Hlavní obsah

many [ˈmenɪ]

Zájmeno

  1. mnoho, mnozí, hodně u počitatelných podst. jm.They weren't many.Nebylo jich mnoho.not many(jen) pár, nemnoho, jen několiktoo many(až příliš) mnoho, hodněmany thanksdíky moc, děkuji mnohokrát
  2. many a sb/sth mnohý kdo/coMany a mother would welcome it.Mnohá matka by to uvítala.
  3. how many kolik, jak mnoho o počitatelnýchHow many do you smoke a day?Kolik denně vykouříš?
  4. as many ... as tolik ... kolik/jako...times as many...krát více nežas many as possibleco nejvíce, kolik jen jde čeho
  5. mnozí, mnoho lidíMany knew it.Mnozí to věděli.

Zájmeno

  1. as many as nejméně, alespoň překvapivě hodněAs many as 4 million people watched it.Sledovaly to nejméně 4 miliony lidí.

Vyskytuje se v

co: more and more, increasinglyčím dál více

čára: hovor. as the crow flies, by the most direct routevzdušnou čarou

část: in large part, for the most part, largelyz velké části

často: most often, most frequently, ve většině případů in most casesnejčastěji

dalece: so much, insofar, to that extenttak dalece

děkovat: Thank you (very much).Děkuji (mnohokrát).

důležitý: the most important thing is ...nejdůležitější je ...

hůř: even/much worseještě/mnohem hůř

jednou: once again/moreještě jednou

kapka: a little (bit)/trace moreo kapku víc

kolik: as much/many ... as ...tolik ... kolik

kvitovat: přen. (very much) appreciate sth, s díky přijmout acknowledge sth with thankskvitovat co s povděkem

lepší: even/much betterještě/mnohem lepší

méně: much less/o počitatelných fewermnohem méně

mnohokrát: Thank you very much., Many thanks.Děkuji mnohokrát.

mockrát: thanks a lot, many thanksmockrát děkuji

nabíledni: be (self-)evident, be (more than) obvious, nad slunce jasnější be as clear as daybýt nabíledni

nejvíc: most of allnejvíce ze všeho

nic: nothing much, žádná sláva no great shakes, kariéra ap. not much of, BrE, hovor. not much cop, horší kvality of sorts, of a sort, jakž takž so-so, horší než očekávaný lemon, nudný ho hum, průměrný ap. mediocrenic moc

nikdy: never again, no morenikdy více

potíž: without (too much) troublebez (větších) potíží

pravděpodobnost: in all probability, most likelys největší pravděpodobností

přesně: to be more precisepřesněji řečeno

: However much/No matter how she tried ...Ať se snažila jakkoli ...

: There could be as many as 20 000 of them.Mohlo by jich být až 20 000.

běžně: The most commonly used phrases are ...Nejběžněji užívané fráze jsou ...

běžný: more prevalent in women than in menběžnější u žen než u mužů

bližší: Can you give more details?Můžete mi říct něco bližšího?

bohatě: It will do nicely., It'll be more than enough.To bude bohatě stačit.

brát: How much do you make a month?Kolik bereš měsíčně?

být: There are many things ...Je mnoho věcí ...

dělat: How much is it (altogether)?, How much does it come to?, How much does it make?Kolik to dělá (celkem)?

dítě: How many children do you have?Kolik máte dětí?

dlužit: How much do I owe you?Kolik ti dlužím?

dojít: There have been many changes., Many changes have taken place.Došlo k mnoha změnám.

drahý: (much) more expensive(mnohem) dražší

hlasitě: Speak more loudly/up.Mluv(te) hlasitěji.

chytrý: She is much cleverer than she looks.Je mnohem chytřejší, než vypadá.

jeho: He is much into films., AmE slang. Movies are his bag.Filmy to je jeho. má je rád

jelikož: Knowing how much you hate it ...Jelikož vím, jak moc to nesnášíš ...

ještě: (One) more!, další Another one!Ještě (jeden)!

jich: How many are they?, How many of them are there?Kolik jich je?

