Hlavní obsah

turn [tɜːn]

Sloveso

 1. sth otočit (se), obrátit (se) coturn aboutotočit se, udělat čelem vzadturn tail(otočit se a) zdrhnout, vzít nohy na ramena
 2. točit se, otáčet (se) kolo ap.
 3. zahnout, zabočitturn a cornerzahnout za roh
 4. (u)dělat hvězdu, salto ap., metat salta ap.
 5. sth on sb namířit, obrátit co na koho, co proti komu zbraň, vztek ap.
 6. to sth nalistovat co určitou stranu v knize ap.
 7. to sb/sth přejít, zaměřit se, obrátit svoji pozornost na koho/co v myšlenkách, hovoru ap.
 8. to sb obrátit se na koho o pomoc, radu ap.
 9. (in)to sth proměnit se, změnit se na/v coturn to icezmrznoutturn badzvrhnout se, nevyjít, skončit špatně
 10. stát se, stávat se jakým o změně stavuturn palezblednoutturn blackzčernatturn coldochladit se
 11. AmE, ekon. turn a profitbýt ziskový, vykázat zisk
 12. sth překročit kolik věk, čas ap., dovršit kolik o věku
 13. sth soustružit, obrábět, opracovávat co na soustruhu

Podstatné jméno

 1. obrat, obrátka, otočení kolem vlastní osysport. kick turnpůlobrat na místě přešlápnutím na lyžíchdone to a turnudělaný tak akorát
 2. odbočení, zabočenímake a left turnzahnout dolevaturn BrE indicator/AmE signalsměrové světlo, blinkr, směrovka auta ap.
 3. zatáčka, ohyb řeky, cesty ap.
 4. přelom století, roku ap.
 5. sb's turn řada na komIt's my turn now.Teď je řada na mně.take one's turn doing sthstřídat se v čem (s ostatními)out of turnmimo pořadí, nepatřičně jindy než by mělo
 6. BrE, hovor.(náhlá) nevolnost, záchvat

Fráze

 1. by turns střídavě o dvou jevech ap.
 2. turn of events vývoj událostí nečekaný
 3. at every turn každou chvíli
 4. do sb a good turn prokázat komu službu/laskavost
 5. turn sth inside out/upside down obrátit co naruby/vzhůru nohama místnost při prohlídce ap.
 6. in turn hned nato, obratem
 7. in turn jeden po druhém, po řadě, po sobě něco dělat
 8. turn of mind založení, povaha
 9. speak out of turn nemít k tomu co vyjadřovat, nemít co mluvit, mluvit nemístněříct něco nemístného, co by dotyčný v dané chvíli neměl
 10. take (it in) turns to do sth střídat se při/v čem

Vyskytuje se v

back: obrátit se ke komu, k čemu zády, opustit koho/co, ignorovat koho/coturn one's back on sb/sth

blind: přivřít oči nad čím, přehlížet, tolerovat co nespravedlnost ap.turn a blind eye to sth

charm: snažit se vetřít do přízně, podlézat, chovat se vemlouvavěturn on the charm

cheek: nastavit druhou tvář neoplácetturn the other cheek

circle: vrátit se zpět na začátek/do počátečního bodu cyklický vývojcome/turn full circle

pink: zrůžovět, začervenat se, zardít se studem, rozčilením ap.turn pink

tail: (otočit se a) zdrhnoutturn tail

turn: řada na komsb's turn

turn around, turn round: obořit se zničehonic říctturn around and say

turn away: odmítnout, nevpustit (dovnitř) kohoturn sb away

turned out: vyfešákovaný, hovor. oháknutý(well) turned out

turn in: předat (do vazby), udat, nahlásit koho na policiiturn sb in

turning: soustružení(lathe) turning

turn off: sth odrazovat koho od čehoturn sb off

turn on: vzrušovat, rozpálit koho erotickyturn sb on

turn out: vyčasit seturn out fine

turn over: přemítat nad čím, o čem, uvažovat, přemýšlet o čemturn sth over (in one's mind)

