Hlavní obsah

to [tuː unstressedor tə]

Předložka

 1. do, k(e), směrem k čemu, za kým, na co směrem kamHe went to Italy.Jel do Itálie.
 2. na co jít - na návštěvu ap.go to a partyjít na večírek
 3. k čemu připevněný ap.
 4. užívá se obecně pro vyjádření 3. pádukomu/čemu dát, vysvětlit, zdát se ap.I offered it to him.Nabídl jsem mu to.
 5. ke, vůči komu/čemu chovat se ap.He was kind to me.Byl ke mně milý.
 6. užívá se ve vazbě na podstatná a přídavná jména
 7. vyjadřuje reakci někoho na určitou situacik čímu čemu o dojmu ap.to his surprise ...k jeho překvapení ...
 8. na co, v co přeměněný ap.
 9. u čeho, při čem pracovat u organizace jako zaměstnanec ap.
 10. (až) do roku ap., (až) na o rozsahu, míře ap.
 11. from sth to sth od čeho po co o rozsahu
 12. from ... to ... z ... do, od ... do
 13. za kolik minut celá, před určitou celou hodinouquarter to sixtři čtvrtě na šest
 14. na, do, ku vyjadřuje poměr

Příslovce

 • pull/push the door topřivřít dveře
 1. užívá se pro infinitivní tvar slovesa
 2. aby o účelu, nepřímá žádostto be honest ...abych řekl pravdu ...
 3. a následnost děje po sloveseHe woke up to find ...Probudil se a zjistil ...
 4. na to, (než) abyHe's old enough to work.Je dost starý na to, aby pracoval.

Vyskytuje se v

ability: have the ability to do sthdokázat, mít (tu) schopnost dělat co

add: added to which ...a k tomu ještě/navíc ...

addition: in additiontaké, vedle toho

all: all the more sotím spíš(e)

answer: He didn't answer the phone.Nebral (mi) to., Nezvedal telefon.

apart: apart from the fact that ...až na to, že... omezující okolnost

badly off: (not) to be badly off(ne)být na tom špatně

bedfellow: be bedfellows with sb on the issuebýt v tom zajedno s kým

best: Best of all, she paid for me.Nejlepší na tom bylo, že za mě zaplatila.

better: be better offmít se lépe, být na tom lépe

busy: get busypustit se do práce, začít se činit, dát se do toho

calculated: take a calculated riskvědomě riskovat, risknout to

case: be on the caseřešit to, dělat na tom hledat řešení problému ap.

change: change one's mindzměnit názor, rozmyslet si to

charge: They charged us 200 dollars for it.Naúčtovali nám za to 200 dolarů.

come out: come out on topbýt (nakonec) nejlepší, zvítězit, vyjít (z toho) jako vítěz

common: mat. the lowest common denominatornejmenší společný jmenovatel, přen. všeobecný vkus, ty nejprostší nároky většiny populace ap.

compare: compare notes with sb on sthvyměnit si názory s kým na co, probrat to s kým

completely: It is something completely different.To je něco úplně jiného.

concern: to whom it may concernpříslušné odpovědné osobě, k rukám osoby, které se to týká na dopisech s nejasným adresátem

convenience: for sb's convenienceaby to vyhovovalo komu

counting: not counting sthnepočítaje (v to) co

crap: slang. crap outpodělat se i pokazit se, vyměknout, zabalit to ze strachu neudělat ap.

depend: It dependszáleží na tom, přijde na to, podle toho uvození

dewy-eyed: be dewy-eyedpříliš si to malovat, vidět věci příliš optimisticky

difference: It makes no difference.V tom není žádný rozdíl., To je jedno., Na tom nezáleží/nesejde.

different: know differentvědět, že to je jinak

dire: be in dire straitsbýt v úzkých, být na tom špatně hl. finančně

don't: dos and don'tsrady, co dělat a co nedělat, jak na to

effect: to the effect thatv tom smyslu, že o znění ap.

English: learners of Englishti, kdo se učí anglicky

essential: only the bare essentialsjen to nejnutnější

except: except thataž na to, že, jenže omezení

exception: sb/sth is no exceptionkoho/co nevyjímaje, to platí i o kom/čem

fact: after the factex post, až po tom, až po činu

favour: return the favouroplatit to komu, odvděčit se za prokázanou laskavost

abort: She aborted her child.Nechala si to vzít., Dala dítě pryč.

about: He told me about it.Řekl mi o tom.

acquire: The wine is an acquired taste.Tomu vínu je třeba přijít na chuť.

afraid: Don't be afraid (of it).Neboj(te) se (toho).

after: After he told me that ...Potom, co mi to řekl ...

against: That is against the rules.To je proti pravidlům.

age: What is your age?, What age are you?Kolik je ti let?

agree: We couldn't agree on it.Nemohli jsme se na tom shodnout.

airborne: It is airborne.Přenáší se to vzduchem.

all right: If it is all right with you.Pokud vám to nevadí.

almost: It's almost ready.Je to skoro hotové.

alone: This fact alone...Už jen to...

already: I've already seen it.Už jsem to viděl.

another: He is another Maradona.Je to druhý Maradona.

any: It's not any easier.Není to o nic snazší.

anyone: Anyone can do it.To může udělat kdokoli.

anyway: I will buy it anyway.Koupím to tak či tak.

appeal: It has little appeal for me.To mě nijak neláká.

appear: It appears unfair to me.Připadne mi to nespravedlivé.

apply: That applies to you as well.To platí i pro tebe.

appreciate: I appreciate it.Jsem (vám) za to vděčný., Vážím si toho., Oceňuji to. poděkování

as: As for the cause ...Co se týče toho důvodu ...

at: While you're at it ...Když už jsi v tom... když už to děláš

attitude: What is your attitude to this?Jak se k tomu stavíte vy?, Jaký na to máte názor?

avoid: This can't be avoided.Tomu se nelze vyhnout.

awfully: I am awfully sorry.Je mi to hrozně líto.

back: It was at the back of the room.Bylo to v zadní části místnosti.

back off: Back off! I'll manage.Nepleť se (mi) do toho! Já to zvládnu.

baffle: That baffles me.To mi nejde na rozum.

balm: It's balm to the soul.To je balzám pro duši.

bargain: It's a real bargain.To je skoro zadarmo.

be: He is a very strong man.Je to velmi silný muž.

bearing: It has no bearing on this.To na to nemá žádný vliv.