Hlavní obsah

put [pʊt]

Slovesopt&pp put

 1. sth swh dát, položit, postavit co kamput sugar in one's teadát si cukr do čaje
 2. sb swh dát, poslat koho kamput a bullet through sb's headprohnat komu kulku hlavou
 3. dostat, postavit, stavět koho/co kam do jisté situaceput osf at riskvystavovat se rizikuput sb in touch with sbzkontaktovat koho s kým, dát komu kontakt na koho
 4. sth on sb/sth vyvíjet nátlak ap., klást důraz ap., uvalit vazbu ap. co na koho/coput pressure on sb/sthvyvíjet (ná)tlak na koho co
 5. sth in sb vkládat co v koho důvěru ap.put one's trust in sb/sthvkládat důvěru v koho, důvěřovat, věřit komu/čemu
 6. sth into sth vložit, dát co do čeho energii, čas ap.put more effort into sthvložit více úsilí do čeho, více se snažit v čem
 7. put money into sthinvestovat, dát peníze, vložit peníze do čeho
 8. vyjádřit, říci, formulovat co jakTo put it mildly ...Mírně řečeno ...I don't know how to put this ...Nevím, jak to mám vyjádřit ...put sth into (one's own) wordsvyjádřit co (vlastními) slovy
 9. put a question to sbpoložit otázku komu, zeptat se koho
 10. sth at sth odhadovat, tipovat co na kolik o hodnotě, věku ap., sb/sth into sth řadit koho/co kam do určité kategorie ap.She puts health before/above money.Řadí/Staví zdraví před peníze.be put atbýt odhadován na kolik částka, hodnota ap.
 11. sth swh napsat, zapsat, vepsat co kamPut your name on the list.Napište se do seznamu.

Vyskytuje se v

brave: tvářit se statečně, nedat na sobě nic znátput on a brave face

cart: vzít věc za nesprávný konec, dělat to obráceněput the cart before the horse

death: popravitput to death

effect: uskutečnit, realizovat, uvést do praxe coput sth into effect

egg: sázet všechno na jednoho koněput all one's eggs in one basket

end: ukončit, zastavit co válku, násilí ap., učinit přítrž čemuput an end to sth

evil: odkládat nepříjemné záležitosti donekonečnabe putting off the evil day

face: předstírat klid, nedat na sobě nic znát zklamání ap., nasadit klidnou maskuput on a brave/AmE good face

forward: posunout hodiny dopředu na pozdější časput a clock forward

hard: mít velké potíže, trápit se, mít co dělat s čím, být stěží schopen zvládnout cobe hard put to do sth

harm: být ohrožen, být vystaven nebezpečíbe (put) in harm's way

hold: dát koho do pořadí, nechat koho čekat volajícího ap.put sb on hold

joint: dotknout se, urazit koho ponížením ap.to put sb's nose out of joint

make: zkoušet to na koho, vyjet po kom sexuálněput the make on sb

mildly: mírně řečenoto put it mildly

money: přispět penězi místo pouhého mluveníput one's money where one's mouth is

pedestal: postavit na piedestal koho otevřeně obdivovatput sb on a pedestal

place: usadit koho, setřít, srazit kohoput sb in his place

put: napálit, dostat, nachytat koho na žertík ap.put one over on sb

put across, put over: přesvědčivě vyložit/podat, vysvětlit, objasnit co tak, že je pochopeno či přijatoput sth across/over

put aside: nevšímat (si) čeho, nechat stranou, ignorovat coput sth aside

put back: odložit, posunout na později událostput sth back

put before: sth řadit co před co, upřednostňovat co před čímput sth before

put behind: přenést se přes co, zapomenout na co, hodit za hlavu co nepříjemnou minulost ap.put sth behind one

put down as: sth považovat, brát koho za koho/coput sb down as

put down for: sth zapsat koho kam, do čehoput sb down for

put down to: sth přičítat, připisovat, přikládat komu/čemu coput sth down to

put off: till sth odložit, přesunout, odsunout co na kdy schůzku ap.put sth off

put on: přibrat (na váze), ztloustnoutput on (weight)

put onto: sth doporučit komu co, dát tip komu na co, přivést koho na co dobré řešení ap.put sb onto

