertain termsříci co komu bez obalu, dát co komu nepokrytě najevo

lie: tell lieslhát

never: you can never tell, one never knowsčlověk nikdy neví

tell: tell sb differentoponovat komu, nesouhlasit s kým

tell: You're telling me!No, to mi povídej! výraz souhlasu

telling-off: give sb a telling-offvynadat, dát kartáč komu

tell-tale: tell-tale signspříznaky, poznávací znamení

term: tell sth in no uncertain termsříkat co bez okolků

time: time tellingurčování/poznávání času na hodinách

about: He told me about it.Řekl mi o tom.

after: After he told me that ...Potom, co mi to řekl ...

anyone: I won't tell anyone.Nikomu to neřeknu.

apart: I can't tell their twins apart.Jejich dvojčata od sebe nerozeznám.

can: I can't tell you who did it.Nemohu vám říct, kdo to udělal.

could: If you spoke to her, you could tell her.Kdybys s ní mluvil, mohl bys jí to říct.

could: Idiot! You could have told me.Blbče! Mohl jsi mi to říct.

going: I was going to tell him.Chystal jsem se mu to říct.

have: Having been told it...Poté, co mi to řekli...

her: I told her about it.Řekl jsem jí o tom.

kind: It's kind of you to tell me.To je od vás hezké, že mi to říkáte.

might: You might have told me that before!Mohl jsi mi to říct dřív!

must: You mustn't tell anyone.Nikomu to nesmíš říkat.

ought: I ought to have told him about it.Měl jsem mu o tom říct.

tell: To tell the truth ...Abych pravdu řekl ...

tell: I told you to stop.Říkal jsem ti, abys přestal.

tell: You can't tell whether he's joking.Nepoznáš, jestli si dělá legraci.

tell apart: I can never tell them apart.Nikdy je od sebe nemůžu rozeznat.

told: I told him ...Řekl jsem mu ...

told: I was told that ...Řekl(i) mi ..., Bylo mi řečeno, že ...

what: What I want to tell you is ...Chci ti říct, že ...

what: I tell you what, let's stay here another day.Víš co, zůstaňme tu ještě jeden den.

would: If I had known it, I would have told you.Kdybych to byl věděl, byl bych ti to řekl.

you: You can never tell., You never know.Člověk nikdy neví.

neprospěch: hrát v neprospěch kohowork to sb's disadvantage, určitý rys ap. tell against sb

pravda: říct pravdutell the truth

růženec: modlit se růženectell one's beads

věštit: věštit komu osud/budoucnosttell sb's fortune

vtip: vyprávět vtipytell jokes

aby: Abych řekl pravdu ...To tell the truth ...

aby: Řekl mu, aby odešel.He told him to leave.

: Řekni mu, ať přestane.Tell him to stop.

bezpochyby: Bezpochyby ti to řekl.He has no doubt told you.

člověk: Člověk nikdy neví.One never knows., You can never tell.

jemu: Jemu to neříkej.Don't tell it to him.

jim: Řekl jim to.He told them.

mi: Řekni/Řekněte mi, jak ...Tell me how ...

mu: Já mu to řeknu.I will tell him.

naléhat: Naléhala na něj, aby jí to řekl.She urged him to tell her.

namluvit: Kdo ti tohle namluvil?Who told you this nonsense?, Who gave you this idea?

nechť: Řekni mu, nechť mi to pošle.Tell him to send it to me.

nesmět: Nesmíš mu to říct.You mustn't tell him.

odvážit se: Neodvážil jsem se mu to říct.I didn't dare to tell him.

po: po pravdě řečenoto tell the truth

povídat: No, to mi povídej! výraz souhlasuYou're telling me!

pozdravovat: pozdravuj(te) ode mne kohogive my regards to sb, hovor. tell sb I said hi

poznat: Poznáš rozdíl mezi ...?Can you tell the difference between ...?

pravda: Abych pravdu řekl ...To tell the truth ..., Frankly ..., To be honest ...

příběh: vyprávět příběhtell/narrate a story

přiznat se: Abych se přiznal... řekl pravduTo tell the truth..., To be frank...

rovina: Řekl mi na rovinu, že ...He told me straight that ...

rovnou: Proč mi to nemohl říct rovnou?Why couldn't he tell me straight out?

rozeznat: Nemohl je od sebe rozeznat.He couldn't tell them apart.

říct: Řekni mu, ať přestane.Tell him to stop.

říct: Abych řekl pravdu ...To tell the truth ...

říct: Kdo Vám tohle řekl?Who told you this?

sdělit: Sdělil mu tu novinu.He told him the news.

sežrat: To ti nesežeru.I won't buy this., Tell it to the marines., BrE Pull the other one.

teprve: Vyjdi teprve, až ti řeknu.Don't come out until I tell you.

troufat si: Netroufal jsem si říct mu to.I didn't dare tell him.

uvidět: Časem se uvidí.Time will tell.

vědět: Víš co ...I'll tell you what ...

vidět: Je to vidět.It can be seen., It's visible., je to znát You can tell., It shows.

vyhubovat: Dostal vyhubováno.He got told off/chided.

vyřídit: Já mu to vyřídím.I'll tell him.

vzkázat: Vzkaž mu ode mě, že...Tell him from me, that ...

vzkazovat: Vzkazuje vám, že ...He asked/wanted me to tell you that ...

vždyť: Ale vždyť jsem mu to řekl.But I did tell him.

zbaštit: To ti nezbaštím neuvěřím!I won't buy this!, BrE Tell it to the marines!