Hlavní obsah

víc, více

Příslovce

  1. (větší počet, mnoho) more(ne jen jeden) multiple(několik) severalCo víc si můžeš přát?What more can you ask (for)?Mám více zaměstnání.I work multiple jobs.mnohem vícmuch morevíc než dostmore than enough
  2. (větší měrou) even morečím dál tím vícmore and more
  3. (už ne) not any more, no morenikdy víc(e)never more

Částice

Vyskytuje se v

co: čím dál vícemore and more, increasingly

kapka: o kapku víca little (bit)/trace more

méně: více či méněmore or less

nejvíc: nejvíce ze všehomost of all

nikdy: nikdy vícenever again, no more

propečený: středně/málo/hodně propečený masomedium (done)/medium rare/well done

štěstí: Hodně štěstí!Good luck!, Best of luck!

ten, ta, to: čím dál tím vícemore and more, s adjektivem též increasingly

trochu: trochu víca bit more

víc: mnohem vícmuch more

jindy: více než kdy jindymore than ever

místo: Potřebujeme více místa.We need more space/room.

mluvit: Hodně se o tom mluví.It is spoken about a lot.

nahlas: Můžete mluvit víc nahlas?Can you speak up?

něco: o něco víca bit more

podobný: Je ti hodně podobný.He looks very much like you.

potřeba: Je k tomu potřeba hodně odvahy.It takes a lot of courage.

snažit se: Více se snaž.Try harder!

sportovat: Hodně sportuje.He does a lot of sport(s).

těšit se: Na co se těšíš nejvíc?What are you looking forward to the most?, What are you most looking forward to?

učit se: Měl by ses víc učit.You should study harder.

vadit: Nejvíc mu vadí, že ...His biggest complaint is that ...

dál: čím dál vícemore and more

uplynout: Od té doby už uplynulo hodně vody.A lot of water has flowed under the bridge since then.

užitek: nadělat víc škody než užitkudo more harm than good, be more trouble than worth

a, an: hodně, spoustaa lot

aggrandize: naparovat se, dělat ze sebe víc, než jeaggrandize osf

all: ještě více, o to víceall the more

as: co nejdříve/nejvíce/nejdéle/nejdáleas soon/much/long/far as possible

bidder: nejvyšší dražitel, kdo nabídne nejvícthe highest bidder

car pool: jízdní pruh jen pro vozy s více cestujícímicarpool lane

discuss: hodně/tolik diskutovaný/probíraný téma ap.much discussed

duty: nad rámec svých povinností, více než čí povinnost pracovní ap.beyond the call of duty

earner: nejvíce vydělávající osobytop earners

fair: hodně, značné množství čehoa fair amount of sth

great: spousty, (velmi) hodně čehogreat deal

lane: pruh pro vozidla s více pasažéry hl. USAcarpool lane

like: mít co raději, víc se líbit co komulike sth better

many: (až příliš) mnoho, hodnětoo many

much: ... krát tolik/více (než) o množství... times as much (as)

never: nikdy víc, už nikdynever again

not: nemálo, hodněnot a few

of: více/méně jaký zintenzivněnímore/less of sth

put: vložit více úsilí do čeho, více se snažit v čemput more effort into sth

recommend: mít spoustu výhod, mít hodně co nabídnouthave much to recommend one

right: používající více pravou nohu fotbalista ap., provedený pravou nohouright-footed

voter: volič s právem ve více volebních okrscíchplural voter

and: víc a víc, čím dál vícmore and more

anything: víc než cokoli jinéhomore than anything else

be: Byl co nejvíc potichu.He was as quiet as could be.

best: Co máš nejradši?, Co se ti líbí nejvíc?What do you like best?

better: Líbí se mi to víc., Mám to radši.I like it better.

complaint: Nejvíc mi vadí, že ...My main complaint is that ...

hodně: hodně propečený stejk ap.well done

could: Nemohlo mu být víc než 12.He couldn't have been more than 12.

deal: Hodně o tom vím.I know a good deal about it.

do: Pár bomb může způsobit hodně škody.A few bombs can do a lot of damage.

get: Museli dostat pomoc tam, kde jí bylo nejvíc třeba.They had to get aid to where it was most needed.

give: Řekni mi více podrobností.Give me some more details.

grievance: Nejvíc jim vadí, že ...Their main grievance is that ...

last: Hodně se změnilo od mé poslední návštěvy.Much has changed since my last visit.

mean: Ona pro mě hodně znamená.She means a lot to me.

more: trochu více časua little more time

most: Získal nejvíc hlasů.He won the most votes.

outsell: Posledního modelu se prodalo více než všech předchozích.The latest model outsold all previous ones.

possible: co nejdříve/nejvíce/nejčastěji/nejrychleji/nejdelší/nejdáleas soon/much/often/quickly/long/far as possible

should: Měl(a) bys víc jíst.You should eat more.

thinking: Hodně jsem přemýšlel.I did a lot of thinking.

try: Více se snaž!Try harder!

twice: dvakrát tolik/víctwice as many/much

whereby: systém, podle něhož pracujeme více přes časa system whereby we work more overtime

buck: za málo peněz hodně muzikya lot of bang for the buck

guess: Nevím (o tom) víc než ty., Vím o tom asi tolik, co ty.Your guess is as good as mine.

on: mít toho hodně (na práci), být hodně zaneprázdněnýhave a lot on

screw: mít o kolečko víc, být vyšinutý, nebýt úplně normálníhave a screw loose