Hlavní obsah

hodně

Vyskytuje se v

co: more and more, increasinglyčím dál více

kapka: a little (bit)/trace moreo kapku víc

méně: more or lessvíce či méně

nejvíc: most of allnejvíce ze všeho

nikdy: never again, no morenikdy více

propečený: medium (done)/medium rare/well donestředně/málo/hodně propečený maso

štěstí: Good luck!, Best of luck!Hodně štěstí!

ten, ta, to: more and more, s adjektivem též increasinglyčím dál tím více

trochu: a bit moretrochu víc

víc: much moremnohem víc

jindy: more than evervíce než kdy jindy

místo: We need more space/room.Potřebujeme více místa.

mluvit: It is spoken about a lot.Hodně se o tom mluví.

nahlas: Can you speak up?Můžete mluvit víc nahlas?

něco: a bit moreo něco víc

podobný: He looks very much like you.Je ti hodně podobný.

potřeba: It takes a lot of courage.Je k tomu potřeba hodně odvahy.

snažit se: Try harder!Více se snaž.

sportovat: He does a lot of sport(s).Hodně sportuje.

těšit se: What are you looking forward to the most?, What are you most looking forward to?Na co se těšíš nejvíc?

učit se: You should study harder.Měl by ses víc učit.

vadit: His biggest complaint is that ...Nejvíc mu vadí, že ...

vyžadovat: It takes a lot of time.Vyžaduje to hodně času.

zároveň: do more things at the same time/simultaneously/naráz at oncedělat víc věcí zároveň

ztloustnout: He got very fat.Hodně ztloustl.

dál: more and morečím dál více

uplynout: A lot of water has flowed under the bridge since then.Od té doby už uplynulo hodně vody.

užitek: do more harm than good, be more trouble than worthnadělat víc škody než užitku

a, an: a lothodně, spousta

aggrandize: aggrandize osfnaparovat se, dělat ze sebe víc, než je

all: all the moreještě více, o to více

as: as soon/much/long/far as possibleco nejdříve/nejvíce/nejdéle/nejdále

bidder: the highest biddernejvyšší dražitel, kdo nabídne nejvíc

car pool: carpool lanejízdní pruh jen pro vozy s více cestujícími

discuss: much discussedhodně/tolik diskutovaný/probíraný téma ap.

duty: beyond the call of dutynad rámec svých povinností, více než čí povinnost pracovní ap.

earner: top earnersnejvíce vydělávající osoby

fair: a fair amount of sthhodně, značné množství čeho

great: great dealspousty, (velmi) hodně čeho

lane: carpool lanepruh pro vozidla s více pasažéry hl. USA

like: like sth bettermít co raději, víc se líbit co komu

many: too many(až příliš) mnoho, hodně

much: ... times as much (as)... krát tolik/více (než) o množství

never: never againnikdy víc, už nikdy

not: not a fewnemálo, hodně

of: more/less of sthvíce/méně jaký zintenzivnění

put: put more effort into sthvložit více úsilí do čeho, více se snažit v čem

recommend: have much to recommend onemít spoustu výhod, mít hodně co nabídnout

right: right-footedpoužívající více pravou nohu fotbalista ap., provedený pravou nohou

voter: plural votervolič s právem ve více volebních okrscích

and: more and morevíc a víc, čím dál víc

anything: more than anything elsevíc než cokoli jiného

be: He was as quiet as could be.Byl co nejvíc potichu.

best: What do you like best?Co máš nejradši?, Co se ti líbí nejvíc?

better: I like it better.Líbí se mi to víc., Mám to radši.

complaint: My main complaint is that ...Nejvíc mi vadí, že ...

could: He couldn't have been more than 12.Nemohlo mu být víc než 12.

deal: I know a good deal about it.Hodně o tom vím.

do: A few bombs can do a lot of damage.Pár bomb může způsobit hodně škody.

get: They had to get aid to where it was most needed.Museli dostat pomoc tam, kde jí bylo nejvíc třeba.

give: Give me some more details.Řekni mi více podrobností.

grievance: Their main grievance is that ...Nejvíc jim vadí, že ...

last: Much has changed since my last visit.Hodně se změnilo od mé poslední návštěvy.

mean: She means a lot to me.Ona pro mě hodně znamená.

more: a little more timetrochu více času

most: He won the most votes.Získal nejvíc hlasů.

outsell: The latest model outsold all previous ones.Posledního modelu se prodalo více než všech předchozích.

possible: as soon/much/often/quickly/long/far as possibleco nejdříve/nejvíce/nejčastěji/nejrychleji/nejdelší/nejdále

should: You should eat more.Měl(a) bys víc jíst.

thinking: I did a lot of thinking.Hodně jsem přemýšlel.

try: Try harder!Více se snaž!

twice: twice as many/muchdvakrát tolik/víc

whereby: a system whereby we work more overtimesystém, podle něhož pracujeme více přes čas

buck: a lot of bang for the buckza málo peněz hodně muziky

guess: Your guess is as good as mine.Nevím (o tom) víc než ty., Vím o tom asi tolik, co ty.

on: have a lot onmít toho hodně (na práci), být hodně zaneprázdněný

screw: have a screw loosemít o kolečko víc, být vyšinutý, nebýt úplně normální

hodně: well donehodně propečený stejk ap.