Hlavní obsah

more [mɔː]

Předložka

  • more than více než, přes kolikIt cost more than 250 pounds.Stálo to více než 250 liber.

Příslovce

  1. více jak, jaký než obvykle či dřívemore easilysnadnějiShe screamed more in surprise than terror.Křičela spíš překvapením než hrůzou.What impressed me more was that ...Co na mě zapůsobilo víc, bylo ...once moreještě jednou, znovu, opěttwice moreještě dvakrát
  2. tvoří 2. stupeň víceslabičných přídavných jmen a příslovcímore importantdůležitějšímore carefullypečlivěji

Vyskytuje se v

co: čím dál vícemore and more, increasingly

co: čím více, tím lépethe more the better

část: z velké částiin large part, for the most part, largely

často: nejčastějimost often, most frequently, ve většině případů in most cases

dalece: tak daleceso much, insofar, to that extent

děkovat: Děkuji (mnohokrát).Thank you (very much).

důležitý: nejdůležitější je ...the most important thing is ...

hůř: ještě/mnohem hůřeven/much worse

hůř: tím hůř pro kohoso much the worse for sb

jednou: ještě jednouonce again/more

kapka: o kapku víca little (bit)/trace more

kolik: tolik ... kolikas much/many ... as ...

kvitovat: kvitovat co s povděkempřen. (very much) appreciate sth, s díky přijmout acknowledge sth with thanks

lepší: ještě/mnohem lepšíeven/much better

méně: mnohem méněmuch less/o počitatelných fewer

méně: více či méněmore or less

mnohokrát: Děkuji mnohokrát.Thank you very much., Many thanks.

mockrát: mockrát děkujithanks a lot, many thanks

nabíledni: být nabílednibe (self-)evident, be (more than) obvious, nad slunce jasnější be as clear as day

nejvíc: nejvíce ze všehomost of all

nejvíc: co nejvíc(e) peněz/lidías much money/many people as possible

nic: nic mocnothing much, žádná sláva no great shakes, kariéra ap. not much of, BrE, hovor. not much cop, horší kvality of sorts, of a sort, jakž takž so-so, horší než očekávaný lemon, nudný ho hum, průměrný ap. mediocre

nikdy: nikdy vícenever again, no more

: Ať se snažila jakkoli ...However much/No matter how she tried ...

: Mohlo by jich být až 20 000.There could be as many as 20 000 of them.

běžně: Nejběžněji užívané fráze jsou ...The most commonly used phrases are ...

běžný: běžnější u žen než u mužůmore prevalent in women than in men

bližší: Můžete mi říct něco bližšího?Can you give more details?

bohatě: To bude bohatě stačit.It will do nicely., It'll be more than enough.

brát: Kolik bereš měsíčně?How much do you make a month?

být: Je mnoho věcí ...There are many things ...

dělat: Kolik to dělá (celkem)?How much is it (altogether)?, How much does it come to?

dítě: Kolik máte dětí?How many children do you have?

dlužit: Kolik ti dlužím?How much do I owe you?

dojít: Došlo k mnoha změnám.There have been many changes., Many changes have taken place.

drahý: (mnohem) dražší(much) more expensive

drahý: ty nejdražší obchodythe most expensive stores

hlasitě: Mluv(te) hlasitěji.Speak more loudly/up.

chytrý: Je mnohem chytřejší, než vypadá.She is much cleverer than she looks.

jeho: Filmy to je jeho. má je rádHe is much into films., AmE slang. Movies are his bag.

jelikož: Jelikož vím, jak moc to nesnášíš ...Knowing how much you hate it ...

ještě: Ještě (jeden)!(One) more!, další Another one!

ještě: Vezmi si ještě.Have some more.

jich: Kolik jich je?How many are they?, How many of them are there?

jindy: více než kdy jindymore than ever

již: Již tady nebydlí.She doesn't live here any more.

kolik: Kolik to stojí?How much is it?

kolik: Můžeš vyzkoušet, kolik chceš.You can try as many as you want.

kolikátý: Kolikáté pivo už pije?How many beers has he had?

krásný: ten nejkrásnějšíthe most beautiful

lépe: Tím líp!So much the better!, All the better!

líbit se: Moc se mu to nelíbí.He doesn't like it very much.

lítost: k mé velké lítostimuch to my regret

menší: On je mnohem menší než já.He is much shorter than me.

mimoto: Je to levné a mimoto zábavné.It's cheap and what's more, it's entertaining.

místo: Potřebujeme více místa.We need more space/room.

mnohem: Je mnohem starší.He's much older., He's a lot older.

mnoho: příliš mnoho otázek/vodytoo many questions/much water

mnoho: o mnoho lepšímuch better

mnohý: mnozí z nichmany of them

moc: Moc mluvíš.You speak too much.

mocný: nejmocnější mužthe most powerful man

myslet si: To jsem si myslel.I thought as much/so.

nanejvýš: Dáme jim nanejvýš dva.We'll give them two at the most.

narozeniny: Všechno nejlepší k narozeninám.Happy birthday!, Many happy returns!

nasekat: nasekat spoustu chybmake many mistakes

navíc: dva dny navíctwo extra/more days

ado: without further/more adobez (dalších) okolků/průtahů

any: not any more/longeruž ne

buck: get more bang for the buckpřijít si na své za vydané peníze, neprohloupit, rozumně utratit s co největším užitkem

chew: bite off more than one can chewukousnout (si) příliš velké sousto

ever more: (for) ever morenavždy, napořád, navěky

less: still/much/even lessnatož, tím spíše ne, neřkuli zdůraznění záporu

like: more likespíš, lépe řečeno

many: many a sb/sthmnohý kdo/co, mnoho koho/čeho

many: how manykolik, jak mnoho o počitatelných

many: as many ... astolik ... kolik/jako

many: as many aszdůrazňuje překvapivě velké množství

most: the moststh nejvíce čeho

most: most of allnejvíce ze všeho, největší měrou

most: at (the) mostnanejvýš, maximálně, v nejlepším případě

most: make the most of sthvytěžit co nejvíce z čeho, co nejlépe využít čeho

much: how muchkolik, jak moc o nepočitatelných podst. jm.

much: as muchtolik porovnávání množství

much: much ofsth velkou část čeho

much: not see much of sbmoc nevídat koho, nevidět koho často, vidět koho zřídka

much: much asačkoli, přestože uvození překvapivého

much: I thought as much.To jsem si myslel., To mě napadlo. reakce na sdělení

much: as much ascelých kolik, až kolik překvapivě hodně

much: much lessa už teprve ne, neřku-li, tím spíše (ne)