put out: obtěžovat koho svými požadavky ap.put sb out

put past: Řekl bych to do koho, kdo by to byl schopný klidně udělatI wouldn't put it past sb

put through: sth vystavit, podrobit koho čemu, přinutit podstoupit koho co o potížích, problémech ap.put sb through

put up: ubytovat koho kdeput sb up

put up to: sth navádět, navést, nabádat koho k čemuput sb up to

right: napravit coput sth right

short: nuceně zkrátit pracovní dobu komuput sb on short time

side: odložit co, odsunout co stranou dočasně mimo střed zájmuput sth to one side

signature: podepsat co/se pod co, stvrdit svým podpisem coput one's signature to sth

stay: zůstat kde na místěstay put swh

stop: zarazit co, učinit přítrž čemuput a stop to sth

test: podrobit co zkoušce, (vy)zkoušet, prověřit co vlastnostiput sth to the test

wringer: dát pořádně zabrat komuput sb through the wringer

act: hrát divadýlko, předstírathovor. put on an act

arm: obejmout kohoput one's arms round sb

auction: dát do dražbyput up for auction

back: přetočit/posunout hodinky/hodiny zpět na dřívější časput the watch/clock back

bandage: obvázat coput a bandage on/round sth

bite: říct komu o co, zkoušet pumpnout koho o co, požádat koho o coAmE, hovor. put the bite on sb for sth

boil: dát vařit vodu v konvici, přivést vodu v konvici k varuboil a kettle, put a kettle on to boil

brake: zarazit, zastavit, zpomalit co vývoj ap.put a brake on sth

bridle: nasadit čemu uzdu, nauzdit coput a bridle on sth

curse: proklít koho/coput a curse on sb/sth

custody: svěřit/dát koho do výchovy/péče komuput/place sb in the custody of sb

danger: vystavit koho nebezpečí, ohrozit kohoput sb in danger

dent: ubrat, srazit co, výrazně snížit co/ukrojit z čehomake/put a dent in sth

deposit: složit zálohu na coput down a deposit on sth

display: vystavit co sbírku ap.put sth on display

disposal: dát co komu (plně) dispoziciput sth at sb's (complete) disposal

duty: postavit koho mimo službutake/put sb off duty

ease: uklidnit, uvolnit koho, navodit příjemnou atmosféru pro kohoput sb at sb's ease

equal: umožnit rovné výchozí podmínky komuput sb on an equal footing

fat: ztloustnoutput on fat

flight: přimět koho k útěku, zahnat na útěkput sb to flight

handcuff: nasadit komu poutaput handcuffs on sb

hole: udělat díru do čehoput a hole in sth

ignition: vsunout klíč do zapalováníput the key in the ignition

interpretation: vyložit, vysvětlit co, podat výklad čehoput an interpretation on sth

jeopardy: vystavit nebezpečí, ohrozit co/kohoput/place sth/sb in jeopardy

kettle: postavit vodu na čaj ap.put the kettle on

lead: pustit/dát psa z vodítka/na vodítkolet/put the dog off/on the lead

make-up: (na)líčit seput on one's make-up

monetary: finančně ohodnotit/vyčíslit coplace/put a monetary value on sth

motion: uvést co do pohybu, rozhýbat coput sth in motion

music: zhudebnit coput sth to music

off-balance: i přen. vyvést koho z rovnováhy, rozhodit kohoput/throw/knock sb off balance

on: vzít si na sebe, obléknout siput on

option: kupní/prodejní opce, opční koupě/prodejekon. call/put option

order: dát co do pořádku, porovnat coput sth in order

out: vypnout, zhasnout světlo ap.put out

par: stavět na roveň koho s kýmput sb on a par with sb

pawn: zastavit, dát do zástavy coput sth in pawn

prison: uvěznit, zavřít, poslat do vězení kohoput sb in prison

probation: odsoudit koho k podmíněnému trestuput sb on probation

all: dát do čeho všechno/všechny sílygive/put one's all into sth

bota: obout si botyput on one's shoes

dát: dát do pořádkuput sth in order, spor ap. settle sth

dělat: dělat koho staršímmake sb look older, trápení, oblečení ap. též hovor. put years on sb

dražba: dát co do dražbyput sth up for auction

dupnout: dupnout na to/plynstep on it, hl. AmE gun the engine, put one's foot down

důraz: klást důraz na colay/put stress/emphasis on sth

embargo: uvalit embargo na coimpose/put an embargo on/against sth, embargo sth

hlasovat: nechat hlasovat o čemput sth to the vote

konečně: No konečně!Well at last!, no to je dost Put the flags out!

