Hlavní obsah

more [mɔː]

Předložka

  • more than více než, přes kolikIt cost more than 250 pounds.Stálo to více než 250 liber.

Příslovce

  1. více jak, jaký než obvykle či dřívemore easilysnadnějiShe screamed more in surprise than terror.Křičela spíš překvapením než hrůzou.What impressed me more was that ...Co na mě zapůsobilo víc, bylo ...once moreještě jednou, znovu, opěttwice moreještě dvakrát
  2. tvoří 2. stupeň víceslabičných přídavných jmen a příslovcímore importantdůležitějšímore carefullypečlivěji

Vyskytuje se v

ado: without further/more adobez (dalších) okolků/průtahů

any: not any more/longeruž ne

buck: get more bang for the buckpřijít si na své za vydané peníze, neprohloupit, rozumně utratit s co největším užitkem

chew: bite off more than one can chewukousnout (si) příliš velké sousto

ever more: (for) ever morenavždy, napořád, navěky

less: still/much/even lessnatož, tím spíše ne, neřkuli zdůraznění záporu

like: more likespíš, lépe řečeno

many: many a sb/sthmnohý kdo/co, mnoho koho/čeho

many: how manykolik, jak mnoho o počitatelných

many: as many ... astolik ... kolik/jako

many: as many aszdůrazňuje překvapivě velké množství

most: the moststh nejvíce čeho

most: most of allnejvíce ze všeho, největší měrou

most: at (the) mostnanejvýš, maximálně, v nejlepším případě

most: make the most of sthvytěžit co nejvíce z čeho, co nejlépe využít čeho

much: how muchkolik, jak moc o nepočitatelných podst. jm.

much: as muchtolik porovnávání množství

much: much ofsth velkou část čeho

much: not see much of sbmoc nevídat koho, nevidět koho často, vidět koho zřídka

much: much asačkoli, přestože uvození překvapivého

much: I thought as much.To jsem si myslel., To mě napadlo. reakce na sdělení

much: as much ascelých kolik, až kolik překvapivě hodně

much: much lessa už teprve ne, neřku-li, tím spíše (ne)

much: nothing muchnic moc, nic důležitého

much: not so much ... asani ne tak ... jako spíše, spíše ... než

return: Many happy returns.Hodně štěstí a zdraví., Všechno nejlepší. přání k narozeninám

sleep: not lose any/much sleep over sthnedělat si (příliš) hlavu s čím, netrápit se čím, příliš se nezabývat čím

so: so muchtolik, takové(to) množství

take out: take a lot/much outof sb hovor. vyčerpávat/vyčerpat, vysávat co koho energii, dá(va)t zabrat komu

than: more/less thanvíce/méně než co

this: this muchtolik

very: very much sovelice, velmi, moc v odpovědi

again: as much/many again(ještě) jednou tolik

all: all the more sotím spíš(e)

all: all the moreještě více, o to více

as: as soon/much/long/far as possibleco nejdříve/nejvíce/nejdéle/nejdále

clause: most-favoured-nation clausedoložka nejvyšších výhod

consideration: after much/careful considerationpo dlouhém zvažování/pečlivém uvážení

detailed: more detailed descriptionpodrobnější popis

discuss: much discussedhodně/tolik diskutovaný/probíraný téma ap.

entertainment: much to my entertainmentk mému velkému pobavení

fortunate: be (more) fortunatemít (větší) štěstí

frequented: the most frequented sitesnejnavštěvovanější místa

how: how much/manykolik

likely: most likelys největší pravděpodobností

look up: the most looked-up wordsnejhledanější slova ve vyhledávači ap.

many: not many(jen) pár, nemnoho, jen několik

many: too many(až příliš) mnoho

many: many thanksdíky moc, děkuji mnohokrát

many: many a timečastokrát, hodněkrát

many: ...times as many...krát více než

many: as many as possibleco nejvíce čeho

most: most of the timeskoro pořád, většinou

much: too much(přes)příliš

much: much toopříliš, přespříliš jaký

much: very much the sametéměř stejný, na jedno brdo

much: not (very) muchani ne, moc ne

much: make much of sthdělat velkou vědu z čeho zdůrazňovat význam ap.

much: make much of sbvěnovat velkou pozornost komu, zahrnovat pozorností koho jednat jako s významnou osobou ap.

much: ... times as much (as)... krát tolik/více (než) o množství

much: twice as muchdvakrát tolik

much: as much againještě jednou tolik

much: half as much again(ještě) o polovinu víc

much: without so much as doing sthaniž by (vůbec) co, bez jediného čeho

oblige: form. much obligedděkuji mnohokrát

of: more/less of sthvíce/méně jaký zintenzivnění

often: more oftenčastěji

put: put more effort into sthvložit více úsilí do čeho, více se snažit v čem

recent: more recentnovější, pozdější později vzniklý ap.

recent: most recentposlední, nejnovější události ap.

recommend: have much to recommend onemít spoustu výhod, mít hodně co nabídnout

throw: many a throw(dost) často

wanted: the most wanted criminalsnejhledanější zločinci

way: in many waysv mnoha ohledech

widely: the most widely usednejužívanější systém, metoda ap.

worse: so much the worse for sbtím hůř pro koho

ado: much ado about nothingmnoho povyku pro nic

and: more and morevíc a víc, čím dál víc

anything: more than anything elsevíc než cokoli jiného

co: čím dál vícemore and more, increasingly

co: čím více, tím lépethe more the better

část: z velké částiin large part, for the most part, largely

často: nejčastějimost often, most frequently, ve většině případů in most cases

dalece: tak daleceso much, insofar, to that extent

děkovat: Děkuji (mnohokrát).Thank you (very much).

důležitý: nejdůležitější je ...the most important thing is ...

hůř: ještě/mnohem hůřeven/much worse

hůř: tím hůř pro kohoso much the worse for sb

jednou: ještě jednouonce again/more

kapka: o kapku víca little (bit)/trace more