Hlavní obsah

lest [lest]

Vyskytuje se v

care: I couldn't care lessje mi (to) úplně jedno

for: for the first/second/last timepoprvé/podruhé/naposledy

gasp: the last gasplabutí píseň, poslední tažení

last: the last thingto poslední při odmítání něčeho

least: the leastnejmenší, minimální

less: less sth thanani ne tak co jako spíš(e)

little: a little(of) sth trochu, trošku čeho

minute: last-minutena poslední chvíli podniknutý

more: more or lessvíceméně

much: much lessa už teprve ne, neřku-li, tím spíše (ne)

resort: as a last resort(až) jako poslední možnost, (až) v krajním případě

respect: pay one's last respectsvzdát poslední poctu, rozloučit se se zemřelým člověkem

stand: last standposlední vzepětí před porážkou

straw: the last strawposlední kapka překročení únosného

testament: last will and testamentposlední vůle, závěť předsmrtná

than: more/less thanvíce/méně než co

bear: astron. Great/Little BearVelká/Malá medvědice

but: last but onepředposlední

call: last callposlední výzva k nástupu do letadla ap.

consequence: be of little/no consequencebýt málo důležitý/nedůležitý

dog: astron. the Little DogMalý pes

dogfish: lesser spotted dogfishmáčka skvrnitá

expensive: something less expensiveněco levnějšího

finger: little/ring/middle/index fingermalík/prsteník/prostředník/ukazovák

green: hovor. little green menmalí zelení mužíčci mimozemšťané

intimation: not give the least/slightest intimation of sthani nenaznačit co, neprojevit sebemenší náznak čeho

last hurrah: have a last hurrahrozloučit se s kariérou posledním vystoupením ap., naposledy vystoupit

lesser: astron. the Lesser BearMalá medvědice, Malý vůz

long: at long lastnakonec

of: more/less of sthvíce/méně jaký zintenzivnění

pay: pay one's last respectsrozloučit se se zesnulým

plover: little ringed ploverkulík říční

rite: náb. last ritesposlední pomazání

sandpiper: least sandpiperjespák drobný

say: have the last say in sthmít v čem poslední slovo

stock: while stocks lastdo vyprodání zásob prodejní akce ap.

summer: last summerloni v létě

time: last timenaposled, posledně

toe: little/pinky toemalíček nohy

truckload: less-than/full truckload shippingdokládka/celovozová přeprava

twit: little twitblbeček

way: a little way furtherkousek dál

weasel: least weasel(lasice) kolčava

will: last will and testamentposlední vůle, závěť

appeal: It has little appeal for me.To mě nijak neláká.

as: as little as 10 $ a monthjenom 10 dolarů měsíčně

blister: Her child is a little blister.Její dítě je pěkný spratek.

do: I know even less about it than he does.Vím o tom ještě méně než on.

fail: He failed to win the last game.Nepodařilo se mu získat poslední gem.

find: His body was found last week.Jeho tělo bylo nalezeno minulý týden.

lest: I have hidden it lest he can use it.Schoval jsem to, aby to nemohl užívat.

let in on: She let me in on a little secret.Prozradila mi malé tajemství.

breathe: breathe one's lastnaposledy vydechnout, dodýchat zemřít

must: If you must go there take at least ...Když už tam musíš jít, vezmi si aspoň ...

night: last nightvčera večer

remain: A little beer remained in the bottle.V lahvi zbylo trochu piva.

touristy: one of the less touristy islandsjeden z méně turisty okupovaných ostrovů

haste: More haste, less speed.Pospíchej pomalu.

aby: in order not to, lestaby ne... se slovesem

ani: not in the leastani v nejmenším/trochu

kapka: a little (bit)/trace moreo kapku víc

karkulka: Little Red Riding HoodČervená Karkulka

kolčava: (Old World) least weasel(lasice) kolčava

konec: last but onedruhý od konce

konečně: Well at last!, no to je dost Put the flags out!No konečně!

