Hlavní obsah

little [ˈlɪtəl]

Zájmeno

  1. málo u nepočitatelných podst. jmenI had little money.Měl jsem málo peněz.You eat too little.Moc málo jíš.little or nothingprakticky nic, sotva co
  2. a little (of) sth trochu, trošku čehoI need a little help.Potřebuji trošku pomoct.quite a littlecelkem dost, poměrně hodně, celkem velký množství ap.

Přídavné jméno

  1. malý o velikosti
  2. malinký, drobounký, hezoučký zdrobňováníShe's got the nicest little house.Má ten nejkrásnější domeček.
  3. mladší, malý bratr ap.Daniel's little sisterDanielova mladší sestra
  4. krátký vzdálenost, čas ap.
  5. bezvýznamný, nepodstatný, drobný problém ap.He got angry over little things.Rozčiloval se kvůli maličkostem.

Vyskytuje se v

care: I couldn't care lessje mi (to) úplně jedno

least: the leastnejmenší, minimální

least: at leasta(le)spoň, nejméně, přinejmenším minimálně

least: at leasta(le)spoň když nic jiného

least: not in the leastani v nejmenším, vůbec ne, ani trošku

least: last but not leastv neposlední řadě se stejnou důležitostí

less: less sth thanani ne tak co jako spíš(e)

less: less thanméně než kolik

less: still/much/even lessnatož, tím spíše ne, neřkuli zdůraznění záporu

less: less and lessstále/čím dál (tím) méně

less: less thanvůbec ne, ani zdaleka ne jaký

less: no lessnic menšího než co, nikdo jiný než kdo obdiv nebo překvapení

less: no less thannejméně, alespoň, celých kolik

more: more or lessvíceméně

much: much lessa už teprve ne, neřku-li, tím spíše (ne)

than: more/less thanvíce/méně než co

bear: astron. Great/Little BearVelká/Malá medvědice

consequence: be of little/no consequencebýt málo důležitý/nedůležitý

dog: astron. the Little DogMalý pes

dogfish: lesser spotted dogfishmáčka skvrnitá

expensive: something less expensiveněco levnějšího

finger: little/ring/middle/index fingermalík/prsteník/prostředník/ukazovák

green: hovor. little green menmalí zelení mužíčci mimozemšťané

intimation: not give the least/slightest intimation of sthani nenaznačit co, neprojevit sebemenší náznak čeho

last: last but not leastv neposlední řadě

lesser: astron. the Lesser BearMalá medvědice

lesser: (vote for the) lesser of two evils(volit) menší zlo

lesser: zool. lesser spotted woodpeckerstrakapoud malý

lesser: bot. lesser duckweedokřehek menší

mention: too few/little to mentiontak málo, že to nestojí za řeč

of: more/less of sthvíce/méně jaký zintenzivnění

plover: little ringed ploverkulík říční

sandpiper: least sandpiperjespák drobný

toe: little/pinky toemalíček nohy

truckload: less-than/full truckload shippingdokládka/celovozová přeprava

twit: little twitblbeček

way: a little way furtherkousek dál

weasel: least weasel(lasice) kolčava

appeal: It has little appeal for me.To mě nijak neláká.

as: as little as 10 $ a monthjenom 10 dolarů měsíčně

blister: Her child is a little blister.Její dítě je pěkný spratek.

do: I know even less about it than he does.Vím o tom ještě méně než on.

less: You should eat less fat.Měl bys jíst méně tuku.

less: It was less a career than a ...Nebyla to ani tak kariéra, jako spíš ...

less: less than one hour laternecelou hodinu nato

less: Her greeting was less than enthusiastic.Její pozdrav nebyl vůbec nadšený.

lest: I have hidden it lest he can use it.Schoval jsem to, aby to nemohl užívat.

let in on: She let me in on a little secret.Prozradila mi malé tajemství.

more: a little more timetrochu více času

much: He wasn't a leftist, much less a revolutionary.Nebyl to levičák, a už teprve ne revolucionář.

must: If you must go there take at least ...Když už tam musíš jít, vezmi si aspoň ...

of: It becomes less of a problem.Už to ani není takový problém.

remain: A little beer remained in the bottle.V lahvi zbylo trochu piva.

touristy: one of the less touristy islandsjeden z méně turisty okupovaných ostrovů

haste: More haste, less speed.Pospíchej pomalu.

aby: aby ne... se slovesemin order not to, lest

ani: ani v nejmenším/trochunot in the least

ani: ani nenot really, méně než less than, nijak moc not particularly

kapka: o kapku víca little (bit)/trace more

karkulka: Červená KarkulkaLittle Red Riding Hood

kolčava: (lasice) kolčava(Old World) least weasel

kousek: kousek po kouskubit by bit, little by little

levný: levnějšícheaper, less expensive

maličko: od maličkasince childhood, since sb was little

málo: příliš málotoo little, u počitatelných too few

méně: čím dál méněless and less, o počitatelných fewer and fewer

méně: mnohem méněmuch less/o počitatelných fewer

méně: více či méněmore or less

méně: o nic méněno less

mírně: mírně řečeno ...... to put it mildly, ... to say the least

nejmenší: ani v nejmenšímnot in the least

neposlední: v neposlední řadělast (but) not least

nic: (o) nic míňno less

poslední: v neposlední řadělast but not least

ručička: hodinová/malá ručičkahour/little hand

řada: a v neposlední řaděand last but not least

spíš: tím spíš nestill less (so)

strana: Malá Stranathe Lesser Town

teprve: (a) už teprve nemuch less

trochu: aspoň trochuat least a bit

zlo: vybrat (si) menší ze dvou zelchoose the lesser of two evils

žalostně: žalostně málo čehoprecious little/few of sth

aby: Utekl ze země, aby ho nezajali.He fled the country lest he be captured.

ani: Byl zpátky ani ne za hodinu.He was back in less than an hour.

drobnost: jen taková malá drobnost ode mnejust a little something from me

fuk: Je mi to fuk.I don't give a (tinker's) damn., I don't care a fig., I couldn't care less.

kousek: Je to o kousek lepší.It's a little better.