Hlavní obsah

most

Podstatné jméno, rod mužský

  1. (přes řeku ap.) bridgepadací mostdrawbridge
  2. (cvik) sport. bridge

Vyskytuje se v

any: not any more/longeruž ne

buck: get more bang for the buckpřijít si na své za vydané peníze, neprohloupit, rozumně utratit s co největším užitkem

chew: bite off more than one can chewukousnout (si) příliš velké sousto

ever more: (for) ever morenavždy, napořád, navěky

less: still/much/even lessnatož, tím spíše ne, neřkuli zdůraznění záporu

like: more likespíš, lépe řečeno

many: many a sb/sthmnohý kdo/co

more: more thanvíce než, přes kolik

most: the moststh nejvíce čeho

much: how muchkolik, jak moc o nepočitatelných podst. jm.

return: Many happy returns.Hodně štěstí a zdraví., Všechno nejlepší. přání k narozeninám

sleep: not lose any/much sleep over sthnedělat si (příliš) hlavu s čím, netrápit se čím, příliš se nezabývat čím

so: so muchtolik, takové(to) množství

take out: take a lot/much outof sb hovor. vyčerpávat/vyčerpat, vysávat co koho energii, dá(va)t zabrat komu

than: more/less thanvíce/méně než co

this: this muchtolik

very: very much sovelice, velmi, moc v odpovědi

all: all the more sotím spíš(e)

as: as soon/much/long/far as possibleco nejdříve/nejvíce/nejdéle/nejdále

clause: most-favoured-nation clausedoložka nejvyšších výhod

consideration: after much/careful considerationpo dlouhém zvažování/pečlivém uvážení

detailed: more detailed descriptionpodrobnější popis

discuss: much discussedhodně/tolik diskutovaný/probíraný téma ap.

entertainment: much to my entertainmentk mému velkému pobavení

fortunate: be (more) fortunatemít (větší) štěstí

frequented: the most frequented sitesnejnavštěvovanější místa

how: how much/manykolik

likely: most likelys největší pravděpodobností

look up: the most looked-up wordsnejhledanější slova ve vyhledávači ap.

oblige: form. much obligedděkuji mnohokrát

of: more/less of sthvíce/méně jaký zintenzivnění

often: more oftenčastěji

put: put more effort into sthvložit více úsilí do čeho, více se snažit v čem

recent: more recentnovější, pozdější později vzniklý ap.

recommend: have much to recommend onemít spoustu výhod, mít hodně co nabídnout

throw: many a throw(dost) často

wanted: the most wanted criminalsnejhledanější zločinci

way: in many waysv mnoha ohledech

widely: the most widely usednejužívanější systém, metoda ap.

worse: so much the worse for sbtím hůř pro koho

again: as much again(ještě) jednou tolik

and: more and morevíc a víc, čím dál víc

anything: more than anything elsevíc než cokoli jiného

be: To be more accurate ...Abych byl přesnější ...

case: in many casesv mnoha případech

cheaply: more cheaplylevněji

cost: How much does it cost?Kolik to stojí?

could: He couldn't have been more than 12.Nemohlo mu být víc než 12.

do: He makes more money than I do.Vydělává víc peněz než já.

ado: without further/more adobez (dalších) okolků/průtahů

except: Nothing more to do except wait.Nedá se dělat nic jiného než čekat.

face: I see many new faces here.Vidím zde mnoho nových tváří.

fish: many fishesmnoho druhů ryb

get: They had to get aid to where it was most needed.Museli dostat pomoc tam, kde jí bylo nejvíc třeba.

give: Give me some more details.Řekni mi více podrobností.

important: The most important thing is ...Nejdůležitější je ...

last: Much has changed since my last visit.Hodně se změnilo od mé poslední návštěvy.

long: I waited much longer.Čekal jsem mnohem déle.

co: more and more, increasinglyčím dál více

čára: hovor. as the crow flies, by the most direct routevzdušnou čarou

část: in large part, for the most part, largelyz velké části

často: most often, most frequently, ve většině případů in most casesnejčastěji

dalece: so much, insofar, to that extenttak dalece

děkovat: Thank you (very much).Děkuji (mnohokrát).

