Hlavní obsah

místo

Podstatné jméno, rod střední

  1. (umístění) place(místečko) spot(k sezení) seat(území pro činnost) site(poloha) locationJe to místo volné?Is this seat free?Na tvém místě bych ...If I were you I would ...Jsme na místě. u cíleHere we are.místo činucrime scene, scene of the crimena místě(okamžitě) on the spot, right away, (činu, nehody ap.) at the scene
  2. (prostor) space, roomPotřebujeme více místa.We need more space/room.udělat komu/čemu místomake space for sb/sth
  3. (osada, obec ap.) place(lokalita) localitymísto narozeníplace of birthmísto pobytu(na dovolené) place of stay, (hledaného ap.) whereabouts, (cíl cesty) destinationmísto určení(place of) destination
  4. (část ap.) point, spot(pasáž) passageslabé místoweak point
  5. (zaměstnání ap.) job(pozice) post, positionbýt bez místabe joblessvolná (pracovní) místajob vacancies
  6. (v pořadí) place, positionmat. desetinné místodecimal place

Předložka

  • namístočeho instead of sth, koho in sb's steadsamotné instead se užívá jako uvození a na konci větyMísto toho šla domů.She went home instead.Místo mě tam šel on.He went there instead of me.místo tohoinstead

Vyskytuje se v

apply: apply for a jobžádat o místo, ucházet se o práci

appointment: take up an appointment as sbpřijmout místo koho

balcony: balcony seatsmísta na balkon

berth: playoff berthpostupové místo, zajištěný postup do play-off

check-in: check-in (counter)místo odbavení, odbavovací přepážka na letišti

creation: job creationtvorba pracovních míst

crime: scene of the crime, crime scenemísto činu

destination: holiday destinationmísto pobytu (na dovolené), destinace

disk: disk spacemísto/prostor na disku

disposal: (waste) disposal siteskládka (odpadu), místo (určené) k likvidaci odpadu

door: door pricecena (vstupenky) na místě

fill: fill a vacancyobsadit volné místo

frequented: the most frequented sitesnejnavštěvovanější místa

grey: grey areamezera, bílé místo v zákoně ap. - s nevyjasněnými zákonitostmi

hit-and-run: hit-and-run driverřidič, který ujel/ujede z místa nehody

in situ: examined in situohledaný přímo na místě

interval: bright intervalspřechodná vyjasnění, místy jasno počasí

job: job vacanciesvolná pracovní místa

kick: sport. place-kickvýkop z místa

make: make placeuvolnit místo

part: weak partslabé místo

passenger: passenger seatmísto spolujezdce v autě

place: place of businessmísto podnikání, provozovna, sídlo podniku

position: position osf swhzaujmout místo/pozici kde usadit se ap.

post: teaching postmísto učitele, učitelské místo

pot: melting pottavicí kotlík, přen. místo mísení a střetávání kultur, názorů ap.

quarter: night quarters(místo na) nocleh, noční ubikace, přenocování, nocležiště, budník i pro zvířata v ZOO ap.

reporter: on-the-spot reporterzpravodaj na místě (události), místní zpravodaj

reservation: make a reservation for sth(za)rezervovat si místo na co

residence: place of residence(místo) bydliště

rival: rival applicantsuchazeči o stejné místo

room: head roommísto na hlavu v autě

-saving: space-savingskladný, místo šetřící

scattered: scattered (rain) showersmísty/ojedinělé přeháňky o počasí

scene: crime scene, scene of the crimemísto (zlo)činu

site: archeological site(s)archeologické naleziště, místo vykopávek

space: blank spacevolné místo, mezera, vynechávka v textu

spot: beauty spotznaménko krásy, přen. krásné místo město ap.

staffing: staffing levelsobsazenost pracovních míst

storage: storage spaceúložný prostor, výp. (volné) místo, prostor pro uložení dat ap.

swap: swap places with sbvyměnit si místa s kým dva lidé

take: take sb's seatzasednout komu místo

tight: hovor. sit tightsedět na místě, přen. nic nepodnikat, vyčk(áv)at dokud se něco nestane

top: top tablestůl pro významné hosty, čestné místo

turn: sport. kick turnpůlobrat na místě přešlápnutím na lyžích

vacant: vacant seatvolné místo

winter: wintering placezimoviště, přezimovací místo

blank: Fill in the blanks.Vyplňte prázdná okénka., Doplňte do vynechaných míst. v textu

instead: I went there instead of him.Šel jsem tam místo něj.

misplaced: Your concern is misplaced.Vaše obavy nejsou na místě.

much: Furniture takes so much room.Nábytek zabírá tak mnoho místa.

rightful: his rightful place in historymísto v dějinách, které mu právem náleží

right: be in the right place at the right timebýt ve správný čas na správném místě

return: obratem poštyby return (of post)

ambassadorial: post velvyslanceambassadorial post

digger: ruční bagr(post) hole digger

ex: retroaktivní, s retroaktivním účinkem, po činu (ustavený)ex post facto

examination: pitva, ohledání mrtvolypost-mortem examination

first aid: stanice první pomoci, ošetřovnafirst-aid post/station

fly: vylepování načerno, černé vylepování plakátůfly-posting

mill: větrný mlýn na otočném podstavcipost-mill

observation: pozorovací stanoviště, pozorovatelnavoj. observation post

post-mortem: pitevnapost-mortem room

registered: poslat doporučeně/jako cenné psaní cosend sth by registered post/mail

verge: (plastový) patník, směrový sloupek u silniceverge (marker) post

hlavní: hlavní poštageneral post office

konkurz: vyhlásit/vypsat konkurz na cozakázku put sth out to tender, místo, činnost ap. invite applications for sth, inzerátem na místo advertise for (the post of) sth

kurýrní: kurýrní pošta/službacourier post/service

mlýn: větrný mlýnwindmill, na otočném podstavci post-mill

pošta: poslat co poštousend sth by post/mail, BrE post/AmE mail sth

poštovní: poštovní úřadpost office

potrubní: potrubní poštapneumatic tube (system)/post

průběžně: průběžně informovat kohokeep sb informed/posted/updated on sth

přihrádka: poštovní přihrádkapost-office box, PO Box

psaní: cenné psaníregistered letter/post

schránka: (poštovní) schránkana ulici BrE post box, AmE mailbox, doma BrE letterbox, AmE mailbox

tágo: hovor. blbý jak tágodead from the neck up, dumb as a post

tyč: sport. branková tyč(goal)post

ukazatel: směrový ukazatelsilniční direction sign, i turistický signpost, guidepost, finger-post

vypsat: ekon. vypsat konkurz na comísto, činnost ap. invite applications for sth, inzerátem advertise for (the post of) sth

zastávat: zastávat funkci kohohold the post of sb, serve as sth

odnést: Odnes ten dopis na poštu.Take the letter to the post office.

odstoupit: odstoupit ze své funkceresign from one's post

upozornit: Budete upozorněni poštou.You will be notified by post.

zanést: Zaneseš to na poštu?Will you take it to the post office?

poleno: hluchý jak polenodeaf as a post, stone-deaf

tetřev: hluchý jako tetřev(as) deaf as a post, stone deaf