turn over to: sth změnit, přeměnit, převést co na co jinou funkci, užitíturn sth over to

around: otočit (se), obrátit (se)turn around

black: zčernatturn black

cold: (vy)chladnout, ochladit segrow/get/turn cold

green: zazelenat se stromy ap., zezelenatbecome/turn green

grey: (ze)šedivětturn grey

lane: předjížděcí/odbočovací/připojovací pruhovertaking/turning/merge lane

melodic: melodický obrathud. melodic turn

pale: (z)blednoutturn/go/become pale

point: (rozhodující) obratturning point

professional: stát se profesionálem, dát se na profesionální dráhuturn professional

red: (z)červenat, zrudnoutturn/go red

right: zahnout dopravaturn right

round: otočit seturn round

scarlet: začervenat se, zrudnout, zardít seturn/go scarlet

somersault: udělat saltoturn a somersault

tap: zavřít kohoutekturn the tap off

traitor: zradit koho/co, stát se zrádcemturn traitor to sb/sth

turn back: poslat zpět, vrátit kohoturn sb back

turn-off: odradit, odpuzovat, znechutit koho, vzít chuť komu na sex ap.be a turn-off for sb

turn-on: vzrušovat, rajcovat kohobe a turn-on for sb

upside down: obrátit co vzhůru nohamaturn sth upside down

U-turn: zákaz otáčenídopr. no U-turn

white: (z)bělat, (z)bělet vlasy ap.turn white

yellow: zežloutnoutturn yellow

attention: obrátit čí pozornost na co, upozornit koho na coturn sb's attention to sth

corner: zahnout za rohturn the corner

should: Mám rozsvítit?Should I turn the light on?

dělat: nevědět, co dělatnot know what to do, být bezradný not know which way to turn

dopadnout: dopadnout dobře/špatněcome off/turn out well/badly, pochodit fare well/badly

klíčový: klíčový okamžikcrucial moment, zvratu turning point, ve vývoji hry ap. situation

kohoutek: otevřít/zavřít kohoutekturn the tap on/off

kutě: jít na kutě spátturn in, dět. go to beddy-byes, slang. hit the hay

obrácený: obrácený naruby(turned) inside out

obrat: obrat do protisměruU-turn

obrátit: obrátit co naruby košili ap.turn sth inside out

odbočení: dopr. zákaz odbočení vlevo/vpravono left/right turn

odbočit: odbočit vpravo/vlevoturn (to the) right/left

pruh: dopr. předjížděcí/odbočovací pruhovertaking/turning lane

přejít: přejít do útokugo on the offensive, turn defence into attack

přelom: na přelomu roku/stoletíat the turn of the year/century

roh: odbočit za rohturn the corner

rub: obrátit co na rubyturn sth inside out

střídačka: dělat co na střídačkutake turns, BrE též take it in turns to do sth

střídat se: střídat se za volantemtake turns at the wheel

vlevo: Vlevo v bok!Left face/turn!

vpravo: Vpravo v bok!Right face/turn!

vyjít: vyjít najevo ukázat se, prozradit setranspire, come out, turn out

vynést: ekon. vynést zisk kolikyield/AmE turn a profit of sth

vzad: čelem vzadabout face/BrE turn

vzhůru: obrátit co vzhůru nohama vrchem dolůturn sth upside down

zrak: odvrátit zrak od koho/čehoturn/avert one's eyes/gaze from sb/sth, look away from sb/sth

zvrátit: sport. zvrátit nepříznivý stav hryturn the game, rally, come back from sth

dojít: Počkej, až na tebe dojde (řada).Wait your turn.

doleva: Zahněte doleva.Turn left.

doprava: Zaboč(te) doprava.Turn (to the) right.

dovršit: dovršit 18 letturn 18, reach 18 (years of age), reach the age of 18

nalistovat: Nalistuj(te) si stranu šest.Turn to page six.

naruby: obrátit co narubyturn sth inside out, byt ap. též do sth over

otočit: Otočil jsem klíčem ve dveřích.I turned the key in the door.

