Hlavní obsah

find [faɪnd]

Slovesopt&pp found

 1. sb/sth najít, objevit, vypátrat koho/coHis body was found last week.Jeho tělo bylo nalezeno minulý týden.hard to findtěžko k nalezení
 2. be found nacházet se, vyskytovat se, nalézat se co kde živočich ap.
 3. osf doing sth přistihnout se při čem, uvědomit si, zjistit o soběHe found himself unable to leave.Zjistil, že není schopen odejít.
 4. osf in sth ocitnout se, octnout se kde v situaci ap.
 5. sb in/doing sth zastihnout koho kde/při čem událost ap.
 6. zjistit, uvědomit si fakt, pravdu ap.
 7. be found práv.být shledán nevinným ap.He was found guilty of ...Byl shledán vinným z ...
 8. shledávat koho/co jakým, připadat, zdát se co komu jakéShe finds it difficult.Připadá jí to těžké.
 9. sth in sth nacházet co v čem potěšení, útěchu ap.
 10. sth for/to do sth najít si, sehnat, získat co čas, peníze ap.

Fráze

 1. find one's way najít cestu, trefit kamfind one's way (a)round sth(z)orientovat se, vyznat se kde

Vyskytuje se v

find out: find sth outzjistit, přijít na, vypátrat co důkaz ap.

find out: find sb outprokouknout, odhalit koho přetvářku ap.

foot: find one's feet in sthzorientovat se v čem, rozkoukat se, rozkoukávat se v nové situaci

ground: find common groundnajít společnou řeč oblast shody

voice: find one's voicebýt (znovu) schopen/schopna slova po úleku ap.

voice: find one's voicenajít své téma a styl spisovatel

courage: find/muster the courage to do sthodvážit se/najít odvahu udělat co

fact-finding: fact-finding commissionvyšetřovací komise

favour: find/win favour with sb/sthzískat (si) přízeň koho/čeho, naklonit si koho

guilty: find sb guilty of sthshledat koho vinným z čeho

loophole: find a tax loopholevyhnout se placení daní

object: object foundnalezená věc

offending: find sth offendingpohoršovat se nad čím

plaintiff: find for the plaintiffrozhodnout ve prospěch žalobce

quest: quest to find sthsnaha o nalezení čeho

any: ... if I find any.... pokud nějaký najdu.

anything: Did you find anything?Našel jsi něco?

attached: výp. find attachedv příloze najdete e-mailu

have: We'll have to find him.Budeme ho muset najít.

it: It was I who found him.To já jsem ho našel.

none: I was seeking information and found none.Hledal jsem informace a nenašel žádné.

relaxing: She finds cooking relaxing.U vaření si prý odpočine.

repugnant: I find that idea totally repugnant.Ta myšlenka se mi naprosto příčí.

to: He woke up to find ...Probudil se a zjistil ...

unfunny: I found his comments most unfunny.Jeho poznámky mi nepřipadaly vůbec vtipné.

way: He couldn't find his way.Nemohl najít cestu., Bloudil.

wanting: be found wantingnesplňovat požadavky, neodpovídat standardu, nevyhovovat

nález: ztráty a nálezyBrE lost property (office), AmE lost and found (office)

odbyt: jít dobře na odbytsell well, hovor. sell like hot cakes, be in high demand, find a ready market

protivit se: komu se protiví cosb finds sth disgusting/revolting

správný: najít to správné slovofind the right word

uplatnit se: pracovně se uplatnitfind employment

zachutnat: komu zachutnalo cosb began/came to like sth, chutnalo sb found sth delicious/tasty

zatěžko: komu je zatěžko udělat cosb finds it difficult to do sth, it's difficult for sb to do sth

ztráta: ztráty a nálezy odděleníBrE lost property (office), AmE lost and found (office)

být: Je mi to divné.I find it strange.

dozvědět se: Dozvěděl se to.He found out (about it).

hnusit se: Hnusí se mi to.I find it revolting/disgusting.

jinak: Jak jinak to mohu najít?How else can I find it?

k, ke, ku: Není to (nikde) k nalezení.It is nowhere to be found.

-li: Najdeš-li ho, zavolej mi.In case you find him call me.

najít: najít cestu kamfind one's way swh

najít: Její tělo našli v ...Her body was found in ...

najít: najít (si) prácifind/get a job

namluvit: namluvit si děvče/chlapcefind a girlfriend/boyfriend

nevinný: Byl shledán nevinným.He was found not guilty.

nikdo: Tady nikoho nenajdeme.We won't find anybody here.

ocitnout se: Ocitli jsme se ve zvláštní situaci.We find ourselves in a strange situation.

ošklivit se: Oškliví se mu to.He finds it disgusting.

pokládat: Nepokládám to za nutné.I don't find it necessary.

pokud: ... pokud to nenajdeš.... unless you find it.

shledat: Byl shledán (ne)vinným.He was found (not) guilty.

uznat: práv. Byl uznán vinným.He was found guilty.

vinný: Byl shledán vinným z ...He was found guilty of ...

záminka: najít si záminku pro cofind a pretext to do sth

zamlouvat se: komu se zamlouvá cosb likes sth, sth appeals to sb, sb finds sth appealing

zaujmout: Co mě zaujalo ...What I found interesting ...

zaujmout: Zaujalo ji jak ...She found it interesting how ...

zdát se: Nezdá se mi to zábavné.I don't find it funny.

zjistit: Zjistím vám to.I'll find it out for you.

zjistit: Hned jak to zjistíme ...As soon as we find it out ...