Hlavní obsah

nejvíc, nejvíce

Příslovce

  1. (množství) (the) most(většinu) most of sthDostal nejvíce peněz.He got the most money.
  2. (nejvyšší měrou) mostKterý se ti líbí nejvíc?Which one do you like best/most?nejvíce ze všehomost of allco nejvíc(e) peněz/lidías much money/many people as possible
  3. (nejvýše) at (the) most, a maximum ofnejvíc pět tisícfive thousand at most, no more than five thousand

Vyskytuje se v

co: čím dál vícemore and more, increasingly

co: čím více, tím lépethe more the better

hodně: hodně propečený stejk ap.well done

kapka: o kapku víca little (bit)/trace more

méně: více či méněmore or less

nikdy: nikdy vícenever again, no more

propečený: středně/málo/hodně propečený masomedium (done)/medium rare/well done

štěstí: Hodně štěstí!Good luck!, Best of luck!

ten, ta, to: čím dál tím vícemore and more, s adjektivem též increasingly

trochu: trochu víca bit more

víc: mnohem vícmuch more

víc: víc než dostmore than enough

víc: čím dál tím vícmore and more

víc: nikdy víc(e)never more

víc: a co vícand what's more

jindy: více než kdy jindymore than ever

místo: Potřebujeme více místa.We need more space/room.

mluvit: Hodně se o tom mluví.It is spoken about a lot.

nahlas: Můžete mluvit víc nahlas?Can you speak up?

něco: o něco víca bit more

podobný: Je ti hodně podobný.He looks very much like you.

potřeba: Je k tomu potřeba hodně odvahy.It takes a lot of courage.

snažit se: Více se snaž.Try harder!

sportovat: Hodně sportuje.He does a lot of sport(s).

těšit se: Na co se těšíš nejvíc?What are you looking forward to the most?, What are you most looking forward to?

učit se: Měl by ses víc učit.You should study harder.

vadit: Nejvíc mu vadí, že ...His biggest complaint is that ...

víc: Co víc si můžeš přát?What more can you ask (for)?

víc: Mám více zaměstnání.I work multiple jobs.

vyžadovat: Vyžaduje to hodně času.It takes a lot of time.

zároveň: dělat víc věcí zároveňdo more things at the same time/simultaneously/naráz at once

ztloustnout: Hodně ztloustl.He got very fat.

dál: čím dál vícemore and more

hodně: Hodně štěstí!Good luck!

uplynout: Od té doby už uplynulo hodně vody.A lot of water has flowed under the bridge since then.

užitek: nadělat víc škody než užitkudo more harm than good, be more trouble than worth

a, an: a lothodně, spousta

aggrandize: aggrandize osfnaparovat se, dělat ze sebe víc, než je

all: all the moreještě více, o to více

as: as soon/much/long/far as possibleco nejdříve/nejvíce/nejdéle/nejdále

bidder: the highest biddernejvyšší dražitel, kdo nabídne nejvíc

car pool: carpool lanejízdní pruh jen pro vozy s více cestujícími

discuss: much discussedhodně/tolik diskutovaný/probíraný téma ap.

earner: top earnersnejvíce vydělávající osoby

fair: a fair amount of sthhodně

feel: feel strongly abouthodně záležet komu na čem

great: great dealspousty, (velmi) hodně čeho

lane: carpool lanepruh pro vozidla s více pasažéry hl. USA

like: like sth bettermít co raději, víc se líbit co komu

little: quite a littlecelkem dost, poměrně hodně, celkem velký množství ap.

many: ...times as many...krát více než

many: as many as possibleco nejvíce čeho

much: ... times as much (as)... krát tolik/více (než) o množství

much: half as much again(ještě) o polovinu víc

never: never againnikdy víc, už nikdy

not: not a fewnemálo, hodně

of: more/less of sthvíce/méně jaký zintenzivnění

put: put more effort into sthvložit více úsilí do čeho, více se snažit v čem

recommend: have much to recommend onemít spoustu výhod, mít hodně co nabídnout

right: right-footedpoužívající více pravou nohu fotbalista ap., provedený pravou nohou

voter: plural votervolič s právem ve více volebních okrscích

and: more and morevíc a víc, čím dál víc

anything: more than anything elsevíc než cokoli jiného

bay: Eating lots of fruit keeps the flu at bay.Když jíte hodně ovoce, chřipka si na vás nepřijde.

be: He was as quiet as could be.Byl co nejvíc potichu.

best: What do you like best?Co máš nejradši?, Co se ti líbí nejvíc?

better: I like it better.Líbí se mi to víc., Mám to radši.

complaint: My main complaint is that ...Nejvíc mi vadí, že ...

could: He couldn't have been more than 12.Nemohlo mu být víc než 12.

deal: I know a good deal about it.Hodně o tom vím.

do: A few bombs can do a lot of damage.Pár bomb může způsobit hodně škody.

do: He makes more money than I do.Vydělává víc peněz než já.

get: They had to get aid to where it was most needed.Museli dostat pomoc tam, kde jí bylo nejvíc třeba.

give: Give me some more details.Řekni mi více podrobností.

great: He is great at tennis.Je hodně dobrý v tenise.

grievance: Their main grievance is that ...Nejvíc jim vadí, že ...

last: Much has changed since my last visit.Hodně se změnilo od mé poslední návštěvy.

mean: She means a lot to me.Ona pro mě hodně znamená.

more: a little more timetrochu více času

more: It cost more than 250 pounds.Stálo to více než 250 liber.

more: What impressed me more was that ...Co na mě zapůsobilo víc, bylo ...

more: He became more and more furious.Zuřil stále víc.

most: He won the most votes.Získal nejvíc hlasů.

most: Ann was the person he most hated.Nejvíce nenáviděl Annu.