Hlavní obsah

horší

Přídavné jméno

  • než kdo/co worse than sb/sth(podřadný) inferior(druhořadý) second ratebýt čím dál (tím) horšíbe worse and worse/going from bad to worse

Vyskytuje se v

duch: evil spiritszlí duchové

míra: give full/short measuredát dobrou/špatnou míru nalít ap.

mít: hold sth against sb, vinit blame sb for sthmít komu co za zlé

nakládání: ill-treatment of sth, maltreatment of sbšpatné nakládání s čím/kým

obrat: turn/change for the better/worseobrat k lepšímu/horšímu

počítat: expect the worstpočítat s nejhorším

při: at (the) worst/at (the) bestpři nejhorším/nejlepším

rozpoložení: in a good/bad temper/humourv dobrém/špatném rozpoložení

skutek: good/bad deeddobrý/špatný skutek

svědomí: have a clear/guilty consciencemít čisté/špatné svědomí

špatný: bad/poor tastešpatný vkus

zbavit: ... deliver us from evilnáb. ... zbav nás od zlého

zlé: in good times and bad times, through thick and thinv dobrém i (ve) zlém

jedlík: poor/vybíravý faddy eateršpatný jedlík hlavně u dítěte

kvůli: due to bad weather ...kvůli špatnému počasí ...

obávat se: fear the worstobávat se nejhoršího

omluvit: Please excuse my bad English.Omluvte prosím moji špatnou angličtinu.

počasí: bad weather, inclemencyšpatné počasí

pro: due to bad weatherpro špatné počasí

sen: bad dream, nightmarezlý sen

tušení: nasty/sinking feeling, foreboding, premonitionzlé/neblahé tušení

vkus: have a good/refined/poor tastemít dobrý/vytříbený/špatný vkus

vodič: good/poor conductordobrý/špatný vodič

výkon: poor/bad actingšpatné herecké výkony

zažívání: indigestion, impaired digestion, difficulties in digestingšpatné zažívání

zdravotní: ill/bad healthšpatný zdravotní stav

hrob: bark up the wrong treeplakat na špatném hrobě

attitude: have an attitude problemmít špatný přístup/postoj (k věci)

augur: form. augur badly for sb/sthbýt špatným znamením, nevěštit nic dobrého pro koho/co

bad: gone badi přen. zkažený, špatný, nepovedený který nevyšel ap.

blood: draw bloodzpůsobit krvácení ránu, prolít krev zraněním druhého, přen. tít do živého, dělat zlou krev, AmE vzít/odebrat krev na rozbor ap.

circulation: poor circulationšpatný oběh krve

compare: compare unfavourably with sthbýt horší ve srovnání, (příliš) neobstát ve srovnání s čím

conscience: bad/guilty consciencešpatné svědomí

deliver: náb. deliver us from evilzbav nás všeho zlého

doom: seal sb's doomzpečetit čí zlý osud

draw: draw bloodzpůsobit krvácení ránu, prolít krev zraněním druhého, přen. tít do živého, dělat zlou krev, AmE vzít/odebrat krev na rozbor ap.

evil: bibl. deliver us from evilzbav nás od zlého

expect: expect the worstpočítat s nejhorším

good: no good, not any goodšpatný, nedostatečný, k ničemu

grade: get good/poor gradesmít dobré/špatné známky

guilty: guilty consciencešpatné svědomí

habit: fall into bad habitszískat špatné návyky

health: ill healthšpatný zdravotní stav

humour: be in a good/bad humourmít dobrou/špatnou náladu

ill: ill omenšpatné znamení

lifestyle: lifestyle diseasescivilizační choroby, nemoci ze špatného životního stylu

moral: moral sensemravní svědomí, schopnost rozlišit správné a špatné

omen: good/bad omendobré/špatné znamení

scenario: in the worst-case scenariov nejhorším případě, přinejhorším

shrew: Taming of the ShrewZkrocení zlé ženy Shakespeare

sniff: sth is not to be sniffed atco není vůbec špatné, co se neodmítá

talker: be a good/poor talkerbýt dobrý/špatný řečník

training: out of trainingz formy, ve špatné kondici, netrénovaný

treatment: ill-treatmentšpatné zacházení

vicious: vicious dogzlý pes

violation: parking violationšpatné parkování, parkovací přestupek, přestupek při parkování

despite: despite bad weatheri přes špatné počasí

illegal: illegal parkingšpatné parkování

imaginable: the worst day imaginableten nejhorší den, jaký si lze představit

may: It may not be a bad idea.Možná, že to není špatný nápad.

minus: He got a C minus.Dostal horší trojku.

much: It is much better/worse.Je to mnohem lepší/horší.

vibe: I have bad vibes about him.Mám z něho špatný pocit., Nepůsobí na mě dobře.

whether: whether it's a good or bad ideajestli je to dobrý nebo špatný nápad

bark: bark up the wrong treebýt na špatné adrese, být mimo mísu

cloud: Every cloud has a silver lining.Všechno zlé je pro něco dobré.

mood: be in a moodbýt nabroušený, mít špatnou náladu

horší: be worse and worse/going from bad to worsebýt čím dál (tím) horší

affirmative: affirmative replykladná odpověď

answer: straight/evasive answerpřímá/vyhýbavá odpověď

reply: in reply to sthjako odpověď na co

response: in response to sthv reakci, jako odpověď na co

repartee: He's good at repartee.Ten nechodí pro odpověď daleko.

otázka: answer to a questionodpověď na otázku

záporný: negative answerzáporná odpověď

kladný: positive/affirmative answer/replykladná odpověď

na: reply to a questionodpověď na otázku

správný: the right/correct answersprávná odpověď

vyhnout se: avoid answering the question, evade a questionvyhnout se odpovědi na otázku

zarazit: I was taken aback by her answer.Její odpověď mě zarazila.