Hlavní obsah

hůř

Příslovce

  • worsečím dál hůřeworse and worseještě/mnohem hůřeven/much worsetím hůř pro kohoso much the worse for sb viz též špatně

Vyskytuje se v

dopadnout: come off/turn out well/badly, pochodit fare well/badlydopadnout dobře/špatně

duch: evil spiritszlí duchové

fungovat: (have a) malfunctionšpatně fungovat

chápat: misunderstand, misapprehend sb/sthšpatně chápat koho/co

chovat se: behave/conduct osf well/badlychovat se dobře/špatně

být: I feel sick.Je mi špatně.

dělat se: I feel sick.Dělá se mi špatně.

hádat: guess right/wronghádat správně/špatně

horší: be worse and worse/going from bad to worsebýt čím dál (tím) horší

jedlík: poor/vybíravý faddy eateršpatný jedlík hlavně u dítěte

kvůli: due to bad weather ...kvůli špatnému počasí ...

hrob: bark up the wrong treeplakat na špatném hrobě

acquit: acquit osf well/illpočínat si/zachovat se/vést si dobře/špatně

attitude: have an attitude problemmít špatný přístup/postoj (k věci)

augur: form. augur badly for sb/sthbýt špatným znamením, nevěštit nic dobrého pro koho/co

bad: be in a bad moodmít špatnou náladu, být ve špatné náladě

badly off: (not) to be badly off(ne)být na tom špatně

bilious: feel bilioustrpět silnou nevolností, být špatně komu hl. od žlučníku

blood: draw bloodzpůsobit krvácení ránu, prolít krev zraněním druhého, přen. tít do živého, dělat zlou krev, AmE vzít/odebrat krev na rozbor ap.

challenged: visually challengedzrakově postižený, špatně vidící

circulation: poor circulationšpatný oběh krve

compare: compare favourably/unfavourably with sthbýt lepší/horší ve srovnání s čím

conscience: bad/guilty consciencešpatné svědomí

deliver: náb. deliver us from evilzbav nás všeho zlého

dire: be in dire straitsbýt v úzkých, být na tom špatně hl. finančně

doom: seal sb's doomzpečetit čí zlý osud

draw: draw bloodzpůsobit krvácení ránu, prolít krev zraněním druhého, přen. tít do živého, dělat zlou krev, AmE vzít/odebrat krev na rozbor ap.

evil: bibl. deliver us from evilzbav nás od zlého

expect: expect the worstpočítat s nejhorším

good: no good, not any goodšpatný, nedostatečný, k ničemu

grade: get good/poor gradesmít dobré/špatné známky

grudge: bear sb no grudge, have no grudge against sbnechovat vůči komu zášť, nezlobit se na koho, nemít to komu za zlé

guilty: guilty consciencešpatné svědomí

habit: fall into bad habitszískat špatné návyky

health: ill healthšpatný zdravotní stav

humour: be in a good/bad humourmít dobrou/špatnou náladu

ill: ill omenšpatné znamení

illegally: illegally parked carsšpatně zaparkovaná vozidla

lifestyle: lifestyle diseasescivilizační choroby, nemoci ze špatného životního stylu

moral: moral sensemravní svědomí, schopnost rozlišit správné a špatné

off: be well/badly/better/worse offbýt na tom dobře/špatně/lépe/hůře finančně ap.

omen: good/bad omendobré/špatné znamení

parked: illegally parkedšpatně zaparkovaný

poorly: do poorly in sthvést si špatně v čem

scenario: in the worst-case scenariov nejhorším případě, přinejhorším

seller: good/poor sellerdobře/špatně se prodávající zboží

shrew: Taming of the ShrewZkrocení zlé ženy Shakespeare

sick: get sickonemocnět, of sth udělat se špatně komu z čeho

sniff: sth is not to be sniffed atco není vůbec špatné, co se neodmítá

talker: be a good/poor talkerbýt dobrý/špatný řečník

training: out of trainingz formy, ve špatné kondici, netrénovaný

treatment: ill-treatmentšpatné zacházení

true: true-false testtest s možnostmi správně špatně

turn: turn badzvrhnout se, nevyjít, skončit špatně

vicious: vicious dogzlý pes

wage: low-wage jobsšpatně placená zaměstnání

worse: so much the worse for sbtím hůř pro koho

come out: He came out very badly.Dopadl velice špatně.

despite: despite bad weatheri přes špatné počasí

illegal: illegal parkingšpatné parkování

imaginable: the worst day imaginableten nejhorší den, jaký si lze představit

may: It may not be a bad idea.Možná, že to není špatný nápad.

minus: He got a C minus.Dostal horší trojku.

misquote: They misquoted their prices.Uvedli/Udali špatně své ceny.

much: It is much better/worse.Je to mnohem lepší/horší.

queasy: I feel queasy.Je mi špatně od žaludku.

queer: I feel queer.Je mi nějak špatně.

sicken: This thought sickens me.Z toho pomyšlení se mi dělá nanic/špatně.

sickening: The smell was sickening.Z toho smradu se člověku dělalo špatně.

untimely: untimely visitšpatně načasovaná návštěva

vibe: I have bad vibes about him.Mám z něho špatný pocit., Nepůsobí na mě dobře.

whether: whether it's a good or bad ideajestli je to dobrý nebo špatný nápad

bark: bark up the wrong treebýt na špatné adrese, být mimo mísu, plakat na špatném hrobě

cloud: Every cloud has a silver lining.Všechno zlé je pro něco dobré.

mood: be in a moodbýt nabroušený, mít špatnou náladu

sync: out of sync with sthšpatně sladěný, v nesouladu s čím

hůř: worse and worsečím dál hůře

bubble: bubble awaypokračovat, přetrvávat

jog: jog onpokračovat, jít dál těžkopádně

on: go on doing sthpokračovat v čem, jít dál

go ahead: Go ahead!Do toho!, Prosím!, Pokračuj!, Máš slovo. povídej, dělej ap.

go on: Go on reading.Čti dál., Pokračuj ve čtení.

keep: It is worth keeping at it.Stojí za to v tom pokračovat.

more: He walked some more.Šel ještě (kousek) dál., Pokračoval v chůzi.

ahead: Go ahead!Prosím., Do toho. vybídnutí, Pokračujte.

pokračovat: Go on!Pokračujte! v řeči ap.

tradice: carry on the family traditionpokračovat v rodinné tradici

však: The war is over, however the disputes go on.Válka skončila, spory však pokračují.