Hlavní obsah

place [pleɪs]

Podstatné jméno

 1. místo lokalita, ne prostorThe place was a real mess.Byl tam strašný nepořádek.place of interestpamětihodnost, turistická zajímavostplace of businessmísto podnikání, provozovnaplace of employmentpracovištěekon. place of dispatch/mailingmísto odeslání/podání zásilkyekon. place of performancemísto plnění poskytnuté služby ap.BrE assisted placemísto dotované státem studijní ap.watering placenapajedloplace namemístní názevlose one's placeztratit se, ztratit nit v proslovu ap.
 2. podnik, zařízení, restaurace
 3. ob.někde, (ně)kamShe has no place to go.Nemá kam jít.Put it back to its place.Dej to zpátky na místo.
 4. místo k sezení ap.parking placeparkovací místomake placeudělat místo někomu
 5. pozice, místo v závoděplace betsázka na umístění mezi prvními třemi v dostihuget a placebýt přijat kam, dostat místo kde v týmu ap.
 6. for sth (správný) okamžik na co
 7. hovor.byt, dům něčí obydlíLet's go to my place.Pojďme ke mně.

Sloveso

 1. dát, umístit, položit co kamplace an order for sthzadat objednávku na coplace a book with a publishernajít vydavatele pro knihu autor ap.place upon recordzaznamenat, zanést do záznamů, zaprotokolovat
 2. sb/sth dostat, uvést, zařadit koho/co kam do situace ap.place sb/sth at riskohrozit, vystavit riziku koho/co
 3. klást důraz ap., vložit, vkládat důvěru, zodpovědnost ap.place emphasis on sthklást důraz na coplace blame on sbvinit koho, svalovat vinu na koho, dávat vinu komu
 4. (za)řadit do skupiny ap.
 5. be placed umístit sebe placed AmE být druhý, umístit se jako druhý v závodě
 6. place an advert(isement)podat (si) inzerátplace a betvsadit si na zápas ap.

Fráze

 1. take place konat se, odehrávat se kde
 2. all over the place všude (kolem) v daném místě, ve všech částech
 3. all over the place naprosto zmatený, roztěkanýneschopný systematicky či konzistentně jednat
 4. change places with sb vyměnit si to, měnit, prostřídat se s kým
 5. click/fall into place zapadnout, zapadat informace do sebe, vyjasnit se
 6. fall into place dobře vyjít, jít (to) samo, dopadnout podle představ události samy od sebe
 7. be going places být na nejlepší cestě to někam dotáhnout, mít dobře našlápnuto
 8. hl. AmEgo places cestovat pro zábavu, chodit ven/za zábavoutake sb placesvzít koho za zábavou/na cestyout of placena nesprávném místě
 9. in place v účinnosti, zavedený (do praxe), (již) fungující opatření ap.be in placefungovat, být uplatňován/zaveden/využíván systém ap.put sth in placezavést (do praxe)
 10. in place of sth namísto čeho použít ap.
 11. in places místy, na některých místech, tu a tam
 12. in sb's place na místě koho v něčí situaci
 13. in the first place v prvé řadě, za prvé, předevšímin the second placeza druhé
 14. it is not sb's place to nepřísluší komu aby něco dělal
 15. out of place nezapadající, nepatřičný, nezvyklý jakoby odjinud
 16. put sb in his place usadit koho, setřít, srazit koho

Vyskytuje se v

resting place: (final) resting placemísto posledního odpočinku hrob, hřbitov

rock: between a rock and a hard placemezi dvěma ohni, mezi mlýnskými kameny každá z alternativ je nepříjemná

arrest: place sb under arrestzatknout, zajistit koho

custody: put/place sb in the custody of sbsvěřit/dát koho do výchovy/péče komu

demand: place demands on sb/sthklást nároky na koho/co

eating: eating placejídelna, restaurace, stravovna místo, kde se lze najíst

give: give place to sthpřen. ustoupit, udělat místo čemu novému ap., být vystřídán čím

grandma: at (my) grandma's (place)u (mé) babičky

held: held in place by sthupevněný, připevněný čím

house arrest: place sb/be under house arrestuložit komu domácí/být v domácím vězení

interdict: place an interdict on sthzakázat co

jeopardy: put/place sth/sb in jeopardyvystavit nebezpečí, ohrozit co/koho

kick: sport. place-kickvýkop z místa

make: make placeuvolnit místo

manoeuvre: manoeuvre out of the parking placevymotat se z parkoviště

mat: place matprostírání, prostírka pod talíře ap.

