Hlavní obsah

little [ˈlɪtəl]

Zájmeno

  1. málo u nepočitatelných podst. jmenI had little money.Měl jsem málo peněz.You eat too little.Moc málo jíš.
  2. a little (of) sth trochu, trošku čehoI need a little help.Potřebuji trošku pomoct.

Přídavné jméno

  1. malý o velikosti
  2. malinký, drobounký, hezoučký zdrobňováníShe's got the nicest little house.Má ten nejkrásnější domeček.
  3. mladší, malý bratr ap.Daniel's little sisterDanielova mladší sestra
  4. krátký vzdálenost, čas ap.
  5. bezvýznamný, nepodstatný, drobný problém ap.He got angry over little things.Rozčiloval se kvůli maličkostem.

Vyskytuje se v

least: the leastnejmenší, minimální

less: less sth thanani ne tak co jako spíš(e)

little: a little(of) sth trochu, trošku čeho

more: more or lessvíceméně

much: much lessa už teprve ne, neřku-li, tím spíše (ne)

than: more/less thanvíce/méně než co

bear: astron. Great/Little BearVelká/Malá medvědice

consequence: be of little/no consequencebýt málo důležitý/nedůležitý

dog: astron. the Little DogMalý pes

dogfish: lesser spotted dogfishmáčka skvrnitá

expensive: something less expensiveněco levnějšího

finger: little/ring/middle/index fingermalík/prsteník/prostředník/ukazovák

green: hovor. little green menmalí zelení mužíčci mimozemšťané

intimation: not give the least/slightest intimation of sthani nenaznačit co, neprojevit sebemenší náznak čeho

last: last but not leastv neposlední řadě

lesser: astron. the Lesser BearMalá medvědice, Malý vůz

of: more/less of sthvíce/méně jaký zintenzivnění

plover: little ringed ploverkulík říční

sandpiper: least sandpiperjespák drobný

toe: little/pinky toemalíček nohy

truckload: less-than/full truckload shippingdokládka/celovozová přeprava

twit: little twitblbeček

way: a little way furtherkousek dál

weasel: least weasel(lasice) kolčava

appeal: It has little appeal for me.To mě nijak neláká.

as: as little as 10 $ a monthjenom 10 dolarů měsíčně

blister: Her child is a little blister.Její dítě je pěkný spratek.

do: I know even less about it than he does.Vím o tom ještě méně než on.

lest: I have hidden it lest he can use it.Schoval jsem to, aby to nemohl užívat.

let in on: She let me in on a little secret.Prozradila mi malé tajemství.

must: If you must go there take at least ...Když už tam musíš jít, vezmi si aspoň ...

remain: A little beer remained in the bottle.V lahvi zbylo trochu piva.

touristy: one of the less touristy islandsjeden z méně turisty okupovaných ostrovů

haste: More haste, less speed.Pospíchej pomalu.

aby: in order not to, lestaby ne... se slovesem

ani: not in the leastani v nejmenším/trochu

kapka: a little (bit)/trace moreo kapku víc

karkulka: Little Red Riding HoodČervená Karkulka

kolčava: (Old World) least weasel(lasice) kolčava

kousek: bit by bit, little by littlekousek po kousku

levný: cheaper, less expensivelevnější

maličko: since childhood, since sb was littleod malička

málo: too little, u počitatelných too fewpříliš málo

méně: less and less, o počitatelných fewer and fewerčím dál méně

mírně: ... to put it mildly, ... to say the leastmírně řečeno ...

nejmenší: not in the least, not in the slightestani v nejmenším

neposlední: last (but) not leastv neposlední řadě

nic: no less(o) nic míň

poslední: last but not leastv neposlední řadě

ručička: hour/little handhodinová/malá ručička

řada: and last but not leasta v neposlední řadě

spíš: still less (so)tím spíš ne

strana: the Lesser TownMalá Strana

teprve: much less(a) už teprve ne

trochu: at least a bitaspoň trochu

zlo: choose the lesser of two evilsvybrat (si) menší ze dvou zel

žalostně: precious little/few of sthžalostně málo čeho

drobnost: just a little something from mejen taková malá drobnost ode mne

fuk: I don't give a (tinker's) damn., I don't care a fig., I couldn't care less.Je mi to fuk.

krapet: It is a little bit complicated.Je to krapet složité.

maličkost: a little something from metaková maličkost ode mne pozornost

care: I couldn't care lessje mi (to) úplně jedno

mít: We had little money.Měli jsme málo peněz.

necelý: in less than a yearza necelý rok

nejméně: as little as possibleco nejméně

peníze: I have little money.Mám málo peněz.

prozradit: I'll let you in on a little secret.Prozradím vám malé tajemství.

sestra: little/elder sistermladší/starší sestra

solit: You should use less salt.Měl bys míň solit.

vliv: have little influence on sthmít malý vliv na co

vykašlat se: I don't give a damn about it., I couldn't care less.Na to se můžu vykašlat.

významný: of little/great import(ance)málo/velmi významný

zapršet: There was a little/light/shower of rain.Trošku zapršelo.

kvapný: Haste makes waste., More haste, less speed.Práce kvapná málo platná.

pomalu: More haste less speed., Haste makes waste.Spěchej pomalu.