konkurz: vyhlásit/vypsat konkurz na cozakázku put sth out to tender, místo, činnost ap. invite applications for sth, inzerátem na místo advertise for (the post of) sth

koule: sport. vrh koulíshot-put

míra: vyvést z mírydisconcert, put out of countenance, unsettle, zdeptat psych out

mírně: mírně řečeno ...... to put it mildly, ... to say the least

nabrat: nabrat na vázeput on/gain weight

náhubek: dát psovi náhubekmuzzle the dog, put the muzzle on the dog

náprava: zjednat nápravu čehorectify sth, put sth right

natřít: natřít se čím krémem ap.put on sth, smear osf with sth

návrh: předložit návrh komuput forward a proposal, submit a proposal, propose a motion to sb

navrch: položit co navrch čehoput sth on the top of sth

nechat: nechat co na pozdějileave sth until later, put sth on hold

neurčito: odložit co na neurčitopostpone sth indefinitely, plán ap. put sth in(to) cold storage, hovor., přen. shelve, sidetrack sth

neutrál: zařadit neutrálshift/change into neutral, put the car in(to) neutral

obava: rozptýlit obavydispel fears, put fears to rest

objednávka: zadat/udělat objednávku u kohoplace an/put in one's order with sb

odpor: klást odporoffer/put up resistance

pohov: dát si pohov odpočinout sihave a rest, relax, put one's feet up

pohyb: uvést co do pohybuput/set sth in motion

položit: položit sluchátko telefonuput down the receiver, zavěsit hang up, BrE ring off

ponaučení: vzít si ponaučení z čeholearn a lesson from sth, put/AmE chalk sth up to experience

pořádek: dát co do pořádkuporovnat ap. get sth in order, napravit ap. put sth right, rectify sth

postavit: postavit koho před soudbring sb to justice, put sb on trial, try sb

pouto: dát komu poutahandcuff sb, put handcuffs on sb, hovor. cuff sb

povléct: povléct postelput sheets on the bed, převléci staré change the bed (linen)

praxe: zavést co do praxeput sth into practice

program: zařadit co do programuput sth on the programme/jednání ap. agenda

provoz: uvést co do provozuput sth into operation, do chodu get sth going, novou linku ap. též commission sth

přednést: přednést návrhput forth a proposal

přibýt: přibýt na vázeput on weight, increase in weight, zakulatit se fill out

přísaha: vzít koho pod přísahuswear sb in, put sb under oath

razítko: dát razítko na co, opatřit co razítkemput a stamp on sth, stamp sth

rozptýlit: rozptýlit obavydispel fears, put/lay fears to rest

rychlost: zařadit rychlostput the car in gear, jedničku engage first gear

říct: mírně řečenoto put it mildly

bokem: dát (si) nějaké peníze bokemput some money aside

čaj: postavit na čajput the kettle on (for tea)

dieta: Doktor mi nařídil dietu.Doctor put me on a diet.

do: Dej to do tašky.Put it in the bag.

dosadit: dosadit koho na trůnenthrone sb, put sb on the throne

kalhoty: obléci si kalhotyput on one's trousers

kapat: kapat (si) kapky do očíput drops into one's eyes

klást: klást důraz na coput emphasis on sth

lednice: Dej to do lednice.Put it in the fridge.

mříž: poslat koho za mřížeput sb behind bars

nalepit: nalepit známku na obálkustamp the envelope, put a stamp on the envelope

nasadit: nasadit si čočkyput in contact lenses

nazout (si): Nazul si boty.He put on his shoes.

nocleh: poskytnout komu noclehput sb up (for the night), ubytovat accommodate sb

obléct: obléct si košiliput on one's shirt