Hlavní obsah

than [ðæn unstressed ðən]

Předložka

  1. než kdo/co/jak srovnání ap.
  2. more/less than více/méně než co

Vyskytuje se v

better: (should) know better (than)už vědět, že co není správné

chew: bite off more than one can chewukousnout (si) příliš velké sousto

easy: easier said than doneto se lehko řekne, (ale udělat to), ono to není jenom tak

less: less sth thanani ne tak co jako spíš(e)

more: more thanvíce než, přes kolik

nothing: better than nothinglepší než nic

other: none/no other thannikdo jiný než kdo, nic jiného než co překvapivě

rather: rather thanspíše než při srovnávání dvou věcí

sooner: no sooner ... thansotva (co), hned jak, jen(om) co

than: more/less thanvíce/méně než co

worse: you can do worse than do sthneuškodilo by udělat co

late: no later thannejpozději kdy

truckload: less-than/full truckload shippingdokládka/celovozová přeprava

anything: more than anything elsevíc než cokoli jiného

could: He couldn't have been more than 12.Nemohlo mu být víc než 12.

do: He makes more money than I do.Vydělává víc peněz než já.

lucky: He was luckier than the rest.Měl větší štěstí než ostatní.

no: He's no taller than me.Není o nic vyšší než já.

old: five years older thano pět let starší než

those: Those look better than these.Tamty vypadají lépe než tyto.

say: Easier said than done.Ono se to snadno řekne. ale horší je to udělat

ani: not really, méně než less than, nijak moc not particularlyani ne

hned: as soon as, no sooner ... thanhned jak

ihned: as soon as, sotva no sooner ... thanihned jak

nabíledni: be (self-)evident, be (more than) obvious, nad slunce jasnější be as clear as daybýt nabíledni

nadživotní: larger-than-life/heroic statuesocha v nadživotní velikosti

víc: more than enoughvíc než dost

všechen, všechna, všechno: more than anything elsenade vše(chno) víc než cokoli

běžný: more prevalent in women than in menběžnější u žen než u mužů

bohatě: It will do nicely., It'll be more than enough.To bude bohatě stačit.

daleko: be far better (than...), hovor. be miles better (than...)být daleko lepší (než...)

chytrý: She is much cleverer than she looks.Je mnohem chytřejší, než vypadá.

jindy: more than evervíce než kdy jindy

lehký: It will be easier than last time.Bude to lehčí než minule.

malý: Our house is even smaller than yours.Náš dům je ještě menší než váš.

menší: He is much shorter than me.On je mnohem menší než já.

mladší: He is three years younger than me.Je o tři roky mladší než já.

necelý: in less than a yearza necelý rok

nejvíc: five thousand at most, no more than five thousandnejvíc pět tisíc

než: I'll go alone rather than wait.Než tady čekat, půjdu sám.

ono: It is easier said than done ...Ono se to snadno řekne ...

snadno: Easier said than done.To se snadno řekne.

spíš: He was more angry than sad.Byl spíš naštvaný než smutný.

vysoko: even higher than sthještě výš(e) než co

vysoký: be a bit higher/hl. o lidech taller than sb/sthbýt o něco vyšší než kdo/co

vyšší: He is taller than me.On je vyšší než já.

zadat: ...is not any worse than, ...compares favourably with......si v ničem nezadá s ...

řezat: Look before you leap., Better (to be) save than sorry.Dvakrát měř, jednou řež.

táhnout: Two is better than one.Ve dvou se to lépe táhne.

užitek: do more harm than good, be more trouble than worthnadělat víc škody než užitku

bark: sb's bark is worse than his bitekdo hovor. není tak zlý, jak vypadá