Hlavní obsah

moc

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (vliv ap.) power, potencyTo není v mé moci.It's not within my power.
  2. (zákonodárná ap.) power(ovládání) controlpráv. plná mocpower of attorney, (zmocnění) procurationpolit. zákonodárná/výkonná moclegislative/executive powerpráv. nabýt právní mocicome into forcebýt u moci strana ap.be in power

Vyskytuje se v

postrádat: obejít se bez koho/co do* without, spare sb/sthmoci postrádat

rovnat se: být srovnatelný komu/čemu can compare to sb/sth, can equal sth, obstát ve srovnání stand* comparison with sb/sth, be* a match for sb, can rival/match sb/sthmoci se rovnat

: sth to a fault, way too sthaž moc, až příliš jaký

dopřát si: can afford sthmoci si dopřát co dovolit si

dostat se: come to powerdostat se k moci

dovolit si: can afford (to do) sthmoci si dovolit (udělat) co mít na ap.

moc: power of attorney, zmocnění procurationpráv. plná moc

nic: nothing much, žádná sláva no great shakes, kariéra ap. not much of, BrE, hovor. not much cop, horší kvality of sorts, of a sort, jakž takž so-so, horší než očekávaný lemon, nudný ho hum, průměrný ap. mediocrenic moc

plný: power of attorney, procurationpráv. plná moc

pochlubit se: can boast sth, pride osf on sthmoci se pochlubit čím

přetrhnout se: bend over backwards, fall over oneself to do sthmoci se přetrhnout

svrchovaný: sovereign powersvrchovaná moc

u: be in powerbýt u moci

udělit: grant/give sb power of attorney, svěřit pravomoci grant/delegate full powers to sbudělit plnou moc komu

uchvácení: seizure of poweruchvácení moci

ujmout se: assume powerujmout se moci

výkonný: executive powervýkonná moc

chybět: That was close!Moc nechybělo! skoro se to stalo

jelikož: Knowing how much you hate it ...Jelikož vím, jak moc to nesnášíš ...

líbit se: He doesn't like it very much.Moc se mu to nelíbí.

moct: Can you/Were you able to/Will you be able to stand up?Můžeš/Mohl jsi/Budeš moci vstát?

nezbývat: We don't have much time left.Nezbývá nám moc času.

slušet: You look great., ty šaty ap. It looks great on you.Moc ti to sluší.

trochu: It's a bit too much.příliš To je trochu moc.

troufat si: He is too daring.Moc si troufá.

udělat: I will do my best.Udělám, co budu moci.

umět: I am not particularly good at tennis.Tenis moc neumím.

utrácet: Don't spend too much money.Moc neutrácej.

vonět: He is rather workshy., He tries to steer clear of work.Práce mu moc nevoní.

vyšší: superior power, práv. force majeurevyšší moc

vytáhnout se: It's nothing special.iron. To ses moc nevytáhl.

zamlouvat se: I don't like it very much.To se mi moc nezamlouvá.

zbývat: We don't have much time left.Nezbývá nám moc času.

zneužít: abuse one's powerzneužít (své) moci

otěž: the reins (of power)publ., přen. otěže (moci) v zemi, ve vedení ap.

příliš: Enough is enough!Čeho je moc, toho je příliš!

škodit: (It's) too much of a good thing., hovor. Anything too much is bad.Všeho moc škodí.

abuse: abuse of powerzneužití moci

admittance: gain admittancezískat přístup, být přijat, moci vstoupit

ascend: ascend to powerdostat se k moci

available: be available for workmoci nastoupit do práce, moci začít pracovat, být práceschopný

bid: make a bid for powerpokusit se dostat k moci, sáhnout po moci

cling: cling to powerdržet se u moci

control: take control of sthpřevzít moc nad čím systému ap.

earliest: form. at your earliest conveniencejak nejdříve budete moci

invest: by the power invested in me ...z moci mi svěřené ...

letter: řidč. letter of attorneyplná moc, zmocnění

many: many thanksdíky moc, děkuji mnohokrát

much: not (very) muchani ne, moc ne

official: in an official capacityz úřední moci, oficiálně ze své oficiální pozice

party: ruling partyvládnoucí strana, strana u moci

power: power struggleboj o moc

power of attorney: grant sb power of attorneyvybavit koho plnou mocí

remove: remove sb from powerzbavit moci koho

restore: restore sb to powervrátit k moci koho

separation: polit. separation of powersrozdělení moci výkonné, zákonodárné a soudní

sparing: be sparing with sthšetřit čím, nedávat moc čeho

stick: carry a big stickmít velkou moc

take: take control/powerpřevzít kontrolu/moc

thank: have (only) osf to thank for sthmoci si za co sám, zavinit si to sám

use: have a use for sthpotřebovat, upotřebit, (moci) využít co, najít použití pro co

vacuum: power vacuumbezvládí, absence moci

yield: yield power to sbpřenechat moc komu

consolidation: consolidation of powerupevnění moci

disposed: I wasn't disposed to wait.Moc se mi nechtělo čekat.

domesticated: She isn't very domesticated.Ona není moc do domácnosti.

drinker: I am not a coffee drinker.Kávu (moc) nepiju.

for: I'm happy for you.To ti moc přeju., Upřímně ti to přeji., Mám radost spolu s tebou.

happy: I'm happy for him.Moc mu to přeju., Upřímně mu to přeji., Mám radost i za něj.

however: I will help however I can.Pomůžu, jak jen budu moci.

little: You eat too little.Moc málo jíš.

long: It didn't take too long.Netrvalo to moc dlouho.

lot: I like you, a lot.Mám tě rád, moc.

talker: He's not much of a talker.Moc toho nenamluví.

too: He wasn't too happy.Nebyl moc nadšený.

well: I don't know him well.Moc dobře ho neznám.

yet: I don't eat much, yet I am fat.Nejím moc a přesto jsem tlustý.

side: split one's sides laughingmoci se potrhat smíchy