Hlavní obsah

place [pleɪs]

Podstatné jméno

 1. místo lokalita, ne prostorThe place was a real mess.Byl tam strašný nepořádek.place of interestpamětihodnost, turistická zajímavostplace of businessmísto podnikání, provozovna, sídlo podnikuplace of employmentpracovištěekon. place of dispatch/mailingmísto odeslání/podání zásilkyekon. place of performancemísto plnění poskytnuté služby ap.BrE assisted placemísto dotované státem studijní ap.watering placenapajedloplace namemístní názevlose one's placeztratit se, ztratit nit v proslovu ap.
 2. podnik, zařízení, restaurace
 3. ob.někde, (ně)kamShe has no place to go.Nemá kam jít.Put it back to its place.Dej to zpátky na místo.
 4. místo k sezení ap.parking placeparkovací místomake placeudělat místo někomu
 5. pozice, místo v závoděplace betsázka na umístění mezi prvními třemi v dostihuget a placebýt přijat kam, dostat místo kde v týmu ap.
 6. for sth (správný) okamžik na co
 7. hovor.byt, dům něčí obydlíLet's go to my place.Pojďme ke mně.

Příslovce

 • hl. AmE go placeschodit za zábavoutake sb placesvzít koho za zábavou

Sloveso

 1. dát, umístit, položit co kamplace an order for sthzadat objednávku na coplace upon recordzaznamenat, zanést do záznamů, zaprotokolovat
 2. sb/sth dostat, uvést, zařadit koho/co kam do situace ap.place sb/sth at riskohrozit, vystavit riziku koho/co
 3. klást důraz ap., vložit důvěru, zodpovědnost ap.place emphasis on sthklást důraz na coplace blame on sbvinit koho, svalovat vinu na koho
 4. (za)řadit do skupiny ap.
 5. be placed umístit sebe placed AmE být druhý, umístit se jako druhý v závodě
 6. place an advertisementpodat (si) inzerátplace a betvsadit si na zápas ap.

Fráze

 1. take place konat se, odehrávat se kde
 2. all over the place všude (kolem) v daném místě, ve všech částech
 3. all over the place naprosto zmatený, roztěkaný
 4. change places with sb vyměnit si to, měnit, prostřídat se s kým
 5. click into place zapadnout, zapadat informace do sebe, vyjasnit se
 6. fall into place dobře vyjít, jít (to) samo, dopadnout podle představ události samy od sebe
 7. be going places být na nejlepší cestě to někam dotáhnoutout of placena nesprávném místě
 8. in place v účinnosti, zavedený do praxe, (již) fungující opatření ap.be in placefungovat, být uplatňován/zaveden/využíván systém ap.put sth in placezavést do praxe, uvést v účinnost co
 9. in place of sth namísto čeho použít ap.
 10. in places místy, na některých místech, tu a tam
 11. in sb's place na místě koho v něčí situaci
 12. in the first place v prvé řadě, za prvé, předevšímin the second placeza druhé
 13. it is not sb's place to nepřísluší komu aby něco dělal
 14. out of place nezapadající, nepatřičný, nezvyklý jakoby odjinud
 15. put sb in his place usadit koho, setřít, srazit koho

Vyskytuje se v

bydliště: domicile, place of permanent residencetrvalé bydliště

klást: place demands on sb/sthklást nároky na koho/co

kolem: all around (the place)všude kolem, kolem dokola

místo: place of birthmísto narození

my: doma at our place, in our home, odkud pocházím where I come fromu nás

nás: doma at our place, in our home, odkud pocházím where I am fromu nás

objednávka: place an/put in one's order with sbzadat/udělat objednávku u koho

parkovací: parking space/place/spotparkovací místo

podat: place an advertisementpodat (si) inzerát

prokletý: cursed placeprokleté místo

příslovce: adverb of place/time/manner/degreepříslovce místa/času/způsobu/míry

styk: be well-connected, have connections, have friends in the right places, have influential friendsmít styky vlivné známé

u: at sb's (place)u koho (doma)

určení: adverbial of manner/place/timepříslovečné určení způsobu/místa/času

vy: at your placeu vás doma

vžít se: put osf in sb's placevžít se do čí situace

zajímavost: place of interest, sight, tourist attractionturistická zajímavost

založit: file sth, place sth in fileszaložit co do kartotéky

dojít: There have been many changes., Many changes have taken place.Došlo k mnoha změnám.