kousek: bit by bit, little by littlekousek po kousku

levný: cheaper, less expensivelevnější

loni: last summerloni v létě

maličko: since childhood, since sb was littleod malička

málo: too little, u počitatelných too fewpříliš málo

méně: less and less, o počitatelných fewer and fewerčím dál méně

mírně: ... to put it mildly, ... to say the leastmírně řečeno ...

naposled: for the first and only/last timepoprvé a naposled

nejmenší: not in the least, not in the slightestani v nejmenším

neposlední: last (but) not leastv neposlední řadě

nic: no less(o) nic míň

noc: last nightvčera v noci

pomazání: the last rites, anointing of the sick, zast. extreme unctionposlední pomazání

posledně: last-mentioned, the latterposledně jmenovaný z výčtu

poslední: last wishposlední přání

ručička: hour/little handhodinová/malá ručička

řada: and last but not leasta v neposlední řadě

spíš: still less (so)tím spíš ne

strana: the Lesser TownMalá Strana

teprve: much less(a) už teprve ne

trochu: at least a bitaspoň trochu

úplně: the very first/lastúplně první/poslední

vůle: last will (and testament)poslední vůle

vydechnout: kniž. breathe one's last, take one's last breathvydechnout naposledy umřít

závěr: last of allúplně na závěr

zlo: choose the lesser of two evilsvybrat (si) menší ze dvou zel

žalostně: precious little/few of sthžalostně málo čeho

drobnost: just a little something from mejen taková malá drobnost ode mne

fuk: I don't give a (tinker's) damn., I don't care a fig., I couldn't care less.Je mi to fuk.

krapet: It is a little bit complicated.Je to krapet složité.

lehký: It will be easier than last time.Bude to lehčí než minule.

loňský: the last year, kniž. yesteryearloňský rok

maličkost: a little something from metaková maličkost ode mne pozornost

minulý: last week/yearminulý týden/rok

mít: We had little money.Měli jsme málo peněz.

nakonec: At last he thought better of it.Nakonec se rozhodl jinak.

necelý: in less than a yearza necelý rok

nejméně: as little as possibleco nejméně

operovat: I had a knee operation last month.Minulý měsíc mi operovali koleno.

peníze: I have little money.Mám málo peněz.

prozradit: I'll let you in on a little secret.Prozradím vám malé tajemství.

předminulý: the week before lastpředminulý týden

rok: this/last/next/coming yeartento/minulý/příští/nadcházející rok

sestra: little/elder sistermladší/starší sestra

solit: You should use less salt.Měl bys míň solit.

týden: this/next/last weektento/příští/minulý týden

včera: last night, yesterday eveningvčera večer

večer: yesterday evening, last nightvčera večer

vliv: have little influence on sthmít malý vliv na co

vyčerpání: while stock lastsdo vyčerpání zásob

vykašlat se: I don't give a damn about it., I couldn't care less.Na to se můžu vykašlat.

vystačit: This will last me a week.S tím vystačím týden.

vyškrtat: Strike the last name from the list.Vyškrtni poslední jméno ze seznamu.

významný: of little/great import(ance)málo/velmi významný

zapršet: There was a little/light/shower of rain.Trošku zapršelo.

krajní: in extreme cases, jako poslední možnost as a last resort, in the last resort, v krajní nouzi in extremisv krajním případě

kvapný: Haste makes waste., More haste, less speed.Práce kvapná málo platná.

labutí: swan song, swansong, last gasplabutí píseň

píseň: swansong, the last gasplabutí píseň poslední čin

pomalu: More haste less speed., Haste makes waste.Spěchej pomalu.

slovo: have the last word/last say/final say in sthmít poslední slovo v čem

smát se: He who laughs last laughs longest.Kdo se směje naposled, ten se směje nejlíp.

včerejší: I wasn't born yesterday., AusE I didn't come down in the last shower.Nejsem včerejší.