důležitý: the most important thing is ...nejdůležitější je ...

hůř: even/much worseještě/mnohem hůř

jednou: once again/moreještě jednou

kapka: a little (bit)/trace moreo kapku víc

kolik: as much/many ... as ...tolik ... kolik

kvitovat: přen. (very much) appreciate sth, s díky přijmout acknowledge sth with thankskvitovat co s povděkem

lepší: even/much betterještě/mnohem lepší

méně: much less/o počitatelných fewermnohem méně

mnohokrát: Thank you very much., Many thanks.Děkuji mnohokrát.

mockrát: thanks a lot, many thanksmockrát děkuji

nabíledni: be (self-)evident, be (more than) obvious, nad slunce jasnější be as clear as daybýt nabíledni

nejvíc: most of allnejvíce ze všeho

nic: nothing much, žádná sláva no great shakes, kariéra ap. not much of, BrE, hovor. not much cop, horší kvality of sorts, of a sort, jakž takž so-so, horší než očekávaný lemon, nudný ho hum, průměrný ap. mediocrenic moc

nikdy: never again, no morenikdy více

potíž: without (too much) troublebez (větších) potíží

pravděpodobnost: in all probability, most likelys největší pravděpodobností

přesně: to be more precisepřesněji řečeno

síla: úžas That's (really) something!, pohoršení That's a bit too much!Tak to je síla!

spíš: all the more sotím spíš

ten, ta, to: more and more, s adjektivem též increasinglyčím dál tím více

teprve: much less(a) už teprve ne

tolik: twice as muchdvakrát tolik

: However much/No matter how she tried ...Ať se snažila jakkoli ...

běžně: The most commonly used phrases are ...Nejběžněji užívané fráze jsou ...

běžný: more prevalent in women than in menběžnější u žen než u mužů

bližší: Can you give more details?Můžete mi říct něco bližšího?

bohatě: It will do nicely., It'll be more than enough.To bude bohatě stačit.

brát: How much do you make a month?Kolik bereš měsíčně?

být: There are many things ...Je mnoho věcí ...

dělat: How much is it (altogether)?, How much does it come to?, How much does it make?Kolik to dělá (celkem)?

dítě: How many children do you have?Kolik máte dětí?

dlužit: How much do I owe you?Kolik ti dlužím?

dojít: There have been many changes., Many changes have taken place.Došlo k mnoha změnám.

drahý: (much) more expensive(mnohem) dražší

hlasitě: Speak more loudly/up.Mluv(te) hlasitěji.

chytrý: She is much cleverer than she looks.Je mnohem chytřejší, než vypadá.

jeho: He is much into films., AmE slang. Movies are his bag.Filmy to je jeho. má je rád

jelikož: Knowing how much you hate it ...Jelikož vím, jak moc to nesnášíš ...

ještě: (One) more!, další Another one!Ještě (jeden)!

jich: How many are they?, How many of them are there?Kolik jich je?

jindy: more than evervíce než kdy jindy

již: She doesn't live here any more.Již tady nebydlí.

kolikátý: How many beers has he had?Kolikáté pivo už pije?

krásný: the most beautifulten nejkrásnější

lépe: So much the better!, All the better!Tím líp!

líbit se: He doesn't like it very much.Moc se mu to nelíbí.

lítost: much to my regretk mé velké lítosti

menší: He is much shorter than me.On je mnohem menší než já.

mimoto: It's cheap and what's more, it's entertaining.Je to levné a mimoto zábavné.

místo: We need more space/room.Potřebujeme více místa.

mnohem: He's much older.Je mnohem starší.

mnoho: too many questions/much waterpříliš mnoho otázek/vody

mnohý: many of themmnozí z nich

moc: You speak too much.Moc mluvíš.

mocný: the most powerful mannejmocnější muž

myslet si: I thought as much/so.To jsem si myslel.

nanejvýš: We'll give them two at the most.Dáme jim nanejvýš dva.