přelomový: přelomový okamžikturning point

převalit se: převalit se na bok/břicho/zádaroll/turn over on one's side/stomach/back

převrácený: převrácený naruby/vzhůru nohamaturned inside out/upside down

pustit: pustit televiziturn on the TV

rádio: zapnout/vypnout rádioturn the radio on/off

řada: Jsi na řadě.It's your go/turn.

salto: udělat salto(turn a) somersault

semafor: Na třetích semaforech odbočte doleva.Turn right at the third (traffic) lights.

slovo: Máte slovo.The floor is yours., It's your turn to speak., prosím, můžete Go ahead.

stáhnout: Stáhni trochu zvuk.Turn the sound down a bit.

stočit se: Řeč se stočila na jeho práci.The conversation turned to his job.

strana: otočit stranuturn a page

špatně: špatně dopadnoutturn out badly

udělat se: Udělalo se hezky.It('s) turned out nice.

vyklubat se: Vyklubal se z něho zbabělec.He turned out to be a coward.

vývoj: vývoj událostícourse of events, zvrat ap. turn of events

zajet: zajet za rohturn the corner, disappear behind the corner

zaměřit: zaměřit (svou) pozornost na koho/coturn one's attention to sb/sth, concentrate on sb/sth

zatáčet: Cesta tam prudce zatáčí doleva.The road turns sharply to the left there.

zatočit: zatočit za rohturn the corner

zavřít: zavřít kohoutekturn the tap off

zčernat: Obloha zčernala kouřem.The sky turned black with smoke.

zesílit: Zesil to rádio.Turn the radio up.

ztlumit: Ztlum to rádio!Turn the radio down!

brva: nehnout ani brvounot bat an BrE eyelid/AmE eye, not turn a hair, not move a muscle

hnout: nehnout ani brvounot bat an eye(lid), not turn a hair, keep a stiff upper lip

kam: nevědět kudy kamnevědět co dělat not know which way to turn/what to do, be at one's wits' end, být ztracen be lost

koš: dostat košemhovor. get the push, be turned down

loket: ukázat komu zač je toho loketsort sb out, zvrátit situaci turn the tables on sb, send sb away with a flea in one's ear

obracet se: obracet se v hroběbe turning in one's grave

obrátit se: obrátit se ke komu zády zavrhnout ap.turn one's back on sb

ohrnovat: ohrnovat nos nad čímturn up one's nose at sth

otočit se: otočit se ke komu zádyturn one's back on sb

nerv: pevné nervystrong nerves

silný: přen. silnější pohlavíthe stronger sex

stránka: čí silná stránkasb's strong point, strength, forte

špagát: mít nervy jako špagátyhave nerves of steel/iron, have strong nerves

tvrdý: tvrdý alkoholspirits, hl. AmE (hard) liquor, strong alcohol

dioptrie: Kolik máte dioptrií?How strong are your glasses/is your prescription?

pevný: pevná vůlestrong will

prudký: prudký jedstrong/potent poison

sílit: Jejich vliv sílí.Their influence grows stronger.

velký: velký dojemstrong impression

výrazný: výrazný zápachstrong smell, typický distinctive odour

posílit: Co tě nezabije, to tě posílí.Things that won't kill you will make you stronger.

servítek: nebrat si servítky říci přímo, bez obalunot pull one's punches, not mince one's words, být drsný ap. come on strong

zvon: mít srdce jako zvonhave a heart as strong as steel

breeze: mírný/dosti čerstvý/čerstvý/silný vítr 3.-6. stupeň Beaufortovy stupnicemeteor. gentle/moderate/fresh/strong breeze

language: silná slova i vulgárnístrong language

strong: zesílit, posílit comake sth stronger

use: používat silná slovause strong language

be: Je to velmi silný muž.He is a very strong man.

become: Vítr zesílil.The wind became stronger.

crimp: Silná měna brzdí vývoz.Strong currency is crimping exports.

criticism: Byl ostře kritizován.He came under strong criticism.