doma: At our place.U nás doma.

inzerát: place an advertisement in a newspaperdát inzerát do novin

jinde: nowhere else, in no other placenikde jinde

k, ke, ku: Come to our place.Přijď k nám.

konat se: The race took place ...Závod se konal ...

kouř: This place smells of smoke.Je tu cítit kouř.

mně: Come to my place.Přijď(te) ke mně.

nám: Come to our place., na návštěvu Come to see us.Přijď k nám.

nárok: place demands on sb/sthklást nároky na koho/co

někam: elsewhere, somewhere else, some other placeněkam jinam

němu: Let's go to his place.Půjdeme k němu.

nepořádek: The place was a real mess.Všude byl strašný nepořádek.

nich: He is at their place.Je u nich. doma

pohybovat se: move from place to placepohybovat se z místa na místo

proběhnout: The meeting took place yesterday.Setkání proběhlo včera.

prý: They say the place is haunted.Prý tam straší.

původ: place of originmísto původu

strašit: The place is haunted.Straší tam.

sucho: keep sth in a dry placeuchovávat co v suchu

tobě: I will come to your place.Přijdu k tobě.

vám: I will come to your place.Přijdu k vám.

vlhko: protect sth from moisture, přechovávat v suchu keep sth in a dry placechránit co před vlhkem

vyznat se: I don't (my way around) know this place., I'm lost here.Nevyznám se tady.

z, ze: from place to placez místa na místo

závazně: place a firm order for sthzávazně objednat co

živo: The place is really busy.Je tam (opravdu) živo.

dobře: East (or) West home's best., There's no place like home.Všude dobře doma nejlépe.

správný: be at the right time in the right placebýt ve správný čas na správném místě

arrest: place sb under arrestzatknout, zajistit koho

custody: put/place sb in the custody of sbsvěřit/dát koho do výchovy/péče komu

demand: place demands on sb/sthklást nároky na koho/co

grandma: at (my) grandma's (place)u (mé) babičky

held: held in place by sthupevněný, připevněný čím

house arrest: place sb/be under house arrestuložit komu domácí/být v domácím vězení

interdict: place an interdict on sthzakázat co

jeopardy: put/place sth/sb in jeopardyvystavit nebezpečí, ohrozit co/koho

kick: sport. place-kickvýkop z místa

make: make placeuvolnit místo

manoeuvre: manoeuvre out of the parking placevymotat se z parkoviště

mat: place matprostírání, prostírka pod talíře ap.

mom: at (my) mom's (place)u (mé) mámy doma

monetary: place/put a monetary value on sthfinančně ohodnotit/vyčíslit co

mum: at (my) mum's (place)u (mé) mámy doma

order: place an orderzadat objednávku

pizza: hovor. pizza placepizzerie

place: place of interestpamětihodnost, turistická zajímavost

remotely: remotely placedvzdálený, daleko se nacházející

resting place: (final) resting placemísto posledního odpočinku hrob, hřbitov

rock: between a rock and a hard placemezi dvěma ohni, mezi mlýnskými kameny každá z alternativ je nepříjemná

residence: place of residence(místo) bydliště

swap: swap places with sbvyměnit si místa s kým dva lidé

winter: wintering placezimoviště, přezimovací místo

worship: place of worshipsvatyně, místo pro konání bohoslužeb

detention: place sb in detentionvzít koho do vazby

emphasis: place/put/lay great emphasis on sthklást velký důraz na co

haunted: The place is haunted.Straší tam.

rightful: his rightful place in historymísto v dějinách, které mu právem náleží

go: go placesprorazit v kariéře ap.

right: be in the right place at the right timebýt ve správný čas na správném místě