mom: at (my) mom's (place)u (mé) mámy doma

monetary: place/put a monetary value on sthfinančně ohodnotit/vyčíslit co

mum: at (my) mum's (place)u (mé) mámy doma

order: place an orderzadat objednávku

pizza: hovor. pizza placepizzerie

record: put/place sth on recorddát/zanést do záznamu/zápisu, přen. oficiálně vyslovit/uvést/pronést

remotely: remotely placedvzdálený, daleko se nacházející

residence: place of residence(místo) bydliště

responsibility: place the responsibility on sbpřenést odpovědnost na koho

swap: swap places with sbvyměnit si místa s kým dva lidé

winter: wintering placezimoviště, přezimovací místo

worship: place of worshipsvatyně, místo pro konání bohoslužeb

death trap: The place is a death trap.Je to tam o život.

detention: place sb in detentionvzít koho do vazby

emphasis: place/put/lay great emphasis on sthklást velký důraz na co

haunted: The place is haunted.Straší tam.

rightful: his rightful place in historymísto v dějinách, které mu právem náleží

go: go placesprorazit v kariéře ap.

right: be in the right place at the right timebýt ve správný čas na správném místě

bydliště: trvalé bydlištědomicile, place of permanent residence

klást: klást nároky na koho/coplace demands on sb/sth

kolem: všude kolem, kolem dokolaall around (the place)

místo: místo narozeníplace of birth

místo: místo pobytuna dovolené place of stay, hledaného ap. whereabouts, cíl cesty destination

místo: místo určení(place of) destination

místo: mat. desetinné místodecimal place

my: u násdoma at our place, in our home, odkud pocházím where I come from

nás: u násdoma at our place, in our home, odkud pocházím where I am from

objednávka: zadat/udělat objednávku u kohoplace an/put in one's order with sb

parkovací: parkovací místoparking space/place/spot

podat: podat (si) inzerátplace an advertisement

prokletý: prokleté místocursed place

příslovce: příslovce místa/času/způsobu/míryadverb of place/time/manner/degree

styk: mít styky vlivné známébe well-connected, have connections, have friends in the right places, have influential friends

tebe, tě: u tebe domaat your place

u: u koho (doma)at sb's (place)

u: u babičkyat grandma's (place)

u: u násodkud jsem where I'm from, doma at our place, v zemi in our country

určení: příslovečné určení způsobu/místa/časuadverbial of manner/place/time

vy: u vás domaat your place

vžít se: vžít se do čí situaceput osf in sb's place

zajímavost: turistická zajímavostplace of interest, sight, tourist attraction

založit: založit co do kartotékyfile sth, place sth in files

dojít: Došlo k mnoha změnám.There have been many changes., Many changes have taken place.

doma: U nás doma.At our place.

hezký: Máte to tu hezké. u vás doma ap.You have a nice place/home.

inzerát: dát inzerát do novinplace an advertisement in a newspaper

jinde: nikde jindenowhere else, in no other place

k, ke, ku: Přijď k nám.Come to our place.

konat se: Závod se konal ...The race took place ...

kouř: Je tu cítit kouř.This place smells of smoke.

mně: Přijď(te) ke mně.Come to my place.

nám: Přijď k nám.Come to our place., na návštěvu Come to see us.

nárok: klást nároky na koho/coplace demands on sb/sth

někam: někam jinamelsewhere, somewhere else, some other place

někam: Dá se tady někam jít? za zábavouIs there any place to go here?

němu: Půjdeme k němu.Let's go to his place.

nepořádek: Všude byl strašný nepořádek.The place was a real mess.

nich: Je u nich. domaHe is at their place.

pohybovat se: pohybovat se z místa na místomove from place to place

proběhnout: Setkání proběhlo včera.The meeting took place yesterday.

prý: Prý tam straší.They say the place is haunted.

původ: místo původuplace of origin

strašit: Straší tam.The place is haunted.

sucho: uchovávat co v suchukeep sth in a dry place

tobě: Přijdu k tobě.I will come to your place.

vám: Přijdu k vám.I will come to your place.

vlhko: chránit co před vlhkemprotect sth from moisture, přechovávat v suchu keep sth in a dry place

vyznat se: Nevyznám se tady.I don't (my way around) know this place., I'm lost here.

z, ze: z místa na místofrom place to place

závazně: závazně objednat coplace a firm order for sth

živo: Je tam (opravdu) živo.The place is really busy.

dobře: Všude dobře doma nejlépe.East (or) West home's best., There's no place like home.

doma: Všude dobře, doma nejlíp.East (or) West, home's best., There's no place like home.