jindy: more than evervíce než kdy jindy

již: She doesn't live here any more.Již tady nebydlí.

kolikátý: How many beers has he had?Kolikáté pivo už pije?

krásný: the most beautifulten nejkrásnější

lépe: So much the better!, All the better!Tím líp!

líbit se: He doesn't like it very much.Moc se mu to nelíbí.

lítost: much to my regretk mé velké lítosti

menší: He is much shorter than me.On je mnohem menší než já.

mimoto: It's cheap and what's more, it's entertaining.Je to levné a mimoto zábavné.

místo: We need more space/room.Potřebujeme více místa.

mnohem: He's much older.Je mnohem starší.

mnoho: too many questions/much waterpříliš mnoho otázek/vody

mnohý: many of themmnozí z nich

moc: You speak too much.Moc mluvíš.

mocný: the most powerful mannejmocnější muž

myslet si: I thought as much/so.To jsem si myslel.

nanejvýš: We'll give them two at the most.Dáme jim nanejvýš dva.

narozeniny: Happy birthday!, Many happy returns!Všechno nejlepší k narozeninám.

nasekat: make many mistakesnasekat spoustu chyb

any: not any more/longeruž ne

buck: get more bang for the buckpřijít si na své za vydané peníze, neprohloupit, rozumně utratit s co největším užitkem

chew: bite off more than one can chewukousnout (si) příliš velké sousto

ever more: (for) ever morenavždy, napořád, navěky

less: still/much/even lessnatož, tím spíše ne, neřkuli zdůraznění záporu

like: more likespíš, lépe řečeno

many: many a sb/sthmnohý kdo/co

more: more thanvíce než, přes kolik

most: the moststh nejvíce čeho

much: how muchkolik, jak moc o nepočitatelných podst. jm.

return: Many happy returns.Hodně štěstí a zdraví., Všechno nejlepší. přání k narozeninám

sleep: not lose any/much sleep over sthnedělat si (příliš) hlavu s čím, netrápit se čím, příliš se nezabývat čím

so: so muchtolik, takové(to) množství

take out: take a lot/much outof sb hovor. vyčerpávat/vyčerpat, vysávat co koho energii, dá(va)t zabrat komu

than: more/less thanvíce/méně než co

this: this muchtolik

very: very much sovelice, velmi, moc v odpovědi

all: all the more sotím spíš(e)

as: as soon/much/long/far as possibleco nejdříve/nejvíce/nejdéle/nejdále

clause: most-favoured-nation clausedoložka nejvyšších výhod

consideration: after much/careful considerationpo dlouhém zvažování/pečlivém uvážení

detailed: more detailed descriptionpodrobnější popis

discuss: much discussedhodně/tolik diskutovaný/probíraný téma ap.

entertainment: much to my entertainmentk mému velkému pobavení

fortunate: be (more) fortunatemít (větší) štěstí

frequented: the most frequented sitesnejnavštěvovanější místa

how: how much/manykolik

likely: most likelys největší pravděpodobností

look up: the most looked-up wordsnejhledanější slova ve vyhledávači ap.

oblige: form. much obligedděkuji mnohokrát

of: more/less of sthvíce/méně jaký zintenzivnění

often: more oftenčastěji

put: put more effort into sthvložit více úsilí do čeho, více se snažit v čem

recent: more recentnovější, pozdější později vzniklý ap.

recommend: have much to recommend onemít spoustu výhod, mít hodně co nabídnout

throw: many a throw(dost) často

wanted: the most wanted criminalsnejhledanější zločinci

way: in many waysv mnoha ohledech

widely: the most widely usednejužívanější systém, metoda ap.

worse: so much the worse for sbtím hůř pro koho

again: as much again(ještě) jednou tolik

and: more and morevíc a víc, čím dál víc

anything: more than anything elsevíc než cokoli jiného

be: To be more accurate ...Abych byl přesnější ...

case: in many casesv mnoha případech

cheaply: more cheaplylevněji

cost: How much does it cost?Kolik to stojí?

ado: without further/more adobez (dalších) okolků/průtahů