Hlavní obsah

use

Sloveso

  1. sth (po)užít, využít co nástroj ap.May I use your phone?Mohu si od vás zavolat?I could use...Hodil(o) by se mi..., Přišel by mi vhod...using sthza použití, pomocí čeho
  2. use (up) sth spotřebovat, vypotřebovat, dobrat co celou zásobu
  3. sth užívat, brát co drogy, léky
  4. Can I use your bathroom?Mohu si u Vás odskočit?use the toiletodskočit si na záchod
  5. použít, používat jistá slova, falešné jméno ap.use strong languagepoužívat silná slova
  6. sb využívat, zneužívat koho ve svůj prospěch

Podstatné jméno

  1. of sth (po)užití, (po)užívání, využití čehothe use of violenceužívání/užití násilífor official usepro úřední účelyfor external use onlyjen k zevnímu použitíworn with useopotřebovanýhave a use for sthpotřebovat, upotřebit, (moci) využít co, najít použití pro co
  2. have the use of sthmít možnost (po)užívat, mít k dispozici co

Vyskytuje se v

čerpání: čerpání dotací/fondů v EU ap.use of funding/funds

dispozice: mít co k dispozicihave sth at one's disposal, k užívání have the use of sth

mluvit: mluvit sprostěuse foul language, klít swear, se sexuálním podtextem talk dirty

nápomocný: být (nějak) nápomocný komube of (any) help/use/assistance to sb, podporující be supportive of sb

násilí: použít hrubého násilíuse brute force

nenáročnost: nenáročnost obsluhyease of use, easy use

potřeba: pro osobní potřebufor one's personal use

předmět: předmět(y) denní potřebyarticle(s) of daily use

příležitost: využít příležitostiuse the opportunity, avail osf of the opportunity

složení: složení výrobkupotraviny ap. ingredients, u textilu composition, užité materiály materials used

smysl: nemá smysl dělat coit's no use, there's no point (in) doing sth

spotřeba: datum spotřebyuse-by date, prodávaného zboží též sell-by date, minimální trvanlivost best before

spotřebovat: Spotřebujte do ...Use before/by ...

užívací: práv. užívací právoright of use

vlastní: pro (svou) vlastní potřebufor (one's) personal use

vnitřně: med. užívat vnitřněuse internally

vyjetý: tech. vyjetý olejused (engine) oil

využít: využít příležitostiuse/make use of the opportunity

záchod: jít na záchodgo to/use the toilet/AmE bathroom

zatřepat: před použitím zatřepatshake before use

zevní: med. jen k zevnímu použitífor external use only

běžně: Nejběžněji užívané fráze jsou ...The most commonly used phrases are ...

bývat: Býval to můj přítel.He used to be a friend of mine.

líbit: To bych si dal líbit.I could get used to it/that.

možnost: využít možnost(i)use the opportunity

nasazení: s nasazením všech (svých) silusing all one's strength

osobní: pro (svou) osobní potřebufor one's personal use

použít: Nepoužili násilí.They used no violence.

použití: za použití čehousing sth

příbor: jíst příboremuse a knife and fork

sloužit: K čemu to slouží?What is it used/does it serve for?

solit: Měl bys míň solit.You should use less salt.

sprostě: mluvit sprostěuse foul language

trávit: Trávili spolu prázdniny.They used to spend holidays together.

uplatnit: uplatnit své zkušenostiuse one's experience

užít: užít násilíuse force

vhod: Přišlo by mi vhod ...I could use (some) ...

vidlička: jíst nožem a vidličkouuse a knife and fork

vnější: k vnějšímu užitífor external use

vymluvit se: Vymluvil se na nemoc.He used illness as an excuse.

využívat: Ona tě využívá.She is using you.

z, ze: A co z toho?And what's the use (of it)?

zacházet: naučit se zacházet s počítačemlearn how to use a computer

zatelefonovat: Mohu si od vás zatelefonovat?Can I use your phone?

zvyklý: Jsem na to zvyklý.I am used to it.

zvyknout: Na to si brzy zvykneš.You will soon get used to it.

hrst: vzít rozum do hrstibe reasonable, use one's wits/head, zamyslet se put on one's thinking cap

mléko: (Nemá cenu) plakat nad rozlitým mlékem.(It is no use) cry(ing) over spilt milk.

mozek: Používej mozek!Use your head!

platný: Není to nic platné.It is no use.

rozlitý: Nemá cenu plakat nad rozlitým mlékem.It's no use crying over spilt milk.

discretion: jednat dle vlastního uváženíuse one's discretion

opportunity: propást/využít příležitostmiss/use the opportunity

profane: nadávat, rouhat se, mluvit sprostěuse profane language

pronominal: užití ve funkci zájmenapronominal use

sparingly: šetřit čímuse sth sparingly

use: za použití, pomocí čehousing sth

used: ojeté auto, ojetinaused car

value: (reálná) užitná/využitelná/užitková hodnota majetku, hodnota (vy)užitívalue in use

widely: nejužívanější systém, metoda ap.the most widely used

bathroom: Mohu si u vás odskočit?Can I use your bathroom?

brain: Používej hlavu., Mysli trochu!Use your brain.

ease: snadnost použitíease of use

lest: Schoval jsem to, aby to nemohl užívat.I have hidden it lest he can use it.

refrain: Zavazuje se, že nepoužije...He undertakes to refrain from using...

such: výrazy, jaké jsou užívány v žurnalisticeexpressions such as are used in journalism

take: Dřív brala kokain.She used to take cocaine.

what: Museli použít tolik peněz, kolik měli.They had to use what money they had.

external: (pouze) k vnějšímu užití lékfor external use (only)