Hlavní obsah

find [faɪnd]

Slovesopt&pp found

 1. sb/sth najít, objevit, vypátrat koho/coHis body was found last week.Jeho tělo bylo nalezeno minulý týden.hard to findtěžko k nalezení
 2. be found nacházet se, vyskytovat se, nalézat se co kde živočich ap.
 3. osf doing sth přistihnout se při čem, uvědomit si, zjistit o soběHe found himself unable to leave.Zjistil, že není schopen odejít.
 4. osf in sth ocitnout se, octnout se kde v situaci ap.
 5. sb in/doing sth zastihnout koho kde/při čem událost ap.
 6. zjistit, uvědomit si fakt, pravdu ap.
 7. be found práv.být shledán nevinným ap.He was found guilty of ...Byl shledán vinným z ...
 8. shledávat koho/co jakým, připadat, zdát se co komu jakéShe finds it difficult.Připadá jí to těžké.
 9. sth in sth nacházet co v čem potěšení, útěchu ap.
 10. sth for/to do sth najít si, sehnat, získat co čas, peníze ap.

Fráze

 1. find one's way najít cestu, trefit kamfind one's way (a)round sth(z)orientovat se, vyznat se kde

Vyskytuje se v

find: be foundnacházet se, vyskytovat se, nalézat se co kde živočich ap.

find out: find sth outzjistit, přijít na, vypátrat co důkaz ap.

foot: find one's feet in sthzorientovat se v čem, rozkoukat se, rozkoukávat se v nové situaci

ground: find common groundnajít společnou řeč oblast shody

voice: find one's voicebýt (znovu) schopen/schopna slova po úleku ap.

courage: find/muster the courage to do sthodvážit se/najít odvahu udělat co

favour: find/win favour with sb/sthzískat (si) přízeň koho/čeho, naklonit si koho

guilty: find sb guilty of sthshledat koho vinným z čeho

loophole: find a tax loopholevyhnout se placení daní

object: object foundnalezená věc

offending: find sth offendingpohoršovat se nad čím

plaintiff: find for the plaintiffrozhodnout ve prospěch žalobce

quest: quest to find sthsnaha o nalezení čeho

any: ... if I find any.... pokud nějaký najdu.

anything: Did you find anything?Našel jsi něco?

attached: výp. find attachedv příloze najdete e-mailu

have: We'll have to find him.Budeme ho muset najít.

it: It was I who found him.To já jsem ho našel.

none: I was seeking information and found none.Hledal jsem informace a nenašel žádné.

relaxing: She finds cooking relaxing.U vaření si prý odpočine.

repugnant: I find that idea totally repugnant.Ta myšlenka se mi naprosto příčí.

to: He woke up to find ...Probudil se a zjistil ...

unfunny: I found his comments most unfunny.Jeho poznámky mi nepřipadaly vůbec vtipné.

way: He couldn't find his way.Nemohl najít cestu., Bloudil.

wanting: be found wantingnesplňovat požadavky, neodpovídat standardu, nevyhovovat

nález: BrE lost property (office), AmE lost and found (office)ztráty a nálezy

odbyt: sell well, hovor. sell like hot cakes, be in high demand, find a ready marketjít dobře na odbyt

protivit se: sb finds sth disgusting/revoltingkomu se protiví co

správný: find the right wordnajít to správné slovo

uplatnit se: find employmentpracovně se uplatnit

zachutnat: sb began/came to like sth, chutnalo sb found sth delicious/tastykomu zachutnalo co

zatěžko: sb finds it difficult to do sth, it's difficult for sb to do sthkomu je zatěžko udělat co

ztráta: BrE lost property (office), AmE lost and found (office)ztráty a nálezy oddělení

být: I find it strange.Je mi to divné.

dozvědět se: He found out (about it).Dozvěděl se to.

hnusit se: I find it revolting/disgusting.Hnusí se mi to.

jinak: How else can I find it?Jak jinak to mohu najít?

k, ke, ku: It is nowhere to be found.Není to (nikde) k nalezení.

-li: In case you find him call me.Najdeš-li ho, zavolej mi.

najít: find one's way swhnajít cestu kam

namluvit: find a girlfriend/boyfriendnamluvit si děvče/chlapce

nevinný: He was found not guilty.Byl shledán nevinným.

nikdo: We won't find anybody here.Tady nikoho nenajdeme.

ocitnout se: We find ourselves in a strange situation.Ocitli jsme se ve zvláštní situaci.

ošklivit se: He finds it disgusting.Oškliví se mu to.

pokládat: I don't find it necessary.Nepokládám to za nutné.

pokud: ... unless you find it.... pokud to nenajdeš.

shledat: He was found (not) guilty.Byl shledán (ne)vinným.

uznat: He was found guilty.práv. Byl uznán vinným.

vinný: He was found guilty of ...Byl shledán vinným z ...

záminka: find a pretext to do sthnajít si záminku pro co

zamlouvat se: sb likes sth, sth appeals to sb, sb finds sth appealingkomu se zamlouvá co

zaujmout: What I found interesting ...Co mě zaujalo ...

zdát se: I don't find it funny.Nezdá se mi to zábavné.

zjistit: I'll find it out for you.Zjistím vám to.

fact-finding: fact-finding commissionvyšetřovací komise