Hlavní obsah

than [ðæn unstressed ðən]

Předložka

  1. než kdo/co/jak srovnání ap.
  2. more/less than více/méně než co

Vyskytuje se v

bark: sb's bark is worse than his bitekdo hovor. není tak zlý, jak vypadá

better: (should) know better (than)už vědět, že co není správné

chew: bite off more than one can chewukousnout (si) příliš velké sousto

easy: easier said than doneto se lehko řekne, (ale udělat to), ono to není jenom tak

less: less sth thanani ne tak co jako spíš(e)

less: less thanméně než kolik

less: less thanvůbec ne, ani zdaleka ne jaký

less: no less thannejméně, alespoň, celých kolik

more: more thanvíce než, přes kolik

more: no(t) more thanne více než kolik, ani ne kolik

nothing: better than nothinglepší než nic

other: none/no other thannikdo jiný než kdo, nic jiného než co překvapivě

other: other thanaž na koho/co, kromě koho/čeho v záporné větě

rather: rather thanspíše než při srovnávání dvou věcí

sooner: no sooner ... thansotva (co), hned jak, jen(om) co

worse: you can do worse than do sthneuškodilo by udělat co

late: no later thannejpozději kdy

truckload: less-than/full truckload shippingdokládka/celovozová přeprava

anything: more than anything elsevíc než cokoli jiného

could: He couldn't have been more than 12.Nemohlo mu být víc než 12.

do: He makes more money than I do.Vydělává víc peněz než já.

do: I know even less about it than he does.Vím o tom ještě méně než on.

less: It was less a career than a ...Nebyla to ani tak kariéra, jako spíš ...

less: less than one hour laternecelou hodinu nato

less: Her greeting was less than enthusiastic.Její pozdrav nebyl vůbec nadšený.

lucky: He was luckier than the rest.Měl větší štěstí než ostatní.

more: It cost more than 250 pounds.Stálo to více než 250 liber.

more: She screamed more in surprise than terror.Křičela spíš překvapením než hrůzou.

no: He's no taller than me.Není o nic vyšší než já.

old: five years older thano pět let starší než

other: There is no other choice than ...Není jiná možnost než ...

other: but other than that ...ale jinak kromě toho ap.

sooner: No sooner had she come than he called.Sotva přišla domů, už volal.

those: Those look better than these.Tamty vypadají lépe než tyto.

say: Easier said than done.Ono se to snadno řekne. ale horší je to udělat

ani: ani nenot really, méně než less than, nijak moc not particularly

hned: hned jakas soon as, no sooner ... than

ihned: ihned jakas soon as, sotva no sooner ... than

nabíledni: být nabílednibe (self-)evident, be (more than) obvious, nad slunce jasnější be as clear as day

nadživotní: socha v nadživotní velikostilarger-than-life/heroic statue

víc: víc než dostmore than enough

všechen, všechna, všechno: nade vše(chno) víc než cokolimore than anything else

všechen, všechna, všechno: všeho všudyaltogether, in total, ne víc než no more than

ani: Byl zpátky ani ne za hodinu.He was back in less than an hour.

běžný: běžnější u žen než u mužůmore prevalent in women than in men

bohatě: To bude bohatě stačit.It will do nicely., It'll be more than enough.

daleko: být daleko lepší (než...)be far better (than...), hovor. be miles better (than...)

chytrý: Je mnohem chytřejší, než vypadá.She is much cleverer than she looks.

jindy: více než kdy jindymore than ever

lehký: Bude to lehčí než minule.It will be easier than last time.

malý: Náš dům je ještě menší než váš.Our house is even smaller than yours.

menší: On je mnohem menší než já.He is much shorter than me.

mladší: Je o tři roky mladší než já.He is three years younger than me.

necelý: za necelý rokin less than a year

nejvíc: nejvíc pět tisícfive thousand at most, no more than five thousand

než: Než tady čekat, půjdu sám.I'll go alone rather than wait.

ono: Ono se to snadno řekne ...It is easier said than done ...

protáhnout se: Protáhlo se to.It took longer (than planned)., It got stretched out., o vleklém ap. It got dragged out., rozhodnutím ap. It got extended.

snadno: To se snadno řekne.Easier said than done.

spíš: Byl spíš naštvaný než smutný.He was more angry than sad.

vysoko: ještě výš(e) než coeven higher than sth

vysoký: být o něco vyšší než kdo/cobe a bit higher/hl. o lidech taller than sb/sth

vyšší: On je vyšší než já.He is taller than me.

zadat: ...si v ničem nezadá s ......is not any worse than, ...compares favourably with...

řezat: Dvakrát měř, jednou řež.Look before you leap., Better (to be) safe than sorry.

táhnout: Ve dvou se to lépe táhne.Two is better than one.

užitek: nadělat víc škody než užitkudo more harm than good, be more trouble than worth